Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J.Jansa 1, M.Cesal 2, P.Zubina 3 1. 1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Č eská republika 2. 2.BIOCONS, Slovenská republika 3. 3.Krajská zdravotní, Ústí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J.Jansa 1, M.Cesal 2, P.Zubina 3 1. 1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Č eská republika 2. 2.BIOCONS, Slovenská republika 3. 3.Krajská zdravotní, Ústí."— Transkript prezentace:

1 J.Jansa 1, M.Cesal 2, P.Zubina 3 1. 1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Č eská republika 2. 2.BIOCONS, Slovenská republika 3. 3.Krajská zdravotní, Ústí n.L., Č eská republika

2  CANSCREEN 1 – 1986 – 1999  Bio Analyst 1– 2004 – 2010  CANSCREEN 2 – 2011 – 2013  BioAnalyst 2 – 2013 -?  CANSCREEN 3 - 2013 - ?

3  Budoucnost mají nové p ř ístupy, jako je analýza metabolismu a p ř edevším protein ů  Stále více budou pou ž ívány p ř ístroje bez chemikálií, jako jsou spektrální analyzátory  Základ vyhodnocování bude víceparametrová analýza a metody „data mining“ platformy  Bio informatika bude zabudována p ř ímo do laboratorních p ř ístroj ů a omezí subjektivní diagnostické záv ě ry, typické pro mladé léka ř e  Medicína, která v sou č asnosti nesta č í sledovat technologický rozvoj p ř ístroj ů a po č íta č ových program ů musí projít kvalitativní zm ě nou v p ř ístupu k jejich aplikaci 

4  Analýza protein ů byla základem ř ešení projektu CANSCREEN 1 od jeho zahájení  Byly testovány metody jako je automatická elektroforéza a další, v ě tšinou s minimem reagencií ( suchá chemie fy BOEHRINGER MANNHEIM atp.)  Základ vyhodnocování tvo ř il produkt na víceparametrovou shlukovou analýzu CLUSTEX  Byly odzkoušeny p ř ístroje firem BOEHRINGER MANNHEIM, OLYMPUS i DYNATECH se zabudovaným software CLUSTEX  Snaha o tuto zm ě nu byla cílem týmu CANSCREEN 1 v 90.letech a je i cílem týmu CANSCREEN 2 v sou č asnosti 

5  Sb ě r biochemických a ostatních laboratorních dat  Tvorba potvrzených diagnostických shluk ů pro ka ž dou skupinu nemocí  Simulace virtuálních soubor ů dat pomocí metody Monte Carlo  Optimalizace nezbytného mno ž ství parametr ů v ka ž dé skupin ě  Vyhodnocení dat konkrétního pacienta

6

7 1. Vyvinout novou matematickou metodu shlukové analýzy 2. Zam ěř it se na vyhodnocování standardních biochemických parametr ů místo drahých marker ů 3. Odstranit redundantní parametry 4. Vyvinout u ž ivatelsky p ř íjemné software CLUSTEX Cílem bylo vyvinutí “low – cost” systému pro plošný screening populace

8 1. Ústav sér a o č kovacích látek, Praha(USOL) 2. Nemocnice Gottwaldov(nyní Zlín) 3. Nemocnice Sokolov 4. Nemocnice Trencianske Teplice 5. Onkologický ústav na Ž lutém kopci, Brno 6. Karlova univerzita, FN Motol

9  Nejd ů le ž it ě jším prost ř edkem boje s rakovinou je č asná detekce této nemoci, a to v období bez symptom ů.  “Early detection of cancer greatly increases the chances for successful treatment. There are two major components of early detection of cancer: education to promote early diagnosis and screening” WHO definition

10  Krajská zdravotní, a.s. Ústí n.L.  CompuGroup Medical Č eská republika, s.r.o.  MacTech City, spol. s r.o.,

11  Vývoj biochemických diagnostických metod v posledních letech prokázal, ž e není mo ž no spoléhat na idividuální biomarkery, neb ž ádný nespl ň uje po ž adavky na vysokou senzitivitu a specificitu. Perspektivním ř ešením je proto kombinace markeru, který dík vysoké senzitivit ě zachytí po č átek nádorového onemocnš ě ní v č as, ale má vysokou falešnou pozitivitu, s markerem, který má ni ž ší senzitivitu, avšak dík vysoké specificit ě tuto falešnou pozitivitu vylou č í

12  S ohledem na náročnost získávání klinicky ověřených laboratorních dat byly zahájeny jen vybrané aplikace.  Screening nádorů prostaty – Data získána ve spolupráci s Krajskou zdravotní, Ústí n.L.  Screening melanomu – Spolupráce s Frauenhoferovým ústavem, Porto

13  S ohledem na zkušenosti z prací, provád ě ných v 90tých letech, kdy pozornost byla v ě nována protein ů m akutní fázem, p ř edevším pak glykoprotein ů m, jako jsou alfa- 1-antitrypsin, haptoglobin, orosomukoid bylo zahájeno testování komplexn ě jších parametr ů, a to  alfa -1, alfa-2, beta a gama globulin ů. Tyto parametry tak ur č í první podez ř ení na nádorové onemocn ě ní.  Pro testování onemocn ě ní prostaty byly pou ž ity b ěž né parametry, jako PSA, volnéPSA a p., avšak v ž dy s p ř i ř azeným v ě kem jako kvantitativním parameterem pro shlukou analýzu. Tím ji ž bylo mo ž no odlišit 2 základní diagnózy nemocí prostaty, a to C 61 a N 40.

14

15

16 1. Vyhodnotit anamnézový dotazník, jako na p ř. I-PSS u nádoru prostaty, a to kvantitativn ě pomocí SW CLUSTEX 2. Vyhodnotit základní parametry pomocí SW CLUSTEX, na p ř. jako jsou u nádoru prostaty PSA, fPSA a p. s p ř i ř azeným v ě kem 3. Pou ž ít princip “watchful waiting” a opakovat m ěř ení i vyhodnocení po 3 č i 6 m ě sících 4. Je li pravd ě podobnost nádoru ur č ená shlukovou analýzou v ě tší ne ž 70% provést biopsii 5. Preferovat imunoterapii p ř ed operativním zásahem 6. Je li nezbytný, sledovat dále parametry dle bodu 2

17  Testování systému CANSCREEN 2 v letech 2012 – 2013 ukázalo: 1. Výsedky z 90tých let byly potvrezny 2. Byl vyporaciván návrh nové diagnostiky rakoviny prostaty 3. Pro potvrzení výsledk ů jsou nutn= rozsáhlajší klinické pokusy 4. Je nutno nalézt strategické partnery

18 I. Vývoj verzí pro r ů zná nádorová i jiná onemocn ě ní II. Vývoj BioAnalyst verze pro Nemocni č ní informa č ní systémy, zalo ž ené na platform ě “cloud” III. Vývoj expertního Call centra pro komuniakci se smartphony pacient ů a zasílání “disease warning messages”

19 I. BioAnalyst PC - verze biochemického expertního systému pro PC II. BioAnalyst Portal – webová verze s p ř ístupem ze smartphon ů III. CarDiab – verze pro kardiaky a diabetiky -TBD IV. InpresOl –verze pro stanovení rizika p ř ed č asného porodu –dopln ě k systému PrenCare firem MEDETRON, s.r.o. a COMINFO, a.s. - TBD

20


Stáhnout ppt "J.Jansa 1, M.Cesal 2, P.Zubina 3 1. 1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Č eská republika 2. 2.BIOCONS, Slovenská republika 3. 3.Krajská zdravotní, Ústí."

Podobné prezentace


Reklamy Google