Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vláda a regulace lobbingu kulatý stůl „PUBLIC AFFAIRS A LOBBING – REGULACE v ČR a USA“ Lenka Matějková Sekce pro koordinaci boje s korupcí Odbor pro koordinaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vláda a regulace lobbingu kulatý stůl „PUBLIC AFFAIRS A LOBBING – REGULACE v ČR a USA“ Lenka Matějková Sekce pro koordinaci boje s korupcí Odbor pro koordinaci."— Transkript prezentace:

1 Vláda a regulace lobbingu kulatý stůl „PUBLIC AFFAIRS A LOBBING – REGULACE v ČR a USA“ Lenka Matějková Sekce pro koordinaci boje s korupcí Odbor pro koordinaci boje s korupcí matejkova.lenka@vlada.cz 25. června 2013

2 Lobbing  různé definice lobbingu - výraz užívaný od 19. stol. = jednání osob, které v předsálí sněmovny pokřikovaly na kolem procházející poslance - aby hlasovali v jejich prospěch (vyjádřením souhlasu nebo odmítnutím návrhu při hlasování) -z angl. lobby (vrátnice, předsíň, hala, vestibul, foyer, kuloár) = předsálí US Kongresu, kde docházelo ke kontaktům s kongresmany (hotel Willard – diskrétní oddělené boxy – lobby)  České právo pojem lobbing jako takový nezná - spíše negativní konotace, velice často bývá zaměňován s pojmem korupce.

3

4 Prof. Luigi Graziano „Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb, ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace.“ Definice lobbingu

5 OECD z 18. 2. 2010, Principy transparentnosti a integrity v lobbingu: „Lobbing je ústní či písemná komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění přijímání zákonů, politiky či úředních rozhodnutí, často se zaměřující na zákonodárnou větev na celostátních a regionálních stupních. Avšak odehrává se i ve výkonné větvi, např. k ovlivnění přijetí pravidel či návrhů projektů a smluv. Z toho plyne, že termín veřejní činitelé zahrnuje státní úředníky, zaměstnance a nositele (ať už volené či jmenované) veřejné funkce v oblastech výkonné a zákonodárné moci.“ Definice lobbingu

6 1. Podle povahy zvolených prostředků •přímý •nepřímý •celoplošný (vzdělávací, dopisní) kampaně Pozn.: zahr. literatura rozlišuje a/ lobbing přímý b/ lobbing označovaný jako grassroots, tj. aktivity realizované zdola •dobrovolníci, kteří sledují účastí na těchto akcích vlastní cíle 2. Podle charakteru adresáta = typ kanálu, jehož prostřednictvím chtějí lobbisté dosáhnout svých cílů •exekutivní •legislativní •volební •soudní Typy lobbingu

7 3. Podle druhu lobbistů •Lobbing komerčních zájmů •Lobbing sociálních a ekologických hnutí •Lobbing NNO (NGO) •Lobbing orgánů veřejné správy 4. Další možné dělení např. •Strategický •Dlouhodobý •Ad hoc Typy lobbingu

8 Legislativní – formou zvláštního zákona Nelegislativní – jinými opatřeními Samoregulace Žádná regulace 3 typy regulačních systémů:  málo regulované  středně regulované  vysoce regulované Formy regulace lobbingu

9 Oblasti regulace Málo regulované /lowly regulated/ Středně regulované /medium regulated/ Vysoce regulované /higly regulated/ Pravidla registrace a oznamování Pravidla registrace, málo detailní Pravidla registrace, požadováno více detailů Velmi přísná pravidla registrací Zveřejňování výdajů Bez pravidel o zveřejňování výdajů jednotlivce nebo zaměstnavatele Určitá pravidla o zveřejňování indiv. výdajů, netýká se zaměstnavatele Přísná pravidla ohledně zveřejňovaní výdajů jednotlivců i zaměstnavatelů Elektronické vyplnění Požadována jednoduchá online registrace a administrativa Důkladný systém online registrací Veřejný přístup Dostupný seznam lobbistů, nepříliš detailní a nepříliš často aktualizovaný Dostupný detailní seznam lobbistů, aktualizován často Dostupný detailní seznam lobbistů, spolu s uveřejněnými výdaji; aktualizován často

