Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody - je nejstarší a ve veřejnosti nejznámější ekologické aktivity (organizovaná je od 19.st.) - z historického hlediska byla ochrana přírody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody - je nejstarší a ve veřejnosti nejznámější ekologické aktivity (organizovaná je od 19.st.) - z historického hlediska byla ochrana přírody."— Transkript prezentace:

1

2 Ochrana přírody - je nejstarší a ve veřejnosti nejznámější ekologické aktivity (organizovaná je od 19.st.) - z historického hlediska byla ochrana přírody první lidskou činností ve prospěch životního prostředí,se zaměřením na ochranu živé i neživé přírody, vzácných druhů rostlin, živočichů, hornin, nerostů, jeskyň - nezbytnou součásti každého organizovaného programu ochrany přírody je soustava chráněných území přírody - nejcennější velkoplošná chráněná území přírody se nazývají: národní parky - červená kniha: seznam ohrožených druhů rostlin a živočichů -ohrožené druhy: divizna obecná, koniklec jarní, sokol stěhovavý, bobr evropský, vlk, rak říční, ještěrka zelená, motýl jasoň červenooký - v České republice je ochrana přírody organizována zákonem o ochraně přírody a krajiny Znak světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund). Představuje pandu velkou, žijící na území Číny již v omezeném počtu(na pokraji vyhynutí). Příčinou: omezeny zdroj potravy. omezeny zdroj potravy. Graf rychlosti vymírání živočišných druhů

3 • nejstarší přírodní rezervace (střední Evropa): Žofínský prales a Hojná voda v Novohradských horách, Boubínský prales na Šumavě • v ČR zaujímají chráněná území přes 15% rozlohy státu, přičemž 2% jsou plochy s přísným stupněm ochrany • Národní parky: jsou z přírodního hlediska velmi hodnotná území s málo pozměněnou přírodou - př.:Krkonošský n.p., (nejstarší, vyhlášen roku 1963), n.p Podyjí (1991), n.p Šumava (největší, 1991), n.p České Švýcarsko (nejnovější, od 1.1.2000) • Chráněné krajinné oblasti(CHKO):nejvíce zachovalé krajinné celky se zachovalými přírodními složkami, prvky a památkami - využívány k řízenému zemědělství lesnictví i k rekreaci - existuje celkem 24 CHKO - nejstarší: Český ráj (1955) - př.: Třeboňsko, Pálava, Bílé Karpaty,… • v ČR je více než 1600 máloplošných chráněných území přírody • rozlišujeme 4 kategorie: národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky

4 Ekologické chování v přírodním prostředí se řídí činnostmi a zásadami ochrany přírody. Klíčem k řízenému ochrannému hospodaření v přírodním prostředí je vždy poznání citlivosti přírodního prostředí k lidským činnostem.

5 -výsadba zeleně v místní krajině, cyklistických stezek a kulturních zařízení -parky, pěší zóny -různé sportovní vybavenosti -městské památkové zóny a rezervace, lázeňské zóny, oblasti klidu -inženýrské sítě, vodovody, kanalizace, odpadové soustavy, čističky vod a další zařízení, která ničí životní prostředí -K obytnému prostředí také patří funkce zásobovací (potraviny, výrobky a služby každodenní potřeby). K tomu jsou obchody, školní, kulturní, zdravotnické a jiné zařízení. -Důležitou součástí je také likvidace odpadů, ke které pomáháme při třídění sběrných surovin (plast, sklo, papír, textil, aj.). -Zejména ve městech je znečištěné ovzduší, velký hluk a lidé se snaží ušetřit teplo. Proto málo větrají a vnitřní ovzduší tak obsahuje velké množství bakterií, plísní a výparů (barvy, laky, tmely,…). Všechny tyto věci působí velmi špatně na zdraví lidí. -Obytné prostředí je ta část životního prostředí, která plní především obytnou funkci (domov, byt, vlastní rodina, soukromí, místní krajina,…). -Hlavní úlohou v rozvoji obytného prostředí je přizpůsobit ho potřebám lidí a tak se vytvářejí estetická prostředí Např.:

6 -Rekreační prostředí vyhledáváme a vytváříme především ve svém volném čase a každý máme jiné požadavky na odpočinek, které se liší zvyklostmi a životním stylem každého člověka. -Kvalita rekreačního prostředí je závislá na přírodním a společenském prostředí. Většinou se pro odpočívání vyhledává příroda daleko od městského ruchu. -NA KVALITU ŽIVOTA ČLOVĚKA MÁ VLIV ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ JISTOTY OBYVATL

7 -Četní odborníci i značná část politiků a veřejnosti v rozvinutých zemích světa si uvědomují, že vysoká životní úroveň obyvatelstva v těchto zemích nemůže být založena na stále se zvyšující spotřebě přírodních zdrojů a energie za cenu poškozování životního prostředí. -Na poškozování přírody a životního prostředí reaguje lidská společnost potřebou a nutností ochrany krajiny a životního prostředí před nežádoucími vlivy vlastní činnosti.

