Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Setkání ředitelů zařízení pro výkon ústavní výchovy Středočeského kraje DD Nové Strašecí,

2 Sociálně-právní ochrana dětí – pojem a principy
„Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných zájmů včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.“ (§ 1 odst. 1 zákona o SPOD) zájem dítěte blaho dítěte ochrana rodičovství a rodiny vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči

3 Novela zákona o SPOD – východiska a cíle
Základní cíle: zaměřit systém sociálně-právní ochrany do oblasti prevence vytvořit podmínky pro zkvalitnění poskytování péče ohroženým dětem a rodině vytvořit podmínky pro péči o dítě v rodině biologické nebo náhradní vytvořit zázemí k rozvoji a profesionalizaci pěstounské péče vytvořit alternativní řešení za účelem odstranit nadbytečné umísťování dětí do institucionální péče sjednotit postupy sociálně-právní ochrany – standardizace

4 Novela zákona o SPOD – východiska a cíle
Stávající problémy: rezortní roztříštěnost (MPSV, MZ, MŠMT, MV, MS) nedostatečná kontrola systému péče o děti nedostatečná efektivita řízení napříč rezorty nejednotnost a absence společné metodiky nedostatečná provázanost legislativy absence standardů (různé přístupy)

5 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast jednotlivých činností a postupů orgánů SPO Oblast výchovných a ochranných opatření Oblast kurately pro mládež Oblast náhradní rodinné péče Oblast osob pověřených k výkonu SPO Oblast standardizace činnosti a kvality poskytování SPO

6 Novela zákona o SPOD – orgány SPO
krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, ministerstvo, Úřad (ÚMPOD), Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu. SPO dále zajišťují v samostatné působnosti obce a kraje, komise pro sociálně- právní ochranu dětí a pověřené fyzické a právnické osoby k výkonu SPO.

7 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí

8 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností: je povinen provádět vyhodnocení situaci dítěte (§ 10 odst. 3 písm. c) ZSPO), je povinen zpracovat individuální plán ochrany dítěte (§ 10 odst. 3 písm. d) ZSPOD), je povinen pořádat případové konference (§ 10 odst. 3 písm. e) ZSPOD).

9 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Vyhodnocení situace dítěte a rodiny (§ 10 odst. 3 zákona o SPOD) slouží k určení míry ohroženosti dítěte (ve smyslu §6 ZSPO) a k popisu a vyhodnocení aktuálních rizik plynoucích pro dítě, umožňuje přehledně definovat problematiku dítěte a rodiny, umožňuje analyzovat situaci dítěte a jeho potřeby, pomáhá definovat ochranné a rizikové faktory, pomáhá při výběru vhodné sociální služby, slouží k vytváření individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD)

10 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Vyhodnocení situace dítěte a rodiny Analýza situace a potřeb dítěte: Potřeby dítěte Rodičovské dovednosti, rodinná situace Přání dítěte Přání rodičů Ochranné a rizikové faktory Vývojové potřeby dítěte: Zdravotní stav (aktuální a dlouhodobý zdravotní stav, specifické potřeby) Učení se (schopnost porozumění, dovednosti, zapojení se do učení) Emoční vývoj a chování (empatie, vztahy s vrstevníky, traumata, strach) Rodinné a sociální vztahy (vztahy se členy rodiny) Identita (uvědomění si příslušnosti k rodině, etniku, kultuře, sex.orientace) Sociální prezentace (náhled dítěte na sebe sama, vnímání ambicí) Samostatnost a sebeobsluha (hygiena, stravování, oblékání, hranice) Rodičovská kapacita: Základní péče (zajištění jídla, obydlí, hygieny, školní docházky) Bezpečí a ochrana (zajištění bezpečného prostředí pro dítě) Citová vřelost (schopnost vytvoření citového pouta k dítěti) Stimulace a podněty (schopnost stimulace dítěte, aktivita rodičů) Vedení a hranice (stanovení pravidel chování a vytvoření hranic) Stabilita (schopnost zajistit stabilitu a neměnnost prostředí pro dítě) Rodina a prostředí: Rodinná historie a fungování rodiny (velikost rodiny, historie rodiny, zvládá krizových událostí, zdroje rodiny, úmrtí v rodině, vztahy, zdrav.stav osob) Širší rodina (podpůrné sítě v rodině, vztahy v rámci širší rodiny) Bydlení (vybavení domácnosti, druh bydlení, soukromí) Zaměstnání (pracující členové rodiny, pracovní zařazení) Finanční situace (finanční zdroje rodiny, dávky, dluhy) Sociální začlenění rodiny(charakteristika bydliště rodiny, kriminalita, znevýhodnění, sociální status rodiny) Komunitní zdroje (dostupnost vybavení – školka, škola, volnočasové akt.)

