Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudy."— Transkript prezentace:

1 Soudy

2 Portál ministerstva spravedlnosti, vstupní brána na stránky soudů, státních zastupitelství a na e-justici.

3 Právní rámec fungování soudnictví
Ústava ČR OSŘ- Zákon č. 99/1963 Sb. Jednací řád- Vyhláška č. 37/1992 Vnitřní a kancelářský řád- instrukce min. spravedlnosti č. 505/2001

4 Hierarchie soudu Ředitel správy Řidič, účtárna, technický personál
Předseda Místopředseda pro C Soudce Podatelna, Nadpodatelna Místopředseda pro T Vedoucí soudní kanceláře VSÚ Zapisovatel, Vykonavatel Asistent soudce Justiční čekatel

5 Struktura soudu Dělení na soudní oddělení pro jednotlivé senáty a samosoudce Soudní kanceláře- administrativní úkony

6 Senát Označení určité specifické agendy na soudu C- civilní
E- exekuční T-trestní P-opatrovnický Přidělení agendy jednotlivému soudci na základě rozvrhu práce Senát rovněž ve významu 3 soudců nebo soudce a 2 přísedících.

7 Rozvrh práce Prostředek k zajištění zásady zákonného soudce dle Listiny LZPS Sestavuje se na každý kalendářní rok Je veřejně přístupný každému Viz. Justice.cz

8 Podatelna Místo pro převzetí návrhů od F a P osob osobně i poštou.
Podací razítko- náležitosti, kopie pro podatele- § 135 VKŘ Elektronická verze podacího razítka- potvrzení o přijetí el. Zprávy el. podatelnou Lhůty hmotněprávní a procesní- zachování lhůt prokazatelné podacím razítkem

9 Soudní poplatky Zákon 549/1991 Sb., o soudních poplatcích+ připojený sazebník Novela od 01. září 2011!! Výše poplatků dle sazebníku,podle druhu a výše plnění Kolky do 5.000,- Kč- znehodnocení razítkem v podatelně Možnost výzvy k zaplacení- riziko chyby přeneseno na soud Kolky seženete v trafice nebo na poště, nespoléhejte na to, že je lze zakoupit u soudu; i když je tato služba u některých soudů zavedena, pravidlo to není. Kolky na žalobu (odvolání) prostě vylepíte a v podatelně je pracovnice všechny označí (znehodnotí) kulatým úředním razítkem.  Jinak můžete platit SP na účet soudu, jeho číslo vám sdělí v účtárně soudu nebo vám bude doručena složenka na zaplacení.  Pokud vezmete žalobu zpět, soud vám SP ze svého účtu vrátí. SP tvoří vaše náklady řízení a pokud budete ve sporu úspěšní, nahradí vám je protistrana. 

10 Nadpodatelna- vyšší podací oddělení
Rozcestník pro došlé materiály Orientace v rozvrhu- dělení dokumentů dle agendy do jednotlivých senátů a přidělování konkrétním soudcům- dnes automatizováno v ISAS

11 Označení soudních dokumentů
Spisová značka x číslo jednací Druhy věcí OS, KS- věcná a funkční příslušnost soudu Spisová značka - význam zkratek druhů řízení Spisovou značku používá soud ve veškeré komunikaci v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (text např. "T", "C", "E", "Nc"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / Tato spisová značka obsahuje číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník V běžné komunikaci soudy používají také číslo jednací, to se skládá ze spisové značky a čísla listu konkrétní písemnosti. V případě 2T213/ se tedy jedná o písemnost založenou ve spise pod číslem 13. Význam jednotlivých zkratek druhu věcí je uveden zde: Cm – obchodněprávní řízení C – občanskoprávní řízení E – exekuce Nc – některá opatrovnická řízení, nejasné návrhy a další P – opatrovnické řízení a řízení ve věcech nezletilých dětí U – řízení o umoření listin D – dědické řízení Cd – dožádání jiných soudů ve věcech občanskoprávních Sd – řízení o vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu K – konkurzní řízení INS - řízení o návrzích podle insolvenčního zákona Co – řízení o opravných prostředcích v občanskoprávních věcech Tm – trestní řízení ve věcech mladistvých T – trestní řízení Kv – řízení o návrzích na vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání Rod- řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže Ntm - některé věci související s trestním řízením proti mladistvým, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním Nt – některé věci související s trestním řízením, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním PP – podmíněné propuštění To – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech Td – dožádání jiných soudů ve věcech trestních L - řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče Tmo – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech mladistvých kompletní seznam zkratek Encyklopedie Iuridicum - soudní rejstřík, další info Encyklopedie Iuridicum - spisová značka.

