Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový vzdělávací program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový vzdělávací program"— Transkript prezentace:

1 Rámcový vzdělávací program
RVP ZUV Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Zlín 2007

2 Legislativní návaznost Proč vytvářet RVP ZUV?
ZUV: přednosti, nedostatky, příležitosti ………. Dokument RVP ZUV

3 Legislativní návaznost
Jednotný evropský akt (1986) Rezoluce Rady Evropského společ.(1988) Maastrichtská smlouva (1991) změny ve vzděl. systémech zemí EU Lisabonský proces (2000)

4 Globální vesnice – 100 lidí K
Globální vesnice – 100 lidí K.Harter – 2001(School Leadership and Management) 57Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel západní, severní a jižní polokoule, 8 Afričanů 52 žen, 48 mužů 70 jiných, než bílých 70 jiná, než křesťanská víra 89 heterosexuálů, 11 homosexuálů 70 by neumělo číst 80 by nemělo vyhovující bydlení 50 hladovějících 6 osob by vlastnilo 59% celkového světového bohatství a všech 6 by bylo z USA 1 osoba by umírala a 1 osoba by se rodila 1 by měla počítač 1 by měla střední vzdělání

5 Evropská dimenze ve vzdělávání?
PRINCIPY PRIORITY CÍLE

6 PRINCIPY Subsidiarita Participace Spravedlnost

7 PRIORITY Cesta k učící se společnosti (informační prostředí)
Celoživotní učení

8 CÍLE Jazykové kompetence (3. jazyky) Všeobecné vzdělání
Investice do vzdělání

9

10 Lisabonský proces (2000) Evropa by se měla …..
„stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, která čerpá ze znalostí a dovedností a je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při současném dosažení většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti“.

11 Strategický záměr č. 1 – Zlepšování kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii -Cíl 1.2: Rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech Strategický záměr č. 2 – Zajištění přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě pro všechny Strategický záměr č. 3 – Otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy okolnímu světu

12 Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.

13 Jak toto vše změní pojetí výuky na ZUŠ?

14 = přestanou platit současné učební plány,
Bílá kniha Školský zákon (§2, §3,§ 4, §5, §185) Liberalizace vzdělávacího procesu Dvoustupňové vzdělávací kurikulum = přestanou platit současné učební plány, učební osnovy a na každé ZUŠ budou vytvořeny ŠVP podle „mantinelů“ RVP ZUV

15 Základní umělecké vzdělávání: přednosti nedostatky příležitosti hrozby

16 Jaký má být žák?

17 Klíčové kompetence disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují komunikaci uměleckými prostředky a má schopnost uměleckému dílu rozumět a rozeznat jeho hodnotu soustavnou uměleckou činností pěstuje morálně volní vlastnosti a pracovní návyky, které spoluutvářejí jeho pozitivní hodnotovou orientaci váží si kulturních a uměleckých hodnot a vnímá je jako důležitou součást lidské existence; aktivně přispívá k jejich uchování a předávání dalším generacím

18 Jaká má být škola?

19 Cíle ZUV utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení, poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, vytvořit příznivé sociální, emocionální a pracovní klima, které aktivizuje motivaci a napomáhá účinné spolupráci.

20 Co je to umělecký obor? Co je to umění? Produkce (tvorba)
Recepce (vnímání) Interpretace (vyjádření) + Klíčové kompetence

21 Dokument RVP ZUV RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO UMĚLECKÉ OBORY ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

22 Základní teze RVP ZUV RVP ZUV by měl umožnit vnitřní strukturalizaci výuky pro možnost maximální autonomie, specializace a profilace jednotlivých škol ale tak, aby obecně nedošlo k zásadnímu znekvalitnění jednotlivých vzdělávacích procesů a následně úrovně celého ZUV.

23 RVP ZUV je součástí modelů dvoustupňového kurikula v systému vzdělávací soustavy ČR, ale svou strukturou a obsahem bude s ohledem na svou jedinečnost (zcela) specifickým dokumentem.

24 RVP ZUV by měl určit „pravdivé minimum“ v učebních plánech = hodinových dotacích tak, aby celkový počet finančních prostředků pro ZUV byl zachován a u HO vznikly tak hodiny, které bude možné použít jako „disponibilní“.