11 Vyhodnocení situace dítěte a rodiny

12 Vyhodnocení situace dítěte a rodiny

13 Vyhodnocení situace dítěte a rodiny

14 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Individuální plán ochrany dítěte (IPOD) (§ 10, odst. 5 zákona o SPOD) OSPOD vytváří IPOD s důrazem na přijímání takových opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů, OSPOD vychází při zpracování IPOD z vyhodnocení situace ohroženého dítěte a rodiny, OSPOD vytváří IPOD od vzetí dítěte do evidence (nejpozději do 30dnů) a pravidelně jej aktualizuje, zejména při ukládání výchovného opatření nebo umístění dítěte mimo biologickou rodinu.

15 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Individuální plán ochrany dítěte (IPOD) Je závazný pro: ZDVOP - zařízení je povinno spolupracovat s rodinou dítěte, poskytovat pomoc rodině při vyřizování a zajišťování záležitostí dítěte, zajistit terapii, nácvik rod.dovedností apod. v souladu s IPOD – (§42a odst. 1 písm. h) zákona) OSPOD a PO k výkonu SPOD v souvislosti s dohodou o výkonu PP – dohoda o výkonu PP příp. rozhodnutí musí být v souladu s rozhodnutím soudu a s IPOD - (§47b odst. 3 zákona) Zařízení pro výkon ÚV nebo OV a preventivně výchovné péče – zařízení a střediska spolupracují s OSPOD v souladu s IPOD – (§1 odst. 4 zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ÚV a OV …)

16 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Případová konference Lze ji definovat jako plánované a koordinované setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť, s cílem zhodnotit situaci dítěte a rodiny, nalézt optimální řešení situace a naplánovat společný postup za účelem naplnění potřeb dítěte. (§ 11 odst. 2 zákona o SPOD) zakotvení případové konference jako metody sociální práce s rodinou do činnosti OSPOD, povinnost OSPOD realizovat případovou konferenci před podáním návrhu dle § 14 odst. 1) zákona o SPOD. Případová konference Způsob a místo realizace Role účastníků, facilitace a časový rámec Rizika a možnosti jejich předcházení Průběh konference (představení, cíle, mapování, tvorba plánu) Účast dítěte na případové konferenci Mlčenlivost Výstupy z případové konference, zhodnocení

17 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Případová konference Okruh zapojených osob: dítě, rodina dítěte – otec, matka, širší rodina, zástupce OSPOD – klíčový sociální pracovník, zástupce školského zařízení (pedagog, výchovný poradce, preventista), zástupce odborné zdravotnické veřejnosti (pediatr, odborný lékař, psycholog, psychiatr), zástupce PČR, MP, OSZ, soudu, PMS ČR, poskytovatel sociálních služeb, zástupce pomáhající NNO.

18 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí Odborná poradenská pomoc (§ 12, odst. 1 zákona o SPOD) OSPOD může rodičům dítěte uložit povinnost pokud: nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a OSPOD jim to doporučil, nejsou schopni řešit problémy s pojené s výchovou dítěte bez odborné pomoci (ÚP, ÚS) nevyužili možnosti odborné poradenské pomoci k překonání problémů v rodině a k odvrácení umístění dítěte do NRP, nebo nedbali doporučení OSPOD spolupracovat s PO (odborné poradenství) nebo s mediátorem.