8 Kvalitu životního prostředí můžeme zhruba hodnotit podle okolností, které na nás působí. K hodnocení některých vlastností životního prostředí se však používají přesné vědecké metody, fyzikální měření a chemické analýzy. Zjišťuje se buď okamžitý stav prostředí, nebo i časový průběh změn v prostředí, provádí se takzvaný monitoring prostředí. Pro vlivy jednotlivých škodlivých jevů na člověka určují hygienické limity. Jsou to největší přípustné dávky nebo koncentrace škodlivin pro různě dlouhou dobu působnosti. Na základě překračovaných údajů hygienických limitů mohou státní nebo oblastní správní orgány vyhlašovat ohrožené nebo postižené oblasti životního prostředí a v nich dočasná regulační opatření. Jsou to obvykle omezení v provozu elektráren, tepláren a dalších průmyslových provozů a dopravní omezení.

9 -Ochrana životního prostředí spojuje všechny činnosti a postoje lidí,které slouží k usměrňování lidských činností v krajině, k ochraně určité kvality životního prostředí. Úroveň kvality životního prostředí je nutno udržovat tak, aby vyhovovala nejen současné generaci lidí a životu současných organismů, ale i budoucímu životu na Zemi. Pod vlivem takto chápané ochrany životního prostředí vypracovaly nejvýznamnější světové organizace na ochranu přírody a životního prostředí podrobný program nazvaný „Pečujeme o Zemi. Strategie přežití.“ Vyjadřujeme požadavky na rozumné využívání přírodních zdrojů, aby nebyla překročena nevratnost jejich obnovy případně náhrady jinými přírodními zdroji. Navrhuje nové zásady hospodářského rozvoje lidstva, které nazval trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti.

10 Lidé mají a používají k ochraně a rozvoji životního prostředí řadu nástrojů. Prvním z nich je soustavná celospolečenská výchova k péčí o životní prostředí, která se také označuje jak ekologická nebo environmentální výchova. Její zaměření nutně vychází z pochopení pojmu životního prostředí jako jednotného systému přírodního a společenského prostředí. Enviromentální výchova je výchova ve prospěch kvality životního prostředí a kvality života. Usiluje o to, aby lidé přistupovali k problematice životního prostředí vybaveni základními ekologickými poznatky a orientovali se v životním prostředí nejen z místního, lokálního pohledu, ale také v globálním měřítku. K ochraně a rozvoji životního prostředí mají lidé kromě enviromentální výchovy také přímé hospodářské nástroje. Musí působit tak aby poškozování životního prostředí nebylo výhodné pro poškozovatele.

11 Většina států světa má ochranu a rozvoj životního prostředí zakotveny ve svých právních řádech. Státní politika ochrany a rozvoje životního prostředí v České republice se opírá v současné době o pět hlavních zákonů: Ústavu České republiky z roku 1993, listinu základních práv a svobod z roku 1993, o zákon o životním prostředí č. 17 z roku 1992, o zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114 vlivů činností, staveb a výrobků na životní prostředí č. 244 z roku 1992. Četné ekologické aktivity se uskutečňují na mezinárodním poli v rámci široké struktury Organizace spojených národů (OSN). Působí v ní ve prospěch životního prostředí celá řada specializovaných institucí a Komise pro trvale udržitelný rozvoj. Také Evropská unie, přední hospodářské seskupení evropských států, má Radu pro životní prostředí a Evropskou agenturu ochrany životního prostředí (EEA). Právní nástroje pro zajištění péče o životní prostředí a právní opatření na jejich dodržování. Jejich součástí jsou i účinné postihy a pokuty za poškozování životního prostředí.

