Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012."— Transkript prezentace:

1 Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012

2 OBSAH PREZENTACE 1.CO JE TO INOVAČNÍ VOUCHER 2.PODPORA SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 3.PODMÍNKY PRO ŽADATELE O INOVAČNÍ VOUCHER 4.PROCES POSKYTNUTÍ INOVAČNÍCH VOUCHERŮ 5.HARMONOGRAM A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ŽADATELE

3 OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH •Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup znalostí od vědeckovýzkumných (VaV) institucí •Cílem poskytování je: •stimulovat firmy, aby si vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí •přinést firmám zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci

4 OBECNĚ O INOVAČNÍCH VOUCHERECH •Dlouhodobé zkušenosti z Evropy (Holandsko, Rakousko, Francie, Slovinsko) a ČR (Jihomoravský a Moravskoslezský kraj) •Ve Zlínském kraji pilotně od října 2011 – prvních 32 podpořených projektů podnikatelů •Společné znaky finančních schémat inovačních voucherů: •poměrně nízká výše poskytnuté dotace •jednoduchá a rychlá administrace (co nejjednodušší žádost, rychle zrealizovaná a proplacená zakázka, minimum nutných dokladů)

5 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI •Hodnota voucheru: 60-149 tis. Kč •Použití voucheru:Nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovace produktu •Poskytovatelé služeb: •Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně •Vysoké učení technické v Brně •Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava •Mendelova univerzita v Brně •Masarykova univerzita Brno •Univerzita Palackého v Olomouci

6 TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ (1) a)Definice parametrů a analýza vhodnosti použití materiálů či komponent b)Přístup k výzkumnému zařízení a testování, měření vlastností produktu či výrobního zařízení, měření vlivů působících na fungování produktu či výrobního zařízení c)Návrh / vytvoření prototypu, funkčního vzorku či aplikace produktu (výrobního zařízení pro tento produkt)

7 TYP SLUŽEB NAKUPOVANÝCH OD VŠ (2) d)Rozpracování / navržení designu produktu či výrobního zařízení e)Analýza trhu / marketingová strategie – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu f)Inovační / technologický audit – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu g)Optimalizace operačních procesů – ve vazbě na inovaci konkrétního produktu

8 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE A FINANČNÍ LIMIT •Prvotní spolupráce na daném typu služby s daným pracovištěm VŠ (ústav, katedra či obdobná forma) pro danou inovaci produktu •Cena zakázky: 80 – 199 tis. Kč (75% kryto inovačním voucherem, 25% vlastní zdroje žadatele) •Zdroje financování: ROP Střední Morava + Zlínský kraj (pro žádosti podnikatelů vyčleněno 6,67 mil. Kč, může být poskytnuto min. 44 inovačních voucherů)

9 DALŠÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ •Proplacení inovačního voucheru: EX POST (po doložení úhrady zrealizované zakázky z účtu podnikatele v plné výši) •Inovační vouchery poskytovány vůči žadatelům v režimu „de minimis“

10 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE (1) •Právnická osoba ve smyslu zákona č. 513/1990 Sb., Obchodní zákoník •Sídlo / provozovna na území Zlínského kraje •Výsledky spolupráce s využitím inovačního voucheru směřují do Zlínského kraje •Předpoklad posílení konkurenceschopnosti žadatele na stávajících trzích anebo získání nových trhů – v souvislosti s produkty, které zamýšlí žadatel inovovat (vyvinout)

11 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ŽADATELE (2) •Výstup spolupráce spadá do vymezených odvětví •Doložení konkrétní nabídky spolupráce od konkrétní VŠ (tvoří přílohu žádosti o inovační voucher) •Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči orgánům státu, nevyčerpání limitu de minimis, neprovázanosti s danou VŠ apod.

12 ODVĚTVOVÉ VYMEZENÍ VHODNÝCH ŽADATELŮ Výstupy spolupráce s využitím inovačního voucheru musí směřovat do některého z následujících odvětví: •Zpracovatelský průmysl (sekce C, odvětví 10 – 33), vyjma ocelářství, stavby lodí, výroby syntetických vláken •Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (sekce D, odvětví 35) •Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (sekce E, odvětví 36-39) •Stavebnictví (sekce F, odvětví 41-43) •Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (sekce G, odvětví 45-47) •Doprava a skladování (sekce H, odvětví 49-53) •Informační a komunikační činnosti (sekce J, odvětví 58-63) •Profesní, vědecké a technické činnosti (sekce M, odvětví 69-75) •Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (sekce N, odvětví 82) •Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (sekce S, odvětví 95)

13 POSTUP ZÍSKÁNÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU

14 SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE Smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru a realizace spolupráce  Poskytnutí inovačního voucheru schvaluje Rada Zlínského kraje (předpoklad duben 2013)  Po schválení Radou Zlínského kraje je žadatel informován o výsledku hodnocení – v případě, že je jeho žádost přijata, je vyzván k doložení podepsané Smlouvy o dílo s danou VŠ.  Zároveň je také úspěšný žadatel vyzván k podpisu trojstranné Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru (příjemce voucheru – Zlínský kraj – Řídící orgán ROP Střední Morava) definující podmínky poskytnutí inovačního voucheru.  Spolupráce s pracovištěm VŠ může být realizována ode dne schválení inovačního voucheru do 31. 3. 2014