19 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
II. Oblast výchovných a ochranných opatření

20 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Výchovná opatření (§ 13, odst. 1 zákona o SPOD) Změna působnosti v rozhodování OSPOD – obecní úřad obce III.typu. Změna zákona rodině § 43: napomenutí (dítě, rodiče, jiné osoba OZVD, popřípadě toho kdo narušuje řádnou péči o děti, dohled nad výchovou (součinnost OSPOD, školy a jiných institucí zejména z bydliště či pracoviště dítěte), omezení (uložit lze dítěti, rodičům nebo jiné osobě OZVD – zabránění působení škodlivých vlivů na dítě – zákaz určitých činností, návštěv určitých míst nevhodných k osobě a vývoji dítěte), povinnost využít odbornou poradenskou pomoc (rodiče, jiná osoba OZVD - nebo uložit povinnost účasti na mediaci (3 hod.)nebo terapii.

21 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Výchovná opatření (§ 13a, odst. 1 zákona o SPOD) Soud může, vyžaduje-li to zájem dítěte a výchovná opatření dle § 13 nevedla k nápravě odejmout dítě z péče rodičů nebo jiné osoby OZVD a nařídit dítěti pobyt ve: středisku výchovné péče, ZDVOP, zařízení poskytovatele zdravotních služeb, domově pro osoby se zdravotním postižením. Pobyt nařídí nejdéle na dobu 3 měsíců, kterou lze výjimečně prodloužit o další 3 měsíce – celková doba nesmí přesáhnout 6 měsíců, za předpokladu, že rodič nebo jiná osoba OZVD si prokazatelně upravuje poměry na převzetí dítěte zpět do své péče)

22 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Výchovná opatření – omezení užití (§ 13a, odst. 2 zákona o SPOD) Soud může, umístit dítě do střediska výchovné péče a ZDVOP pouze: dítě bez jakékoliv péče nebo je ohroženo na životě a zdraví, dítě bez péče přiměřené jeho věku, dítě tělesně nebo duševně týrané, či zneužívané, dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci jež závažně ohrožuje jeho práva. Soud musí (odst. 3) ve svém rozhodnutí označit název a sídlo zařízení, do kterého je dítě umísťováno, přihlíží přitom k vyjádření OSPOD, a dbá, aby bylo co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých).

23 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Výchovná opatření – omezení užití (§ 13a, odst. 4 zákona o SPOD) Soud může, umístit dítě do zařízení poskytovatele zdravotních služeb pouze: existuje-li naléhavá potřeba umístění dítěte do takového zařízení s ohledem na zájem dítěte, jeho další citový, psychický a rozumový vývoj, nepostačují-li k ochraně dítěte jiná opatření, jestliže soud předem omezí dobu takového umístění, jestliže soud současně rodičům uloží povinnost účasti na odborné poradenské pomoci směřující k nápravě vztahů v rodině. Doby pobytu dítěte v zařízení umístěného na PO dle § 76 a 76a o.s.ř. se sčítají. Doba přechodného pobytu dítěte u rodičů nemá na celkovou dobu trvání vliv.

24 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Opatření na ochranu dítěte (§ 14, odst. 1 zákona o SPOD) OSPOD – obecního úřadu obce III.typu může podávat návrh soudu na: rozhodnutí o splnění podmínek osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o dítě zájem, omezení RZ, zbavení RZ, pozastavení výkonu RZ, nařízení ÚV, prodloužení ÚV, zrušení ÚV, svěření dítěte do ZDVOP, prodloužení doby trvání umístění ve ZDVOP a zrušení rozhodnutí, svěření dítěte do PPPD a jejího zrušení, nařízení výchovného opatření umístěním dítěte do SVP, ZDVOP, zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením (§ 13a).