12 ZA OCHRANU A ROZVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE ODPOVĚDNÝ KAŽDÝ OBYVATEL PLANETY ZEMĚ. 1.Chránit přírodu 2.Chápat přírodu, mít ji rád a vnímat její hodnoty a krásu 3.Nekupovat a nepoužívat výrobky škodlivé životnímu prostředí 4.Šetřit s odpady a třídit je 5.Šetřit s vodou 6.Šetřit s energií 7.Dodržovat pořádek, čistotu a chránit své zdraví 8.Mít ohleduplný přístup k ostatním lidem, zvířatům a rostlinám 9.Respekt a dodržování zákonů a zásad pro ochranu a rozvoj přírody a životního prostředí 10.Snažit se o správnosti všech zásad ochrany a rozvoje životního prostředí přesvědčit co nejvíce lidí ve svém okolí

13 Pro životní prostředí je nejlepší chodit pěšky, jezdit na kole,… Když to pěšky nejde je lepší použít MHD než osobní dopravu (auta). Také je důležité v přírodě nekřičet, nepouštět hlasitě rádio… Na Zemi nežijeme sami, a proto je potřeba neplašit a nezabíjet zvířata a jiné organismy, neničit rostliny a nekopat do nejedlých a neznámých hub. Nejdůležitější je VYHAZOVAT ODPADKY DO KOŠE ne do přírody nebo jen tak na chodník! Pokud se ti v přírodě líbí, můžeš také pomáhat. Můžeš třeba krmit zvěř a pomáhat vysazovat mladé stromky nebo si můžeš najít spoustu jiných akcí jak se dá pomáhat. K přírodě je potřeba úcta. O přírodě je dobré se taky občas něco dozvědět, např. o přírodninách, minerálech, horninách, rostlinách, zvířatech a jiných organismech. Také sledování zvláštnosti života jednotlivých druhů organismů a jejich vztahy k prostředí. Fotografie, obrazy, diapozitivy, videosnímky a zvukové záznamy nám pomohou v poznávání více než dost.

14 Na nákupech je potřeba zvažovat, jaké výrobky vlastně kupovat. A také zjistit z obalu informace o: původu, stáří, složení, záruční lhůtě a zdravotním osvědčením. NEKUPOVAT- nebo aspoň omezovat: výrobky, kde tyto informace nejsou materiály, které se podílí na ničení přírody a životního prostředí (kožešiny zvířat, předměty ze slonoviny, atd.) ekologicky závadné materiály (kosmetické spreje, barev obsahující freony a jiné látky) jednorázové a plastikové obaly – které končí na skládkách odpadů nebo jako škodliviny ovzduší po spálení Všechny odpadky se neházejí rovnou do univerzální popelnice. Odpadky se vyhazují (shromažďují) v určených nádobách pro tříděný sběr. Odpad se musí vytřídit podle druhu – sklo, baterie, papír, textil a umělé hmoty. Plast Papír Sklo Ulehčující je, nechávat po sobě co neméně odpadu.

15 Aby se příliš neplýtvalo vodou, tak je na místě: zbytečně na sebe nepouštět mnoho vody při sprchování (mytí) – napuštěná vana vyjde dráž než sprchování nenechat téct vodu při umývaní nádobí, ale napustit si umyvadlo šetřit při umývání různých předmětů (např. kolo,...) Pokud by kapala voda nebo protékal záchod je potřeba upozornit rodiče. Nikdy nevylévat různé chemikálie, oleje a jiné látky do umyvadla nebo kanálů. Dávají se do sběru nebo k likvidaci rodičům. Každá úspora elektrického proudu šetří přírodní zdroje životního prostředí a peněženku všem. Proto je potřeba zhasínat každé svítící světlo po odchodu a zbytečně s ním neblikat. Zářivky šetří elektřinou víc jak normální žárovky.

16 Nejlepší začátek je dávat si své věci do pořádku. Také uklízet a vyhazovat vše nepotřebné. Svůj pokoj uklízet samostatně a pro každou věc mít své místo. Zdraví se musí obejít bez kouření, alkoholu, žádných povzbuzujících nebo omamných látek jako např. drogy. Chovat se vždy slušně a zdvořile k rodičům, kamarádům, dospělým a k ostatním lidem je ohleduplnost. V hromadných dopravních prostředcích nebýt hlučný a neobtěžovat nikoho. Přednost k sednutí mají vždy starší lidé nebo nemocní.

