Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí
Jak chránít a rozvíjet životní prostředí Co může každý udělat pro životní prostředí? Trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti O co usilujeme v životním prostředí Chceme vyrábět ekologicky Moderní ochrana přírody Konec

2 Moderní ochrana přírody
Ochrana přírody - je nejstarší a ve veřejnosti nejznámější ekologické aktivity (organizovaná je od 19.st.) - z historického hlediska byla ochrana přírody první lidskou činností ve prospěch životního prostředí,se zaměřením na ochranu živé i neživé přírody, vzácných druhů rostlin, živočichů, hornin, nerostů, jeskyň - nezbytnou součásti každého organizovaného programu ochrany přírody je soustava chráněných území přírody - nejcennější velkoplošná chráněná území přírody se nazývají: národní parky - červená kniha: seznam ohrožených druhů rostlin a živočichů -ohrožené druhy: divizna obecná, koniklec jarní, sokol stěhovavý, bobr evropský, vlk, rak říční, ještěrka zelená, motýl jasoň červenooký - v České republice je ochrana přírody organizována zákonem o ochraně přírody a krajiny Znak světového fondu na ochranu přírody (World Wildlife Fund). Představuje pandu velkou, žijící na území Číny již v omezeném počtu(na pokraji vyhynutí). Příčinou: omezeny zdroj potravy. Graf rychlosti vymírání živočišných druhů

3 Moderní ochrana přírody
nejstarší přírodní rezervace (střední Evropa): Žofínský prales a Hojná voda v Novohradských horách, Boubínský prales na Šumavě v ČR zaujímají chráněná území přes 15% rozlohy státu, přičemž 2% jsou plochy s přísným stupněm ochrany Národní parky: jsou z přírodního hlediska velmi hodnotná území s málo pozměněnou přírodou - př.:Krkonošský n.p., (nejstarší, vyhlášen roku 1963), n.p Podyjí (1991), n.p Šumava (největší, 1991), n.p České Švýcarsko (nejnovější, od ) Chráněné krajinné oblasti(CHKO):nejvíce zachovalé krajinné celky se zachovalými přírodními složkami, prvky a památkami - využívány k řízenému zemědělství lesnictví i k rekreaci - existuje celkem 24 CHKO - nejstarší: Český ráj (1955) - př.: Třeboňsko, Pálava, Bílé Karpaty,… v ČR je více než 1600 máloplošných chráněných území přírody rozlišujeme 4 kategorie: národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky

4 O co usilujeme v životním prostředí?
Ekologické chování v přírodním prostředí se řídí činnostmi a zásadami ochrany přírody. Klíčem k řízenému ochrannému hospodaření v přírodním prostředí je vždy poznání citlivosti přírodního prostředí k lidským činnostem.

5 OBYTNÉ PROSTŘEDÍ -Obytné prostředí je ta část životního prostředí, která plní především obytnou funkci (domov, byt, vlastní rodina, soukromí, místní krajina,…). -Hlavní úlohou v rozvoji obytného prostředí je přizpůsobit ho potřebám lidí a tak se vytvářejí estetická prostředí Např.: -výsadba zeleně v místní krajině, cyklistických stezek a kulturních zařízení -parky, pěší zóny -různé sportovní vybavenosti -městské památkové zóny a rezervace, lázeňské zóny, oblasti klidu -inženýrské sítě, vodovody, kanalizace, odpadové soustavy, čističky vod a další zařízení, která ničí životní prostředí -K obytnému prostředí také patří funkce zásobovací (potraviny, výrobky a služby každodenní potřeby). K tomu jsou obchody, školní, kulturní, zdravotnické a jiné zařízení. -Důležitou součástí je také likvidace odpadů, ke které pomáháme při třídění sběrných surovin (plast, sklo, papír, textil, aj.). -Zejména ve městech je znečištěné ovzduší, velký hluk a lidé se snaží ušetřit teplo. Proto málo větrají a vnitřní ovzduší tak obsahuje velké množství bakterií, plísní a výparů (barvy, laky, tmely,…). Všechny tyto věci působí velmi špatně na zdraví lidí.

6 SOCIÁLNÍ JISTOTY OBYVATL KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
REKREAČNÍ PROSTŘEDÍ -Rekreační prostředí vyhledáváme a vytváříme především ve svém volném čase a každý máme jiné požadavky na odpočinek, které se liší zvyklostmi a životním stylem každého člověka. -Kvalita rekreačního prostředí je závislá na přírodním a společenském prostředí. Většinou se pro odpočívání vyhledává příroda daleko od městského ruchu. -NA KVALITU ŽIVOTA ČLOVĚKA MÁ VLIV SOCIÁLNÍ JISTOTY OBYVATL ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

7 Trvale udržitelný rozvoj
lidské společnosti -Četní odborníci i značná část politiků a veřejnosti v rozvinutých zemích světa si uvědomují, že vysoká životní úroveň obyvatelstva v těchto zemích nemůže být založena na stále se zvyšující spotřebě přírodních zdrojů a energie za cenu poškozování životního prostředí. -Na poškozování přírody a životního prostředí reaguje lidská společnost potřebou a nutností ochrany krajiny a životního prostředí před nežádoucími vlivy vlastní činnosti.

