Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AACR2R Jmenná katalogizace Školení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AACR2R Jmenná katalogizace Školení"— Transkript prezentace:

1 AACR2R Jmenná katalogizace Školení
AACR2R Jmenná katalogizace Školení Magda Šrajbová kontakt: tel SVK Plzeňského kraje

2 Podstata a cíle katalogizace
Podstata katalogizace vytvoření bibliografického (katalogizačního) záznamu dokumentu tvorba a údržba katalogu Jmenná katalogizace popis a identifikace dokumentu (název, autor, nakladatel, datum vydání, edice aj.) volba jmenných a názvových selekčních údajů (autor, korporace, název)

3 Podstata a cíle katalogizace
Cíl katalogizace zajištění přístupu ke knihovnímu fondu přístup k dokumentu zajišťuje signatura nebo jiný údaj o lokaci, obsažený v záznamu Katalogy tradiční (lístkové) - jmenný katalog, předmětový katalog, systematický katalog online (elektronické) - opac, webový opac

4 Automatizovaná katalogizace
Modul katalogizace automatizovaných knihov-nických systémů (začátek rozvoje v ČR v 90. letech 20. století) Modul katalogizace pracovní listy (vstupní formuláře, šablony) - pole k zápisu údajů bibliografického záznamu rejstříky (slovníky) - validace údajů soubory autorit bibliografický formát nejprve MAKS, v současnosti MARC 21, UNIMARC Česká národní bibliografie - automatizovaná od r. 1983

5 Souborné katalogy Katalog více knihoven
obsahuje záznamy dokumentů, nacházející se ve fondech různých knihoven zásady - jednotná katalogizační pravidla, jednotný výměnný formát, jednotné autority Funkce lokační funkce – MS, MMS katalogizace - sdílená katalogizace, retrokonverze podpora akvizice Souborné katalogy v ČR SKC-Souborný katalog ČR (CASLIN) SKAT-Souborný katalog Lanius Virtuální katalog JIB-Jednotná informační brána

6 Sdílená katalogizace Spolupráce mezi knihovnami při tvorbě katalo-gizačních záznamů zpracování záznamu pouze jedenkrát, jednou knihovnou ostatní knihovny zpracovaný záznam převezmou, doplní o signaturu apod. Cíl odstranění multiplicitní práce ekonomická efektivnost (ušetření pracovní síly pro jiné činnosti v knihovně) jednotnost katalogizačního popisu

7 Retrospektivní konverze katalogů (Retrokonverze)
Převod záznamů z lístkových katalogů do strojem čitelné podoby ruční přepis lístků + různé metody strukturování využití existujících záznamů z dostupných bází dat (katalogů) nebo CD-ROM (např. ČNB) technologie OCR/ICR - výsledek naskenovaný "obrazový" katalog v elektronické podobě, obohacený o selekční údaje nebo strukturované (upravené) záznamy Národní program Retrokon metodické a kooperační centrum Národní knihovna ČR

8 Úloha standardů v katalogizaci
Vnesení řádu do popisu dokumentů Jednotnost (unifikace) popisu Slučitelnost (kompatibilita) dat Spolupráce - souborné katalogy, sdílená katalogizace Cíl pro uživatele - optimální podmínky při vyhledávání dokumentů

9 Standardy pro katalogizaci
Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R Mezinárodní doporučení pro bibliografický popis ISBD Bibliografický formát MARC 21, UNIMARC Formát MARC21/Autority, UNIMARC/Autority Informační materiály Národní knihovny (edice Standardizace)

10 On-line informační zdroje pro katalogizaci
katalogizační politika dotazy ke katalogizaci, informativní materiály, schválené materiály, materiály k připomínkování, zápisy z jednání pracovních skupin, věcné zpracování, věcné autority elektronická konference národní autority Cesta: Katalogy a databáze - Přehled bází NK ČR – AUT-Báze národních autorit NK ČR ( jmenné a věcné autority)

