Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor SEVER - Šumperk NOUZOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor SEVER - Šumperk NOUZOVÉ."— Transkript prezentace:

1 nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor SEVER - Šumperk NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA

2 NOUZOVÉ PŘEŽITÍ JE SOUČÁSTÍ HLAVNÍCH OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI KRIZOVÝCH SITUACÍCH, KTERÝMI JSOU ZEJMÉNA ŽIVELNÍ POHROMY, TECHNOLOGICKÉ HAVÁRIE, EPIDEMIE, BOJOVÁ ČINNOST A JINÉ. ZPRAVIDLA BY MU PŘEDCHÁZELA DLOUHODOBÁ EVAKUACE OBYVATELSTVA Z OHROŽENÝCH PROSTORŮ. V PŘÍPADĚ VZNIKU SPECIFICKÝCH KRIZÍ (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení zdraví lidí, zdravotním ohrožení zvířat, životu nebezpečném znečištění vodních zdrojů, půdy, rozsáhlých poruchách energetických sítí apod. ) BY OPATŘENÍ NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ MOHLA BÝT PLNĚNA I BEZ PROVEDENÍ EVAKUACE.

3 OPATŘENÍ NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu Pro případ mimořádné události, jejíž vznik nelze časově a prostorově předvídat je HZS kraje vybaven kontejnerovým automobilem nouzového přežití. S ním je schopen poskytnout rychlé, účinné a neodkladné pomoci postiženému obyvatelstvu. Vybavení jednoho automobilu je pro 50 osob. Na územní úrovni jsou pro potřeby nouzového přežití vytvořeny soupravy osobního vybavení k okamžitému použití pro 20 osob a soupravy k následnému použití pro 50 osob. Územní odbor SEVER má vytvořeny tyto soupravy pro stanice Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a Jeseník.

4 Opatření nouzového přežití převážně zahrnují:  trvalou informovanost obyvatelstva  nouzové ubytování  nouzové stravování ( zásobování základními potravinami )  nouzové zásobování pitnou vodou  zdravotnickou pomoc  nouzové základní služby obyvatelstvu  nouzové dodávky energií  organizování humanitární pomoci

5 TRVALÁ INFORMOVANOST OBYVATELSTVA v případě krizové situace bude zabezpečována již existujícími nebo účelově zřizovanými informačními systémy jako jsou – místní a regionální televizní a rádiové programy, obecní rozhlasy, telefonní síť, vyhlášky obcí apod. Informování obyvatelstva bude zaměřeno na informace: - o nastalé situaci - o přijatých opatřeních, jejich časovém a prostorovém plnění - o následcích krizové situace, o postižených osobách a o rozmístění obyvatelstva v evakuačních prostorech a místech nouzového přežití - o místech rozdělování materiálu humanitární pomoci Jednotlivá opatření nouzového přežití

6 NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ Bude zpravidla zahrnovat organizaci a poskytování nouzového ubytování v předem stanovených zařízeních, či objektech v příjmovém území, které jsou určené k přechodnému pobytu evakuovaných osob, vybavenými prostředky na spaní ( lehátka, matrace apod. ). Toto místo může být zároveň místem nouzového stravování, pokud je v objektu umístěna vyvařovna a jídelna ( např. základní škola, hotel, penziony apod.). Místem nouzového ubytování mohou také stanové tábory pro evakuované osoby, vybavené veškerým zázemím ( soc. zařízení, zdravotnický stan, vývařovna, jídelna apod. ), a nebo dobrovolně nabídnuté domácnosti občanů v příjmovém území.

7  dočasné ubytování evakuovaného obyvatelstva ve výše uvedených zařízeních se jeví jako nejideálnější. Tyto objekty jsou již vybaveny pro dlouhodobý pobyt osob, jako jsou prostředky na spaní, odpovídající počty sociálních zařízení. V těchto objektech je i předpoklad možnosti přípravy či výdeje stravy pro evakuované obyvatelstvo. Příklady a normy nouzového ubytování 1. Náhradní objekty – hotely, penziony, rekreační zařízení apod.

8  ubytovací prostory, podlahová plocha  3 - 4m 2 na osobu  5m 2 na lůžko typu palandy  1,8 - 2m 2 na jednoho postiženého, minimálně však 5m 3 ( u výšky stropu nad 2,7m se při výpočtu objemy místností nezohledňují )  Stravovací prostory  počet míst u stolu – minimálně 13 osazenstva mí mít možnost sedět při jídle u stolu  Sanitární zařízení  1ks toalety na každých 15-20 osob  1ks pisoáru na každých 15-20 mužů  samostatné toalety pro zasahující personál  samostatné toalety pro personál kuchyňského bloku  zvláštní toalety pro nemocné 1. Náhradní objekty – tělocvičny, školy, kulturní domy apod.