8 Kvalita životního prostředí
Kvalitu životního prostředí můžeme zhruba hodnotit podle okolností, které na nás působí. K hodnocení některých vlastností životního prostředí se však používají přesné vědecké metody, fyzikální měření a chemické analýzy. Zjišťuje se buď okamžitý stav prostředí, nebo i časový průběh změn v prostředí, provádí se takzvaný monitoring prostředí. Pro vlivy jednotlivých škodlivých jevů na člověka určují hygienické limity. Jsou to největší přípustné dávky nebo koncentrace škodlivin pro různě dlouhou dobu působnosti. Na základě překračovaných údajů hygienických limitů mohou státní nebo oblastní správní orgány vyhlašovat ohrožené nebo postižené oblasti životního prostředí a v nich dočasná regulační opatření. Jsou to obvykle omezení v provozu elektráren, tepláren a dalších průmyslových provozů a dopravní omezení.

9 Ochrana životního prostředí
-Ochrana životního prostředí spojuje všechny činnosti a postoje lidí,které slouží k usměrňování lidských činností v krajině, k ochraně určité kvality životního prostředí. Úroveň kvality životního prostředí je nutno udržovat tak, aby vyhovovala nejen současné generaci lidí a životu současných organismů, ale i budoucímu životu na Zemi. Pod vlivem takto chápané ochrany životního prostředí vypracovaly nejvýznamnější světové organizace na ochranu přírody a životního prostředí podrobný program nazvaný „Pečujeme o Zemi. Strategie přežití.“ Vyjadřujeme požadavky na rozumné využívání přírodních zdrojů, aby nebyla překročena nevratnost jejich obnovy případně náhrady jinými přírodními zdroji. Navrhuje nové zásady hospodářského rozvoje lidstva, které nazval trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti.

10 Jak chránít a rozvíjet životní prostředí
Lidé mají a používají k ochraně a rozvoji životního prostředí řadu nástrojů. Prvním z nich je soustavná celospolečenská výchova k péčí o životní prostředí, která se také označuje jak ekologická nebo environmentální výchova. Její zaměření nutně vychází z pochopení pojmu životního prostředí jako jednotného systému přírodního a společenského prostředí. Enviromentální výchova je výchova ve prospěch kvality životního prostředí a kvality života. Usiluje o to, aby lidé přistupovali k problematice životního prostředí vybaveni základními ekologickými poznatky a orientovali se v životním prostředí nejen z místního, lokálního pohledu, ale také v globálním měřítku. K ochraně a rozvoji životního prostředí mají lidé kromě enviromentální výchovy také přímé hospodářské nástroje. Musí působit tak aby poškozování životního prostředí nebylo výhodné pro poškozovatele.

11 Jak chránít a rozvíjet životní prostředí
Většina států světa má ochranu a rozvoj životního prostředí zakotveny ve svých právních řádech. Státní politika ochrany a rozvoje životního prostředí v České republice se opírá v současné době o pět hlavních zákonů: Ústavu České republiky z roku 1993, listinu základních práv a svobod z roku 1993, o zákon o životním prostředí č. 17 z roku 1992, o zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114 vlivů činností, staveb a výrobků na životní prostředí č. 244 z roku 1992. Četné ekologické aktivity se uskutečňují na mezinárodním poli v rámci široké struktury Organizace spojených národů (OSN) . Působí v ní ve prospěch životního prostředí celá řada specializovaných institucí a Komise pro trvale udržitelný rozvoj. Také Evropská unie, přední hospodářské seskupení evropských států, má Radu pro životní prostředí a Evropskou agenturu ochrany životního prostředí (EEA). Právní nástroje pro zajištění péče o životní prostředí a právní opatření na jejich dodržování. Jejich součástí jsou i účinné postihy a pokuty za poškozování životního prostředí.