11 ISBD Mezinárodní standardní bibliografický popis (IFLA 1977-1997)
oblasti údajů popisu stanovení pořadí údajů popisu interpunkce v popisu formát pro zobrazení záznamů

12 ISBD ISBD(G) všeobecný popis (1993) ISBD(M) monografie (1993)
ISBD(S) seriálové dokumenty (1994) ICBD(CF) počítačové soubory (1995) ISBD(PM) tištěné hudebniny (1995) ISBD(NBM) neknižní dokumenty (1996) ISBD(A) staré tisky a prvotisky (1997) ISBD(CM) kartografické dokumenty (1997) Doporučení pro popis částí dokumentu… (ISBD) (1997) ISBD(ER) elektronické zdroje (1998)

13 MARC 21 UNIMARC Bibliografický formát MARC 21
(KAM údaje zapisovat nebo převádět, JAK je struktu-rovat a uspořádat pro předávání) popis a výměna dat ve strojem čitelné podobě rovina „knihovnická“ (pole, podpole, indikátory) rovina technická (návěští, adresář, oddělovače atp.) MARC 21 primární formát v ČR od r. 2004

14 MARC21/Autority UNIMARC/Autority
Formát pro autoritní záznamy Autority - osobní jméno, jméno korporace a akce, jméno rodiny (rodu), geografické jméno, unifikovaný název, jméno/název, věcné téma Autoritní heslo autoritní záhlaví (preferovaná forma) odkazové záhlaví (nepreferovaná forma, odkaz viz, viz též) MARC21/Autority primární formát v ČR od r. 2004

15 AACR2R Část 1. Bibliografický popis Kapitola 1-13
1. Všeobecná pravidla popisu 2. Knihy 3. Kartografické dokumenty 4. Rukopisy 5. Hudebniny 6. Zvukové dokumenty (Audiozáznamy) 7. Filmy a videozáznamy 8. Grafika 9. Elektronické zdroje (Počítačové soubory) 10. Trojrozměrné dokumenty 11. Mikroformy 12. Pokračující zdroje (Seriály) 13. Analytické záznamy Kapitoly jsou rozděleny do číslovaných úseků podle oblastí popisu

16 AACR2R Část 2. Selekční údaje Záhlaví, unifikované názvy, odkazy
Kapitola 21-26 21. Volba selekčních údajů 22. Personální záhlaví 23. Geografické jméno 24. Korporativní záhlaví 25. Unifikované názvy 26. Odkazy

17 AACR2R Část 3. Přílohy Doporučená literatura:
A Psaní velkých písmen B Zkratky C Číslovky D Slovník termínů Rejstřík Doporučená literatura: Minty, Vilma. AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1998.

18 Oblasti popisných údajů
1. Název a odpovědnost 2. Vydání 3. Specifické údaje 4. Nakladatelské údaje 5. Fyzický popis 6. Edice 7. Poznámka 8. Standardní číslo a dostupnost  Příklad-1   Příklad-2   Příklad-3 

19 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Pravidlo 1.1., 2.1. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka Hlavní název [obecné označení druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace / první údaj o odpovědnosti ; další údaj o odpovědnosti

20 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
UNIMARC pole 200 (NO) MARC 21 pole 245 (NO) 1. indikátor – vedlejší názvové záhlaví 0 nevytváří se – používá se tehdy, chybí-li v záznamu hlavní záhlaví v poli 1XX 1 vytváří se – používá se vždy, když je v záznamu hlavní záhlaví v poli v 1XX (osobní jméno, korporace, akce, unifikovaný název) 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení (určitý či neurčitý člen na začátku) 0-9 počet vyloučených znaků

21 Oblast o názvu a odpovědnosti MARC 21
$a Název (NO) – Hlavní název a popř. alternativní název $b Další údaje o názvu (NO) – Souběžné názvy, názvy dalších děl, podnázvy, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číslu či názvu části $c Údaj o odpovědnosti atd. (NO) – první údaj o odpovědnosti a všechny údaje následující za prvním lomítkem $h Obecné označení druhu dokumentu (NO) – následuje za hlavním názvem v hranatých závorkách $n Číslo části/sekce díla (O) – Číselné nebo abecední označení části dokumentu $p Název části/sekce díla (O) Pozor na pořadí podpolí $a$n$p$h Jednotlivá podpole jsou ukončena interpunkcí podle typu následujícího podpole

