Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Dílčí cíle :  V rámci didaktiky odborných předmětů je cílem vyškolit hloubkově 378 pedagogů v 6 tematických celcích, odpovídajících 6 odborným předmětům ZŠ, rozdělených na didaktiku odborného předmětu pro 1. a 2. stupeň. Naučit je zapojovat žáky aktivně do probírané problematiky, zohledňovat mezipředmětové vazby a následnosti, prostřednictvím správně zvolených metod a technik probouzet zvídavost a podněcovat tak k učení, učit žáky objevovat a vyjadřovat své myšlenky, nastavovat přirozenou zpětnou vazbu, zdravé sebehodnocení a rozvíjet sebedůvěru žáků. A to vše při respektování žákova věku, nadání charakteru probraného učiva a konkrétního učebního plánu.  Aby se učitelé stali pro žáky přirozenou autoritou ve smyslu vlivu a mohli tak předejít konfliktům, vedoucím až k šikanování, bude 80 pedagogů proškoleno v několika různých profesionálně vedených psychologických kurzech, rozvíjejících jejich osobnost a pedagogické umění. Cílem je dosažení oboustranně respektujícího harmonického vztahu učitele a žáka.  …zapojení ICT ve výuce. Dalším cílem je hloubkově vyškolit 60 učitelů ve schopnosti používat přirozeně, správně a často informační a komunikační technologie jako podporu výuky libovolné probírané problematiky. …kvalitně vybavit významný vzorek pedagogické veřejnosti MSK na obou stupních ZŠ, jak po stránce didaktiky odborných předmětů, tak informacemi, vedoucími k rozvoji osobnosti učitelů a tím dosáhnout zvýšení kvality vzdělávání a harmonizace vztahů mezi učitelem a žáky, založených na vzájemném respektu a zájmu…

3  Kurzy didaktiky odborných předmětů ◦ Cíl: zvýšení kvality vzdělávání v odborných předmětech a zlepšení vztahu učitel x žáci. ◦ Předmět: matematika, fyzika, český jazyk, angličtina, přírodověda a prvouka ◦ Výstup: proškolení min. 18 osob za 1 kurz (při celkovém počtu 21 kurzů v rámci 24 měsíců realizace projektu, činí 378 podpořených osob) ◦ MI: vytvoření metod. materiálů pro podporu výuky odb. předmětů (přípravy na hodiny, pracovní listy); počet14 metodických CD odpovídá 14 typům kurzů (v rámci 6. odborných předmětů); 15 vyškolených pedagogů - lektorů, kteří budou schopni vést ukázkové hodiny jako výstup z projektem realizovaných aktivit a zároveň jako podporu naplnění kurzů DVPP realizovaných projektem a šíření inovativních metod a publicity projektu)  Kurzy využití ICT ve výuce ◦ Cíl: zvýšení povědomí o možnostech využití ICT ve výuce žáků ZŠ ◦ Výstup: proškoleno minimálně 15 osob, což při celkovém počtu 4 kurzů této aktivity v rámci 24 měsíců realizace projektu, činí 60 podpořených osob ◦ MI: vytvoření metodických materiálů pro podporu výuky odb. předmětů (přípravy na hodiny, přípravy na hodiny práce s interaktivní tabulí, pracovní listy)  Letní školy: Kurzy osobnostního rozvoje pedagogů (2010 a 2011) ◦ Cíl : obohatit osobnosti pedagogů o motivační a komunikační a celkově manažerské dovednosti ◦ Výstup: během dvou intenzivních letních škol, bude podpořeno 80 osob (20 osob v 1 kurzu, celkem 4 kurzy – 2x manželé Kopřivovi – upravené kurzy Respektovat a být respektován, 2x Mgr. Pavelčák, kurzy „na míru“)

4  14 nově vytvořených/inovovaných produktů (metodické materiály pro podporu výuky odborných předmětů - přípravy na hodiny, pracovní listy; vše formou CD )  6 nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT (přípravy na hodiny, přípravy na hodiny práce s interaktivní tabulí, pracovní listy; vše formou CD)  15 podpořených osob - poskytovatelé služeb (počet vyškolených pedagogů - lektorů, kteří budou schopni vést ukázkové hodiny)  668 úspěšně podpořených osob (celkový počet vyškolených pedagogů v rámci všech tří aktivit projektu)

