Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské kompetence Jiří Toman. Obsah  Manažer a jeho poslání  Okolí a prostředí manažera  Tři kruhy managementu  Kompetence manažera  Osobní předpoklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské kompetence Jiří Toman. Obsah  Manažer a jeho poslání  Okolí a prostředí manažera  Tři kruhy managementu  Kompetence manažera  Osobní předpoklady."— Transkript prezentace:

1 Manažerské kompetence Jiří Toman

2 Obsah  Manažer a jeho poslání  Okolí a prostředí manažera  Tři kruhy managementu  Kompetence manažera  Osobní předpoklady pro manažerskou činnost  Styl práce manažera  Jak být dobrým manažerem

3 Základní poslání manažera  Mezi nejdůležitější schopnosti manažera patří schopnost rozpoznat schopnosti. Cílem je produktivní využití konkrétních předností a znalosti každého jedince.  Základním úkolem manažera je, aby jeho činnost splňovala následující požadavky: - účelnost – tj. dělání správných věcí, - účinnost – tj. provádění věci správným způsobem, - hospodárnost – tj. dělání věcí s minimálními náklady, - odpovědnost – tj. dělání věci spravedlivě a podle práva.  K tomu musí být kompetentní.

4 Základní kompetence manažera  způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci (tzv. osobnostní předpoklady),  odborné znalosti (požadované, nadstavbové, speciální),  praktické dovednosti (získávají se tréninkem a praxi) * zvládnutí správných řídících praktik, * komunikační schopnosti, * interpersonální dovednosti, * technické dovednosti  sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové vlastnosti (lidská dimenze sociální zralosti),  charisma manažera

5 Osobnostní předpoklady pro výkon manažerské funkce  Odpovídající intelektové předpoklady (znalostní a emoční)  Dobré organizační schopnosti  Objektivita  Flexibilita  Sociální citlivost  Komunikační způsobilost  Tvořivost  Dobrá odolnost vůči neuropsychické zátěži  Autorita  Smysl pro humor  Osobní příklad PS BMTI

6 Manažer a jeho okolí, prostředí  Obecný trend začátku 21. století - organizace se zeštíhlují:  zmenšování počtů zaměstnanců vede i ke změnám organizačních struktur, zejména ke zmenšování počtu řídících stupňů,  organizace stále více potřebují manažery, kteří nepoužívají autokratického stylu řízení, ale vystupují v rolích koordinátorů, trenérů, rádců: méně manažeringu – více mentoringu.  Pozor ale na rozpor současnosti: čím větší nejistota, riziko, krize, tím větší tendence použít autokratického styl řízení!  Vnitřní i vnější faktory ovlivňují manažerskou výkonnost.

7 Vnější prostředí  Zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z jejího okolí. Tyto vlivy (faktory) rozdělujeme na: Nepřímé vlivy: PESTE analýza – politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické Přímé vlivy: Porterova analýza - dodavatelé, odběratelé, zákazníci, konkurence, dodavatele, lidské zdroje,

8

9 Obecné rysy manažerské práce  realizuje (prosazuje) klasické manažerské funkce (plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení spolupracovníků, kontrola – analyzování, rozhodování, implementace),  plní roli vizionáře, koncepčního myslitele, tvůrce odvážných projektů do budoucnosti, propagátora všeho nového,  realizuje požadavky majitelů či nadřízených (trvalé zlepšování hospodářských výsledků, zvyšování výkonnosti, produktivity),  rozvijí své schopnosti, dovednosti, znalosti povinnost být neustále „in“, být lepší než podřízení, než ostatní kolegové!

10 Řízení procesů Vedení spolupracovníků Zprostředkující činnosti Tři kruhy managementu PS SWOT

11 Styl manažerské práce  Styl manažerské práce představuje způsob činnosti manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytýčených cílů. Je důležitým atributem práce každého manažera.  Většina manažerských rozhodnutí je determinována následujícími faktory: - charakterem okamžité situace: – rozhodování za normálního, běžného stavu, - rozhodování za rizika a neurčitosti, - rozhodování za krizového stavu. - závažnosti rozhodnutí: - dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový problém, legislativní nouze, chybné rozhodnutí a strach před jeho důsledky, neschopnost se rozhodnout. - postoji podřízených: ochota, respektování řídících záměrů či nikoli. - osobními vlastnostmi manažera