12 Soudní spis Veškeré dokumenty k jedné věci- spisové značce
Oddíl IV VKŘ- tvoření a oběh spisů Spisový obal- náležitosti Postupné číslování listů Přílohy- vrácení originálů Spisový přehled Nahlížení do spisů- §188 VKŘ

13 Soudní spis Legislativně vše připraveno pro vedení spisů v elektronické podobě Díky nedostatku financí na zajištění elektronických zařízení není doposud využíváno Některé dokumenty se netisknou, pokud doručeny soudu elektronicky s ověřeným el. Podpisem

14 Soudní razítka a) podací razítko (§ 135),
b) podlouhlé (adresní) razítko soudu (§ 37 odst. 4, § 170), c) razítka s malým státním znakem: 1. malé o průměru 20 mm, 2. velké o průměru 36 mm; d) razítka pro vyznačení doložky o právní moci a vykonatelnosti, jejichž součástí je úřední razítko s malým státním znakem (§ 18 odst. 1, § 19).

15 Spisovna Úschovna skončených spisů do doby jejich skartace
Dokud je spis nevyřízený, tj. „živý“ ponechává se v soudní kanceláři, kde čeká na lhůty, jednání apod. Ze spisovny lze vydat spisy jen za součinnosti zaměstnance spisovny a jen na řádně vyplněný a vedoucím soudní kanceláře podepsaný dvoudílný tiskopis- § 199 VKŘ

16 Skartace spisů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. prosince č. j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Přesné určení doby, po kterou je potřeba spis uchovávat, rozhodnutí zpravidla déle Skartaci provádí Oblastní archiv, přebírá případné dokumenty k archivaci

17 Úřední deska soudu Dnes ze zákona vedena i el. podobě
Možno přihlásit k odběru informací na e-Deska Zveřejňování dokumentů a doručování vyvěšením na úř. desku. soudu

18 E-Justice Elektronický přístup na: + OR, InsR, RT ePlatební rozkaz
ePodatelna eTrestní řízení InfoDeska InfoSoud InfoJednání InfoData + OR, InsR, RT

19 Soudní jednání OSŘ- procesní postup soudu a soudce
Právní úprava provádění administrativy jednání v JŘ a VKŘ. Pokyny pro účastníky- vyvěšeny na dveřích do jednací síně Závazná úprava jednací síně Zasedací pořádek

20 Průběh jednání Předvolání účastníků- lhůty k přípravě
Vyvěšení seznamu projednávaných věcí na dveřích jednací síně Osoby zúčastněné na jednání- znalec, tlumočník, svědek Přítomnost veřejnosti a možnosti jejího vyloučení

21 Protokol o jednání Soudní písemnost která zaznamenává průběh úkonu
Ústní protokolace soudcem- přeříkávání Zvukový záznam z jednání- protokol vyhotoví tzv. Protokolující úřednice- zapisovatelka s kvalifikací Protokol se zakládá do spisu ihned po jednání Protokol možno účastníky a jejich zástupci vyžádat Ukázka protokolu

22 Rozsudek Vyhlášení vždy veřejně
Závaznost vyhášením- nelze se odchylovat v písemném vyhotovení Písemné vyhotovení- lhůty v T a C Právní moc- den po dni marného uplynutí lhůty k podání odvolání- posuny dle kalendáře Vykonatelnost- po uplynutí pariční lhůty

23 Výkon rozhodnutí x Exekuce
Soudní výkon rozhodnutí Nařízení výkonu rozhodnutí-realizace pomocí Vykonavatele


Stáhnout ppt "Soudy."

Podobné prezentace


Reklamy Google