Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS (Systém ACM) Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu 17.-18.4.2013 ČEPS, a.s., Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS (Systém ACM) Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu 17.-18.4.2013 ČEPS, a.s., Petr."— Transkript prezentace:

1 Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS (Systém ACM) Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu 17.-18.4.2013 ČEPS, a.s., Petr Spurný, vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace

2 Obsah  Co je to ACM  Předpoklady řešení  Hlavní funkcionality a jejich příklady  Výčet cílů = výstupů a přínosů ACM  Stav před a po skončení projektu  Závěr

3 Co je to ACM ACM – automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn • monitoruje technický stav zařízení • vydává doporučení pro další provoz, změnu obsahu či intenzity jeho údržby

4 Co je to ACM – hlavní součásti SW eSADA = jednoduchý uživatelsky přátelský systém k prohlížení databáze zařízení centrálního infomačního systému SAP a výsledků monitorování = aktivní analytický a výpočtový systém pro kontrolu, vyhodnocení provozu a doporučení údržby SW AROPO (automatické rozpoznání poruch) aropo = automatické rozpoznání zhoršeného provozního stavu zařízení nebo jeho nadměrného nebo nestandardního zatížení

5 Architektura a zdroje dat  ŘS:  ŘS: U,I, P a Q, stavy (ZAP -VYP), čas, alarmy  Zapisovače poruch  Zapisovače poruch : detailní analogové křivky (průběh poruchového děje (obdoba osciloperturbografu)  SAP:  SAP: topologie a evidence zařízení v síti, záznamy poruch a závad, plánování a vyhodnocování údržby a diagnostiky  Systém pracuje s existujícími daty (DŘS, ochrany, zapisovače poruch…), není třeba pořizovat data,  Vysoká spolehlivost dat – existující data z jiných aplikací  Systém je jen SW, nepotřebuje další HW ani komunikační cesty  ACM eviduje a monitoruje VŠECHNA zařízení vvn a zvn Zdroje dat

6 Hlavní funkce ACM Krátkodobé : • odhalení nestandardního chování nebo zatěžování jednotlivých zařízení Střednědobé : • sledování zatěžování a přetěžování zařízení • sledování poruchovosti a výpočty spolehlivostních parametrů (včetně modelování křivek stárnutí), • výpočty nepohotovostí částí sítě, • vyhodnocení výkonů a příkonů na předávacích místech, • sledování a vyhodnocování atm. přepětí v síti, • zpracování dat o V a polích R pro určování mezní zatížitelnosti pro DŘ, • modelování strategií údržby, plánování výkonové údržby Dlouhodobé : • Monitorování tech. stavu a provozní historie zařízení a výpočet jejich indexu zdraví, • Stanovení priorit zásahů údržby a obnovy podle důležitosti a míry rizika

7 Moduly pro odhalování závad zařízení  MODUL PRURAZ  MODUL PRURAZ : rozpoznání průrazů vypínačů při vypínání (odhaleno 11 případů u 9 vypínačů, 4 vypínače vyměněny)  MODUL PREST  MODUL PREST : rozpoznání předzápalů vypínačů při zapínání (odhalen 1 vypínač)  MODUL QMCAS  MODUL QMCAS : rozpoznání nepřípustného zpoždění funkcí mezi póly vypínače (odhaleny 4 vypínače – v 2012 naplánována jejich diagnostika)  MODUL PETAN  MODUL PETAN : rozpoznání proražených polepů kapacitních PTN (odhaleno 6 případů, všechny PTN vyměněny)  MODUL FREK  MODUL FREK : rozpoznání poruch antirezonančního obvodu kapacitních PTN (nový)

8 Monitorování nestandardního zatížení  MODUL FERO :  MODUL FERO : rozpoznání stavu ferorezonance v síti (odhaleno 15 polí rozvoden, u 1 změna fyzického uspořádání, u ostatních změna spínací sekvence)  MODUL ASYNCHRON  MODUL ASYNCHRON : rozpoznání nesynchronního spínání v síti a monitorování s tím spojeného zatížení průchozím proudem  MODUL SATUR  MODUL SATUR : rozpoznání nasycení jader PTP, které může mít za následek nesprávnou reakci a funkci ochran  MODUL PREP  MODUL PREP : monitorování provozních přepětí a rozpoznání přepětí neúměrně namáhajících izolaci  MODUL NARAZ  MODUL NARAZ : monitorování zatížení transformátorů nárazovým proudem