22 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Údaje se zapisují v jazyce dokumentu Nepoužívají se zkratky Hlavní název se zapisuje přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis. Není nutné dodržovat psaní velkých písmen a interpunkci v názvu Velká písmena na začátku - hlavní název, alternativní název, souběžný název, označení části, název části Malá písmena na začátku - další názvová informace, údaje o odpovědnosti

23 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Uměle vytvořené názvy se uvádějí v hranatých závorkách Alternativní název druhá část hlavního názvu, skládajícího se ze dvou částí, z nichž každá má podobu názvu obě části jsou spojeny spojkou aneb nebo jejím ekviva-lentem v jiném jazyce, slovní výraz aneb je oboustranně oddělen čárkami Souběžný název je hlavní název v jiném jazyce a/nebo písmu

24 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Další názvová informace (podnázev) doplňuje hlavní název Zkracování hlavního názvu a podnázvu nesmí dojít ke ztrátě podstatné informace ponechává se prvních pět slov označení výpustky … Zápis číslovek, iniciál, interpunkčních znamének …, nebo [ ] - viz příklady Údaj o odpovědnosti obsažený v hlavním názvu je jeho nedílnou součástí a nezapisuje se v údaji o odpovědnosti

25 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Údaje o odpovědnosti Osoby/korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisované jednotky první údaj o odpovědnosti další údaje o odpovědnosti - překladatelé, ilustrátoři apod. osoby se stejnou odpovědností - stejná funkce vůči dílu osoby se smíšenou odpovědností - různá funkce vůči dílu

26 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Odpovědnost, která obsahuje více než tři osoby nebo korporace. Zapisuje se pouze první osoba/korporace z každé skupiny, ostatní se vypouští ... [et al.] Tituly, šlechtické tituly, akademické hodnosti se neuvádějí

27 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Obecné označení druhu dokumentu výraz, který označuje obecnou třídu dokumentů, ke které popisná jednotka náleží zapisuje se za hlavním názvem s počátečním malým písmenem v jednotném čísle neuvádí se u monografií a seriálů [kartografický dokument], [hudebnina], [zvukový záznam], [videozáznam], [film], [mikrodokument], [elektronický zdroj]

28 Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
Souborná díla se společným názvem společný název se uvádí jako hlavní názvy jednotlivých děl se uvádějí v poznámce k obsahu Souborná díla bez společného názvu od jednoho autora názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují Souborná díla bez společného názvu od různých autorů názvy jednotlivých děl se uvádějí jako hlavní v pořadí v jakém se vyskytují, za každým názvem se uvádí údaj o odpovědnosti Vícesvazkové monografie jsou popisovány samostatným záznamem pro každou část – „popis zdola“; výjimku tvoří vícesvazkové monografie, které nemají různé původce, mají nevýznamné názvy částí (např. slovníky, encyklopedie), tyto dokumenty se popisuji jediným, společným záznamem – „popis shora“  Příklady 

29 Oblast údajů o vydání MARC 21 pole 250 (NO) UNIMARC pole 205 (O)
Pravidlo 1.2., 2.2. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminália, tiráž Označení vydání, doplňkové označení vydání / první údaj o odpovědnosti k vydání UNIMARC pole 205 (O) MARC 21 pole 250 (NO) 250 ##$aOznačení vydání (celé označení včetně doplňkového)$bDalší údaje o vydání (obvykle odpovědnost a souběžné údaje)

30 Oblast údajů o vydání Zapisuje se tak, jak je uvedeno v dokumentu (v jazyce dokumentu) Používají se zkratky (vyd., ed., éd., izd. atd.) Římské a slovně vyjádřené číslice se přepisují na arabské číslice Řadové číslovky v angličtině 1st, 2nd, 3rd, 4th atd., ve francouzštině 1er, 1re, 2e, 3e atd, v italšině 1o, 1a, 2o, 2a atd., v ruštině 1-oje, 2-oje 3-t‘je atd. Doplňkové údaje o vydání začínají velkým písmenem Údaj o dotisku se neuvádí  Příklady 