17 Pokud se někteří lidé nechovají slušně k přírodě je nutné upozornit slušnou a vhodnou formou na jejich nevhodné chování. Tito lidé většinou skrývají svůj zmatek nebo rozpaky – nebojácnost je nejlepší lék. Jestli je to potřeba, požádám vhodnější osobu (rodiče, policisty,…). Snaha získat pro ekologické myšlení, uvažování a postoje co nejvíc lidí. Nejlepší je začít u svých blízkých (příbuzní, kamarádi, spolužáci,…). Co nejtrpělivěji je přesvědčovat o správnosti chování v přírodě a k životnímu prostředí, protože jiné chování by se mohlo obrátit proti nim a ostatním lidem.

18 V pracovním prostředí tráví lidé značnou část svého života. Kdysi pracovní prostředí splývalo s přírodním prostředím a také s obytným prostředím. V dnešní době však většina lidí pracuje v umělém pracovním prostředí, kam musí většinou také docházet nebo dojíždět. Pracovní prostředí vytváří složitý soubor prvků z nichž většinu určují stavební, hygienické technické a bezpečnostní normy, což jsou pravidla a předpisy, kterými se práce a pracovní prostředí řídí. Vzhledem k velmi rozmanité rozdílnosti podmínek a charakteristických vlastností pracovního prostředí ho členíme na: pracovní prostředí v průmyslu, v zemědělství a v mimovýrobní sféře. Pracovním prostředím naší školy je školní prostředí. Různé typy odlučovačů popílku používané v tepelných elektrárnách a v teplárnách: 1. komín, 2. žaluziový filtr, 3.cyklon, 4.pytlový filtr, 5.elektrofiltr, 6.vlhký odlučovač.

19 Kvalitu pracovního prostředí vyjadřuje úroveň jeho zdravotní nezávadnosti a estetický vzhled. Mnoho pracovišť, zejména v průmyslové výrobě, je více či měně zdraví škodlivých. Z rizikových pracovních prostředí lze uvést zejména doly s vysokým stupněm prašnosti, hlučnosti a s nebezpečím důlních otřesů a výbušných plynů (metan). Řizená skládka odpadů: 1.zemina, 2.odpad, 3.zemina, 4.odpad, 5.nepropustná vrstva (horninové podloží), 6.podzemní voda Kvalitní pracovní prostředí by však nebylo platné pro celkovou úroveň životního prostředí, kdyby i sama výroba nebyla uvědoměle řízena ke zlepšení stavu krajiny a životního prostředí. Okamžitý efekt proti narůstající výrobě a spotřebě spočívá v šetření přírody jako celku, v šetření přírodních zdrojů a energií. Šetřit a neplýtvat, to je jedna ze zásad, na které se shodují ekonomové i ekologové.

20 Dnešní pracovní prostředí v průmyslu, v zemědělství a v mimovýrobní sféře je většinou umělé. Nejlepších pracovních výkonů lze dosáhnout jen ve zdravotně nezávadném a estetickém pracovním prostředí. Pro kvalitu životního prostředí jsou důležité také výrobní postupy, které mu škodí co nejméně. V rozvinutých zemích světa není dnes žádnou zvláštností, že v pracovním prostředí závodů úřadů, škol a univerzit se přímo pamatuje na krátkodobé osvěžení pracovních sil. Aby lidé využívaly v rámci zdravého životního stylu i pracovní přestávky, zřizují jim zaměstnavatelé tam, kde je to možné, volné prostory a prostranství ke krátkodobé rekreaci. Jsou to různé čítárny, studovny, občerstvení, ale i hřiště: na tenis, futsal, volleyball, bazény a malé parky. Zaměstnavatelé přišli již dávno na to, že kvalitní pracovní výkony jsou možné jen v dobře vybaveném pracovním prostředí, že nejdůležitějším článkem pracovního procesu jsou spokojení lidé, kvalifikovaná pracovní síla. Pracovní prostředí zde částečně přejímá prvky, kterými se vyznačují obytné a rekreační prostředí, se kterými kdysi tvořilo jediný celek. To je jeden z důkazů o jednotě životního prostředí jako systému.

21 Pracovali: Eva Drbalová Jiří Kubeš Monika Svobodová Jaroslav Drábek Prezentaci připravil: Jiří Kubeš Zdroj: Učebnice zeměpisu Obrázek WWF: www.ru.ac.za/affiliates/am/wwf/wwf.htm.


Stáhnout ppt "Ochrana přírody - je nejstarší a ve veřejnosti nejznámější ekologické aktivity (organizovaná je od 19.st.) - z historického hlediska byla ochrana přírody."

Podobné prezentace


Reklamy Google