Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012."— Transkript prezentace:

1 Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ
GUMFERENCE 2012

2 OBSAH PREZENTACE CO JE TO INOVAČNÍ VOUCHER
PODPORA SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI PODMÍNKY PRO ŽADATELE O INOVAČNÍ VOUCHER PROCES POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH VOUCHERŮ HARMONOGRAM A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ŽADATELE

3 OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH
Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup znalostí od vědeckovýzkumných (VaV) institucí Cílem poskytování je: stimulovat firmy, aby si vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí přinést firmám zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci

4 OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH
Dlouhodobé zkušenosti z Evropy (Holandsko, Rakousko, Francie, Slovinsko) a ČR (Jihomoravský a Moravskoslezský kraj) Ve Zlínském kraji pilotně od října 2011 – prvních 32 podpořených projektů podnikatelů Společné znaky finančních schémat inovačních voucherů: poměrně nízká výše poskytnuté dotace jednoduchá a rychlá administrace (co nejjednodušší žádost, rychle zrealizovaná a proplacená zakázka, minimum nutných dokladů)

5 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Hodnota voucheru: tis. Kč Použití voucheru: Nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovace produktu Poskytovatelé služeb: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Mendelova univerzita v Brně Masarykova univerzita Brno Univerzita Palackého v Olomouci

6 TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ (1)
Definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent Přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu či výrobního zařízení, měření vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení Návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu (výrobního zařízení pro tento produkt)

7 TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ (2)
Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení Analýza trhu / marketingová strategie – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu Inovační / technologický audit – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu Optimalizace operačních procesů – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu

8 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A FINANČNÍ LIMIT
Prvotní spolupráce na daném typu služby s daným pracovištěm VŠ (ústav, katedra či obdobná forma) pro danou inovaci produktu Cena zakázky: 80 – 199 tis. Kč (75% kryto inovačním voucherem, 25% vlastní zdroje žadatele) Zdroje financování: ROP Střední Morava + Zlínský kraj (pro žádosti podnikatelů vyčleněno 6,67 mil. Kč, může být poskytnuto min. 44 inovačních voucherů)

9 DALŠÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ
Proplacení inovačního voucheru: EX POST (po doložení úhrady zrealizované zakázky z účtu podnikatele v plné výši) Inovační vouchery poskytovány vůči žadatelům v režimu „de minimis“

10 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE (1)
Právnická osoba ve smyslu zákona č. 513/1990 Sb., Obchodní zákoník Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje Výsledky spolupráce s využitím inovačního voucheru směřují do Zlínského kraje Předpoklad posílení konkurenceschopnosti žadatele na stávajících trzích anebo získání nových trhů – v souvislosti s produkty, které zamýšlí žadatel inovovat (vyvinout)

11 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE (2)
Výstup spolupráce spadá do vymezených odvětví Doložení konkrétní nabídky spolupráce od konkrétní VŠ (tvoří přílohu žádosti o inovační voucher) Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státu, nevyčerpání limitu de minimis, neprovázanosti s danou VŠ apod.

12 ODVĚTVOVÉ VYMEZENÍ VHODNÝCH ŽADATELŮ
Výstupy spolupráce s využitím inovačního voucheru musí směřovat do některého z následujících odvětví: Zpracovatelský průmysl (sekce C, odvětví 10 – 33), vyjma ocelářství, stavby lodí, výroby syntetických vláken Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D, odvětví 35) Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E, odvětví 36-39) Stavebnictví (sekce F, odvětví 41-43) Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (sekce G, odvětví 45-47) Doprava a skladování (sekce H, odvětví 49-53) Informační a komunikační činnosti (sekce J, odvětví 58-63) Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M, odvětví 69-75) Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (sekce N, odvětví 82) Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (sekce S, odvětví 95)

13 POSTUP ZÍSKÁNÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU

14 SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE
Smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru a realizace spolupráce Poskytnutí inovačního voucheru schvaluje Rada Zlínského kraje (předpoklad duben 2013) Po schválení Radou Zlínského kraje je žadatel informován o výsledku hodnocení – v případě, že je jeho žádost přijata, je vyzván k doložení podepsané Smlouvy o dílo s danou VŠ. Zároveň je také úspěšný žadatel vyzván k podpisu trojstranné Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru (příjemce voucheru – Zlínský kraj – Řídící orgán ROP Střední Morava) definující podmínky poskytnutí inovačního voucheru. Spolupráce s pracovištěm VŠ může být realizována ode dne schválení inovačního voucheru do