25 Dokument RVP ZUV musí být terminologicky odborně zpracován, ale zároveň maximálně srozumitelný pro uživatele – tvůrce ŠVP.

26 Struktura dokumentu RVP ZUV
Úvod (preambule) Vymezení RVP pro umělecké obory ZUV Charakteristika ZUV

27 Cíle ZUV Klíčové kompetence HO, TO, LDO, VO

28 Hudební obor Charakteristika hudebního oboru
Obsahové a organizační vymezení Vzdělávací obsah je rozdělen do třech vzdělávacích oblastí…. 1)Individuální interpretace a tvorba 2)Skupinová interpretace 3)Hudební teorie Vzdělávací obsah se realizuje prostřednictvím tzv. vzdělávacích zaměření Učební plán Podmínky vzdělávání

29 Učební plán HO 1 x 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč 6.roč 7.roč
Disponib. hodiny Individuální interpretace a tvorba 1 Skupinová interpretace x Hudební teorie

30 FŠ Formuluje škola ŠVP Z Základní úroveň RVP ZUV P Pokročilá úroveň VP
Vzdělávací období zkratka popis v dokumentu Formuluje škola ŠVP Z Základní úroveň RVP ZUV P Pokročilá úroveň VP Volí pedagog TK

31 Očekávané výstupy FŠ Z P VP PS I. ST. II. ST. SPD
Pro žáky, kteří nastupují do přípravného studia a následně do studia na I. stupni Pro žáky, kteří nastupují do studia na I. stupni bez přípravného studia II. stupni bez předchozího absolvování I. stupně (včetně těch, co předtím absolvují uměleckou přípravu před II. stupněm) Pro žáky, kteří nastupují do studia pro dospělé bez předchozího absolvování studia I. nebo II. stupně

32 Charakteristika tanečního oboru Očekávané výstupy
Taneční obor Charakteristika tanečního oboru Očekávané výstupy Vzdělávací obsah je rozdělen do dvou vzdělávacích oblastí…. 1)Taneční produkce a interpretace 2)Recepce a reflexe tanečného umění Organizační vymezení Učební plán Podmínky vzdělávání

33 Charakteristika výtvarného oboru Očekávané výstupy
Výtvarný obor Charakteristika výtvarného oboru Očekávané výstupy Vzdělávací obsah je rozdělen do dvou vzdělávacích oblastí…. 1)Výtvarné vyjádření 2)Výtvarná kultura Organizační vymezení Učební plán Podmínky vzdělávání

34 Dramatický obor Charakteristika dramatického oboru
Obsahové a organizační vymezení Vzdělávací obsah je rozdělen do třech vzdělávacích oblastí…. 1)Skupinová interpretace 2)Individuální interpretace a tvorba 3)Recepce a reflexe dramatického umění Vzdělávací obsah se realizuje prostřednictvím tzv. vzdělávacích zaměření Dramatická tvorba Slovesná tvorba Loutkářská tvorba Učební plán Podmínky vzdělávání

35 Multimediální tvorba samostatný vyučovací předmět v rámci daného uměleckého oboru s využitím UP daného oboru a vlastní očekávané výstupy (např. Hudební obor – zaměření „technika zvukového záznamu“) jako součást vzdělávacího obsahu již vytvořeného předmětu (UP a očekávané výstupy daného předmětu) jako „kroskurikulární“(průřezový) předmět“ jdoucí napříč uměleckými obory (modulární uspořádání v rámci HO, VO, případně TO, LDO s využitím časové dotace v rámci daného UP; jedná se o možnou syntézu oborů, ale není to nový obor ani nový druh umění)

36 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Manuál pro tvorbu ŠVP Slovníček pojmů

37 Podle RVP ZUV se nejprve píše ŠVP
Podle RVP ZUV se neučí! Podle RVP ZUV se nejprve píše ŠVP a teprve podle ŠVP se ve škole vyučuje!

38 Bc. Jiří Stárek koordinační tým RVP ZUV ředitel ZUŠ Praha 10-Hostivař,
Trhanovské nám.8 mob.tel.:


Stáhnout ppt "Rámcový vzdělávací program"

Podobné prezentace


Reklamy Google