Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH"— Transkript prezentace:

1 MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH
HRANICE NA MORAVĚ

2 Proč sledovat DVT 1997 – červenec, největší povodeň 20 – této století, extrémní srážky Morava, Slezsko a SV Čechy, 50 obětí, 62,6 mld. Kč škoda srpen, katastrofální povodeň, extremity srážek 2006 – jarní povodeň 2009– LETNÍ PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ

3 PROČ DVT Státní protipovodňová služba ČHMÚ a s.p. Povodí působí jen
na velkých vodních tocích Míra a rozsah povodní je u malých a velkých toků různý, rozdílný je časový průběh. Malé vodní toky nemají vlastní monitorovací systém a nejsou systematicky sledovány, přestože povodně mohou být velmi ničivé a spontánní

4 MĚŘENÍ A PŘENOS INFORMACÍ
Z diskusí vyplynula potřeba sledovat i drobné toky zejména v horách a v podhůří, které mohou v případě extrémních srážek znamenat nebezpečí velkých materiálních škod i ohrožení životů. Komplikace: Zatímco velké vodní toky mají zákonem určeného správce povodí, malé vodní toky mají více vlastníků, resp. správců, např. Lesy České republiky s.p., ZVHS, obce a fyzické i právnické osoby. Návrh měrných bodů monitorování: Měřící body byly navrženy s ohledem na místní znalost a potřebu jednotlivých obcí řešit krizovou situaci v období lokálních záplav z přívalových dešťů na základě získaných výsledků. Co je minimálně nutno zajistit? Na vhodných místech: Měření výšky hladin Zajištění přenosu informací

5 Princip řešení: Autonomní stanice s radarovým, tlakovým, nebo ultrazvukovým čidlem, které průběžně odečítá výši hladiny a modifikuje četnost odečetů podle pohybu hladiny vody Při rychlém vzestupu se počet měření v čase zvyšuje. Upravená data jsou prostřednictvím modemu předávána na předem stanovená místa v předem stanovené formě, tam jsou vyhodnocována a archivována. V případě vzestupu hladin jsou rozesílány varovné SMS

6 Systém přenosu dat

7 Ukázka měřícího bodu Neštěmický potok – Ryjice
č. hydrol.pořadí Správce toku: POVODÍ OHŘE s.p. Zaměření GPS: 50º41'595" 14º05'242" Umístění bodu: Bod je umístěn na Ryjickém potoce v horní části toku nad obcí, montáž byla provedena na můstku na obslužné komunikaci využívané především Lesy ČR. Měření je prováděno radarovou sondou Varování určeno pro obce : Ryjice Neštěmice

8 Měření na MVE (na řece Ploučnici)
Ploučnice – obec Valkeřice č. hydrol.pořadí MVE – Valkeřice správce toku: Povodí Ohře s.p. GPS: 50º43'412" 14º21'662" Umístění: Bod je umístěn na řece Ploučnici nad jezem MVE Valkeřice a monitoruje tlakovým čidlem pohyb hladiny na přepadu jezu a proto je schopen kromě pohybu hladiny z důvodu tání sněhu nebo dešťových srážek dokladovat i úroveň hladiny s ohledem na její využití provozovatelem MVE. Varování určeno pro obce: Františkov, Benešov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Březiny, Děčín.

9 Studie proveditelnosti
Projekt neposkytuje měřitelné produkty, služby, nemá konkurenci, nemá přímé alternativní systémy Pro studii proveditelnosti byl vytvořen robustní systém předpokladů tak, aby se projekt s vysokou pravděpodobností pohyboval uvnitř těchto předpokladů Kvantifikace užitku – zabránění 10% povodňových škod Varianty – optimistická, reálná pesimistická

10 Efektivnost projektu "Relativní škody" - zprůměrovaný roční negativní dopad povodní [Kč] Frekv. povodňových jevů: Pesimistická Realistická Optimistická O) padesátiletá 2% A) dvacetiletá 5% B) desetiletá 10% C) pětiletá 20% Relativní úspora/přínos varovného systému na majetcích dotčených území [Kč/rok] náklady na roční provoz varovného systému   frekvence povodňových jevů: Pesimistická Realistická Optimistická O) padesátiletá A) dvacetiletá B) desetiletá C) pětiletá 

11 TECHNOLOGIE Aplikace průmyslových hladinoměrů Kombinované sondy
Tlakové sondy Ultrazvukové sondy Radarové sondy Kombinované sondy Měření výše hladiny a rychlosti proudu – Dopplerův jev Srážkoměry Klasické, nevyhřívané TECHNOLOGIE

12 OFW základ měřících zařízení - radar -ultrazvuk

13 Možnosti kombinace zařízení

14 Funkce software Zajištění komunikačních kanálů
Kontrola integrity datových toků Remote control vlastních sond Naplnění SQL databází Vizualizace datových řad Integrace prostředí GIS Vizualizace srážko-odtokových poměrů

15 Webové řešení přenosu dat a jejich vizualizace

16 PŘÍPRAVA PROJEKTU VHODNÝ DOTAČNÍ TITUL - SPOLUFINANCOVÁNÍ
INVESTIČNÍ ZÁMĚR VČETNĚ EKONOMIKY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI: - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - STANOVISKA PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ - SOUHLASY A POVOLENÍ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ R E A L I Z A C E

17 Etapy projektu tvorba (či převzetí a aktualizace existujících) modelů záplav či povodní v dotčených lokalitách (přípravná fáze); tato aktivita je již prakticky dostupná, aktuálně je třeba soustředit data ze všech hodnověrných zdrojů návrh doplňující sítě měřících bodů a doporučení škály měřených parametrů (v kooperaci s orgány vytvořenými pro povodňovou ochranu a varovné systémy, správci toků, příslušnými obcemi, orgány ochrany životního prostředí, samosprávnými celky…) volba a optimalizace výběru vhodných technických zařízení, která mohou zajistit získání všech (ze známých jednání chybějících nebo nedostačujících) dat v definované přesnosti a spolehlivosti terénní průzkum a výběr optimálních lokalit pro instalaci zařízení; alternativní řešení uchycení sond, potenciální rušivé vlivy, přístupnost, ochrana … vlastní instalace zařízení – testování a kalibrace a jeho zkušební provoz předání celkového systému včetně garancí a definice spolehlivosti systému AKTUALIZACE PP A DIGITALIZACE PP

18 MONITOROVACÍ SYSTÉM A POVODŇOVÉ PLÁNY DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
HYDROSOFT VELESLAVÍN

19 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google