15 Předávací protokol a vystavení faktury Úhrada faktury VaV instituce Prostředky inovačního voucheru na účtu podnikatele Žádost o proplacení inovačního voucheru žadatel o inovační voucher Úřad regionální rady a Zlínský kraj VaV instituce (vysoká škola) Administrativní kontrola žádosti Úhrada inovačního voucheru PROPLACENÍ INOVAČNÍHO VOUCHERU

16 SHRNUTÍ HARMONOGRAMU (1) •Listopad 2012 – spuštění informační kampaně o inovačních voucherech ve Zlínském kraji •7. 1. 2013 – 15. 2. 2013 – předpokládaný termín vyhlášení řízení k předkládání žádostí o inovační voucher (sběr žádostí) (čím dříve bude žádost odevzdána, tím větší šanci má žadatel na získání inovačního voucheru) •02 – 03/2013 – hodnocení žádostí o inovační voucher

17 SHRNUTÍ HARMONOGRAMU (2) •04/2013 – schválení příjemců inovačního voucheru Radou Zlínského kraje a podpis příslušných smluv •04/2013 – 03/2014 (07/2013 – 03/2014 v případě zapojení náhradníků) – realizace zakázek spolupráce s VŠ podpořených inovačními vouchery •05/2013 – 31. 3. 2014 – sběr žádostí o proplacení inovačního voucheru (při správně podané žádosti o proplacení jsou prostředky za inovační voucher na účtu podnikatele nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti)

18 KOMUNIKACE MOŽNOSTÍ PODPORY •Web WWW.OBJEVTESMER.CZ - klíčový nástroj komunikace a zdroj všech podstatných informací •Budou také realizovány semináře, proběhne přímé oslovení podnikatelů dopisy či e-mailem, letáky, mediální kampaň…

19 DŮLEŽITÉ KONTAKTY (1) Pro přípravu žádosti o inovační voucher a další otázky týkající se možné podpory jsou relevantní následující kontakty: •Úřad regionální rady (zlínské pracoviště) – kontaktní místo pro žadatele o inovační voucher (zde se předkládají žádosti a další podklady + podepisuje smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru). Kontaktní osoba je Ing. Zuzana Španielová (tel. 577043861, e-mail: zuzana.spanielova@rr-strednimorava.cz)zuzana.spanielova@rr-strednimorava.cz •Jednotlivé VŠ zapojené do spolupráce – nabídka těchto VŠ a kontaktní osoby jsou zveřejněny na webu inovačních voucherů – www.objevtesmer.cz www.objevtesmer.cz

20 DŮLEŽITÉ KONTAKTY (2) Pro další informace o inovačních voucherech se můžete také obracet na: •Technologické inovační centrum s.r.o. – komunikuje s VŠ v rámci projektu, podporuje obecně spolupráci firem Zlínského kraje s akademickým sektorem – více k možnostem a nabídkám spolupráce VŠ pro inovační vouchery Vám sdělí Ing. Lenka Kostelníková (tel. 573 776 251, e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz)kostelnikova@ticzlin.cz •Zlínský kraj – realizuje a spolufinancuje projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji - II. etapa“– kontaktní osobou pro informace o projektu je Ing. David Mareček (odbor strategického rozvoje kraje, tel. 577 043 413, e-mail: david.marecek@kr-zlinsky.cz)david.marecek@kr-zlinsky.cz

21 VÍCE O PROJEKTU a DOTAZY •Projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – II. etapa“ byl připraven Zlínským krajem ve spolupráci s Úřadem regionální rady ROP Střední Morava a Technologickým inovačním centrem s.r.o. (TIC) •Snahou je co nejjednodušší nastavení postupů pro podnikatele při žádosti o inovační voucher a dalších úkonech, zároveň jsme však limitováni z hlediska podmínek poskytování prostředků ze strukturálních fondů (ROP Střední Morava) •VAŠE DOTAZY K INOVAČNÍM VOUCHERŮM VE ZLÍNSKÉM KRAJI…..?

22 SHRNUTÍ •S podporou ve formě inovačního voucheru ve výši do 150 tis. Kč můžete navázat prvotní spolupráci s konkrétním pracovištěm vybraných 6 vysokých škol •Žádosti o inovační voucher můžete zpracovat a odevzdat v průběhu ledna – února 2013 (čím dříve, tím lépe), kontaktním místem je zlínské pracoviště Úřadu regionální rady NUTS II. Střední Morava •Letos bylo podpořeno 32 podnikatelů v objemu cca 4,5 mil. Kč, na začátku příštího roku očekáváme min. 44 podpořených podnikatelů – objem zdrojů k dispozici je 6,67 mil. Kč •Doporučujeme již nyní kontaktovat vybrané pracoviště VŠ a dohodnout si spolupráci, zároveň navštivte pro podrobnější informace web www.objevtesmer.czwww.objevtesmer.cz

23 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. David Mareček Odbor strategického rozvoje kraje Krajský úřad Zlínského kraje david.marecek@kr-zlinsky.cz Tel.: 577 043 413


Stáhnout ppt "Inovační vouchery Zlínského kraje – nástroj podpory spolupráce firem a VŠ GUMFERENCE 2012 14. 11. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google