Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s ."— Transkript prezentace:

1 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .
Plnění podnikatelské strategie v roce 2010 Plnění plánu hospodaření za rok 2010 Finanční plán hospodaření pro rok 2011 Podnikatelská strategie pro rok 2011 Ocelíkova 672/1, Praha 4, P.O.BOX 100 IČ:   DIČ: CZ Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 

2 Podnikatelská strategie 2010 - hodnocení plnění
Úvod Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena Svoji činnost zahájila Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc. Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11. Cíle Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského centra v Janouchově ulici, kde vznikne kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro odlehčovací službu – změna na Domov pro seniory. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce a zakoupení techniky pro manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu. Domov pro seniory otevřen v termínu, proběhla instalace systému pacient sestra, proběhla instalace SW vybavení pro kontrolu a evidenci poskytované péče a to jak v DS tak v OC. Vybudováno nové zázemí pro personál, částečně vybavena fyzioterapie. V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz v kategorii pečovatelka a v kuchyni Došlo k přijetí nového personálu, personál do stravovacího zařízení neposílen, vzhledem k změnám, které proběhly se snahou nejen zabezpečit provoz, ale zvýšit efektivitu zaměstnanců.

3 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského pracoviště prostor pro poskytování této služby. Po jednáních s VZP není možné uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami pod stejným IČ jako jsou zaregistrovány sociální služby. Trvá nadále úkol vyřešit ekonomicky poskytování fyzioterapie s možností posílení o dalšího pracovníka. JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na další služby Proběhl audit mezi klienty, který ukázal, že počet klientu registrovaných i jiných zdravotních pojišťoven, je minimální. Pro rok 2011 je třeba zvážit, zda má smysl snaha o uzavření nových smluv. Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. (Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…) Probíhá nabídka služeb Kadeřník, v OC pedikůra. Momentálně probíhají jednání o rozšíření této služby i do terénu. Do DPS dochází kadeřnice. Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu obou stravovacích provozů (Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, rodinná, podniková a společenská setkání… atp. Momentálně došlo k dovybavení prostor Křejpského o plátno a promítací přístroj, probíhají jednání o zavedení internetu a wifi sítě. Dále byla přijata Dietní sestra pro dohled nad přípravou diet a přípravu jídelních lístků. Zefektivnit autoprovoz. Proběhla změna v počtu tras, instalovány GPS moduly pro sledování vozidel a hodnocení jejich provozu. Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými službami expandovat za hranice Jižního Města. Probíhá průběžně J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.    

4 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.
Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací, grantů a sponzorských darů. Probíhá průběžně, zaměření hlavně na MHMP Cesty Zefektivnění jednotlivých činností - provedeno Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků. - provedeno Nastavit motivační kriteria nastaveno formou odměn 1x za půl r. Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky - probíhá

5 Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

6 Finanční plán 2010 a jeho plnění
Název firmy: Finanční plán Plnění % Jihoměstská sociální a.s. ( v tis. Kč ) /2010 plnění VÝNOSY CELKEM 40 470 43621 107,79% DOTACE 22 900 21830 95,33% - od zakladatele 16 400 16400 100,00% - příspěvek na vybavení dostavby SOZ 3 500 3500 - z jiných zdrojů 3 000 1930 64,33% GRANTY 70 1128 1611,43% - granty MČ 20 25 125,00% dary sponzorské 50 1103 2206,00% VLASTNÍ VÝNOSY 17 500 20663 118,07% - pronájmy 100 43 43,00% - strava 7 200 7334 101,86% - sociální, pečovatelské a ošetř .služby 8 900 11743 131,94% - úhrady zdr.pojišťoven 1 100 1147 104,27% - ostatní příjmy 150 396 264,00% - úroky 0,00% NÁKLADY CELKEM 39 970 43757 109,47% - mzdové + osobní (vč. pojištění) 26 000 28176 108,37% - opravy a údržba 500 357 71,40% - nákup zboží - spotřeba materiálu 8 000 8966 112,08% z toho potraviny 4 000 3612 90,30% náklady na vybavení dostavby SOZ 4225 120,71% - energie 2 200 2432 110,55% z toho: elektrické energie 750 1275 170,00% vodné - stočné 400 65 16,25% teplo + teplá voda 900 1092 121,33% plyn 17 11,33% - odpisy 250 167 66,80% - ostatní 3659 121,97% z toho : spotřeba poh.hmot 180 234 130,00% cestovné 30 3 10,00% náklady na reprezentaci 10 37 370,00% ostatní služby 1 800 - telekomunikace 300 401 133,67% - zpracování dat 293 162,78% ostatní pokuty a penále jiné ostatní náklady 96 64,00% - z toho: pojištění 130 74 56,92% silniční daň 66,67% daň z příjmu HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM -136 -27,20%