31 Oblast specifických údajů
Pravidlo 1.3., 2.3. Pro knihy se tato oblast nepoužívá Používá se pro kartografické dokumenty, hudebniny, elektronické zdroje, seriálové dokumenty, mikroformy Údaj o měřítku Údaj o formě hudebniny Typ a rozsah zdroje Údaj o číslování  Příklady 

32 Oblast nakladatelských údajů
Pravidlo 1.4., 2.4. Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminária, tiráž Místo vydání : jméno nakladatele, datum vydání Zapisuje se v jazyku dokumentu UNIMARC pole 210 (NO) MARC 21 pole 260 (O) 1. indikátor – pořadí nakladatelských údajů # Neuvádí se/První nakladatel 1 Dočasný nakladatel 3 Současný/Poslední nakladatel 2. indikátor - prázdný (není definován) 260 ##$aMísto vydání$bJméno nakladatele$cDatum vydání

33 Oblast nakladatelských údajů
Místo vydání Zapisuje se v takové formě a mluvnickém tvaru, v němž se vyskytuje v dokumentu Více míst vydání Místo vydání ; Místo vydání Neuvedené místo vydání [Praha?], [Česko?] , [S.l.]

34 Oblast nakladatelských údajů
Jméno nakladatele Zapisuje se v nejkratší srozumitelné formě (vypouští se úvodní mluvnický člen) Více jmen nakladatelů Místo vydání : Jméno nakladatele : Jméno nakladatele Místo vydání : Jméno nakladatele ; Místo vydání : Jméno nakladatele Neuvedené jméno nakladatele [s.n.] Nepoužívá se forma „vlastním nákladem“, zapíše se jméno nakladatele

35 Oblast nakladatelských údajů
Datum vydání Rok vydání musí být vždy uveden Uvádí se v arabských číslicích Způsob zápisu 1995, c1995, p1995, 1995 tisk, 2000 dotisk Neuvedené datum vydání [1995?] [199-?] [18--], [18--?] [1993 nebo 1994] Datum vydání u vícedílných popisných jednotek Údaje o výrobě (Místo výroby : Jméno výrobce, datum výroby)  Příklady 

36 Oblast údajů fyzického popisu
Pravidlo 1.5., 2.5. Předepsaný pramen popisu - celá publikace Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál UNIMARC pole 215 (O) MARC 21 pole 300 (O) 300 ##$aRozsah$bDalší fyzické údaje$cRozměr$eDoprovodný materiál

37 Oblast údajů fyzického popisu
Uvádí se poslední číslovaná stránka Údaje se zapisují v češtině Používají se zkratky Používají se malé římské číslice a arabské číslice xii, 56 s. Pokud rozsah začíná slovním vyjádřením používá se malé písmeno s l. 55 Pokud jsou stránky označeny písmeny, zapisují se, jak jsou uvedeny A-K s a-s l.

38 Oblast údajů fyzického popisu
Rozsah Nečíslované stránky do 100 spočítat [95] s. nad 100 odhadnout ca 350 s. Komplikované stránkování xii, 125, [25] s. 1 sv. (různé stránkování) 1 sv. (na volných listech) Obrazové přílohy jsou součástí rozsahu 35 s., 5 s. obr. příl.