25 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Opatření na ochranu dítěte – povinnosti OSPOD (§ 14, odst. 2 zákona o SPOD) OSPOD – obecního úřadu obce III.typu je povinen před podáním návrhu soudu: projednat s rodiči důvody podání návrhu, srozumitelně a prokazatelně je poučit o jejich právech a povinnostech a důsledcích jejich neplnění (neplatí – rodič nezvěstný, nedosažitelný pro dl.pobyt v cizině, postižen chorobou znemožňující projednání), projednat důvody podání návrhu v rámci případové konference a zabývat se možnými způsoby řešení (neplatí pokud by pořádání PK bylo nemožné nebo zjevně účelné), uspořádat PK v době soudního řízení o svěření dítěte do NRP (pokud nebyla realizována před zahájením řízení – např. návrh podávaný rodičem) (neplatí pokud by pořádání PK bylo nemožné nebo zjevně účelné), realizovat opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z IPOD a vyhodnocení (poradenství, odborná pomoc, nařízení povinnosti rozhodnutím), zvážit uložení výchovných opatření s hodnocením jejich výsledků.

26 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Opatření na ochranu dítěte – povinnosti OSPOD (§ 14, odst. 3 zákona o SPOD) OSPOD – je povinen k návrhu soudu připojit zprávu o tom, že: projednal s rodiči důvody podání návrhu, srozumitelně a prokazatelně je poučit o jejich právech a povinnostech a důsledcích jejich neplnění, projednat důvody podání návrhu v rámci případové konference a zabývat se možnými způsoby řešení, uspořádat PK v době soudního řízení o svěření dítěte do NRP, realizovat opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z IPOD a vyhodnocení ohroženého dítěte. V případě, že OSPOD podává návrh na umístění dítěte do ÚV, ZDVOP, PPPD, výchovného opatření – umístění dítěte mimo rodinu, musí zpráva obsahovat vyhodnocení, že důvodem k podání návrhu nejsou nedostatečné bytové nebo majetkové poměry rodičů, jestli jsou jinak schopni zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnění povinností vyplývajících z RZ.

27 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast výchovných a ochranných opatření Opatření na ochranu dítěte (§ 46 zákona o rodině) Změna zákona rodině: Soud může , je-li vážně ohrožena nebo narušena výchova dítěte a nevedla-li výchovná opatření k nápravě, nebo rodiče z vážných důvodů nemohou zajistit výchovu dítěte, nařídit ústavní výchovu ne svěřit dítě do ZDVOP. Za takové ohrožení či narušení se nepovažují nedostatečné bytové nebo majetkové poměry rodičů, jestliže jsou tito jinak způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a povinnosti vyplývající z RZ. Nařídit ústavní výchovu či svěřit dítě do ZDVOP, lze nejdéle na dobu 3 let, lze ji prodloužit před uplynutím této lhůty opakovaně, nejdéle však na dobu dalších 3 let.

28 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
III. Oblast kurately pro děti a mládež

29 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast kurately pro děti a mládež (§ 31 zákona o SPOD) Novela zákona zavádí pojem sociální kuratela pro děti a mládež, a zároveň vymezuje činnost kurátora pro děti a mládež. Činnost kurátora se soustřeďuje na děti (§ 6 písm. c-d), které: vedou zahálčivý nebo nemravný život tím, že: zanedbávaní školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly tr.čin nebo čin jinak trestný, opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití. se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob (práv. i fyz.).

