Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Keil R..   Vlastní vyšet ř ení pat ř í k technicky jednodušším endosonografickým vyšet ř ením.  K vlastnímu vyšet ř ení se u ž ívá jak rigidních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Keil R..   Vlastní vyšet ř ení pat ř í k technicky jednodušším endosonografickým vyšet ř ením.  K vlastnímu vyšet ř ení se u ž ívá jak rigidních."— Transkript prezentace:

1 Keil R.

2

3

4

5

6

7  Vlastní vyšet ř ení pat ř í k technicky jednodušším endosonografickým vyšet ř ením.  K vlastnímu vyšet ř ení se u ž ívá jak rigidních endosonografických sond které jsou sou č ástí klasických ultrasonografickým p ř ístroj ů,tak i flexibilních sond, které se u ž ívají k vyšet ř ení horní č ásti GIT.

8  Z vlastní zkušenosti doporu č uji p ř i výuce endoskopické ultrasonografie zahájit tímto vyšet ř ením.  Na st ě n ě rekta lze velmi dob ř e aplikovat princip stagingu /T1-T4/  Anatomie oblasti je pom ě rn ě jednoduchá a prostata č i d ě loha slou ž í k dobré orientaci.

9  P ř esto doporu č uji provád ě t vyšet ř ení sondou u ž ívanou k vyšet ř ení horní č ásti GIT která umo ž ní delší dosah bez rizika perforace – vyšet ř ení je provád ě no pod optickou kontrolou.  Dále doporu č uji provád ě t vyšet ř ení p ř ístrojem s radiální sondou a sondu lineární u ž ívat pouze pro cílené intervence po stanovení stagingu.

10  P ř íprava p ř ed vyšet ř ením by m ě la být stejná jako p ř ed kolonoskopickým vyšet ř ením – tj. 4 litry fortransu.  Naprosto se neosv ě d č ila p ř íprava Yalem  Pacienti jsou vyšet ř ováni v poloze na levém boku bez premedikace.

11  Tumory rekta a anu  Abscesy a píšt ě le v této oblasti  Zán ě tlivá posti ž ení v této oblasti  Tumory prostaty / v kompetenci urolog ů /

12  Tvo ř í 90% indikací pro toto vyšet ř ení  Role EUS je pro toto vyšet ř ení zcela nezastupitelná  Pacienti podstoupí p ř ed stanovením dalšího postupu vyšet ř ení CT event MR.  Ke stanovení lokálního stagingu u pacient ů bez vzdálených metastas je však EUS rekta nezastupitelnou metodou

13  V roce 1990 bylo dosáhnuto konsensu v p ř edopera č ním postupu u nádor ů rekta.  U pacient ů s lokáln ě invazivní formou nádoru /T3,T4/ bylo doporu č eno provést p ř ed operací adjuvantni terapii.  Studie prokázaly výrazn ě ni ž ší rekurenci u t ě chto pacient ů s p ř edopera č ním iradiací ve srovnání s pacienty bez této lé č by kte ř í byli primárn ě odoperováni.

14  Po p ř edchozí p ř íprav ě v poloze vle ž e je do rekta zaveden endoskopický ultrasonograf.  Doporu č uji p ř ístroj s optickou kontrolou /video/ nikoliv slepou sondu.  P ř ístroje jsou vybaveny balonkem na distálním konci, který zlepšuje kontakt se st ě nou rekta.  B ě hem vyšet ř ení je optimální instilace vody do rekta která op ě t zlepší kontakt s vyšet ř ovanou plochou.

15  Technika se zdá jednoduchá – v p ř ímé trubici jako je rektum nelze p ř ehlédnou lézi.  Pokud léze není cirkulární, opak je pravdou.  Nádor č i polyp lze opakovan ě minout.  Z t ě chto d ů vod ů je slepá sonda nevhodná.  Doporu č uji p ř ístroj pod kontrolou zraku zavést nad laesi, nafouknout balon a poté odsát vzduch a naplnit rektum vodou.

16  Poté p ř ístroj pomalu vytahujeme distáln ě a sledujeme zda se na obrazovce objeví infiltrace st ě ny nádorem.  Pokud ano, je vhodné celý vyšet ř ovací postup alespon jednou zopakovat.  Hrozí riziko over č i understagingu.  K mému p ř ekvapení i po letech praxe je i jasn ě patrná laese č asto opakovan ě minuta a vyšet ř ení je nutno opakovat.