12 Co může každý udělat pro životní prostředí?
Chránit přírodu Chápat přírodu, mít ji rád a vnímat její hodnoty a krásu Nekupovat a nepoužívat výrobky škodlivé životnímu prostředí Šetřit s odpady a třídit je Šetřit s vodou Šetřit s energií Dodržovat pořádek, čistotu a chránit své zdraví Mít ohleduplný přístup k ostatním lidem, zvířatům a rostlinám Respekt a dodržování zákonů a zásad pro ochranu a rozvoj přírody a životního prostředí Snažit se o správnosti všech zásad ochrany a rozvoje životního prostředí přesvědčit co nejvíce lidí ve svém okolí ZA OCHRANU A ROZVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE ODPOVĚDNÝ KAŽDÝ OBYVATEL PLANETY ZEMĚ.

13 2. Chápat přírodu, 1. Chránit přírodu mít ji rád a vnímat
její hodnoty a krásu 1. Chránit přírodu Pro životní prostředí je nejlepší chodit pěšky, jezdit na kole,… Když to pěšky nejde je lepší použít MHD než osobní dopravu (auta). Také je důležité v přírodě nekřičet, nepouštět hlasitě rádio… Na Zemi nežijeme sami, a proto je potřeba neplašit a nezabíjet zvířata a jiné organismy, neničit rostliny a nekopat do nejedlých a neznámých hub. Nejdůležitější je VYHAZOVAT ODPADKY DO KOŠE ne do přírody nebo jen tak na chodník! K přírodě je potřeba úcta. O přírodě je dobré se taky občas něco dozvědět, např. o přírodninách, minerálech, horninách, rostlinách, zvířatech a jiných organismech. Také sledování zvláštnosti života jednotlivých druhů organismů a jejich vztahy k prostředí. Fotografie, obrazy, diapozitivy, videosnímky a zvukové záznamy nám pomohou v poznávání více než dost. Pokud se ti v přírodě líbí, můžeš také pomáhat. Můžeš třeba krmit zvěř a pomáhat vysazovat mladé stromky nebo si můžeš najít spoustu jiných akcí jak se dá pomáhat.

14 nepoužívat výrobky škodlivé
3. Nekupovat a nepoužívat výrobky škodlivé životnímu prostředí Plast Sklo Papír Na nákupech je potřeba zvažovat, jaké výrobky vlastně kupovat. A také zjistit z obalu informace o: původu, stáří, složení, záruční lhůtě a zdravotním osvědčením. 4. Šetřit s odpady a třídit je NEKUPOVAT- nebo aspoň omezovat: výrobky, kde tyto informace nejsou materiály, které se podílí na ničení přírody a životního prostředí (kožešiny zvířat, předměty ze slonoviny, atd.) ekologicky závadné materiály (kosmetické spreje, barev obsahující freony a jiné látky) jednorázové a plastikové obaly – které končí na skládkách odpadů nebo jako škodliviny ovzduší po spálení Všechny odpadky se neházejí rovnou do univerzální popelnice. Odpadky se vyhazují (shromažďují) v určených nádobách pro tříděný sběr. Odpad se musí vytřídit podle druhu – sklo, baterie, papír, textil a umělé hmoty. Ulehčující je, nechávat po sobě co neméně odpadu.

15 Zářivky šetří elektřinou víc jak normální žárovky.
5. Šetřit s vodou Aby se příliš neplýtvalo vodou, tak je na místě: zbytečně na sebe nepouštět mnoho vody při sprchování (mytí) – napuštěná vana vyjde dráž než sprchování nenechat téct vodu při umývaní nádobí, ale napustit si umyvadlo šetřit při umývání různých předmětů (např. kolo, ...) Pokud by kapala voda nebo protékal záchod je potřeba upozornit rodiče. Nikdy nevylévat různé chemikálie, oleje a jiné látky do umyvadla nebo kanálů. Dávají se do sběru nebo k likvidaci rodičům. 6. Šetřit s energií Každá úspora elektrického proudu šetří přírodní zdroje životního prostředí a peněženku všem. Proto je potřeba zhasínat každé svítící světlo po odchodu a zbytečně s ním neblikat. Zářivky šetří elektřinou víc jak normální žárovky.

16 7. Dodržovat pořádek, čistotu 8. Mít ohleduplný přístup k ostatním
lidem, zvířatům a rostlinám a chránit své zdraví Chovat se vždy slušně a zdvořile k rodičům, kamarádům, dospělým a k ostatním lidem je ohleduplnost. Nejlepší začátek je dávat si své věci do pořádku. Také uklízet a vyhazovat vše nepotřebné. Svůj pokoj uklízet samostatně a pro každou věc mít své místo. Zdraví se musí obejít bez kouření, alkoholu, žádných povzbuzujících nebo omamných látek jako např. drogy. V hromadných dopravních prostředcích nebýt hlučný a neobtěžovat nikoho. Přednost k sednutí mají vždy starší lidé nebo nemocní.