15 PROPLACENÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU
VaV instituce (vysoká škola) žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj Předávací protokol a vystavení faktury Úhrada faktury VaV instituce Žádost o proplacení inovačního voucheru Administrativní kontrola žádosti Prostředky inovačního voucheru na účtu podnikatele Úhrada inovačního voucheru

16 SHRNUTÍ HARMONOGRAMU (1)
Listopad 2012 – spuštění informační kampaně o inovačních voucherech ve Zlínském kraji – – předpokládaný termín vyhlášení řízení k předkládání žádostí o inovační voucher (sběr žádostí) (čím dříve bude žádost odevzdána, tím větší šanci má žadatel na získání inovačního voucheru) 02 – 03/2013 – hodnocení žádostí o inovační voucher

17 SHRNUTÍ HARMONOGRAMU (2)
04/2013 – schválení příjemců inovačního voucheru Radou Zlínského kraje a podpis příslušných smluv 04/2013 – 03/2014 (07/2013 – 03/2014 v případě zapojení náhradníků) – realizace zakázek spolupráce s VŠ podpořených inovačními vouchery 05/2013 – – sběr žádostí o proplacení inovačního voucheru (při správně podané žádosti o proplacení jsou prostředky za inovační voucher na účtu podnikatele nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti)

18 KOMUNIKACE MOŽNOSTÍ PODPORY
Web - klíčový nástroj komunikace a zdroj všech podstatných informací Budou také realizovány semináře, proběhne přímé oslovení podnikatelů dopisy či em, letáky, mediální kampaň…

19 DŮLEŽITÉ KONTAKTY (1) Pro přípravu žádosti o inovační voucher a další otázky týkající se možné podpory jsou relevantní následující kontakty: Úřad regionální rady (zlínské pracoviště) – kontaktní místo pro žadatele o inovační voucher (zde se předkládají žádosti a další podklady + podepisuje smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru). Kontaktní osoba je Ing. Zuzana Španielová (tel , Jednotlivé VŠ zapojené do spolupráce – nabídka těchto VŠ a kontaktní osoby jsou zveřejněny na webu inovačních voucherů –

20 DŮLEŽITÉ KONTAKTY (2) Pro další informace o inovačních voucherech se můžete také obracet na: Technologické inovační centrum s.r.o. – komunikuje s VŠ v rámci projektu, podporuje obecně spolupráci firem Zlínského kraje s akademickým sektorem – více k možnostem a nabídkám spolupráce VŠ pro inovační vouchery Vám sdělí Ing. Lenka Kostelníková (tel , Zlínský kraj – realizuje a spolufinancuje projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa“– kontaktní osobou pro informace o projektu je Ing. David Mareček (odbor strategického rozvoje kraje, tel ,

21 VÍCE O PROJEKTU a DOTAZY
Projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – II. etapa“ byl připraven Zlínským krajem ve spolupráci s Úřadem regionální rady ROP Střední Morava a Technologickým inovačním centrem s.r.o. (TIC) Snahou je co nejjednodušší nastavení postupů pro podnikatele při žádosti o inovační voucher a dalších úkonech, zároveň jsme však limitováni z hlediska podmínek poskytování prostředků ze strukturálních fondů (ROP Střední Morava) VAŠE DOTAZY K INOVAČNÍM VOUCHERŮM VE ZLÍNSKÉM KRAJI…..?

22 SHRNUTÍ S podporou ve formě inovačního voucheru ve výši do 150 tis. Kč můžete navázat prvotní spolupráci s konkrétním pracovištěm vybraných 6 vysokých škol Žádosti o inovační voucher můžete zpracovat a odevzdat v průběhu ledna – února 2013 (čím dříve, tím lépe), kontaktním místem je zlínské pracoviště Úřadu regionální rady NUTS II. Střední Morava Letos bylo podpořeno 32 podnikatelů v objemu cca 4,5 mil. Kč, na začátku příštího roku očekáváme min. 44 podpořených podnikatelů – objem zdrojů k dispozici je 6,67 mil. Kč Doporučujeme již nyní kontaktovat vybrané pracoviště VŠ a dohodnout si spolupráci, zároveň navštivte pro podrobnější informace web

23 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing. David Mareček Odbor strategického rozvoje kraje Krajský úřad Zlínského kraje Tel.:


Stáhnout ppt "Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google