Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. schůzka partnerů Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. schůzka partnerů Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu."— Transkript prezentace:

1 1. schůzka partnerů Projekt CZ.1.07/1.3.05/ Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Cíl projektu dle schválené žádosti
…kvalitně vybavit významný vzorek pedagogické veřejnosti MSK na obou stupních ZŠ, jak po stránce didaktiky odborných předmětů, tak informacemi, vedoucími k rozvoji osobnosti učitelů a tím dosáhnout zvýšení kvality vzdělávání a harmonizace vztahů mezi učitelem a žáky, založených na vzájemném respektu a zájmu… Dílčí cíle : V rámci didaktiky odborných předmětů je cílem vyškolit hloubkově 378 pedagogů v 6 tematických celcích, odpovídajících 6 odborným předmětům ZŠ, rozdělených na didaktiku odborného předmětu pro 1. a 2. stupeň. Naučit je zapojovat žáky aktivně do probírané problematiky, zohledňovat mezipředmětové vazby a následnosti, prostřednictvím správně zvolených metod a technik probouzet zvídavost a podněcovat tak k učení, učit žáky objevovat a vyjadřovat své myšlenky, nastavovat přirozenou zpětnou vazbu, zdravé sebehodnocení a rozvíjet sebedůvěru žáků. A to vše při respektování žákova věku, nadání charakteru probraného učiva a konkrétního učebního plánu. Aby se učitelé stali pro žáky přirozenou autoritou ve smyslu vlivu a mohli tak předejít konfliktům, vedoucím až k šikanování, bude 80 pedagogů proškoleno v několika různých profesionálně vedených psychologických kurzech, rozvíjejících jejich osobnost a pedagogické umění. Cílem je dosažení oboustranně respektujícího harmonického vztahu učitele a žáka. …zapojení ICT ve výuce. Dalším cílem je hloubkově vyškolit 60 učitelů ve schopnosti používat přirozeně, správně a často informační a komunikační technologie jako podporu výuky libovolné probírané problematiky.

3 Klíčové aktivity projektu
Kurzy didaktiky odborných předmětů Cíl: zvýšení kvality vzdělávání v odborných předmětech a zlepšení vztahu učitel x žáci. Předmět: matematika, fyzika, český jazyk, angličtina, přírodověda a prvouka Výstup: proškolení min. 18 osob za 1 kurz (při celkovém počtu 21 kurzů v rámci 24 měsíců realizace projektu, činí 378 podpořených osob) MI: vytvoření metod. materiálů pro podporu výuky odb. předmětů (přípravy na hodiny, pracovní listy); počet14 metodických CD odpovídá 14 typům kurzů (v rámci 6. odborných předmětů); 15 vyškolených pedagogů - lektorů, kteří budou schopni vést ukázkové hodiny jako výstup z projektem realizovaných aktivit a zároveň jako podporu naplnění kurzů DVPP realizovaných projektem a šíření inovativních metod a publicity projektu) Kurzy využití ICT ve výuce Cíl: zvýšení povědomí o možnostech využití ICT ve výuce žáků ZŠ Výstup: proškoleno minimálně 15 osob, což při celkovém počtu 4 kurzů této aktivity v rámci 24 měsíců realizace projektu, činí 60 podpořených osob MI: vytvoření metodických materiálů pro podporu výuky odb. předmětů (přípravy na hodiny, přípravy na hodiny práce s interaktivní tabulí, pracovní listy) Letní školy: Kurzy osobnostního rozvoje pedagogů (2010 a 2011) Cíl : obohatit osobnosti pedagogů o motivační a komunikační a celkově manažerské dovednosti Výstup: během dvou intenzivních letních škol, bude podpořeno 80 osob (20 osob v 1 kurzu, celkem 4 kurzy – 2x manželé Kopřivovi – upravené kurzy Respektovat a být respektován, 2x Mgr. Pavelčák, kurzy „na míru“)

4 Monitorovací indikátory
14 nově vytvořených/inovovaných produktů (metodické materiály pro podporu výuky odborných předmětů - přípravy na hodiny, pracovní listy; vše formou CD) 6 nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT (přípravy na hodiny, přípravy na hodiny práce s interaktivní tabulí, pracovní listy; vše formou CD) 15 podpořených osob - poskytovatelé služeb (počet vyškolených pedagogů - lektorů, kteří budou schopni vést ukázkové hodiny) 668 úspěšně podpořených osob (celkový počet vyškolených pedagogů v rámci všech tří aktivit projektu)