9 Monitorování zatížení zkratovým proudem  MODUL ZKRAT  MODUL ZKRAT : monitorování zatížení zařízení průchodem zkratového proudu  MODUL VPROUD :  MODUL VPROUD : monitorování proudů vypnutých vypínačem – výpočet ∑i2t a porovnání s limitní hodnotou

10 Index zdraví (technické kondice) zařízení IZ vychází ze:  Stáří zařízení (W1) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)  Kumulativní zatížení zařízení (W 2 ) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)  Aktuální stav zařízení (W 3 ) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)  Provozní historie zařízení (W 4 ) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)  Historie technologického typu (W 5 ) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4)  Udržovatelnost a opravitelnost typu (W 6 ) Skupinový index (nabývá hodnot 1-4) Celkový normovaný index zdraví IZ norm (nabývá hodnot 25 - 100)

11 Základní vizualizace indexu zdraví Index zdraví se používá k vydání rozhodnutí o očekávané spolehlivosti, opravě, výměně nebo vyřazení daného zařízení - (barevný symbol na mapě). Podle indexu zdraví se též řídí způsob a intenzita údržby.

12 Zásady stanovení ID: A.Pro výpočet jsou rozhodující tzv. „hlavní a odvozené váhové objekty“, jejichž hranice jsou dány algoritmy vypínání ochran. B.Jednotlivé hlavní váhové objekty (vedení, transformátory a tlumivky) jsou posuzovány podle toho, jakou má jejich výpadek (porucha) dopad na : •Okolní subjekty (16 kritérií) •Vlastní PS (8 kritérií) C.Váhy jednotlivých dopadů z ad B) jsou určeny skupinou expertů ČEPS pomocí stanovení důležitosti prostřednictvím ankety D.Váhy odvozených objektů (všechny části rozvoden) jsou určeny výpočtem z hlavních váhových objektů E.Každé zařízení přebírá váhu váhového objektu, na kterém právě stojí, a do výpočtu je zahrnuta i doba potřebná pro obnovení přenosu v daném místě Výpočet indexu důležitosti

13 Výčet výstupů a přínosů ACM 1. Prevence poruch zařízení PS (prevence výpadků přenosových objektů) 2. Poskytování dat pro analýzu příčin poruch zařízení PS, umožňuje ve většině případů dopátrat se příčiny, vést expertní jednání s výrobci (vč. reklamací) a předejít dalším poruchám podobného druhu 3. Výpočty (ne)pohotovosti jednotlivých částí sítě vč. poskytování dat pro řešení příčin výpadků vedení PS - zejména úspěšných OZ 4. Poskytování vstupních dat a doporučení pro plánování výměn (obnovy) zařízení PS optimalizace technické životnosti ve vztahu ke střední očekávané životnosti skupiny zařízení

14 Výčet výstupů a přínosů ACM 5. Generování doporučení pro plánování údržby zařízení PS a modelování nákladů různých strategií 6. Stanovení limitů zatěžování přenosových objektů pro dispečerské řízení 7. Poskytování vstupních dat pro řízení rizik v ČEPS, a.s. 8. Kontrola příkonů a výkonů v předávacích místech, poskytování vstupních dat pro optimalizaci smluv o předávaných příkonech a výkonech 9. Vedlejší efekty – Kontroly a opravy ve zdrojích dat (SW i hardwarově) a uživatelsky intuitivní náhledy na všechna zdrojová data

15 Využití výsledků ACM

16 SW v oblasti AM před projektem ACM

17 Schéma ACM po ukončení projektu

18 Závěr DALŠÍ POSTUP • „Doladění“ hotových částí podle výsledků praktického provozu • Údržba systému zejména s ohledem na nová zařízení instalovaná nebo vyměněná v PS • Vývoj nových funkcí (např. automatické hlídání izolačních stavů, zahrnutí výsledků leteckých revizí vedení) • Vznik nového subsystému Vedení, kde se kombinují data z výsledků a nálezů údržby s evidenčními daty a dostupnými informacemi z ACM • Podpora plánování údržby na základě skutečného stavu zařízení co do obsahu i do nákladů Systém ACM je funkční, vykazuje přínosy a sbírají se zkušenosti z jeho provozu Děkuji za pozornost Dotazy?


Stáhnout ppt "Automatický centrální monitoring stavu zařízení vvn a zvn PS (Systém ACM) Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu 17.-18.4.2013 ČEPS, a.s., Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google