39 Oblast údajů fyzického popisu
Další fyzické údaje ilustrace zahrnují obrázky, fotografie, grafy, schémata, tabulky zvláštní typy ilustrací zahrnují erby, tiskopisy, genea-logické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady Rozměr výška v cm, do 10 cm v mm, zaokrouhluje se směrem nahoru Doprovodný materiál volně vložené dokumenty - klíče, diskety, mapy  Příklady 

40 Oblast údajů o edici Pravidlo 1.6., 2.6.
Předepsaný pramen popisu - titulní stránka, další preliminária, tiráž, obálka, hřbet (Hlavní název edice : další názvová informace / údaj o odpovědnosti, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice ; číslování v rámci subedice)

41 Oblast údajů o edici UNIMARC pole 225 a 410 (forma selekčního údaje)
MARC 21 pole 440 (O) (stejný název edice jako autoritní forma)) 1. indikátor – nedefinován 2. indikátor – vyloučení znaků z řazení 0-9 počet vyloučených znaků $aNázev$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí$xISSN MARC 21 pole 490 (O) (odlišný název edice než je autoritní forma) vedlejší záhlaví pro edice 800 Vedlejší záhlaví pro edici – osobní jméno 810 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno korporace 811 Vedlejší záhlaví pro edici – jméno akce 830 Vedlejší záhlaví pro edici – unifikovaný název

42 Oblast údajů o edici Zapisuje se ve stejné formě, v jaké se vysky-tuje v dokumentu (v jazyce dokumentu) Velká písmena - Hlavní název, Název subedice Malá písmena - podnázev edice, odpovědnost, číslování edice Číslo edice - používají se arabské číslice a zkratky  Příklady 

43 Oblast údajů poznámky Pravidlo 1.7., 2.7.
Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen Poznámka. -- Poznámka UNIMARC pole 3XX MARC 21 pole 5XX 500 ##aVšeobecná poznámka (O) 504 ##aPoznámka o skryté bibliografii atd. (O) 505 ##aPoznámka k formalizovanému obsahu (O) 520 ##aResumé atd. (O) 521 ##aPoznámka k uživatelskému určení (O)

44 Oblast údajů poznámky Zapisují se v češtině Mohou se používat zkratky
formalizované - návěští Název z obálky: Název originálu: Obsahuje bibliografii citační - v uvozovkách „Vychází k 100. výročí narození Jaroslava Vrchlického“--Tiráž

45 Oblast údajů poznámky Poznámky Pořadí poznámek volně tvořené
zapisují se stručně, přehledně a srozumitelně Souběžný název v pěti jazycích Pro děti od 9 do 11 let Chybí s. 5-10 Rukopisné poznámky autora Pořadí poznámek podle pořadí oblastí popisu v MARCu 21 blok bolí 5XX, v UNIMARCu blok polí 3XX  Příklady 

46 Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti
Pravidlo 1.8., 2.8. Předepsaný pramen popisu - jakýkoli pramen ISBN (vysvětlivka) : Údaje o dostupnosti a/nebo ceně (vysvětlivka) UNIMARC pole 010 (O) MARC 21 pole 020 (O) 020 ##$aISBN (vysvětlivka)$cÚdaje o dostupnosti a/nebo ceně$zChybné ISBN  Příklady 

47 Volba selekčních údajů popis pod autorem
Kapitola 21 Jmenné údaje, podle kterých lze vyhledávat - autor, korporace, název Hlavní záhlaví/Vedlejší záhlaví Popis pod autorem Hlavní záhlaví - osoba s hlavní odpovědností za vytvoření díla

48 Volba selekčních údajů popis pod korporací
Korporace je organizace nebo skupina osob identifikována svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek Hlavní záhlaví - 6 kategorií 1. Díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou (činností, financemi, působením, zaměstnanci - výroční zprávy)

49 Volba selekčních údajů popis pod korporací
2. Některé právnické a náboženské dokumenty (zákony, ústavy, správní předpisy, náboženské zákony, liturgická díla) 3. Díla, která zaznamenávají kolektivní myšlení korporace (zprávy z komisí, výborů, zprávy o vnější politice korporace) 4. Díla, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách (konference, expedice, výstavy, veletrhy, festivaly, semináře)

50 Volba selekčních údajů popis pod korporací
5. Díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů (hudební skupiny, orchestry) 6. Kartografické dokumenty, když má korporace jinou roli než vydavatelskou