7 Daňové přiznání za rok 2010

8 Daňové přiznání za rok 2010

9 Daňové přiznání za rok 2010

10 Daňové přiznání za rok 2010

11 Daňové přiznání za rok 2010

12 Daňové přiznání za rok 2010

13 Daňové přiznání za rok 2010

14 Daňové přiznání za rok 2010

15

16

17

18

19

20

21 Komentář k výsledkům hospodaření
Výsledky hospodaření za období 2010 se od plánu hospodaření odlišují o 27%. Výše uvedené je způsobeno : - jedná se první celý účetní rok působení společnosti a plán byl sestaven dle nejlepších předpokladů, nicméně objevují se odchylky. Zároveň došlo k vybavení Domova pro seniory. Na toto vybavení nestačily finanční prostředky dislokované na účtu OSVZ k tomuto účelu. - vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie - došlo k výrazné změně SW vybavení, doplnění nezbytných IT technologií a pod, tak aby fungování společnosti odpovídalo prostředí a zvýšila se konkurenceschopnost společnosti - změna ve výdajích mzdových a to vzhledem k změně, která musela nastat vzhledem k rozdílům mezi příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dle platné legislativy - rovněž došlo k růstu mzdových prostředků vzhledem k zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a vzhledem k otevření Domova pro seniory.

22 Finanční plán pro r. 2011 pův. Náklady v tis. plán 2011 001 002 003
004 005 006 007 008 009 010 celkem řed. Šalounova Blatenská terén křj.SC OC Janouchova Petýrkova kluby akce DS Janouchova materiál-potraviny 3900 2100 1400 100 70 1300 4970 materiál-režie 1660 330 210 90 310 350 20 170 150 60 1760 pohonné hmoty 250 40 30 10 280 energie 2440 160 550 580 50 510 2020 opravy a údržba 500 460 telekomunikace 515 80 65 465 nájmy 520 320 úklid 420 120 290 odpad 405 180 145 425 ostatní služby 390 140 200 240 1970 osobní náklady 31 150 4300 2800 2500 4400 6400 930 6250 29850 odpisy 1 000 300 470 pojištění-poplatky 6 5 3 204 pokrytí ztráta min.let 44970 5480 3290 2946 4790 5485 9780 1210 753 9430 43994 Výnosy v tis. služby klientům 22940 670 700 1850 4150 8700 220 6550 23050 cizí strávníci zdrav.pojišťovny 1200 příspěvky na péči 530 25140 4450 9900 7080 25260 Rozdíl -18734 Pokrytí rozdílu: MČ P11 17500 přiznáno MPSV 845 MHMP odhad Celkem 18595

23 13. Sportovní hry seniorů JM

24 Vozový park – nová loga

25 Opravené byty v DPS

26 DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova

27 Podnikatelská strategie pro rok 2011
Úvod Rok 2010 byl prvním celým rokem provozu a hospodaření společnosti. Společnost jasně prokázala, že vznik a.s. byl ten správný krok a to nejen z důvodů čerpání finančních prostředků y rozpočtu MČ, ale i vzhledem k celkovému hospodaření, akceschopnosti, problematice pracovně právních vztahů apod. Došlo k stabilizaci pracovního kolektivu, upevnění pozice v oblasti poskytování sociálních služeb, byl dostavěn a otevřen Domov pro seniory, kde ještě čeká společnost další práce po stabilizaci naplněnosti a po zimě další případné terénní a zahradnické práce. Problémem se ukázala snaha o zaměstnání lékařů a fyzioterapeutů a to z legislativních důvodů. Společnost registrována jako poskytovatel sociálních služeb nemůže se zdravotními pojišťovnami navíc uzavřít smlouvu a poskytování rehabilitační péče, toto by mělo být napraveno vznikem dceřiné společnosti, která pod vlastním IČ uzavře smlouvu a bude moci nejen poskytovat služby, ale i si je fakturovat zdravotním pojišťovnám, s kterými bude mít uzavřenu smlouvu. Vzhledem k počtu klientů a snaze poskytovat co nejširší spektrum služeb, považuje toto společnost za nezbytné. Z výše uvedeného lze jednoznačně odvodit cíle společnosti pro rok 2011.

28 Podnikatelská strategie pro rok 2011

29 FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2011
Název firmy: Finanční plán ( v tis. Kč ) VÝNOSY CELKEM 46 820 DOTACE – od zakladatele 18000 - z jiných zdrojů 1 000 GRANTY 100 strava 10 500 péče 9 200 přísp-. Klientu 1 800 pronájmy prostor, lůžek a DS 4 620 zdrav.poj 1 600 NÁKLADY CELKEM - mzdové + osobní (vč. pojištění) 31 250 - opravy a údržba 900 - nákup zboží 6 810 z toho: elektrické energie 2 700 vodné – stočné 300 teplo + teplá voda 420 Plyn 40 - odpisy náklady na reprezentaci 80 ostatní služby 2 070 - z toho např.: odpad 450 Telekomunikační poplatky 500 Pojištění HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM V Praze dne Vypracoval: Ing. Jana Voltíšková Projednal a schválil: Představenstvo společnosti Jihoměstská sociální a.s.


Stáhnout ppt "J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s ."

Podobné prezentace


Reklamy Google