10 Vymahatelnost Státní úřad disponuje jen omezenými donucovacími prostředky Státní úřad teoreticky má určité donucovací prostředky, ale nevyužívá je příliš často Státní úřad může a také provádí povinné kontroly a přezkoumání tzv. „období vychladnutí“ Bývalý zákonodárce se může ihned registrovat jako lobbista Než se bývalý zákonodárce může registrovat jako lobbista, existuje tzv „cooling off period“ Než se bývalý zákonodárce může registrovat jako lobbista, existuje tzv. „cooling off period“ Definice lobbisty Pouze ti, kteří lobbují pro třetí stranu Lobbující za třetí stranu; zaměstnanci zájmových skupin a organizací Lobbující za třetí stranu; zaměstnanci zájmových skupin a organizací; jedinci lobbující sami za sebe, pracující pro charitativní nebo náboženské skupiny Cíle lobbingu podle činnosti (lobbovaní) Členové exekutivy (ministři ) a jejich zaměstnanci Členové exekutivy a jejich zaměstnanci; ředitelé úřadů; státní úředníci Členové exekutivy a jejich zaměstnanci; ředitelé úřadů; státní úředníci; poslanci

11  Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, schválená UV ze dne 25. 10. 2006 č. 1199 obsahovala úkol předložení věcného záměru úpravy tzv. legitimního lobbingu  UV ze dne 27. 6. 2007 č. 715 byl úkol zrušen  Poslanecká iniciativa:  sněm. tisk č. 832, 5. volební období – návrh vrácen v 1. čtení k dopracování  sněm tisk č. 994, 5. volební období - PSP schválila, senát návrh zamítl 23. 6. 2010 – vzhledem k volbám do PSP již o návrhu nehlasováno První snahy o regulaci lobbingu legislativní cestou v ČR

12  na základě úkolu č. 5.5 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, schválené UV ze dne 5. 1. 2011 č. 1 -cílem nalézt nejvhodnější způsob regulace lobbingu pro ČR -vyjasnit otázky týkající se zprůhlednění vztahu mezi politiky a úředníky na jedné straně a subjekty zabývajícími se lobbingem na straně druhé -definovat lobbing, lobbistický kontakt a lobbistu.  UV ze dne 16. 11. 2011 č. 837 - přesun problematiky lobbingu z MV na ÚV  výsledkem – Informace o dalším postupu ve věci regulace lobbingu v ČR a teze k návrhu zákona o lobbingu – UV ze dne 4. 4. 2012 č. 223 uloženo předložit návrh zákona o lobbingu do 31. 8. 2012 ve variantním řešení Analýza komplexní právní úpravy v oblasti lobbingu

13 Návrh zákona o lobbingu Hlavní cíle ZoL:  zvýšení transparentnosti legislativního procesu a procesu legitimního lobbingu,  omezení korupčního prostředí v legislativním procesu,  umožnění transparentního hájení zájmů v rámci legislativního procesu,  zvýšení důvěryhodnosti lobbistů a  posílení nástrojů k prosazování nonprofitních zájmů v občanské společnosti

14 Struktura návrhu ZoL ČÁST PRVNÍ - Lobbing Předmět a účel úpravy Vymezení pojmů lobbing, lobbistický kontakt, lobbista Registr lobbistů Práva a povinnosti lobbistů a lobbovaných ČÁST DRUHÁ - Správní delikty •sankce za přestupky FO do 1 000 000 Kč nebo zákaz činnosti do 5 let •Sankce za správní delikty PO a podnikajících FO do 2 000 000 Kč nebo zákaz činnosti do 5 let.

15 Struktura návrhu ZoL ČÁST TŘETÍ •Orgán pro dohled a vynucování povinností v souvislosti s lobbingem nebo ve variantě •Parlamentní zmocněnec pro kontrolu lobbingu – volen PS na 6 let, inkompatibilita funkcí ČÁST ČTVRTÁ - Přechodné ustanovení

16 ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů + přechodné ustanovení pro asistenty poslanců a senátorů – povinnost činit oznámení o činnostech obdobně jako veřejní funkcionáři dle § 9 z. o střetu zájmů ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o jednacím řádu PSP – zavedení tzv. legislativní stopy, povinné odůvodnění pozměňovacích návrhů + seznam osob, které se podílely na přípravě návrhu zákona Struktura návrhu ZoL