51 Volba selekčních údajů popis pod názvem
Autor není znám nebo je autorů mnoho (více než tři) a dílo nepochází od korporace Jde o sbírku/sborník děl různých osob nebo korpo-rací Pochází od korporace, ale nespadá do žádné z ka-tegorií, kdy je korporace hlavním záhlavím Dílo je akceptováno jako posvátná kniha

52 Volba selekčních údajů
Díla se společnou odpovědností Dílo vzniklé ve spolupráci dvou nebo více autorů nebo korporací Určení hlavního autora/korporace Vyznačená hlavní odpovědnost Nevyznačená hlavní odpovědnost (první autor/korporace)

53 Volba selekčních údajů
Soubory děl od různých osob nebo korporací Společný název dvě nebo tři díla - popis pod společným názvem, vedlejší záhlaví pro sestavitele a pro jednotlivá díla (jméno-název) více než tři díla a tři osoby - popis pod společným názvem, vedlejší záhlaví pro sestavitele Bez společného názvu Hlavní záhlaví prvního obsaženého díla, vedlejší záhlaví pro sestavitele a další díla (jméno-název)

54 Volba selekčních údajů
Volba selekčních údajů Díla se smíšenou odpovědností nová díla, k nimž různé osoby nebo korporace přispěly různým způsobem (např. společná díla spisovatele a výtvarníka); hlavní záhlaví pro toho, kdo je uveden jako první v hlavním prameni popisu, pokud není jméno druhého graficky výraznější díla, která jsou modifikacemi jiných děl (úpravy textů, zkrácená díla, komentované texty, překlady, adaptace); hlavní záhlaví vhodné pro nové dílo

55 Volba selekčních údajů
Vedlejší záhlaví - vytváří se pro osoby, korporace a názvy za účelem zajištění dalších přístupů k záznamům spoluautoři (osoby nebo korporace) redaktoři/editoři, sestavovatelé překladatelé, ilustrátoři názvy/unifikované názvy edice související díla a analytické záznamy (jméno-název)

56 Jmenné autority Soubor jmenných autorit
osobní jméno, korporace nebo akce, unifiko-vaný název, geografické jméno, jméno/uni-fikovaný název MARC21/Autority, UNIMARC/Autority Báze národních autorit NK ČR Cesta: Katalogy a databáze - Přehled bází NK ČR – AUT-Báze národních autorit NK ČR

57 Personální záhlaví Kapitola 22 UNIMARC 700 (NO), 701 (O), 702 (O)
100 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) 0 jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem 1 jméno se uvádí pod příjmením 3 jméno rodiny (rodu) Druhý indikátor 100 nedefinován 700 typ vedlejšího záhlaví 100 1#$aOsobní jméno$bŘímské číslice$cDoplňky ke jménu jiné než data$dData$qRozpis iniciál rodného jména$4Kód role

58 Personální záhlaví Volba (výběr) jména
Vstupní prvek - pořadatel záhlaví Doplňky ke jménu

59 Personální záhlaví Volba jména
jméno, pod kterým je osoba běžně známa (skutečné jméno, pseudonym…) určení podle hlavního pramene popisu děl osoby vydaných v jejím jazyce určení podle příručkových pramenů vydaných v je-jím jazyce

60 Personální záhlaví různé formy téhož jména
(iniciály, pravopisné odchylky, písmo) používá se nejčastější podoba užívaná v dílech nebo příručkových pramenech změna jména používá se poslední forma jména odkazy viz - vytváří se pro každou podobu jména nebo změnu

61 Personální záhlaví Více než jedno jméno
nejznámější (nejčastěji používaná) forma jména poslední forma jména pseudonym Několik bibliografických identit (odlišná záhlaví pro každou skupinu děl) různá jména včetně pseudonymů u současných autorů (samostatné záhlaví pro každé jméno) odkazy viz též

62 Personální záhlaví Určení vstupního prvku Příjmení
Složené příjmení (se spojovníkem nebo bez) Příjmení se samostatně psanými částicemi – různá pravidla podle jazyků (22.5D1) Jména bez příjmení (jméno, iniciály, fráze)

