Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro rok 2011 Podnikatelská strategie pro rok 2011 Ocelíkova 672/1, Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: DIČ: CZ Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka Bank.spojení: ČS, č.účtu /0800 Tel.: , fax:

2 Podnikatelská strategie hodnocení plnění Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena Svoji činnost zahájila • Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. • Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. Cíle • Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského centra v Janouchově ulici, kde vznikne kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro odlehčovací službu – změna na Domov pro seniory. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce a zakoupení techniky pro manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu. • Domov pro seniory otevřen v termínu, proběhla instalace systému pacient sestra, proběhla instalace SW vybavení pro kontrolu a evidenci poskytované péče a to jak v DS tak v OC. Vybudováno nové zázemí pro personál, částečně vybavena fyzioterapie. • V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz v kategorii pečovatelka a v kuchyni • Došlo k přijetí nového personálu, personál do stravovacího zařízení neposílen, vzhledem k změnám, které proběhly se snahou nejen zabezpečit provoz, ale zvýšit efektivitu zaměstnanců.

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. •Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského pracoviště prostor pro poskytování této služby. •Po jednáních s VZP není možné uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami pod stejným IČ jako jsou zaregistrovány sociální služby. Trvá nadále úkol vyřešit ekonomicky poskytování fyzioterapie s možností posílení o dalšího pracovníka. •JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na další služby •Proběhl audit mezi klienty, který ukázal, že počet klientu registrovaných i jiných zdravotních pojišťoven, je minimální. Pro rok 2011 je třeba zvážit, zda má smysl snaha o uzavření nových smluv. •Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. (Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…) •Probíhá nabídka služeb Kadeřník, v OC pedikůra. Momentálně probíhají jednání o rozšíření této služby i do terénu. Do DPS dochází kadeřnice. •Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu obou stravovacích provozů (Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, rodinná, podniková a společenská setkání… atp. •Momentálně došlo k dovybavení prostor Křejpského o plátno a promítací přístroj, probíhají jednání o zavedení internetu a wifi sítě. Dále byla přijata Dietní sestra pro dohled nad přípravou diet a přípravu jídelních lístků. •Zefektivnit autoprovoz. •Proběhla změna v počtu tras, instalovány GPS moduly pro sledování vozidel a hodnocení jejich provozu. •Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými službami expandovat za hranice Jižního Města. •Probíhá průběžně

4 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. •Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací, grantů a sponzorských darů. •Probíhá průběžně, zaměření hlavně na MHMP Cesty •Zefektivnění jednotlivých činností-provedeno •Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků.-provedeno •Nastavit motivační kriteria. -nastaveno formou odměn 1x za půl r. •Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá •Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno •Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá •Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky- probíhá

5 Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

6 Finanční plán 2010 a jeho plnění Název firmy:Finanční plánPlnění% Jihoměstská sociální a.s. ( v tis. Kč ) /2010 plnění VÝNOSY CELKEM ,79% DOTACE ,33% - od zakladatele ,00% - příspěvek na vybavení dostavby SOZ ,00% - z jiných zdrojů ,33% GRANTY ,43% - granty MČ ,00% dary sponzorské ,00% VLASTNÍ VÝNOSY ,07% - pronájmy ,00% - strava ,86% - sociální, pečovatelské a ošetř.služby ,94% - úhrady zdr.pojišťoven ,27% - ostatní příjmy ,00% - úroky500 0,00% NÁKLADY CELKEM ,47% - mzdové + osobní (vč. pojištění) ,37% - opravy a údržba ,40% - nákup zboží200 0,00% - spotřeba materiálu ,08% z toho potraviny ,30% náklady na vybavení dostavby SOZ ,71% - energie ,55% z toho: elektrické energie ,00% vodné - stočné ,25% teplo + teplá voda ,33% plyn ,33% - odpisy ,80% - ostatní ,97% z toho : spotřeba poh.hmot ,00% cestovné303 10,00% náklady na reprezentaci ,00% ostatní služby ,00% - telekomunikace ,67% - zpracování dat ,78% ostatní pokuty a penále00 jiné ostatní náklady ,00% - z toho: pojištění ,92% silniční daň ,67% daň z příjmu00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM ,20%

