Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro rok 2011 Podnikatelská strategie pro rok 2011 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.cz www.jmsoc.czinfo@jmsoc.czwww.jmsoc.cz

2 Podnikatelská strategie 2010 - hodnocení plnění Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009. • Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. • Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. Cíle • Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského centra v Janouchově ulici, kde vznikne kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro odlehčovací službu – změna na Domov pro seniory. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce a zakoupení techniky pro manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu. • Domov pro seniory otevřen v termínu, proběhla instalace systému pacient sestra, proběhla instalace SW vybavení pro kontrolu a evidenci poskytované péče a to jak v DS tak v OC. Vybudováno nové zázemí pro personál, částečně vybavena fyzioterapie. • V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz v kategorii pečovatelka a v kuchyni • Došlo k přijetí nového personálu, personál do stravovacího zařízení neposílen, vzhledem k změnám, které proběhly se snahou nejen zabezpečit provoz, ale zvýšit efektivitu zaměstnanců.

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. •Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského pracoviště prostor pro poskytování této služby. •Po jednáních s VZP není možné uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami pod stejným IČ jako jsou zaregistrovány sociální služby. Trvá nadále úkol vyřešit ekonomicky poskytování fyzioterapie s možností posílení o dalšího pracovníka. •JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na další služby •Proběhl audit mezi klienty, který ukázal, že počet klientu registrovaných i jiných zdravotních pojišťoven, je minimální. Pro rok 2011 je třeba zvážit, zda má smysl snaha o uzavření nových smluv. •Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. (Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…) •Probíhá nabídka služeb Kadeřník, v OC pedikůra. Momentálně probíhají jednání o rozšíření této služby i do terénu. Do DPS dochází kadeřnice. •Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu obou stravovacích provozů (Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, rodinná, podniková a společenská setkání… atp. •Momentálně došlo k dovybavení prostor Křejpského o plátno a promítací přístroj, probíhají jednání o zavedení internetu a wifi sítě. Dále byla přijata Dietní sestra pro dohled nad přípravou diet a přípravu jídelních lístků. •Zefektivnit autoprovoz. •Proběhla změna v počtu tras, instalovány GPS moduly pro sledování vozidel a hodnocení jejich provozu. •Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými službami expandovat za hranice Jižního Města. •Probíhá průběžně

4 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. •Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací, grantů a sponzorských darů. •Probíhá průběžně, zaměření hlavně na MHMP Cesty •Zefektivnění jednotlivých činností-provedeno •Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků.-provedeno •Nastavit motivační kriteria. -nastaveno formou odměn 1x za půl r. •Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá •Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno •Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá •Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky- probíhá

5 Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

6 Finanční plán 2010 a jeho plnění Název firmy:Finanční plánPlnění% Jihoměstská sociální a.s. ( v tis. Kč )1 - 12 /2010 plnění VÝNOSY CELKEM40 47043621 107,79% DOTACE22 90021830 95,33% - od zakladatele16 400 100,00% - příspěvek na vybavení dostavby SOZ3 500 100,00% - z jiných zdrojů3 0001930 64,33% GRANTY701128 1611,43% - granty MČ2025 125,00% dary sponzorské501103 2206,00% VLASTNÍ VÝNOSY17 50020663 118,07% - pronájmy10043 43,00% - strava7 2007334 101,86% - sociální, pečovatelské a ošetř.služby8 90011743 131,94% - úhrady zdr.pojišťoven1 1001147 104,27% - ostatní příjmy150396 264,00% - úroky500 0,00% NÁKLADY CELKEM39 97043757 109,47% - mzdové + osobní (vč. pojištění)26 00028176 108,37% - opravy a údržba500357 71,40% - nákup zboží200 0,00% - spotřeba materiálu8 0008966 112,08% z toho potraviny4 0003612 90,30% náklady na vybavení dostavby SOZ3 5004225 120,71% - energie2 2002432 110,55% z toho: elektrické energie7501275 170,00% vodné - stočné40065 16,25% teplo + teplá voda9001092 121,33% plyn15017 11,33% - odpisy250167 66,80% - ostatní3 0003659 121,97% z toho : spotřeba poh.hmot180234 130,00% cestovné303 10,00% náklady na reprezentaci1037 370,00% ostatní služby1 8000 0,00% - telekomunikace300401 133,67% - zpracování dat180293 162,78% ostatní pokuty a penále00 jiné ostatní náklady15096 64,00% - z toho: pojištění13074 56,92% silniční daň3020 66,67% daň z příjmu00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM500-136 -27,20%