9 Příklad nouzového ubytování ve školní třídě s použitím skládacích lehátek

10 Příklad nouzového ubytování v tělocvičně, kulturním domě s použitím zdravotnických nosítek

11  Základní ukazatele:  Výběr místa  pokud možno pevný povrch s mírným sklonem ( pro odtok povrchových vod ) a minimálně 3m nad úrovní spodní vody  minimální plošná výměra na osobu je 13m 2, ideální 45m 2 ( zahrnuje veškerá zařízení infrastruktury tábora, jako jsou silnice, parkoviště, technicko sociální zařízení apod.  zastřešená plocha 4m 2 na osobu  Stravovací prostory  3 výdejní místa na 1000 osob  1/3 osazenstva by měla mít možnost se najíst současně  Toalety  1ks toalety na každých 20 osob  desinfekce – 1kg chlorového vápna na 3 lt vody 1. Náhradní objekty – stanové tábory

12  Umývárny  kapacita míst umývání – 20% osazenstva by mělo mít možnost se umývat současně  Odběrná místa vody  1 odběrné místo na 25 – 50osob  Služby zdravotnické  3 zdravotnická lůžka na 1000 osob  stanice první pomoci a stanice pro nemocné musí být oddělena od ostatních prostorů tábora  Likvidace odpadků  počítá se s 10 lt odpadu na osobu a den  je nutné zajistit dostatek kontejnerů na odpad ( popelnice, barely pytle na odpadky apod. )

13

14 Příklad nouzového ubytování ve stanu s použitím zdravotnických nosítek

15 příjezd evakuovaných osob umývárna - ženy umývárna - muži velení kuchyně tisk WC jídelna A jídelna B ubytovací stany silniční uzávěra příjem, lékař kontejner nouzového přežití Schéma polního stanového tábora

16 Nouzové stravování (zásobování základními potravinami) Zajištění zásobování základními druhy potravin, zabezpečení stravování : - využití stálých stravovacích zařízení (restaurace, bufety, menzy, hotely, školní kuchyně) - mobilní stravovací zařízení (pojízdné kuchyně) Nouzové stravování předpokládá určitou redukci množství a složení stravy, pitné vody i výběru jídel. Příprava dietní stravy musí být zabezpečena !

17 Základní nezbytné potřeby potravin pro přežití jedné osoby na 10 dnů Sortiment Měrná jednotka Dávka Maso, včetně konzervkg0,866 Mléko a ml. výrobky vč. sušeného a konzervovaného mlékalt2,333 Tuky, včetně másla, sádla a olejůkg0,583 Chlébkg2,416 Přílohy – brambory, rýže, těstoviny, luštěniny, kroupykg3,166 Moukakg1,916 Cukrkg0,5 Vejceks2

18 Nouzové zdroje pitné vody Zahrnují jímací objekty nebo jejich skupiny v pohotovostním stavu včetně příslušných zařízení a objekty hydrogeologického průzkumu, kterými jsou hydrogeologické vrty neuvedené do provozu Nouzové zásobování pitnou vodou Zabezpečení nezbytného množství vody v požadované jakosti, kdy je stávající systém zásobování vodou zcela nebo částečně nefunkční: -pro první 2 dny 5 litrů na osobu a den - pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den

19 Zdravotnická pomoc Zdravotnická pomoc bude poskytována především ve stálých zdravotnických zařízeních. Využíván může být i personál zdravotnických zařízení, vyvedený z ohrožených prostorů. Při zvýšené potřebě může být systém zdravotnické pomoci doplněn ( na omezenou dobu ) o zdravotnickou službu, aktivovanou z přilehlých oblastí postižených krizovou situací a také zdravotnickými prvky dobrovolných organizací ( ČČK apod. ).

20 Nouzové základní služby obyvatelstvu Zahrnují: - poskytování informací o situaci a přijímaných opatřeních - zdravotnické služby - sociální služby - hygienické služby - veterinární služby - poštovní a spojové služby - dopravní služby, - technické služby - opravárenské služby (pokrývači, instalatéři, sklenáři, topenáři, zámečníci apod.), prádelny a čistírny - pohřební služby, - zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem, přikrývkami, prostředky osobní hygieny a denní potřeby.

21 Nouzové dodávky energií Zajištění energií pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území, k tomu se využívá nouzové propojení energetických sítí, pojízdné a přenosné zdroje energií, zabezpečení dodávek tuhých paliv. Jedná se o energie: elektrická, tepelná, plyn Organizování humanitární pomoci Humanitární pomoc je využívána výhradně k uspokojování základních životních potřeb postižených obyvatel, je doplňkovým zdrojem pro poskytování prostředků obyvatelstvu k zachování jeho života a zdraví po vzniku mimořádné události, nebo krizové situace

22 Dokumentace místa ( střediska ) nouzového přežití Obsahuje zejména údaje: • základní informace o místě nouzového přežití ( obec, objekt apod. ) • datum zřízení a ukončení místa nouzového přežití • materiální zabezpečení ( postele lehátka, přikrývky apod. ) • kapacita místa nouzového přežití ( v souvislosti na počty materiálního zabezpečení ) • stravovací kapacita • počty sociálních zařízení ( v souvislosti na normy hygienických zařízení ) • údaje o evakuovaných ubytovaných osobách !!! V každém místě nouzového přežití musí být vedena dokumentace střediska.

23 • pořadové číslo osoby přijaté do střediska ( toto z důvodu přehledu naplnění kapacity střediska ) • příjmení, jméno • bydliště • datum narození, případně číslo osobního dokladu ( občanský průkaz, pas, řidičský průkaz apod. ) • datum a čas přijetí do střediska • datum a čas opuštění střediska ( trvalé opuštění – po ukončení činnosti střediska do místa trvalého bydliště nebo i v průběhu činnosti střediska - k příbuzným apod. ) Údaje o evakuovaných ubytovaných osobách vedené v dokumentaci místa nouzového přežití


Stáhnout ppt "Nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor SEVER - Šumperk NOUZOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google