Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350"— Transkript prezentace:

1 Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350 E-mail: vaclav.viska@uhk.cz

2 název kapitoly • Anotace předmětu: Předmět upevni znalosti systému českého jazyka v disciplínách obecná • jazykověda, fonetika a fonologie; poskytne výcvik ortoepie, ortofonie a ortografie; uvede do • základů hlasové výchovy a kultury řeči. • Cíle předmětu: Cílem předmětu je pochopeni jazyka v jeho základních funkcích v rovině fonetiky a fonologie, osvojeni si hlasové techniky a užíváni zvukových prostředků jazyka a komplementárně • zvládnuti ortografických pravidel češtiny.

3 název kapitoly • Osnova předmětu: • 1. Podstata a funkce jazyka • 2. Jazyková kultura • 3. Graficka podoba jazyka a vyvoj pisma v českych zemich • 4. Vývoj českých pravopisných systémů a princip ortografie češtiny • 5. Fonetika a fonologie • 6. Technika mluveného projevu • 7. Klasifikace hlásek, artikulace vokálů a konsonantů • 8. Norma spisovné výslovnosti, vady výslovnosti • 9. Zvuková modulace řečového projevu • 10. Kultura veřejného projevu

4 Základní literatura •● FENCLOVA, M. Jazykové probuzení. Jazyková přípravka pro základní školu. Praha: PdF UK, • 2005. ISBN 80-7290-227-X •● HAJKOVA, E. Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha: PdF UK, 2008. ISBN 978-80-7290- • 364-1 •● HUBAČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum Bohemiae, 1998. ISBN 978-80- • 86041-37-7 •● HŮRKOVA, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X •● KOL. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání s dodatky. Praha: Pansofia, 1994. ISBN 80-901 • 373-6-9 •● KOL. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. ISBN 80-7106-134-4 •● KOL. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0493- • 9 •● MAŘIKOVA, M. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing, • 2002. ISBN 80-86419-31-2 •● NEBESKA, I. Jazyk – norma – spisovnost. Praha: Univerzita Karlova, 2003. ISBN 80-246-0688- • 7 •● ROMPORTL, M. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985 •● SGALL, P., HRONEK, J. Čeština bez příkras. Praha: H&H, 1992. ISBN 80-85467-29-1 •● VALKOVA, L., VYSKOČILOVA, E. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové • výchovy. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-034-1 •● VYSKOČILOVA, E. Utváření komunikativních dovedností učitele. Praha: SPN, 1991 •● ZEMAN, J. Základy české ortoepie. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-778-

5 Doporučená literatura •● BARTOŠEK, J. Kultura a technika mluvené řeči. Zlin: Univerzita Tomaše Bati ve Zlině, 2003. • ISBN 80-7318-150-9 •● BERGEROVA, R. Cvičení z českého jazyka. Praha: Paseka, 1994. ISBN 80-85192-73-X •● BRABCOVA, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice: Kava-Pech, 1996. ISBN 80- • 858-5327-2 •● CVRČEK, V. Spisovnost a jeji zdroje. Slovo a slovesnost 67, 2006, 1, s. 46–60. •● ČAPKA, F., SANTLEROVA, K. Stručný vývoj písma. Brno: Masarykova univerzita 1994. ISBN • 80-210-0917-9 •● ČECHOVA, M. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. ISBN •● ČECHOVA, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-57-9 •● ČERMAK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0154-0 •● ČMEJRKOVA, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200- • 0589-7 •● HAGEGE, C. Člověk a řeč. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-331-8 •● HALA, B. a kol. Výslovnost spisovné češtiny. Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých. Praha: • Academia, 1967.

6 Doporučená literatura •● HALA, B. Fonetika v teorii a v praxi. Praha: SPN, 1975. •● HAVLOVA, I., HEDVIČAKOVA, J. Jazyková cvičení pro studující učitelství 1. stupně základní • školy. Hláskosloví, pravopis. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1987. •● MOJDL, L. Encyklopedie písem světa. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-288-0 •● MULLEROVA, O., HOFFMANNOVA, J., SCHNEIDEROVA, E. Mluvená čeština v • autentických textech. Jinočany: H&H, 1992. ISBN 80-85467-96-8 •● NEBESKA, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-144-7 •● PALKOVA, Z. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. Praha: • Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-843-1 •● PALKOVA, Z. Stručná pravidla české ortoepie. Domácí slovní zásoba. Praha: Odbor vzdělavani • Českeho rozhlasu, 1994 •● POKORNA, J., VRANOVA, M. Přehled české výslovnosti. Logopedická a ortoepická cvičení • pro dospělé. Praha: Portal, 2007. ISBN 978-80-7367-169-3 •● RAMBOUSEK, J. Písmo a jeho užití. Praha: Orbis, 1953 •● SGALL, P., PANEVOVA, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246- • 0871-5 •● SKACEL, J. Funkce jazyka ve společnosti z hlediska sociolingvistiky. Praha: SPN, 1974

7 Doporučená literatura •● HETYCH, J. Kultura řeči a mluveného projevu pro posluchače pedagogických fakult. Hradec • Kralove: Pedagogicka fakulta, 1981 •● HLAVSOVA, J. Čeština bez chyb. 333 slov, v nichž se často chybuje. Praha: Vikend, 2001. ISBN • 80-722-2177-9 •● HRBAČEK, J. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 1999. ISBN 80-85899-65-5 •● HRONEK, J. Obecná čeština. Praha: UK, 1972 •● HUBAČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, 1998. ISBN 80-86041-30-1 •● HUBAČEK, J. Jak mluvit a přednášet. Ostrava: Profil, 1983 •● JEAN, G. Písmo – paměť lidstva. Praha: Slovart, 1994. ISBN 80-7145-115-0 •● KOL. Mluvnice češtiny I. Praha: Academia, 1986 •● KOL. Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Praha: • Academia, 1978 •● KOUŠOVA, N. Nový souboj s pravopisem. Praha: TRIZONIA, 1996. ISBN 80-85573-32-6 •● KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0659-1 •● KRČMOVA, M. Fonetika a fonologie. Zvuková stavba současné češtiny. Brno: Masarykova • univerzita, 1996. ISBN 80-2101-376-1 •● LUKAVSKY, R. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie muzickych uměni, 2000. ISBN 80- • 85883-61-9 •● MAGINCOVA, D. Jazyková kultura pro nefilologické obory. Hradec Kralove: Gaudeamus, 2009. • ISBN 978-80-7041-671-6 •● MACHAČKOVA, I., VEJVODOVA, J. Cvičení z fonetiky, fonologie a kultury řeči. Plzeň: • Vydavatelstvi Zapadočeske univerzity, 1998. ISBN 80-7082-470-0 •● MARTINCOVA, O. a kol. Co přináší nová Pravidla českého pravopisu. Praha: Ustav pro jazyk • česky, 1991. ISBN 80-900147-2-0

8 Doporučená literatura • Požadavky na ukončení kurzu: předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Započet bude udělen po úspěšném splněni průběžných jazykových cvičeni a úspěšném hodnoceni kontrolního diktátu a mluvního cvičeni (jež budou realizovány v rámci terminu vypsaného pro splněni započtu). • Zkouška bude mít formu písemnou a ústní a bude udělena po úspěšném hodnocení.


Stáhnout ppt "Český jazyk 1 Mgr. Václav Víška, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: 493 331 350"

Podobné prezentace


Reklamy Google