30 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Další změny zákona ve vztahu k činnosti OSPOD zrušení povinnosti poskytovatele zdravotních služeb vyplňovat záznam o úrazu dítěte v případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, a tento předávat OSPOD (§ 10 odst. 5), může povolit pobyt dítěte mimo zařízení pro výkon ÚV a ZDVOP v délce až 30 dnů (§30), může sdělovat údaje poskytovateli sociálních služeb potřebné pro poskytnutí služby (§ 51 odst.4 písm. d)), může sdělovat údaje poskytovateli zdravotních služeb(§ 51 odst.4 písm. e)),

31 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Další změny zákona ve vztahu k činnosti OSPOD je povinen na žádost poskytnout údaje intervenčnímu centru, které má o osobě ohrožené násilným chováním pro účely poskytování pomoci (§ 51 odst.5 písm. a)), je povinen na žádost poskytnout údaje obecní policii, v rozsahu nezbytném pro plnění jejích úkolů (§ 51 odst.5 písm. a)), OÚRP mohou svěřit projednávání přestupků a správních deliktů v oblasti SPOD komisi pro projednávání přestupků (§ 59l odst.5 písm. d)),

32 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
IV. Oblast náhradní rodinné péče

33 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče Zásadní změny v oblasti: ministerstvo neprovádí zprostředkování náhradní rodinné péče, zrušení kompetencí poradních sborů na úrovni krajských úřadů v oblasti NRP, změny v rozsahu odborné přípravy žadatelů o NRP, stanovení min. obsahového rámce odborné přípravy (Vyhláška 473/2012 Sb.), dohody o výkonu pěstounské péče, státní příspěvek na výkon pěstounské péče, zvýšení odměny pěstouna, dávky pěstounské péče – nová dávka příspěvek při ukončení PP, zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče. Spisová dokumentace dítěte pro účely NRP: OSPOD na OÚORP zakládá spisovou dokumentaci na základě vyhodnocení ohroženého dítěte a jeho rodiny a na základě zpracovaného IPOD, OSPOD založí dokumentaci vždy po podání návrhu soudu na rozhodnutí o: splnění podmínky osvojení spočívající v neprojevování zájmu rodičů o své dítě, omezení, zbavení a pozastavení výkonu RZ, nařízení, prodloužení a zrušení ÚV, svěření dítěte do ZDVOP, prodloužení a zrušení rozhodnutí, svěření dítěte do PPPD a zrušení této péče. OSPOD založí dokumentaci vždy po zahájení řízení soudu, které může vést k odebrání dítěte z péče rodičů nebo jiných osob OZVD. Zprostředkování náhradní rodinné péče: zprostředkování NRP na úrovni MPSV se ruší, KÚ může rozhodnout o zamítnutí žádosti o zařazení do ev. žadatelů o NRP i v průběhu řízení, zjistí-li závažné důvody (i před provedením odborného posouzení), poradní sbor KÚ již neplní úkoly v oblasti NRP (změna činnosti – tvorba programů, koncepční činnost v oblasti rozvoje služeb atd.), OÚORP – rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů (z PPPD), OÚORP – rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů (z PPPD), OÚORP a ÚMPOD – ověřuje i v době, kdy je dítě v preadopční či předpěstounské péči, nebo poté co je dítě již nahlášeno jako vhodné do osvojení či pěstounské péče, zda nenastaly skutečnosti, kdy je možné jej navrátit do péče biologických rodičů nebo osobám blízkým (příbuzní dítěte). Pokud takové skutečností zjistí zahájí nové řízení, nebo nahlásí skutečnost KÚ.

34 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 27a zákona o SPOD) Pěstounská péče na přechodnou dobu: KÚ vede evidenci pěstounů vykonávající PPPD – „osoby v evidenci“, děti do PPPD svěřuje soud na návrh OSPOD (jen osobám v evidenci), a to na dobu: po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, po jejímž uplynutí lze dát souhlas s osvojením dítěte, do nabytí PM rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů s ovojením soud přezkoumává důvody umístění každé 3 měsíce, PPPD může trvat pouze 1rok (výjimku tvoří sourozenci), odměna pěstouna PPPD činí Kč/měs., (nárok vzniká okamžikem zařazení do evidence).