5 Harmonogram realizace aktivit dle schválené žádosti

6 Harmonogram realizace aktivit dle schválené žádosti
nově vytvářené kurzy : M-1,2roč. M-3. roč. ICT

7 Zapojení partnerských škol do realizace klíčových aktivit
pořádání kurzů na partnerských školách (dle přiloženého rozpisu) vytvoření metodických materiálů v průběhu realizace projektu a jejich distribuce ostatním školám (předání poskytovateli podpory) tvorba webových stánek projektu (příspěvky partnerů) výběr účastníků kurzů a vysílání pedagogů na kurzy a letní školy (Zuzka)

8 Udržitelnost Hlavní klíčová aktivita projektu - kurzy DVPP - bude realizována i po skončení realizace projektu. Na partnerských školách povedou vyškolení pedagogové v nově vybavených vzorových třídách metodické ukázkové hodiny činnostního učení a metodické dílny. Partnerské školy předpokládají přeškolení některých absolventů na lektory - vzorové učitele činnostního učení, kteří mohou pak v duchu projektu případně také vést akreditované metodicko-praktické vzdělávací kurzy. Po skončení realizace projektu budou pravidelně každý školní rok ve vzorových třídách uspořádány 4 odpolední semináře a minimálně 8 ukázkových hodin didaktiky vybraných odborných předmětů a způsobů využití ICT ve výuce odborných předmětů. Ročně bude uskutečněn minimálně 1 akreditovaný kurz využití ICT ve výuce, prostřednictvím vlastního lektora a na náklady žadatele.

9 Řízení kvality projektu
seznámení se s projektovou dokumentací (Příručka pro příjemce, Manuál vizuální identity, Operační program Vzdělání pro konkurenceschonost, Prováděcí dokument OP VK, zakotvení zásad řízení projektu do prováděcí směrnice a definování zásad pro zajištění konstantní kvality kurzů a ukázkových hodin na všech partner. školách bez rozdílu dokumentované pravidelné schůzky realizačního týmu dokumentované pravidelné schůzky partnerů lektorské zprávy z kurzů, dotazníky ůčastníkům povinné monitorovací zprávy (s účastí partnerů) dokumentované kontroly na místě realizace aktivit

10 Smluvní vztahy s partnery
Dohoda o provedení práce s:  věcnými manažery partnerů a administrativními asistenty partnerů DPČ dle dikce zákona na 2 smlouvy/období - první projektové období – Smlouva o zapůjčení projektového vybavení předmětné technické vybavení zůstává ve vlastnictví Základní školy v Ostravě-Porubě, Dětská 915 a bude poskytnuto na základě smlouvy o zápůjčce

11 Publicita projektu co musíme
zavěšení log a informace o projektu na školní web (přiloženo na flash disku) letáky (dodáme po vytištění) označení na viditelném místě v budově školy (přiloženo ve foliích) označení tříd (školících místností) vlaječková výzdoba oznámení zřizovatelům partnerských škol co už máme (rozprac. web, vlaječky, lamin. loga,…) (Tomáš)

12 Současný stav realizace projektu
Příprava výběrových řízení na nákup vybavení školících místností partnerských škol a školy příjemce podpory - 4 x promítací plátno,4 x dataprojektor, 4 x notebook nebo PC, 4 x vizualizér na nákup akreditovaných kurzů (rozpracované kurzy didaktiky) Sestavování směrnic Schůzky projektového a realizačního týmu Zajišťování Letních škol

13 Projektový tým

14 Projektový tým Manažer projektu (PM) – Simona Bonková, ; ( ) Věcný manažer (VM), zástupce PM – Božena Zedková; Metodik projektu (MP) - Zuzana Škapová, Finanční manažer (FM) - Marie Lapčíková; ICT koordinátor (ICT) – Tomáš Kalus; Administrativní asistent (AS) - Drahomíra Šimečková;

15 Děkujeme za Váš čas a spolupráci a přejeme mnoho úspěchů
Za realizační tým: Simona Bonková – PM datum další schůzky partnerů: květen 2010


Stáhnout ppt "1. schůzka partnerů Projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0023 Partnerství pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje byl podpořen z Evropského sociálního fondu."

Podobné prezentace


Reklamy Google