17 zákonů a zásad pro ochranu a rozvoj přírody a životního prostředí
9. Respekt a dodržování zákonů a zásad pro ochranu a rozvoj přírody a životního prostředí Pokud se někteří lidé nechovají slušně k přírodě je nutné upozornit slušnou a vhodnou formou na jejich nevhodné chování. Tito lidé většinou skrývají svůj zmatek nebo rozpaky – nebojácnost je nejlepší lék. Jestli je to potřeba, požádám vhodnější osobu (rodiče, policisty,…). 10. Snažit se o správnosti všech zásad ochrany a rozvoje životního prostředí přesvědčit co nejvíce lidí ve svém okolí Snaha získat pro ekologické myšlení, uvažování a postoje co nejvíc lidí. Nejlepší je začít u svých blízkých (příbuzní, kamarádi, spolužáci,…). Co nejtrpělivěji je přesvědčovat o správnosti chování v přírodě a k životnímu prostředí, protože jiné chování by se mohlo obrátit proti nim a ostatním lidem.

18 Chceme vyrábět ekologicky
V pracovním prostředí tráví lidé značnou část svého života. Kdysi pracovní prostředí splývalo s přírodním prostředím a také s obytným prostředím. V dnešní době však většina lidí pracuje v umělém pracovním prostředí, kam musí většinou také docházet nebo dojíždět. Pracovní prostředí vytváří složitý soubor prvků z nichž většinu určují stavební, hygienické technické a bezpečnostní normy, což jsou pravidla a předpisy, kterými se práce a pracovní prostředí řídí. Vzhledem k velmi rozmanité rozdílnosti podmínek a charakteristických vlastností pracovního prostředí ho členíme na: pracovní prostředí v průmyslu, v zemědělství a v mimovýrobní sféře. Pracovním prostředím naší školy je školní prostředí. Různé typy odlučovačů popílku používané v tepelných elektrárnách a v teplárnách: 1. komín, 2. žaluziový filtr, 3.cyklon, 4.pytlový filtr, 5.elektrofiltr, 6.vlhký odlučovač.

19 Chceme vyrábět ekologicky
Kvalitu pracovního prostředí vyjadřuje úroveň jeho zdravotní nezávadnosti a estetický vzhled. Mnoho pracovišť, zejména v průmyslové výrobě, je více či měně zdraví škodlivých. Z rizikových pracovních prostředí lze uvést zejména doly s vysokým stupněm prašnosti, hlučnosti a s nebezpečím důlních otřesů a výbušných plynů (metan). Kvalitní pracovní prostředí by však nebylo platné pro celkovou úroveň životního prostředí, kdyby i sama výroba nebyla uvědoměle řízena ke zlepšení stavu krajiny a životního prostředí. Okamžitý efekt proti narůstající výrobě a spotřebě spočívá v šetření přírody jako celku, v šetření přírodních zdrojů a energií. Šetřit a neplýtvat, to je jedna ze zásad, na které se shodují ekonomové i ekologové. Řizená skládka odpadů: 1.zemina, 2.odpad, 3.zemina, 4.odpad, 5.nepropustná vrstva (horninové podloží), 6.podzemní voda

20 Chceme vyrábět ekologicky
Dnešní pracovní prostředí v průmyslu, v zemědělství a v mimovýrobní sféře je většinou umělé. Nejlepších pracovních výkonů lze dosáhnout jen ve zdravotně nezávadném a estetickém pracovním prostředí. Pro kvalitu životního prostředí jsou důležité také výrobní postupy, které mu škodí co nejméně. V rozvinutých zemích světa není dnes žádnou zvláštností, že v pracovním prostředí závodů úřadů, škol a univerzit se přímo pamatuje na krátkodobé osvěžení pracovních sil. Aby lidé využívaly v rámci zdravého životního stylu i pracovní přestávky, zřizují jim zaměstnavatelé tam, kde je to možné, volné prostory a prostranství ke krátkodobé rekreaci. Jsou to různé čítárny, studovny, občerstvení, ale i hřiště: na tenis, futsal, volleyball, bazény a malé parky. Zaměstnavatelé přišli již dávno na to, že kvalitní pracovní výkony jsou možné jen v dobře vybaveném pracovním prostředí, že nejdůležitějším článkem pracovního procesu jsou spokojení lidé, kvalifikovaná pracovní síla. Pracovní prostředí zde částečně přejímá prvky, kterými se vyznačují obytné a rekreační prostředí, se kterými kdysi tvořilo jediný celek. To je jeden z důkazů o jednotě životního prostředí jako systému.

21 Prezentaci připravil:
Pracovali: Eva Drbalová Jiří Kubeš Monika Svobodová Jaroslav Drábek Prezentaci připravil: Zdroj: Učebnice zeměpisu Obrázek WWF: K O N E C


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google