35 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47a – 47d, §48 zákona o SPOD) Dohoda o výkonu pěstounské péče: veřejnoprávní smlouvy, stanovuje práva a povinnosti pečující osoby a osoby v evidenci, uzavírá osoba pečující (PP, poručenská péče) a osoba v evidenci (PPPD) – může uzavřít s OÚ, OÚORP, KÚ, PO – právo volby (nutný souhlas OSPOD místně příslušného OÚORP) – do 30 dnů od PM rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče, v případě neuzavření dohody vydá OÚORP správní rozhodnutí, dohoda musí být v souladu s IPOD. Dohoda o výkonu pěstounské péče – práva osob pečujících a osob v evidenci: pomoc se zajištěním osobní péče o dítě (nemoc, nezbytné záležitosti…), odlehčovací péče v rozsahu min. 14 dní za rok – u dítěte staršího 2 roky, zprostředkování odborné pomoci (např. terapeutické, psychologické apod.), a to minimálně 1x za 6 měsíců, zprostředkování nebo zajištění vzdělávání ke zvyšování znalostí a dovedností ve výchově a péči o dítě, podpora při udržování kontaktu s biologickou rodinou (zajištění např. místa a asistence při styku apod.) Dohoda o výkonu pěstounské péče – povinnosti osob pečujících a osob v evidenci: vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hod. ročně (rozsah, zaměření a způsob zvyšování znalostí a dovedností upravuje Vyhláška MPSV 473/2012), v souladu s IPOD udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s biologickými rodiči a osobami blízkými – udržování kontaktu dítěte s rodičem, umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče (klíčový pracovník – OSPOD, PO – osobní kontakt s dítětem min. 1x za 2 měsíce).

36 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47b zákona o SPOD) Dohled nad výkonem pěstounské péče: osoba, která uzavřela s osobou pečující či osobou v evidenci dohodu je povinna sledovat výkon PP, je povinna být v osobním kontaktu s pečující o osobou a dítětem v PP minimálně 1x za 2 měsíce, je povinna 1x za 6 měsíců podávat písemnou zprávu o naplňování dohody místně příslušnému OSPOD, místně příslušný OSPOD (tr.bydliště osoby pečující či v evidenci) nadále dochází do rodiny pečovatele min. 1x za 6 měsíců (§ 19 odst. 6).

37 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47d zákona o SPOD) Státní příspěvek na výkon PP: Kč na kalendářní rok (nebo dle trvání PP), vrací se poměrná část, jestliže netrvala dohoda alespoň 6 měsíců, vyplácí krajská pobočky ÚP na základě uzavřených dohod, určen na pokrytí nákladů spojených se zajištěním pomoci osobám pečujícím či osobám v evidenci(plynoucí z dohody o výkonu PP) a úkony spojené s provádění dohledu nad PP, výše příspěvku není vázána na jednotlivou rodinu.

38 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47e zákona o SPOD) Dávky pěstounské péče: začleněny do zákona o SPOD – převzato ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře: příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna (jako příjem ze závislé činnosti) příspěvek při převzetí dítěte (pouze osoba pečující) příspěvek na zakoupení os.motorového vozidla (pouze osob pečující) příspěvek při ukončení PP vyplácí krajská pobočka ÚP, pěstouni si mohou přivydělávat.

39 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47f zákona o SPOD) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: nárok má dítě svěřené do PP nejdéle do 26 let věku, vyplácí se osobě pečující do zletilosti dítě, pak k rukám dítěte v PP, požívá-li dítě důchod = příspěvek náleží jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu. Výše příspěvku: do 6 let 6 – 12 let 12 – 18 let 18 – 26 let 4.500 Kč 5.550 Kč 6.350 Kč 6.600 Kč Dítě ve věku I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň do 6 let 4.650 Kč 5.550 Kč 5.900 Kč 6.400 Kč 6 – 12 let 5.650 Kč 6.800 Kč 7.250 Kč 7.850 Kč 12 – 18 let 6.450 Kč 7.800 Kč 8.300 Kč 8.700 Kč 18 – 26 let 6.750 Kč 8.100 Kč 8.600 Kč 9.000 Kč

