Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudy. www.justice.cz  Portál ministerstva spravedlnosti, vstupní brána na stránky soud ů, státních zastupitelství a na e-justici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudy. www.justice.cz  Portál ministerstva spravedlnosti, vstupní brána na stránky soud ů, státních zastupitelství a na e-justici."— Transkript prezentace:

1 Soudy

2 www.justice.cz  Portál ministerstva spravedlnosti, vstupní brána na stránky soud ů, státních zastupitelství a na e-justici.

3 Právní rámec fungování soudnictví  Ústava Č R  OS Ř - Zákon č. 99/1963 Sb.  Jednací ř ád- Vyhláška č. 37/1992  Vnit ř ní a kancelá ř ský ř ád- instrukce min. spravedlnosti č. 505/2001

4 Hierarchie soudu Ř editel správy Ř idi č, ú č tárna, technický personál P ř edseda Místop ř edseda pro C Soudce Podatelna, Nadpodatelna Soudce Místop ř edseda pro T Soudce Vedoucí soudní kancelá ř e VSÚ Zapisovatel, Vykonavatel Asistent soudceJusti č ní č ekatel

5 Struktura soudu  D ě lení na soudní odd ě lení pro jednotlivé senáty a samosoudce  Soudní kancelá ř e- administrativní úkony

6 Senát  Ozna č ení ur č ité specifické agendy na soudu  C- civilní  E- exeku č ní  T-trestní  P-opatrovnický  P ř id ě lení agendy jednotlivému soudci na základ ě rozvrhu práce  Senát rovn ě ž ve významu 3 soudc ů nebo soudce a 2 p ř ísedících.

7 Rozvrh práce  Prost ř edek k zajišt ě ní zásady zákonného soudce dle Listiny LZPS  Sestavuje se na každý kalendá ř ní rok  Je ve ř ejn ě p ř ístupný každému  Viz. Justice.cz

8 Podatelna  Místo pro p ř evzetí návrh ů od F a P osob osobn ě i poštou.  Podací razítko- náležitosti, kopie pro podatele- § 135 VK Ř  Elektronická verze podacího razítka- potvrzení o p ř ijetí el. Zprávy el. podatelnou  Lh ů ty hmotn ě právní a procesní- zachování lh ů t prokazatelné podacím razítkem

9 Soudní poplatky  Zákon 549/1991 Sb., o soudních poplatcích+ p ř ipojený sazebník  Novela od 01. zá ř í 2011!!  Výše poplatk ů dle sazebníku,podle druhu a výše pln ě ní  Kolky do 5.000,- K č - znehodnocení razítkem v podateln ě  Možnost výzvy k zaplacení- riziko chyby p ř eneseno na soud

10 Nadpodatelna- vyšší podací oddělení  Rozcestník pro došlé materiály  Orientace v rozvrhu- d ě lení dokument ů dle agendy do jednotlivých senát ů a p ř id ě lování konkrétním soudc ů m- dnes automatizováno v ISAS

11 Označení soudních dokumentů  Spisová zna č ka x č íslo jednací  Druhy v ě cí OS, KS- v ě cná a funk č ní p ř íslušnost soudu

12 Soudní spis  Veškeré dokumenty k jedné v ě ci- spisové zna č ce  Oddíl IV VK Ř - tvo ř ení a ob ě h spis ů  Spisový obal- náležitosti  Postupné č íslování list ů  P ř ílohy- vrácení originál ů  Spisový p ř ehled  Nahlížení do spis ů - §188 VK Ř

13 Soudní spis  Legislativn ě vše p ř ipraveno pro vedení spis ů v elektronické podob ě  Díky nedostatku financí na zajišt ě ní elektronických za ř ízení není doposud využíváno  N ě které dokumenty se netisknou, pokud doru č eny soudu elektronicky s ov ěř eným el. Podpisem

14 Soudní razítka  a) podací razítko (§ 135),  b) podlouhlé (adresní) razítko soudu (§ 37 odst. 4, § 170),  c) razítka s malým státním znakem:  1. malé o pr ů m ě ru 20 mm,  2. velké o pr ů m ě ru 36 mm;  d) razítka pro vyzna č ení doložky o právní moci a vykonatelnosti, jejichž sou č ástí je ú ř ední razítko s malým státním znakem (§ 18 odst. 1, § 19).

15 Spisovna  Úschovna skon č ených spis ů do doby jejich skartace  Dokud je spis nevy ř ízený, tj. „živý“ ponechává se v soudní kancelá ř i, kde č eká na lh ů ty, jednání apod.  Ze spisovny lze vydat spisy jen za sou č innosti zam ě stnance spisovny a jen na ř ádn ě vypln ě ný a vedoucím soudní kancelá ř e podepsaný dvoudílný tiskopis- § 199 VK Ř

16 Skartace spisů  Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. prosince 2008 č. j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skarta č ní ř ád pro okresní, krajské a vrchní soudy.  P ř esné ur č ení doby, po kterou je pot ř eba spis uchovávat, rozhodnutí zpravidla déle  Skartaci provádí Oblastní archiv, p ř ebírá p ř ípadné dokumenty k archivaci

17 Úřední deska soudu  Dnes ze zákona vedena i el. podob ě  Možno p ř ihlásit k odb ě ru informací na e-Deska  Zve ř ej ň ování dokument ů a doru č ování vyv ě šením na ú ř. desku. soudu

18 E-Justice  Elektronický p ř ístup na:  ePlatební rozkaz  ePodatelna  eTrestní ř ízení  InfoDeska  InfoSoud  InfoJednání  InfoData  + OR, InsR, RT

19 Soudní jednání  OS Ř - procesní postup soudu a soudce  Právní úprava provád ě ní administrativy jednání v J Ř a VK Ř.  Pokyny pro ú č astníky- vyv ě šeny na dve ř ích do jednací sín ě  Závazná úprava jednací sín ě  Zasedací po ř ádek

20 Průběh jednání  P ř edvolání ú č astník ů - lh ů ty k p ř íprav ě  Vyv ě šení seznamu projednávaných v ě cí na dve ř ích jednací sín ě  Osoby zú č astn ě né na jednání- znalec, tlumo č ník, sv ě dek  P ř ítomnost ve ř ejnosti a možnosti jejího vylou č ení

21 Protokol o jednání  Soudní písemnost která zaznamenává pr ů b ě h úkonu  Ústní protokolace soudcem- p ř e ř íkávání  Zvukový záznam z jednání- protokol vyhotoví tzv. Protokolující ú ř ednice- zapisovatelka s kvalifikací  Protokol se zakládá do spisu ihned po jednání  Protokol možno ú č astníky a jejich zástupci vyžádat Ukázka protokolu

22 Rozsudek  Vyhlášení vždy ve ř ejn ě  Závaznost vyhášením- nelze se odchylovat v písemném vyhotovení  Písemné vyhotovení- lh ů ty v T a C  Právní moc- den po dni marného uplynutí lh ů ty k podání odvolání- posuny dle kalendá ř e  Vykonatelnost- po uplynutí pari č ní lh ů ty

23 Výkon rozhodnutí x Exekuce  Soudní výkon rozhodnutí  Na ř ízení výkonu rozhodnutí-realizace pomocí Vykonavatele


Stáhnout ppt "Soudy. www.justice.cz  Portál ministerstva spravedlnosti, vstupní brána na stránky soud ů, státních zastupitelství a na e-justici."

Podobné prezentace


Reklamy Google