Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Těžební unie Česká republika Závěrečná konference projektu PASGEO, Blansko 3-4.12.2013 Evropská legislativa v oblasti těžebního průmyslu – příklad novelizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Těžební unie Česká republika Závěrečná konference projektu PASGEO, Blansko 3-4.12.2013 Evropská legislativa v oblasti těžebního průmyslu – příklad novelizace."— Transkript prezentace:

1 Těžební unie Česká republika Závěrečná konference projektu PASGEO, Blansko 3-4.12.2013 Evropská legislativa v oblasti těžebního průmyslu – příklad novelizace směrnice EIA David Póč

2 Těžební unie a její činnost na úrovni EU Těžební unie je největší asociací těžebního průmyslu v České republice, která má více než 110 členů Od roku 2004 realizace aktivit i na úrovni EU Členství v evropské asociaci těžebního průmyslu EUROMINES Vliv na vývoj evropské legislativy, možnost komunikace o novinkách a záměrech pro členskou základnu Členství zástupce Těžební unie v Komisi pro životní prostředí, Komisy pro evropskou politiku a Komisy pro komunikaci Podpora těžebního průmyslu v EU – tzv. Raw Materials Initiave Aktivity EU v oblasti podpory VaV pro těžební průmysl – především H2020 (ve vazbě na strategickou iniciativu European Innovation Partnership a implementační plán v podobě Strategic Implementation Plan, ETP-SMR etc.)

3 Novelizace EIA – základní info Kyperské předsednictví Radě EU výrazným způsobem posunulo kupředu plánovanou novelizaci směrnice EIA (aktuální znění 2011/92/EU), stejně tak litevské předsednictví vidí tento legislativní krok jako prioritu Vydán poziční dokument 2012/0297 COD, který navrhuje již konkrétní úpravu jednotlivých článků EIA představuje jeden z klíčových legislativních prvků EU propojujících průmysl a veřejnost Novelizace směrnice představuje hlavní bod v environmentálním programu Evropské komise pro roky 2012 – 2014, velký význam v Evropském parlamentu (především aktivita Výboru pro životní prostředí) Těžební unie se podílí na připomínkovém řízení návrhu skrze členství v asociaci Euromines, problematika využití finského horního zákona (vazba i na novelizaci horního zákona v ČR)

4 Situace v ČR ČR – problematická transpozice směrnice 2011/92/EU Hrozící infridgement ze strany EK (EIA by měla být správním řízením, environmentální povolení s návazností dalších stupňů, změny – nová EIA ad.) Vazba EIA na územní či stavební řízení Otázka – vytvoření komplexního procesu včetně územního a stavebního řízení zahrnující EIU (dnes integrované procesy existují v Německu, Nizozemí, Rakousku ad.) Řešení??? – integrované řízení ze strany jednoho orgánu, vydání správního rozhodnutí (dořešení procesní stránky odvolání, soudního přezkumu, přesnější role veřejnosti). Dvě varianty – intergrace EIA do územního řízení nebo varianta integrovaného povolovacího řízení zahrnující územní i stavení části.

5 Struktura novelizace EIA (1) Aktuální návrh novelizace, vzhledem ke svým cílům, představuje potencionální riziko pro všechny průmyslové sektory:  Další zvýšení administrativních nákladů na proces EIA, které ponese podnikatelský subjekt včetně prodloužení termínů ad.  Další zvýšení transakčních nákladů v rámci jednotlivých členských států (změny legislativy, implementační struktura)  Možná retroaktivita??? S ohledem na aktuální návrhy potencionální nejistota pro činnost mnoha tzv. stakeholders (veřejný i soukromý sektor) Další snižování konkurenceschopnosti evropského průmyslu???