40 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47l, § 47h zákona o SPOD) Příspěvek při převzetí dítěte: nárok má osoba pečující, která převzala dítě do PP, vyplácí se jednorázově, náleží na totéž dítě pouze jedenkrát, Výše příspěvku: Příspěvek při ukončení PP: nárok má dítě, které dovršilo 18 let a bylo v této době v PP, náleží pouze 1x, do 6 let 6 – 12 let 12 – 18 let 8.000 Kč 9.000 Kč při dovršení 18 let

41 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47j zákona o SPOD) Odměna pěstouna: nárok má osoba pečující, a osoba v evidenci, která převzala dítě do PP, vyplácí se měsíčně v případě manželů náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich, Výše odměny: Kč Kč Kč Kč (každé další dítě) (každé další dítě) (každé další dítě (každé další dítě v jiné péči než PPPD) v jiné péči než PPPD) osoba pečující 1 dítě 2 děti 3 děti alespoň 1 dítě (stupeň II.,III.,IV.) osoba v evidenci (i když nepečuje o žádné dítě) alespoň 1 dítě (stupeň II., III., IV.) 8.000 Kč

42 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast náhradní rodinné péče (§ 47m zákona o SPOD) Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla: nárok má osoba pečující, která má v péči nejméně 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených do 26 let věku), vozidlo zakoupila nebo zajistila celkovou opravu vozidla, pokud do 5 let od poskytnutí příspěvku přestala vykonávat PP, vozidlo prodala, věnovala, začala užívat pro výdělečnou činnost, příspěvek vrací, součet příspěvků za období 10 let nesmí přesáhnout Kč Výše příspěvku: 70 % pořizovací ceny vozidla (nebo prokázaných nákladů na opravu) nejvýše však Kč.

43 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD

44 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD (§ 48 odst. 2 zákona o SPOD) Právnické nebo fyzické osoby mohou být pověřeny k výkonu SPOD: vyhledávat děti, na které se zaměřuje SPO, pomoc rodičům při výchovných nebo jiných problémech při péči o děti, poskytovat nebo zprostředkovat poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, pořádání přednášek a kurzů se zaměřením na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku, zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti, zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů pro děti, Vydávání pověření: žádost podává (formulář) fyzické nebo právnická osoba, rozhoduje místně příslušný krajský úřad (MHMP) dle sídla žadatele, o vydání, změně nebo odejmutí pověření, povinnost vyžádat závazné stanovisko k vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení SPO (ZDVOP, zařízení sociálně- výchovné činnosti, zařízení odborného poradenství pro péči o děti - § 39)

45 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD (§ 48 odst. 2 zákona o SPOD) Právnické nebo fyzické osoby mohou být pověřeny k výkonu SPOD: uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování, poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům, poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s ním pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli a pěstouny, vyhledávání dětí, kterým je potřeba zajistit péči v NRP formou PP nebo osvojení. Vydávání pověření: žádost podává (formulář) fyzické nebo právnická osoba, rozhoduje místně příslušný krajský úřad (MHMP) dle sídla žadatele, o vydání, změně nebo odejmutí pověření, povinnost vyžádat závazné stanovisko k vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení SPO (ZDVOP, zařízení sociálně- výchovné činnosti, zařízení odborného poradenství pro péči o děti - § 39) 45 45

