Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný rozvoj a jeho prosazování v Praxi Tomáš GREMLICA Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný rozvoj a jeho prosazování v Praxi Tomáš GREMLICA Ústav pro ekopolitiku, o. p. s."— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj a jeho prosazování v Praxi Tomáš GREMLICA Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

2 Definice udržitelného rozvoje  Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů (Brundtlandt, G. H., 1987)  Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí)

3 Principy UR (Huba, M., 2000)  ekologický princip;  princip podpory lidských zdrojů;  princip autoregulačního a sebepodporujícího vývoje;  princip efektivnosti;  princip rozumné dostatečnosti;  princip preventivní opatrnosti a předvídavosti;  princip respektování potřeb a práv budoucích generací;  princip vnitrogenerační, mezigenerační a globální rovnosti práv obyvatel Země;  princip kulturní a společenské integrity;

4 Principy UR (Huba, M., 2000)  princip nenásilí;  princip emancipace a participace;  princip solidarity;  princip subsidiarity;  princip přijatelných chyb;  princip optimalizace;  princip sociálně, eticky a environmentálně příznivého hospodaření, rozhodování, řízení a chování.

5 Principy udržitelného rozvoje (EU)  propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní;  dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů, je třeba strategicky plánovat;  kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu;  předběžná opatrnost - lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být nedostatek vědeckých důkazů o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit;

6 Principy udržitelného rozvoje (EU)  prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i lidských);  kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život;  sociální spravedlnost - příležitostí i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor UR – proto je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři UR se přikládá stále větší význam a UR je čím dál častěji chápán jako "Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země." Ekonomika hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek.

7 Principy udržitelného rozvoje (EU)  zohlednění vztahu "lokální - globální" - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak);  vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost; mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím – zajištění života ve zdravém prostředí vs. řešení dnes vytvářených problémů;  demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.

8 Udržitelný rozvoj teoretické základy  Smyslem uplatňování udržitelného rozvoje je tedy nalézt optimální propojení základních společenských oblastí: ekonomické, sociální a environmentální. Klíčová je snaha o dlouhodobou perspektivu rozvoje.  Koncept udržitelného rozvoje byl postaven na třech základních pilířích: ekonomickém sociálním a environmentálním. V modernějším pojetí je k nim přiřazována ještě oblast správy věcí veřejných. - životní prostředí je nutným základem/podmínkou - ekonomika je nástrojem - kvalitní život pro všechny (sociální pilíř) je cílem - dobrá správa věcí veřejných je prostorem

9 UR (mezinárodní úroveň)  1972 - první definice trvale udržitelného rozvoje uveřejněná v časopise The Ecologist;  1972 - první zpráva Římského klubu „Limity růstu“;  1984 - Worldwatch Institute vydal první ročenku „Stav světa - Směrem k trvale udržitelné společnosti“;  1987 - Světová komise pro životní prostředí vydala publikaci „Naše společná budoucnost“;  1991 - IUCN, UNEP a WWF vydávají publikaci „Staráme se o Zemi - Strategie trvale udržitelného rozvoje“;  1992 - Konference OSN „O životním prostředí a rozvoji“ UNCED/Summit Země (Rio de Janeiro);  2002 - Světový summit o udržitelném rozvoji Konference Rio+10 (Johannesburg).

10 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  Politiky EU se původně soustředily na podporu jednotného trhu, ale postupně se začaly vztahovat k mnoha jiným stránkám každodenního života a řešit problémy evropské společnosti. Nyní se týkají i životního prostředí, veřejného zdraví, práv spotřebitelů, hospodářské soutěže a bezpečnosti v oblasti dopravy, vzdělávání a přístupu ke kultuře.  Účinné řešení témat, která překračují národní hranice, vyžaduje dobrou mezinárodní spolupráci. Většinu nadnárodních problémů nelze vyřešit bez celoevropských právních předpisů a bez financování v takovém rozsahu, který může zajistit jen EU.

11 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  Amsterodamská smlouva reagovala na obavy občanů a dala EU mnohem větší pravomoci a odpovědnosti například ve zdravotnictví a ochraně spotřebitelů.  Příklad reakce evropských orgánů na veřejné mínění je v oblasti ochrany životního prostředí. Veřejnost si začala uvědomovat, že znečištění nezná hranice, že musíme chránit své přírodní dědictví a že každý občan má právo na bezpečné a zdravé produkty a životní podmínky. EU proto např. musela přijmout celoevropské normy znečištění ovzduší, chránit ozónovou vrstvu snížením emisí chlorfluoruhlovodíků (freonů), zlepšit čištění odpadních vod a nakládání s odpady obecně, sledovat užití chemických látek, snížit hladiny hlučnosti vozidel, atd.

12 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  Ochrana životního prostředí nespočívá pouze v přijímání přísnějších zákonů. Evropská unie také poskytuje finanční prostředky na projekty týkající se životního prostředí a finančně pomáhá podnikům a průmyslu dodržovat evropské environmentální předpisy.  16. června 2001 na summitu v Göteborgu projednán Evropskou radou dokument navrhovaný Evropskou komisí “Udržitelná Evropa pro lepší svět: Strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj”/“A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development” (EU SDS).