6 Struktura novelizace EIA (2) Z pozice těžebního průmyslu je zajímavé podívat se na několik bodů, které plynou z aktuální verze směrnice přeložené právě Výbor pro životní prostředí EP v červenci 2013. Na základě jednání Výboru pro životní prostředí byl dokument posouzen v plenárním zasedání EP a množstvím dodatků a nyní je předán Evropské komisy a Evropské radě pro dokončení procesu přijetí Z hlediska struktury novely se dají diskutabilní části rozdělit do dvou základních okruhů:  Rozšíření účinnosti směrnice EIA, resp. oblasti působnosti a jejich vymezení  Konzistentnost směrnice EIA s ohledem na definování klíčových termínů a možností transpozice

7 Rozšíření účinnosti směrnice EIA Zahrnutí veškerých průzkumných a geologických prací pod směrnici EIA  Aktuální znění návrhu novely (Dodatky EP č. 36 a č. 80) zahrnuje návrh na plný proces EIA u všech průzkumných a geologických prací včetně oblasti neenergetických nerostných surovin a to bez ohledu na jejich rozsah  Došlo by tak k dalšímu výraznému omezení průzkumných prací v Evropě, které by se tímto téměř zastavili  Problematické by bylo de facto i povolení k průzkumu/mapování ve věci případného rozšíření stávající těžby na již otevřených ložiskách Zahrnutí všech povrchových těžebních aktivit bez ohledu na rozsah  Na rozdíl od stávající úpravy (směrnice 2011/92/EU), která pro povrchovou těžbu rozlišuje při procesu EIA „rozměry/rozsah“ těžebních činností (aktuálně hranice 25 ha), tak novelizace navrhuje bez ohledu na rozsah plné řízení dle směrnice EIA (Dodatky EP č. 79, 112 a 126)  Jedná se další zvýšení nákladů pro především malé firmy operující na lokálních ložiscích

8 Konzistentnost směrnice EIA Zahrnutí „vizuálních dopadů“  V úpravě dle EP (Dodatek č. 6, 11 a 45) stále zůstává požadavek na posouzení „vizuálního dopadu“ průmyslové činnosti  Překryv s již stávajícími prvky jako je krajinotvorba Zahrnutí specifických hledisek podzemních vod a jednotlivých vrstev půdy  V současném návrhu EP (Příloha II A, III a IV) dochází k rozšíření obecných pojmů jako je „voda“ či „půda“ na jednotlivé vrstvy, stupně, tj. každý prvek bude muset být prokazován zvlášť Ukončení/odstranění schváleného projektu  Dle DP (Dodatek č. 80) je nutné screening či dokonce plná EIA u schválených projektů, které prochází likvidační/ukončovací fází. Zde dochází ke zdvojení administrativní činnosti, protože ukončení projektu a rehabilitační plány jsou součástí „původního“ procesu EIA. Definice biodiverzity  Aktuální návrh EP (především Dodatky 83 a 129) v některých částech odkazuje na směrnice spojené s NATUROU 2000 a dává za povinnost posoudit vliv na biodiverzitu i mimo tyto lokality, tj. pro všechny provozy

9 Další aktuální otázky evropské legislativy Seveso III.  Dne 24. 7. 2012 byla v oficálním věstníku EU zveřejněna schválená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole havárií velkého rozsahu, tzv. Seveso III.  Členské státy musejí provést transpozici této směrnice do 31.5.2015 s nabytím účinnosti nejpozději od 1.6.2012 (bude s ukončena platnost směrnice Seveso II.).  Mezi hlavními změnami můžeme najít především harmonizaci klasifikace nebezpečných látek ve vazbě na některé nedávno přijaté normy v oblasti chemikálií – především se jedná o nařízení REACH, včetně adaptace na novou mezinárodní klasifikaci chemických látek přijatou Spojenými národy známou pod zkratkou GHS – Globally Harmonised System. Problematika Resource Efficiency a Life Cycle Assesment Otázka biodiverzity ve vazbě na činnost těžebního průmyslu Otázka novelizace tzv. horního zákona – využití finského horního zákona, BAT dokumenty, best practices koncepty

10 Děkuji za pozornost! Těžební unie Slavíčkova 827/1a Brno 656 13 Česká republika


Stáhnout ppt "Těžební unie Česká republika Závěrečná konference projektu PASGEO, Blansko 3-4.12.2013 Evropská legislativa v oblasti těžebního průmyslu – příklad novelizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google