46 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD (§ 42 zákona o SPOD) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: počet dětí umístěných v zařízení nesmí přesáhnout 28 (včetně detašovaných pracovišť, výjimku uděluje MPSV z důvodu pobytu sourozenců a na nezbytně nutnou dobu) – přechodná ustanovení: změny provést do , 1 zaměstnanec může současně zajišťovat osobní péči o nejvýše 4 děti svěřené do zařízení, omezena doba pobytu dítěte v zařízení od doby umístění: 3 měsíce (žádost zákonného zástupce, v případě opakovaného umístění o další 3 měsíce jen s písemným souhlasem příslušného OSPOD), 6 měsíců (žádost dítěte, OSPOD + nutný souhlas zákonného zástupce – lze prodloužit nejdéle na 12 měsíců – prokazatelně upravují své poměry) dobu, dle rozhodnutí soudu o výchovných opatřeních dle § 13a (nejdéle 6 měsíců), dobu, dle rozhodnutí soudu o svěření do péče dle § 46 ZoR (nejdéle 3 roky).

47 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD (§ 42 zákona o SPOD) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: změny v počtu dětí a délce pobytu je nutno provést nejpozději do , v případě že nedojde ke změnám v počtu dětí a délce jejich pobytu dle § 42 odst. 3 – 5 zákona o SPOD, je povinen příslušný OSPOD podat soudu příslušný návrh na změnu výchovných opatření nejpozději do , nebo učinit jiný vhodná opatření, zařízení je povinno (§ 42a) spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout jí pomoc při vyřizování záležitostí týkající se dítěte (zajistit terapii, nácvik rodičovských dovedností apod.), jsou definována práva a povinnosti ředitele zařízení, jsou definována pravidla přemísťování dětí.

48 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast osob pověřených k výkonu SPOD (§ 42g odst.3 zákona o SPOD) Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP: vyplácí krajský úřad (MHMP) dle sídla jednotlivých zařízení, náleží na každé umístěné dítě ve výši Kč měsíčně, snižuje se o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo ZDVOP, náleží i po nabytí PM rozhodnutí soudu o nařízení ÚV, až do dne přijetí zařízením pro výkon ÚV, nárok zaniká dnem, kdy dítě opustilo zařízení (pozbytí platnosti rozhodnutí soud), nárok zaniká dnem, kdy OSPOD odeslal ZDVOP sdělení, že nadále nepovažuje umístění dítěte v zařízení za důvodné (dítě v zařízení na žádost OSPOD nebo rodičů).

49 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
VI. Oblast standardizace činnosti a kvality poskytování SPO

50 Novela zákona o SPOD – klíčové oblasti změn
Oblast standardizace činnosti a kvality poskytování SPO (§ 9a odst.3 a 4 zákona o SPOD) Standardy upravují činnosti: orgánu sociálně-právní ochrany dětí, osob pověřených k výkonu SPO v oblasti NRP (dle § 46 odst. 2 písm. d) – f)), zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Obsah standardů upravuje Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o SPOD: standardy práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění SPO technicko-provozní standardy Standardy musí být zpracovány do (do té doby se musí výkon SPOD standardy řídit). Standardy kvality při poskytování SPO orgány sociálně-právní ochrany dětí: místní a časová dostupnost, prostředí a podmínky poskytování SPO, informovanost o výkonu SPO, personální zabezpečení výkonu SPO, přijímání zaměstnanců a jejich zaškolování, profesní rozvoj zaměstnanců, zajištění preventivních aktivit v oblasti SPO, způsob realizace případu – realizace přidělení, posouzení naléhavosti, způsob jednání s klientem, zpracování vyhodnocení a realizace IPOD, kontrola případu, řešení rizikových a nouzových situací, vedení dokumentace o dítěti, způsoby podávání a vyřizování stížností, zajištění návaznosti poskytování SPO.

51 Novela zákona o SPOD Děkuji za pozornost Zdroje:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění novely zákona č. 401/2012 Sb., Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška MPSV č. 473/2012, kterou se provádění některá ustanovení zákona o SPOD, Normativní instrukce MPSV č. 5/2013 – dávky pěstounské péče, Metodická doporučení a informace MPSV ČR k novele zákona, Metodická doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje, Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“, www. mpsv.cz Děkuji za pozornost kontakt: Libor Možíš, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, tel.:


Stáhnout ppt "Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google