13 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  V souvislosti s účastí na Světovém summitu o udržitelném rozvoji byla strategie doplněna o další rozměr nazvaný “Směrem ke globálnímu partnerství pro udržitelný rozvoj”/“Towards a global partnership for sustainable development”, který akcentuje roli Evropské unie ve světě při prosazování udržitelného rozvoje.  V srpnu 2002 uspořádala OSN v Johannesburgu “Světový summit o trvale udržitelném rozvoji”. Evropská rada na setkání v Barceloně (březen 2002) stanovila pro EU jasnou prioritu: učinit z vlastní politiky udržitelného rozvoje příklad pro celý svět.

14 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  Politika udržitelného rozvoje musí zahrnovat ochranu a udržitelné řízení přírodních zdrojů, mezinárodní systém pro správu životního prostředí, opatření na zlepšení technologické kapacity EU a větší úsilí o sdílení technologií s rozvojovým světem.  Evropská rada na barcelonském zasedání rozhodla, že se EU pokusí zvýšit oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % svého HDP.  V roce 2004 bylo za široké účasti veřejnosti (cca 1400 jednotlivců, nevládních organizací, odborných institucí, aj. z celé EU) zahájeno hodnocení plnění Strategie udržitelného rozvoje EU.

15 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  Dne 9. 2. 2005 předložila Evropská komise “Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu k Hodnocení strategie udržitelného rozvoje EU v roce 2005: Výchozí rekapitulace a budoucí směry vývoje”/“The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations”  Dne 13. 12. 2005 pak Evropská komise předložila “Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přezkumu strategie udržitelného rozvoje – Akční platforma”/“On the review of the Sustainable Development Strategy – A platform for action”

16 Udržitelný rozvoj (Evropská unie)  Cílem těchto aktivit bylo vytvořit podklady pro rozpracování EU SDS do podoby konkrétních opatření, jejichž realizace v příštích letech zajistí prosazování udržitelného rozvoje v praxi.  Dne 9. 6. 2006 byla Radou Evropské unie schválena “Revidovaná Strategie udržitelného rozvoje EU”/“Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) − Renewed Strategy”

17  Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - posuzování vlivů na životní prostředí a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování  Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) - strategické posuzování rozvojových koncepcí a programů  Posuzování udržitelnosti politik, strategií a koncepcí (SIA) - posuzování souladu s principy udržitelného rozvoje Nástroje udržitelného rozvoje

18  Environmentální prostor - limity kapacitní únosnosti území  Ekologická stopa - ekologicky využitelná plocha (půda, voda)  Strategie udržitelného rozvoje obce/města - konkrétní priority, strategické cíle a opatření  Územní plánování - závazné limity pro využívání krajiny a ekosystémů  Indikátory udržitelného rozvoje

19 UR (národní úroveň)  1995 - první integrace problematiky udržitelného rozvoje do Státní politiky životního prostředí ČR (následně do aktualizovaných verzí 1999, 2001 a 2004);  1998 - udržitelný rozvoj prioritním cílem Vlády ČR;  1998-2002 - udržitelný rozvoj akcentován v sektorových politikách a strategiích;  2001-2002 - zřizování ad hoc pracovních orgánů k mezinárodní problematice udržitelného rozvoje;  2002 - MŽP ČR iniciovalo jednání k institucionálnímu zajištění udržitelného rozvoje;  30. 7. 2003 - zřízení Rady vlády pro udržitelný rozvoj;  8. 12. 2004 - usnesením č. 1242 vláda schválila Národní strategii udržitelného rozvoje ČR.

20 UR (krajská úroveň)  leden 2001 - Státní politika životního prostředí ČR (Aktuální cíl a opatření: doporučení krajským úřadům zpracovávat koncepce udržitelného rozvoje na úrovni vyšších územních samosprávních celků a podporovat vznik obdobných koncepcí na úrovni obcí);  5.-6. 5. 2003 - I. Konference k udržitelnému rozvoji s mezinárodní účastí (Liberec);  1. 1. 2004 - vyhlášen Program na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje (SFŽP ČR);  duben 2004 - zahájen pilotní projekt „Podpora při přípravě zpracování strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky“ (UNDP);

21 UR (krajská úroveň)  14.-15. 10. 2004 - II Konference k udržitelnému rozvoji s mezinárodní účastí (Liberec);  2004-2005 - zpracování strategií udržitelného rozvoje na období 2005 - 2020 pro Ústecký a Liberecký kraj (za přímé účasti zástupců zájmových skupin /„stakeholder groups“/ a veřejnosti);  2005 - kulaté stoly o problematice a významu strategického plánování udržitelného rozvoje pro zástupce krajských veřejných správ i pro zástupce zájmových skupin a odborných institucí;  15. 2. 2006 - usnesením č. 20/10Z/2006 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.

22 UR (místní úroveň)  od II. pol. 90. let 20. století - zpracovávání strategických plánů ekonomického rozvoje ve velkých městech ČR;  25. 6. 2002 - schválilo Zastupitelstvo města Brna Strategii pro Brno - Strategický plán rozvoje města Brna“;  1998- 2007 - rozvoj a zavádění procesů Místní Agenda 21 ve městech a obcích ČR;  2006-2007 - zpracovávání strategií udržitelného rozvoje pro obec Ptení (ORP Prostějov) a pro statutární město Kladno (za přímé účasti zástupců zájmových skupin /„stakeholder groups“/ a veřejnosti).

23 Děkuji za pozornost. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Kateřinská 26 120 00 Praha 2 Tel./Fax: 224 826 593 E-mail: tomas.gremlica@ekopolitika.cz Web: http://ekopolitika.cz


Stáhnout ppt "Udržitelný rozvoj a jeho prosazování v Praxi Tomáš GREMLICA Ústav pro ekopolitiku, o. p. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google