7 Daňové přiznání za rok 2010

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Komentář k výsledkům hospodaření •Výsledky hospodaření za období 2010 se od plánu hospodaření odlišují o 27%. Výše uvedené je způsobeno : •- jedná se první celý účetní rok působení společnosti a plán byl sestaven dle nejlepších předpokladů, nicméně objevují se odchylky. Zároveň došlo k vybavení Domova pro seniory. Na toto vybavení nestačily finanční prostředky dislokované na účtu OSVZ k tomuto účelu. •- vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie •- došlo k výrazné změně SW vybavení, doplnění nezbytných IT technologií a pod, tak aby fungování společnosti odpovídalo prostředí a zvýšila se konkurenceschopnost společnosti •- změna ve výdajích mzdových a to vzhledem k změně, která musela nastat vzhledem k rozdílům mezi příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dle platné legislativy •- rovněž došlo k růstu mzdových prostředků vzhledem k zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a vzhledem k otevření Domova pro seniory.

22 Finanční plán pro r pův. Náklady v tis.plán celkem řed.ŠalounovaBlatenskáterénkřj.SCOC JanouchovaPetýrkovaklubyakceDS Janouchova materiál-potraviny materiál-režie pohonné hmoty energie opravy a údržba telekomunikace nájmy úklid odpad ostatní služby osobní náklady odpisy pojištění-poplatky pokrytí ztráta min.let500 celkem Výnosy v tis. služby klientům cizí strávníci zdrav.pojišťovny příspěvky na péči nájmy celkem Rozdíl Pokrytí rozdílu:MČ P přiznáno MPSV845přiznáno MHMP250odhad Celkem 18595

23 13. Sportovní hry seniorů JM

24 Vozový park – nová loga

25 Opravené byty v DPS

26 DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova

27 Podnikatelská strategie pro rok 2011 Úvod •Rok 2010 byl prvním celým rokem provozu a hospodaření společnosti. Společnost jasně prokázala, že vznik a.s. byl ten správný krok a to nejen z důvodů čerpání finančních prostředků y rozpočtu MČ, ale i vzhledem k celkovému hospodaření, akceschopnosti, problematice pracovně právních vztahů apod. Došlo k stabilizaci pracovního kolektivu, upevnění pozice v oblasti poskytování sociálních služeb, byl dostavěn a otevřen Domov pro seniory, kde ještě čeká společnost další práce po stabilizaci naplněnosti a po zimě další případné terénní a zahradnické práce. Problémem se ukázala snaha o zaměstnání lékařů a fyzioterapeutů a to z legislativních důvodů. Společnost registrována jako poskytovatel sociálních služeb nemůže se zdravotními pojišťovnami navíc uzavřít smlouvu a poskytování rehabilitační péče, toto by mělo být napraveno vznikem dceřiné společnosti, která pod vlastním IČ uzavře smlouvu a bude moci nejen poskytovat služby, ale i si je fakturovat zdravotním pojišťovnám, s kterými bude mít uzavřenu smlouvu. Vzhledem k počtu klientů a snaze poskytovat co nejširší spektrum služeb, považuje toto společnost za nezbytné. Z výše uvedeného lze jednoznačně odvodit cíle společnosti pro rok 2011.

28 Podnikatelská strategie pro rok 2011

29 Finanční plán 2011 FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2011 Název firmy:Finanční plán ( v tis. Kč ) VÝNOSY CELKEM DOTACE – od zakladatele z jiných zdrojů1 000 GRANTY100 strava péče9 200 přísp-. Klientu1 800 pronájmy prostor, lůžek a DS4 620 zdrav.poj1 600 NÁKLADY CELKEM mzdové + osobní (vč. pojištění) opravy a údržba900 - nákup zboží6 810 z toho: elektrické energie2 700 vodné – stočné300 teplo + teplá voda420 Plyn40 - odpisy1 000 náklady na reprezentaci80 ostatní služby z toho např.: odpad450 Telekomunikační poplatky500 Pojištění300 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM0 V Praze dne Vypracoval: Ing. Jana Voltíšková Projednal a schválil: Představenstvo společnosti Jihoměstská sociální a.s.


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google