17  MPŘ od 21. 9. 2012 do 22. 10. 2012.  Oslovena všechna připomínková místa i další subjekty. Připomínky uplatnilo celkem 33 připomínkových míst, z toho 24 vzneslo připomínky zásadního charakteru.  Kolize koncepcí – řada protichůdných zásadních připomínek •Vládě dne 4. 1. 2013 předložena k rozhodnutí Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o lobbingu a o možnostech dalšího postupu obsahující návrh 3 možných způsoby řešení Výsledek připomínkového řízení

18 Na rozcestí A.Pokračovat ve vypořádávání připomínek vzešlých z MPŘ k návrhu ZoL s tím, že s ohledem na požadavek většiny připomínkových míst by měl být upravený návrh zákona zaslán do opakovaného připomínkového řízení. B.Přepracovat předložený návrh ZoL ve smyslu schválené Analýzy, optimálně v co nejširší variantě, bez alternativních řešení, přičemž jak lobbisté, tak lobbovaní budou povinni reportovat své lobbistické kontakty nebo skutečnost, že byli lobbováni dohledovému orgánu. Existence dohledového orgánu s dostatečnými kompetencemi je v tomto modelu nezbytná. C.Zastavit práce na vypořádávání MPŘ a na návrhu ZoL a pokračovat v regulaci lobbingu v ČR prostřednictvím jiných nástrojů než speciálním zákonem.

19 MPŘ k variantnímu materiálu probíhalo od 3. 12. 2012 do 17. 1. 2013. Výsledek: UV ze dne 16. 1. 2013 č. 40 – zrušen úkol spočívající ve zpracování a předložení návrhu ZoL, jako další postup schváleno řešení ve variantě „C“ s termínem předložení do 30. 4. 2013 A7 připomínkových míst B4 připomínková místa, z toho 3 kategoricky, a 1 v alternativě, pokud by nebyla přijata varianta C C jednoznačná preference 23 připomínkových míst, zbývajících 41 oslovených neuplatnilo připomínky Jiná opatření k regulaci lobbingu

20 Vládě dne 3. 5. 2013 předložen materiál obsahující rozbor 7 opatření Vláda vzala materiál na vědomí usnesením ze dne 15. 5. 2013 č. 343.usnesením ze dne 15. 5. 2013 č. 343 Návrhy řešení lobbingu jinak než speciálním zákonem

21  Splněno na základě úkolu č. 5.6 předchozí Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012  od 1. 1. 2013 je součástí LPV - týká se však pouze ÚSÚ při zpracovávání věcného záměru, důvodové zprávy jako součásti návrhu zákona, odůvodnění obecné části návrhu nařízení vlády a vyhlášky.  Cílem: omezení přijímání zákonů umožňujících potenciální korupční jednání, identifikovat zvýšená korupční rizika příslušných předpisů a záměrů již ve fázi jejich legislativní tvorby. 1. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaných právních předpisů, tzv. CIA - Corrupt Impact Assessment

22  P lněno v rámci nové Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (UV z 16. 1. 2013 č. 39, ve znění aktualizace z května schválené UV ze dne 22. 5. 2013 č. 381) jako úkol č. 2.3.2. nazvaný Zveřejňování jednotlivých fází legislativního procesu vlády  Termín – indikátor plnění: 30. 11. 2013 - zajistit veřejnou přístupnost širšího okruhu materiálů určených pro jednání vlády.  Cíl opatření: Otevřenost legislativního procesu veřejné kontrole. 2. Zavedení tzv. otevřeného eKLEPu pro širokou veřejnost

23 •Řešeno v rámci nové Strategie jako úkol č. 2.3.1. •Termín - indikátor plnění: 30. červen 2013 - předložit návrh zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů. •Cíl opatření: dostupnost základního publikačního zdroje právních předpisů v úplném znění elektronicky bez bariér. Zprůhlednění legislativního procesu. 3. Realizace projektu eSbírka a eLegislativa

24 •Řešeno v rámci úkolu č. 1.2. nové Strategie (novela zákona o střetu zájmů) •Termín - indikace plnění: 30. 10. 2013 - předložit vládě analýzu účinnosti zákona o střetu zájmů, 30. 4. 2014 – předložit vládě návrh legislativního řešení odstraňující analýzou identifikované nedostatky zákona o střetu zájmů. •Cílem je omezit či zcela zabránit nežádoucímu jevu nazývanému jako „jev otáčivých dveří“/revolving doors/pantouflage 4. Dočasné omezení výkonu lobbingu u bývalých veřejných funkcionářů, omezení přechodu do soukromé sféry