5

6 nově vytvářené kurzy : • M-1,2roč. • M-3. roč. • ICT

7  pořádání kurzů na partnerských školách (dle přiloženého rozpisu)  vytvoření metodických materiálů v průběhu realizace projektu a jejich distribuce ostatním školám (předání poskytovateli podpory)  tvorba webových stánek projektu (příspěvky partnerů)  výběr účastníků kurzů a vysílání pedagogů na kurzy a letní školy (Zuzka)

8  Hlavní klíčová aktivita projektu - kurzy DVPP - bude realizována i po skončení realizace projektu. Na partnerských školách povedou vyškolení pedagogové v nově vybavených vzorových třídách metodické ukázkové hodiny činnostního učení a metodické dílny. Partnerské školy předpokládají přeškolení některých absolventů na lektory - vzorové učitele činnostního učení, kteří mohou pak v duchu projektu případně také vést akreditované metodicko-praktické vzdělávací kurzy.  Po skončení realizace projektu budou pravidelně každý školní rok ve vzorových třídách uspořádány 4 odpolední semináře a minimálně 8 ukázkových hodin didaktiky vybraných odborných předmětů a způsobů využití ICT ve výuce odborných předmětů. Ročně bude uskutečněn minimálně 1 akreditovaný kurz využití ICT ve výuce, prostřednictvím vlastního lektora a na náklady žadatele.

9  seznámení se s projektovou dokumentací (Příručka pro příjemce, Manuál vizuální identity, Operační program Vzdělání pro konkurenceschonost, Prováděcí dokument OP VK, www.msmt.cz)www.msmt.cz  zakotvení zásad řízení projektu do prováděcí směrnice a definování zásad pro zajištění konstantní kvality kurzů a ukázkových hodin na všech partner. školách bez rozdílu  dokumentované pravidelné schůzky realizačního týmu  dokumentované pravidelné schůzky partnerů  lektorské zprávy z kurzů, dotazníky ůčastníkům  povinné monitorovací zprávy (s účastí partnerů)  dokumentované kontroly na místě realizace aktivit ……

10  Dohoda o provedení práce s: ◦ věcnými manažery partnerů a ◦ administrativními asistenty partnerů ◦ DPČ dle dikce zákona na 2 smlouvy/období - první projektové období 15. 12. 2009 – 30. 6. 2010  Smlouva o zapůjčení projektového vybavení předmětné technické vybavení zůstává ve vlastnictví Základní školy v Ostravě-Porubě, Dětská 915 a bude poskytnuto na základě smlouvy o zápůjčce

11  co musíme ◦ zavěšení log a informace o projektu na školní web (přiloženo na flash disku) ◦ letáky (dodáme po vytištění) ◦ označení na viditelném místě v budově školy (přiloženo ve foliích) ◦ označení tříd (školících místností) ◦ vlaječková výzdoba ◦ oznámení zřizovatelům partnerských škol  co už máme (rozprac. web, vlaječky, lamin. loga,…) (Tomáš)

12  Příprava výběrových řízení ◦ na nákup vybavení školících místností partnerských škol a školy příjemce podpory - 4 x promítací plátno,4 x dataprojektor, 4 x notebook nebo PC, 4 x vizualizér ◦ na nákup akreditovaných kurzů (rozpracované kurzy didaktiky)  Sestavování směrnic  Schůzky projektového a realizačního týmu  Zajišťování Letních škol

13

14  Manažer projektu (PM) – Simona Bonková, sbonkova@seznam.cz; 602 446 104; (725 747 177) sbonkova@seznam.cz  Věcný manažer (VM), zástupce PM – Božena Zedková; reditel@zsdetska.cz; 603 149 981 reditel@zsdetska.cz  Metodik projektu (MP) - Zuzana Škapová, poradci@zsdetska.cz, 739 691 404 poradci@zsdetska.cz  Finanční manažer (FM) - Marie Lapčíková;  ICT koordinátor (ICT) – Tomáš Kalus; zastupci@zsdetska.cz, 739 691 404 zastupci@zsdetska.cz  Administrativní asistent (AS) - Drahomíra Šimečková;

15 Za realizační tým: Simona Bonková – PM datum další schůzky partnerů: květen 2010


Stáhnout ppt "Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google