Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI 08. Kontrola jakosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI 08. Kontrola jakosti."— Transkript prezentace:

1 ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI 08

2 Kontrola jakosti

3 Základní dokumenty kontroly jakosti  Prvořadý zájem podniku  Jakost výrobku  Jakost služeb  Splňují potřebu, účel, normy, jsou ve shodě s právními požadavky společnosti  Za škody způsobené vadným výrobkem odpovídá výrobce  Tato odpovědnost vyvolává systém zabezpečení jakosti  Vlastní kontroly, kontroly nezávislými orgány  Normy ISO řady 9000 (př. CEN, CENELEC)

4 Základní dokumenty kontroly jakosti  Jednotné normy pro EU (EN ISO)  Jednotná pravidla pro zkoušení, certifikaci, kontrolu jakosti  Prověřené výrobky v jedné zemi – vývoz bez dalších kontrol jakosti (snížení nákladů, duplicita zkoušení)  Závazek zemí EU nebránit v dovozu  V oblasti zkoušení založeno v EU  EOTC – Evropská organizace pro zkoušení a certifikaci  EUROLAB – Organizace pro zkušebnictví v Evropě  EQS – Evropský výbor pro hodnocení a certifikaci systému  EURACHEM – Společnost pro analytickou chemii v Evropě  ALE – Evropská společnost pro akreditaci laboratoří  EAC – Evropská organizace pro akreditaci certifikačních orgánů

5 Certifikace

6  Kontrola na úrovni podniku – vnitřní kontrola  Ověřování třetí stranou – vnější kontrola  Třetí strana na základě auditu vydá písemné ujištění, že výrobek (služba či systém podniku) odpovídá technickým specifikacím a dalším předpisům - certifikát

7 Certifikace  Třetí strana musí být k této činnosti způsobilá – akreditovaná (pověřená akreditačním orgánem)  Stejně tak i zkušební a kalibrační laboratoře (výsledky zkoušek či měření jsou použité k certifikaci) musí být akreditované k provádění zkoušek  Každý podnik může požádat o certifikaci svého systému jakosti nebo výrobku – provedení prověrky a posouzení shody s ISO nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem – periodické prověrky  Přidělení (odebrání) certifikátu

8 Certifikace  Předmětem certifikace můžou být také osoby – manažer kvality, svářeč ocelových konstrukcí apod.  Kritéria certifikace jsou dána normou EN 45013  V některých oblastech je certifikace pracovníků vyžadována – regulovaná oblast  Značka shody výrobků - CE

9 Akreditace

10  Oficiální uznání, že subjekt akreditace (laboratoř, cert. orgán, insp. orgán) je způsobilý provádět specifické činnosti (zkoušky, kalibrace, certifikace)  Účel akreditace – udržení důvěry účastníků vnitřního trhu EU – objektivnost, neutrálnost  Akreditace – accredere – dávati důvěru  Odpovědný orgán v ČR - ČIA

11 Akreditace  Akreditační proces  Projev zájmu o akreditaci  Potřebnost, podmínky, kritéria,  Podání žádosti o akreditaci  Vyplněná žádost na ČIA  Uzavření obchodní smlouvy na akreditaci  Žadatel předá veškerou dokumentaci  Vlastní proces akreditace  Jmenování posuzovací komise – posouzení dokumentace a akreditačních kritérií, vypracování dílčích zpráv a souhrnné zprávy

12 Akreditace  Akreditace zkušebních laboratoří  Způsobilost provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek  Akreditace certifikačního orgánu  Způsobilost provádět výkon certifikace systému jakosti výrobců, certifikace výrobků nebo pracovníků

13 Zkušební vzorky

14  Vzorek – určité množství materiálu nebo výrobku odebraného pro zkoušky z hodnoceného celku nebo speciálně vyrobeného pro ověření. Odebraný vzorek se dále zpracovává pro zkoušku příslušné vlastnosti.  Vzorkování - odběr vzorků a jejich zpracování

15 Zkušební vzorky  Druhy vzorků – dle podmínek odběru a účelu vzorků  Dílčí vzorek - vzorek odebraný z části celku  Hrubý vzorek – směs všech odebraných dílčích vzorků  Průměrný vzorek – zhomogenizovaný popř. zmenšený vzorek  Systematický vzorek – nehomogenní celek se rozdělí na oblasti přibližně stejných vlastností a z každé se provede odběr  Reprezentativní vzorek – vzorek pokud možno stejných vlastností jako celek  Rezervní vzorek – uložený vzorek pro případné opakování zkoušky

16 Zkušební vzorky  Odběr vzorků – odběr dle hledisek  Náhodný odběr – náhodný výběr místa  Kusový odběr – 100% odběr, každý kus  Informativní odběr – nahodilý odběr vzorku pro orientační zkoušky – např. podklad pro další zkoušky  Stálý odběr – pravidelné odběry např. z každé dávky či série  Občasný odběr – při ustálené jakosti např. při pochybnostech  Statické vzorkování – odběr vzorků z celku, který je v klidu (ve skladu, složené dodávky…)  Dynamické vzorkování – odběr vzorků materiálu v pohybu (z výrobního, dopravního pásu)

17 Zkušební vzorky  Odběr nesmí být ovlivněn lidským činitelem  Odběr kapalin, kusových vzorků, zrnitých či sypkých materiálů  Označování a balení vzorků  Jasná identifikace vzorků – vazba mezi původem, odběrem a výsledkem zkoušky  Značení zamezuje záměně a poskytuje chronologickou informaci odběrů  Označení přímo na vzorek nebo písemné značení do obalu

18 Zkušební vzorky  O odběru vzorků se sepíše záznam  Datum, kde, kdo, jak, označení ….  Případně záznam o převzetí vzorků  Vzorek musí být při přepravě chráněn vhodným obalem  Poškození, vysychání, ochlazení …..  Úprava vzorků  Závisí od druhu zkoušky (sušení, sycení, řezání, drcení ……)

19 Zkušební vzorky  Zhotovení zkušebních těles  Obrábění – přímé opracování vzorku na požadovaný tvar (řezání, broušení, soustružení, odvrty ….)  Výroba z malt a betonů – výroba hranolů, válců, krychlí, trámců ve formách  Úprava hotového výrobku – cihly, cihelné bloky, tvárnice – zajištění rovinnosti a rovnoběžnosti tlačných ploch (broušení, koncování)

20 Zkušební vzorky  Vliv tvaru a velikosti zkušebních těles  Výška vzorku – tření tlačných desek, brání příčnému roztažení tělesa  Nižší vzorek = větší síla porušení  Pevnost krychelná, hranolová, válcová  Válcová pevnost x 1,25 = krychelná pevnost  Součinitel dle výšky vzorku  Tvar vzorku při zkoušce tahem  Oslabený průřez ve zkoušené oblasti

21 Zkušební vzorky  Vliv štíhlosti vzorku  Tvar stejný – různé velikosti – různé výsledky  Náhodnost výskytu vad homogenity, velikost zrn  Krychle menších rozměrů – větší pevnost


Stáhnout ppt "ZKUŠEBNICTVÍ A KONTROLA JAKOSTI 08. Kontrola jakosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google