7 Daňové přiznání za rok 2010

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Komentář k výsledkům hospodaření •Výsledky hospodaření za období 2010 se od plánu hospodaření odlišují o 27%. Výše uvedené je způsobeno : •- jedná se první celý účetní rok působení společnosti a plán byl sestaven dle nejlepších předpokladů, nicméně objevují se odchylky. Zároveň došlo k vybavení Domova pro seniory. Na toto vybavení nestačily finanční prostředky dislokované na účtu OSVZ k tomuto účelu. •- vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie •- došlo k výrazné změně SW vybavení, doplnění nezbytných IT technologií a pod, tak aby fungování společnosti odpovídalo prostředí a zvýšila se konkurenceschopnost společnosti •- změna ve výdajích mzdových a to vzhledem k změně, která musela nastat vzhledem k rozdílům mezi příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dle platné legislativy •- rovněž došlo k růstu mzdových prostředků vzhledem k zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a vzhledem k otevření Domova pro seniory.

22 Finanční plán pro r. 2011 pův. Náklady v tis.plán 2011001002003004005006007008009010celkem řed.ŠalounovaBlatenskáterénkřj.SCOC JanouchovaPetýrkovaklubyakceDS Janouchova materiál-potraviny390000002100140001007013004970 materiál-režie1660330210907031035020170150601760 pohonné hmoty25040 301000280 energie2440160407005505805040205102020 opravy a údržba500501030 501504000100460 telekomunikace51510030504050803020065465 nájmy5201000000000320330 úklid42000000170000120290 odpad40520100070180000145425 ostatní služby140039014016018020032060240802001970 osobní náklady31 1504300280025004400210064009301700625029850 odpisy1 0006000010100000300470 pojištění-poplatky31020106305105031060204 pokrytí ztráta min.let500 celkem449705480329029464790548597801210753330943043994 Výnosy v tis. služby klientům22940067070018504150870022014070655023050 cizí strávníci3000000 00000 zdrav.pojišťovny120000000 0000 příspěvky na péči520000000000530 nájmy180 000000000 celkem2514018067070018504450990022014070708025260 Rozdíl -18734 Pokrytí rozdílu:MČ P11 17500přiznáno MPSV845přiznáno MHMP250odhad Celkem 18595

23 13. Sportovní hry seniorů JM

24 Vozový park – nová loga

25 Opravené byty v DPS

26 DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova

27 Podnikatelská strategie pro rok 2011 Úvod •Rok 2010 byl prvním celým rokem provozu a hospodaření společnosti. Společnost jasně prokázala, že vznik a.s. byl ten správný krok a to nejen z důvodů čerpání finančních prostředků y rozpočtu MČ, ale i vzhledem k celkovému hospodaření, akceschopnosti, problematice pracovně právních vztahů apod. Došlo k stabilizaci pracovního kolektivu, upevnění pozice v oblasti poskytování sociálních služeb, byl dostavěn a otevřen Domov pro seniory, kde ještě čeká společnost další práce po stabilizaci naplněnosti a po zimě další případné terénní a zahradnické práce. Problémem se ukázala snaha o zaměstnání lékařů a fyzioterapeutů a to z legislativních důvodů. Společnost registrována jako poskytovatel sociálních služeb nemůže se zdravotními pojišťovnami navíc uzavřít smlouvu a poskytování rehabilitační péče, toto by mělo být napraveno vznikem dceřiné společnosti, která pod vlastním IČ uzavře smlouvu a bude moci nejen poskytovat služby, ale i si je fakturovat zdravotním pojišťovnám, s kterými bude mít uzavřenu smlouvu. Vzhledem k počtu klientů a snaze poskytovat co nejširší spektrum služeb, považuje toto společnost za nezbytné. Z výše uvedeného lze jednoznačně odvodit cíle společnosti pro rok 2011.

28 Podnikatelská strategie pro rok 2011

29 Finanční plán 2011 FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2011 Název firmy:Finanční plán ( v tis. Kč ) VÝNOSY CELKEM46 820 DOTACE – od zakladatele18000 - z jiných zdrojů1 000 GRANTY100 strava10 500 péče9 200 přísp-. Klientu1 800 pronájmy prostor, lůžek a DS4 620 zdrav.poj1 600 NÁKLADY CELKEM46 820 - mzdové + osobní (vč. pojištění)31 250 - opravy a údržba900 - nákup zboží6 810 z toho: elektrické energie2 700 vodné – stočné300 teplo + teplá voda420 Plyn40 - odpisy1 000 náklady na reprezentaci80 ostatní služby2 070 - z toho např.: odpad450 Telekomunikační poplatky500 Pojištění300 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM0 V Praze dne 23.9.2010 Vypracoval: Ing. Jana Voltíšková Projednal a schválil: Představenstvo společnosti Jihoměstská sociální a.s.


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google