12 Manažerské řídící styly Demokra- tický Liberální Autokra- tický

13 Styly vedení  dirigování - vedoucí dává přesné pokyny, nediskutuje o nich, striktně kontroluje provádění pokynů  trénování - vedoucí oznamuje cíl, dává pokyny směřující k dosažení cíle, usměrňuje činnost jednotlivých spolupracovníků; kontrolu provádí průběžně, někdy spíše namátkově  sekundování - vedoucí vstupuje „do hry“ tam, kde spolupracovník není dosud dostatečně připraven  delegování - vedoucí deleguje, důvěřuje, diskutuje, motivuje, přichází s vizemi PS PODŘÍZENÁ

14 Nežádoucí manažerské řídící styly  Kilimandžáro – neustále zdůrazňuje závažnost a rozsáhlost své práce. Nepřipouští, že jeho činnost ničím nepřekračuje průměr, banálním maličkostem přikládá velký význam;  Hasič – je v neustálém spěchu, řeší věci za pochodu, události ho překračují a on jenom „hasí“ problémy, nemá čas na nic jiného;  Panikař – řeší vše v neustálém zmatku, který pomáhá vytvářet svými často protichůdnými a v rychlém sledu vydávanými příkazy;  Hnidopich – patří k vedoucím, kteří se snaží dosáhnout absolutní dokonalosti. Řeší každou maličkost a podstatné věcí mu unikají;

15 Nežádoucí manažerské řídící styly  Fantasta – vytváří odvážné strategie, projektuje budoucnost, ale jeho plány nestojí na reálném podkladě; řídí se heslem „co krok – to nápad“  Cestovatel – na svém pracovišti se vyskytuje jen vzácně, protože je pořád na nějakém důležitějším jednání. Jeho okolí si na to zvykne, nic po něm nechce, nemusí nic rozhodovat, řešit;  Byrokrat – při rozhodování se striktně drží předpisů, zákonů, i když se ukáže, že daná norma je nesmyslná;  Mrtvý brouk – řídí se heslem „co tě nepálí, nehas“. Událostem ponechává volný průběh a čeká, že se problémy vyřeší samy.

16 Efektivnost manažerské práce E = f ( Q, A ) kde Q – kvalita manažerského rozhodnutí nebo příkazu (vlastního rozhodování) A – míra akceptovatelnosti manažerského rozhodnutí nebo příkazu (ochota podřízených realizovat rozhodnutí nebo příkaz)

17 Autorita manažera  Formální  Formální – pravomoc vyplývající z funkčního postavení  Neformální  Neformální – uznání schopností a způsobu jednání s podřízenými  Faktory podporující autoritu  Odborná kvalifikace  Pracovní morálka  Důslednost a spravedlivost  Příkladnost  Vztah k podřízeným  Etiketa

18 Něco z etikety a komunikace  První dojem: - máte 30 sekund na vytvoření dojmu o vaší povaze a schopnostech - vytváří se na základě toho, co partner vidí – oblečení, účes  Pamatujte si: - při seznámení máte zhruba 4 minuty na to, aby vás dotyčný člověk přijal nebo odmítl - průměrný člověk hovoří rychlostí 150 slov/minutu, ale myslí 4x rychleji - lidé reagují z 55% na řeč těla a výraz obličeje, z 38% na intonaci hlasu a ze 7% na to, co říkáme  Verbální a neverbální komunikace

19 Rady, doporučení – jak se stát dobrým manažerem 1) Buď dobře informován 2) Angažuj se jen v rozhodování o podstatných věcech a neutápěj se v maličkostech 3) Omezuj svoji účast jen na klíčové akce a úkoly 4) Pracuj prostřednictvím kvalitních spolupracovníků 5) Vtiskni organizaci (firmě) jasný směr – vize, strategie, systém práce, vnitřní kulturu 6) Nepleť se do politikaření 7) Buď pružný 8) Přidržuj se malého počtu jednoduchých pravidel

20 Dobrý manažer zvládá tři role  Interpersonální role: - reprezentuje organizaci, - tvůrčím způsobem vede a motivuje spolupracovníky, - vytváří a aktivuje kontakty.  Informační role: - získává a využívá podnikatelské informace, - sdílí a rozšiřuje disponibilní informace, - je mluvčím organizace ke klíčovým problémům.  Rozhodovací role: - rozvíjí podnikatelské inovační prostředí, - řeší problémové situace a konflikty, - rozděluje omezené zdroje, - vede jednání s rozhodujícími interními a externími partnery.


Stáhnout ppt "Manažerské kompetence Jiří Toman. Obsah  Manažer a jeho poslání  Okolí a prostředí manažera  Tři kruhy managementu  Kompetence manažera  Osobní předpoklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google