Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH HRANICE NA MORAVĚ 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH HRANICE NA MORAVĚ 2009."— Transkript prezentace:

1 MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH HRANICE NA MORAVĚ 2009

2 Proč sledovat DVT  1997 – červenec, největší povodeň 20 – této století, extrémní srážky Morava, Slezsko a SV Čechy, 50 obětí, 62,6 mld. Kč škoda  2002 - srpen, katastrofální povodeň, extremity srážek  2006 – jarní povodeň  2009– LETNÍ PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ

3 PROČ DVT Státní protipovodňová služba ČHMÚ a s.p. Povodí působí jen na velkých vodních tocích Míra a rozsah povodní je u malých a velkých toků různý, rozdílný je časový průběh. Malé vodní toky nemají vlastní monitorovací systém a nejsou systematicky sledovány, přestože povodně mohou být velmi ničivé a spontánní

4 MĚŘENÍ A PŘENOS INFORMACÍ Z diskusí vyplynula potřeba sledovat i drobné toky zejména v horách a v podhůří, které mohou v případě extrémních srážek znamenat nebezpečí velkých materiálních škod i ohrožení životů. Komplikace: Zatímco velké vodní toky mají zákonem určeného správce povodí, malé vodní toky mají více vlastníků, resp. správců, např. Lesy České republiky s.p., ZVHS, obce a fyzické i právnické osoby. Návrh měrných bodů monitorování: Měřící body byly navrženy s ohledem na místní znalost a potřebu jednotlivých obcí řešit krizovou situaci v období lokálních záplav z přívalových dešťů na základě získaných výsledků. Co je minimálně nutno zajistit? Na vhodných místech:  Měření výšky hladin  Zajištění přenosu informací

5 Princip řešení: Autonomní stanice s radarovým, tlakovým, nebo ultrazvukovým čidlem, které průběžně odečítá výši hladiny a modifikuje četnost odečetů podle pohybu hladiny vody Při rychlém vzestupu se počet měření v čase zvyšuje. Upravená data jsou prostřednictvím modemu předávána na předem stanovená místa v předem stanovené formě, tam jsou vyhodnocována a archivována. V případě vzestupu hladin jsou rozesílány varovné SMS

6 Systém přenosu dat

7 Ukázka měřícího bodu Neštěmický potok – Ryjice č. hydrol.pořadí 1-14-02-004 Správce toku: POVODÍ OHŘE s.p. Zaměření GPS: 50º41'595" 14º05'242" Umístění bodu: Bod je umístěn na Ryjickém potoce v horní části toku nad obcí, montáž byla provedena na můstku na obslužné komunikaci využívané především Lesy ČR. Měření je prováděno radarovou sondou Varování určeno pro obce : Ryjice Neštěmice

8 Měření na MVE (na řece Ploučnici) Ploučnice – obec Valkeřice č. hydrol.pořadí 1-14-03-090 MVE – Valkeřice správce toku: Povodí Ohře s.p. GPS:50º43'412" 14º21'662" Umístění: Bod je umístěn na řece Ploučnici nad jezem MVE Valkeřice a monitoruje tlakovým čidlem pohyb hladiny na přepadu jezu a proto je schopen kromě pohybu hladiny z důvodu tání sněhu nebo dešťových srážek dokladovat i úroveň hladiny s ohledem na její využití provozovatelem MVE. Varování určeno pro obce: Františkov, Benešov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Březiny, Děčín.

9 Studie proveditelnosti • Projekt neposkytuje měřitelné produkty, služby, nemá konkurenci, nemá přímé alternativní systémy • Pro studii proveditelnosti byl vytvořen robustní systém předpokladů tak, aby se projekt s vysokou pravděpodobností pohyboval uvnitř těchto předpokladů • Kvantifikace užitku – zabránění 10% povodňových škod • Varianty – optimistická, reálná pesimistická

10 Efektivnost projektu "Relativní škody" - zprůměrovaný roční negativní dopad povodní [Kč] Frekv. povodňových jevů:PesimistickáRealistickáOptimistická O) padesátiletá2%2 384 711 4 920 807 7 608 289 A) dvacetiletá5%5 961 778 12 302 019 19 020 723 B) desetiletá10%11 923 555 24 604 037 38 041 446 C) pětiletá20%23 847 110 49 208 074 76 082 892 Relativní úspora/přínos varovného systému na majetcích dotčených území [Kč/rok] náklady na roční provoz varovného systému3 501 101 frekvence povodňových jevů: PesimistickáRealistickáOptimistická O) padesátiletá-1 116 390 1 419 707 4 107 189 A) dvacetiletá2 460 677 8 800 918 15 519 622 B) desetiletá8 422 454 21 102 936 34 540 345 C) pětiletá 20 346 009 45 706 973 72 581 791

11 TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE Aplikace průmyslových hladinoměrů Tlakové sondy Ultrazvukové sondy Radarové sondy Kombinované sondy Měření výše hladiny a rychlosti proudu – Dopplerův jev Srážkoměry Klasické, nevyhřívané

12 OFW základ měřících zařízení - radar -ultrazvuk

13 Možnosti kombinace zařízení

14 Funkce software • Zajištění komunikačních kanálů • Kontrola integrity datových toků • Remote control vlastních sond • Naplnění SQL databází • Vizualizace datových řad • Integrace prostředí GIS • Vizualizace srážko-odtokových poměrů

15 Webové řešení přenosu dat a jejich vizualizace

16 PŘÍPRAVA PROJEKTU 1. VHODNÝ DOTAČNÍ TITUL - SPOLUFINANCOVÁNÍ 2. INVESTIČNÍ ZÁMĚR VČETNĚ EKONOMIKY 3. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI: - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - STANOVISKA PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ - SOUHLASY A POVOLENÍ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ R E A L I Z A C E

17 Etapy projektu 1. tvorba (či převzetí a aktualizace existujících) modelů záplav či povodní v dotčených lokalitách (přípravná fáze); tato aktivita je již prakticky dostupná, aktuálně je třeba soustředit data ze všech hodnověrných zdrojů 2. návrh doplňující sítě měřících bodů a doporučení škály měřených parametrů (v kooperaci s orgány vytvořenými pro povodňovou ochranu a varovné systémy, správci toků, příslušnými obcemi, orgány ochrany životního prostředí, samosprávnými celky…) 3. volba a optimalizace výběru vhodných technických zařízení, která mohou zajistit získání všech (ze známých jednání chybějících nebo nedostačujících) dat v definované přesnosti a spolehlivosti 4. terénní průzkum a výběr optimálních lokalit pro instalaci zařízení; alternativní řešení uchycení sond, potenciální rušivé vlivy, přístupnost, ochrana … 5. vlastní instalace zařízení – testování a kalibrace a jeho zkušební provoz 6. předání celkového systému včetně garancí a definice spolehlivosti systému 7. AKTUALIZACE PP A DIGITALIZACE PP

18 MONITOROVACÍ SYSTÉM A POVODŇOVÉ PLÁNY DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN HYDROSOFT VELESLAVÍN HYDROSOFT VELESLAVÍN

19 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MONITORING HLADIN A PRŮTOKŮ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH HRANICE NA MORAVĚ 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google