25  Plněno v rámci úkolu 5.7 předchozí Strategie.  Cíl opatření: vymezení jasných pravidel chování volených zástupců a tím i jejich politické odpovědnosti vůči veřejnosti  Vzhledem k prolínání moci výkonné do vnitřních záležitostí moci zákonodárné - doporučeno realizovat formou poslaneckého návrhu.  Návrh EK poslance byl již zpracován a zaslán předsedkyni Poslanecké sněmovny k využití. 5. Zpracování etického kodexu poslance a senátora

26  zákaz poslance uzavřít dohodu, jež by ho zavazovala jednat či hlasovat v soukromém zájmu jiné osoby a jež by mohla ohrozit jeho svobodu hlasování  povinnost poskytovat informace o jednáních, která uskutečnil v souvislosti s legislativním procesem; včetně uvedení skutečnosti, zda legislativní návrhy předložil na žádost či doporučení jiné osoby a zda byly konzultovány se zástupcem zájmových a dotčených skupin (tzv. legislativní stopa)  povinnost odevzdat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích v souladu se zákonem o střetu zájmů  úprava jednání v postavení poslance (nezneužije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu  zákaz vyžadování nebo přijímání darů, protislužeb, a jiných zvýhodnění při výkonu práv a povinností, která by mohla narušit nestranný přístup  ustanovení Etické komise, institut „veřejné ostudy“ Obsah etického kodexu poslance

27  řešeno v rámci úkolu č. 5.2. předchozí Strategie.  Cílem: zkvalitnění a zprůhlednění legislativního procesu, omezení předkládání nekoncepčních pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu (tzv. porcování medvěda), nežádoucích přílepků a pr. předpisů s potenciálními prokorupčními riziky  vzhledem k vnitřním záležitostem moci zákonodárné bylo doporučeno ponechat iniciativu na případné aktivitě samotných poslanců či senátorů – senátní návrhy (sněm. tisky 577 a 578)  aktuálně nový návrh MPV - sněm. tisk č. 1029 6. Návrh na změnu jednacích řádů PSP a Senátu

28  zavedení tzv. „legislativní stopy“  úprava doby mezi druhým a třetím čtením zákona, tak aby bylo zamezeno unáhlenému přijímání podaných pozměňovacích návrhů bez možnosti jejich důkladného posouzení a zhodnocení  zavedení primárního principu veřejnosti jednání všech orgánů PSP  povinnosti zpracovat k návrhu zákona alespoň obecné zhodnocení korupčních rizik (CIA) a hodnocení dopadu regulace (RIA)  zabránění možnosti neprůhledného rozdělování finančních prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu (tzv. porcování medvěda) Obsahem sněm. tisku č. 1029

29  Sledovaný cíl: snížení prokorupčního prostředí, zprůhlednění jednání veřejných funkcionářů, zmapování lobbistických aktivit, lobbistů i lobbovaných, zvýšení důvěryhodnosti legitimních lobbistů.  Shledáno jako problematické, s hledem na stávající právní úpravu nebylo doporučeno k řešení.  Opatření by dopadalo pouze na lobbistické činnosti, které by splňovaly definici živnosti (zejm. naplnění podmínky soustavnosti lobbistické činnost za účelem dosažení zisku)  Pouhá dílčí novela ŽivZ by nevedla ke sledovanému cíli – bylo by zapotřebí speciální úpravy definující lobbing i aktivity lobbistů.  Zatím ponecháno na samoregulaci a dobrovolnosti. 7. Návrh na zavedení lobbingu jako živnosti a vytvoření registru lobbistů v rámci živnostenského rejstříku

30  na principu dobrovolnosti, edukační přístup  např. zavedením dobrovolného registru či veřejně přístupného rejstříku zájmových skupin i jednotlivců, prostřednictvím dodržování etických standardů (kodexů), které mohou do jisté míry kultivovat základní „pravidla hry“, nezávislým monitorováním lobbistických aktivit pomocí NNO,… "Mravní vyspělost společnosti je tím větší, čím menší mravní úsilí vyžaduje od jedince v běžných denních rozhodnutích.“ Samoregulace ?

31 Děkuji za pozornost Lenka Matějková matejkova.lenka@vlada.cz


Stáhnout ppt "Vláda a regulace lobbingu kulatý stůl „PUBLIC AFFAIRS A LOBBING – REGULACE v ČR a USA“ Lenka Matějková Sekce pro koordinaci boje s korupcí Odbor pro koordinaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google