63 Personální záhlaví Složené příjmení
Příjmení se spojovníkem - pořadatel záhlaví první část příjmení Příjmení bez spojovníku - pořadatel záhlaví první část příjmení (kromě osob v portugalštině) Příjmení vdaných žen - pořadatel záhlaví první část příjmení (pro češtinu, francouzštinu, maďarštinu, italštinu, španělštinu) ; poslední část příjmení (ostatní případy)

64 Personální záhlaví Doplňky ke jménům
pro správnou identifikaci osoby - šlechtické tituly, náboženská označení, panovnické hodnosti, britské čestné tituly pro odlišení stejných jmen různých osob - životní data (22.17A, dotaz 16), úplnější formy jména, další údaje pro rozlišení  Příklady 

65 Korporativní záhlaví Kapitola 24 UNIMARC 710 (NO), 711 (O), 712 (O)
110 Hlavní záhlaví - jméno korporace (NO) 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) 111 Hlavní záhlaví - jméno akce (NO) 711 Vedlejší záhlaví - jméno akce (O) INDIKÁTORY První indikátor (indikátor formy jména) invertovaná forma jména jméno jurisdikce jméno v přímém pořadí Druhý indikátor 110, 111     nedefinován 710, typ vedlejšího záhlaví 110 2#$aJméno korporace-vstupní prvek včetně kvalifikátoru$bPodřízená složka$cMísto konání akce$dDatum konání akce$nČíslo akce$4Kód role

66 Korporativní záhlaví Volba jména Vstupní prvek Kvalifikátory (doplňky)
přímé pořadí nepřímé pořadí Kvalifikátory (doplňky)

67 Korporativní záhlaví Volba jména
vybírá se jméno, pod nímž je korporace obecně známa obsahuje-li jméno korporace iniciály, zvolí se forma, která je převládající obsahuje-li jméno korporace úvodní člen, vynechává se pokud se jméno korporace vyskytuje v různých jazycích, používá se forma jména v oficiálním jazyce korporace

68 Korporativní záhlaví Volba jména
pokud je jméno mezinárodní korporace obecně známé v češtině, používá se česká forma jména pokud se jméno korporace změnilo, vytváří se u nově vydaných dokumentů záhlaví pod novým jménem používá se vždy forma jména, kterou korporace používala v době vydání dokumentu

69 Korporativní záhlaví Podřízené korporace - nepřímé pořadí prvků
1. Jméno korporace obsahuje slovo, které jasně určuje, že korporace je součástí jiné korporace (odbor, oddělení, sekce, úsek) Národní knihovna České republiky. Odbor zpracování fondů 2. Jméno korporace obsahuje slovo obvykle vyjadřující administrativní podřízenost (výbor, komise) Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Spojená komise pro katalogizaci a služby

70 Korporativní záhlaví 3. Jméno korporace je obecné povahy nebo pouhým geografickým, chronologickým, číselným nebo písmenným vyjádřením podřízenosti vůči mateřské korporaci Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 2. Český rybářský svaz. Jihočeský územní výbor (Boršov nad Vltavou, Česko) 4. Jméno korporace nevyjadřuje, že jde o korpo-raci Národní divadlo v Praze. Balet

71 Korporativní záhlaví Univerzita Karlova. Katedra algebry
5. Jméno univerzitní fakulty, školy, univerzitní koleje, laboratoře atd., které pouze označuje určité studijní oblasti Univerzita Karlova. Katedra algebry Západočeská univerzita. Fakulta humanitních studií 6. Jméno korporace obsahuje celé jméno nadřízené nebo příbuzné korporace Pražský hrad. Obrazárna

72 Korporativní záhlaví Geografická jména Kapitola 23 používají se jako
záhlaví pro státní korporace kvalifikátory doplňky k jiným jménům korporací (např. konference) používá se česká forma jména, pokud je běžně používaná v zeměpisných slovnících a příručkových pramenech