17  Nádory rekta  Jsou nej č ast ě jším nálezem a v klasifikaci TNM je nej č ast ě jším nálezem T3 NO  T2 a T1 jsou naprostou raritou a pokud jsou nalezeny je nutno je okam ž it ě operovat – jejich progrese je neuv ěř iteln ě rychlá.  Síla ERUS spo č ívá v absolutní p ř esnosti – diagnostika pomocí MR v ě tšinou stanoví ni ž ší stadium TNM

18  Nad ř azenost ERUS nad CT a MR v lokálním stsagingu byla jasn ě prokázána rozsáhlými multicentrickými studiemi.  Sensitivita ERUS je dle t ě chto studií 89%  Specificita ERUS je 86%  V p ř ípad ě CT jsou udávány údaje mezi 65-75%  V p ř ípad ě MRI jsou udávány údaje mezi 75-85% /Kwok H 2000,Thaler W 1994,Guinet C 1990.

19  Bylo prokázáno a mé vlastní zkušenosti to potvrzují, hlavním p ř ínosem ERUS v diagnostickém a terapeutickém procesu je zm ě na terapeutického postupu.  Asi u 30% pacient ů je nádor T3 klasifikován jako T1 č i T2 /understaging/.  Díky ERUS je u t ě chto pacient ů p ř edopera č n ě provedena chemoradiotherapie a zlepšena prognosa.

20  Analýza nákladové efektivity prokázala, ž e pro pacienta je nejefektivn ě jší v diagnostice nádor ů v oblasti anorekta stanovit staging pomocí kombinace CT /k vylou č ení vzdálených metastas/ a ERUS /k provedení lokálního stagingu/.  Obavy z tzv overstagingu pomocí ERUS nebyly nikdy potvrzeny./Hawes 1993/.  Bylo tedy jasn ě prokázáno, ž e ERUS nevystavuje pacienty riziku nadbyte č né lé č by.

21  V této oblasti hraje v lokálním stagingu ERUS stejnou roli jako p ř i stanovení T stagingu.  Specificita a senzitivita metody kolísají okolo 80%.  Tyto výsledky nejsou signifikantn ě vyšší ve srovnání s CT a MR.  /Uzliny jsou pon ě kud v ě tšímm útvarem který tyto metody doká ž ou ji ž zachytit/.

22  Doporu č uji provedení ERUS bu ď t ě sn ě pro provedení diagnostické kolonoskopie č i v n ě kolikadenním odstupu.  D ů vodem je mo ž nost diagnostiky falešn ě pozitivních uzlin – po biopsii dochází k jejich krátkodobému zv ě tšení.

23  Role lineárního ERUS v této oblasti m ůž e teoreticky spo č ívat v provedení cílené biopsie z podez ř elých uzlin.  Senzitivita a specificita jsou v tomto p ř ípad ě velmi vysoké.

24

25  Vzhledem k tomu, ž e je však všeobecná shoda o riziku zanesení metastas do okolí /uzliny mohou být negativní/ není v sou č asné dob ě doporu č ováno provád ě t cílenou biopsii z uzlin v této oblasti.

26  V tomto p ř ípad ě se jedná o slo ž it ě jší diagnostický proces.  Po provedení chemoradiotherapii dochází k signifikantní regresi nádoru.  Vyšet ř ení je komplikováno prosáknutím rekta po provedené iradiaci.

27  I kdy ž dojde k regresi je potvrzeno z resekátu, ž e mikrometastázy z ů stávají v zdánliv ě neposti ž ené tkáni.  Proto je nutno v diagnostickém procesu pokra č ovat dle p ů vodních TNM hodnot.  V ž ádném p ř ípad ě nedoporu č uji v p ř ípad ě negativního nálezu odkládat chirurgické ř ešení!

28

29 ERUS u nádoru T3

30

31  Endoskopická ultrasonografie rekta je rutinní metodou která má nezastupitelnou roli v lokálním stagingu nádor ů.  V sou č asné dob ě je pon ě kud opomíjenou metodou – nejedná se o pr ů lomové vyšet ř ení skýtající mo ž nosti publikace č i jiného zviditeln ě ní.  Proto není v Č R rutinn ě vyu ž ívána.


Stáhnout ppt "Keil R..   Vlastní vyšet ř ení pat ř í k technicky jednodušším endosonografickým vyšet ř ením.  K vlastnímu vyšet ř ení se u ž ívá jak rigidních."

Podobné prezentace


Reklamy Google