73 Korporativní záhlaví Státní organizace Vstupní prvek
do r Česko Československo Československo Česko (Československo) - pro ČSR Slovensko (Československo) - pro SSR od r Česko

74 Korporativní záhlaví Státní organizace - nepřímé pořadí prvků
zákonodárné Česko. Parlament. Senát výkonné Česko. Ministerstvo kultury soudní Česko. Nejvyšší soud správní Staré Město (Praha, Česko). Městský úřad Rokycany (Česko : okres). Okresní úřad. Oddělení regionálního rozvoje

75 Korporativní záhlaví Státní organizace - nepřímé pořadí prvků
vojenské Česko. Armáda Česko. Ministerstvo obrany. Armádní sportovní centrum Dukla hlava státu nebo státního/správního celku Česko. Prezident ( : Havel) Česko. Předseda vlády diplomatické Česko. Velvyslanectví (Německo) Kanada. Embassy (Česko)

76 Korporativní záhlaví Kvalifikátory používají se
pokud je třeba objasnit identitu korporace v případě, nevypovídá-li jméno o tom, že jde o korporaci pokud je třeba rozlišit dvě korporace se stejnými nebo podobnými jmény Kvalifikátor může být tvořen jménem místa, jménem instituce, rokem založení nebo roky existence, nebo jinými slovy či frázemi

77 Korporativní záhlaví Jména korporací zapsaná vždy s kvalifikátorem místa Galerie Knihovny Muzea Nemocnice Školy (základní, střední)

78 Korporativní záhlaví Konference
Konference (veletrhy, festivaly, výstavy) jsou speciálním typem korporace Konference musí být pojmenována Volba jména vstupním prvkem je oficiální jméno konference jméno může obsahovat slovo konference, kongres, seminář atd. ze záhlaví se vynechá pořadové číslo či periodicita konference, místo a/nebo datum konání akce

79 Korporativní záhlaví Kvalifikátory (doplňky) ke jménu konference
pořadové číslo konference datum konání konference místo konání konference Mezinárodní festival účesů (34. : 1997 : Praha, Česko) 1112 $aMezinárodní festival účesů$(n34. :$d1997 : $cPraha, Česko)

80 Korporativní záhlaví Náboženské organizace a hodnostáři
Církve a náboženské společnosti Řeholní řády a kongregace Vodičková, Hana, et al. Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury : metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy. Praha : SKIP, s.  Příklady 

81 Unifikovaný název MARC 21 Kapitola 25 UNIMARC pole 500 (O)
130 Unifikovaný název - hlavní záhlaví 240 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví 1. unifikovaný název 730 Unifikovaný název - vedlejší záhlaví 2. a další unifikované názvy v rámci jednoho záznamu 130 0#$aUnifikovaný název (kvalifikátor)$lJazyk$nČíslo části/sekce díla$pNázev části/sekce díla$vOznačení svazku/pořadí

82 Unifikovaný název unifikovaný název je prostředkem k propojení všech katalogizačních záznamů díla, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, překlady) a pod různými názvy unifikovaný název umožňuje identifikaci díla, pokud se název, pod kterým je dílo známo, liší od hlavního názvu popisné jednotky

83 Unifikovaný název Doporučuje se tvořit pro Výběr názvu
právní dokumenty, hudební díla (povinný údaj pro CASLIN), posvátné knihy (bible, korán), antickou literaturu, klasická anonymní díla, krásnou literaturu jednotlivých národů Výběr názvu pro díla vytvořená po r nejznámější název v pů-vodním jazyce, hlavní název originálu Vynechává se úvodní člen

84 Unifikovaný název Doplňky k unifikovaným názvům
rozlišit dvě shodná záhlaví objasnit obsah popisné jednotky - jazyk, části díla Skupinové unifikované názvy slouží k soustředění publikací jednoho autora, které obsahují více než dvě díla nebo výtahy z několika děl Sebraná díla, Výbory, díla jedné formy (Romány, Sonáty)  Příklady 


Stáhnout ppt "AACR2R Jmenná katalogizace Školení"

Podobné prezentace


Reklamy Google