Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná práce specializačního studia pro školní koordinátory EVVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná práce specializačního studia pro školní koordinátory EVVO"— Transkript prezentace:

1 Závěrečná práce specializačního studia pro školní koordinátory EVVO
Střední odborná škola Třineckých železáren

2 Rozbor ŠVP Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání a osvěty (plán EVVO) je přílohou školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je uveden jako jeden z výchovných cílů školy v kapitole charakteristika ŠVP. ŠVP je vypracován pro každý studijní nebo učební obor zvlášť a je tedy přílohou pro jednotlivé ŠVP všech studijních a učebních oborů. Každoročně je v srpnu na začátku školního roku vypracován roční plán environmentálního vzdělávání a osvěty, který není přílohou ŠVP, ale rozvíjí plán EVVO na dílčí úkoly pro daný školní rok. Na konci školního rok je koordinátorem EVVO zpracována zpráva z environmentální činnosti za daný školní rok a ta je součástí výroční zprávy školy.

3 Prostředí školy – škola č. 2

4 Zpracování výsledků SVOT analýzy
Pedagogickým pracovníkům byly rozdány dotazníky. Dotazníky jsem přečetla a vyhodnotila četnost odpovědí ano- ne a vybrala připomínky, které se opakovaly častěji. DOTAZNÍK  Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je podkladem pro zpracování SWOT analýzy naší školy z pohledu enviromentální výchovy (EV).   Co se nám daří na škole v oblasti EV? Jaké činnosti vykonáváte z pohledu EV? Jaká je vybavenost školy z pohledu EV? estetika chodeb a tříd dobrá / špatná třídění odpadů dobrá / špatná šetření energie (úsporné žárovky, obnovitelné zdroje energie) dobrá / špatná ekologicky šetrné výrobky (čistící prostředky, kancelářské potřeby) dobrá / špatná podklady k zařazení průřezového tématu dobrá / špatná Jste ochotni se zapojit o EV na škole? ano / ne jsem ochotný zařadit průřezové téma do svého předmětu jsem ochotný spolupracovat s koordinátorem pro EV jsem ochotný se stát členem ekologického týmu? Uvítali by jste venkovní učebnu? ano / ne Máte dostatek informací o EV? ano / ne Víte, jak zařadit průřezové téma „Globální problémy lidstva“ do vašeho předmětu? ano / ne Jestliže ne, co by jste uvítali? Navrhněte, jak zlepšit vybavenost školy? (spolupráce s vnějšími organizacemi, firmy, granty atd.) Jak propagovat naší školu z pohledu ekologie? Co může ohrozit fungování školy? (nezájem, žáci, vybavení, vedení školy…) Je pro žáky důležité EV na škole? ano / ne Ovlivňuje současné vybavení školy kvalitu výuky na škole? ano / ne Co vás může odradit od začlenění EV do výuky ve vašem předmětu? Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili nad dotazníkem.

5 SVOT analýza * Silné stránky Slabé stránky
Samostatný předmět Environmentální vzdělávání Spolupráce v projektu Recyklohraní Pořádání přednášek a exkurzí Škola je členem KEV Existence koordinátora EVVO Každoroční spolupráce s odborem ŽP MÚ Třinec při pořádání Dne Země Účast žáků na ekologických soutěžích a konferencích Les a rybník v blízkosti školy Knihovna – možnost práce žáků na internetu Estetika prostředí – depresivní prostředí chodeb a tříd Vzájemná komunikace – slabá týmová spolupráce Pedagogové mají málo informací o EV Nemodernost výuky - nedostatek výukových prostředků data projektory, DVD, pracovní listy, pomůcky Používaní ekologicky šetrných výrobků Zavádění úspor energií – okna, zateplení, obnovitelné zdroje energie Možnosti Ohrožení Zabezpečit moderní pomůcky Vybudovat venkovní učebnu Kurzy osobního růstu a environmentální gramotnosti pro učitele Zapojit učitele do týmové spolupráce Zavést třídění plastu Propagovat činnosti v oblasti EVVO – internet, noviny Hierarchie hodnot zřizovatele Nedostatek finančních prostředků na EV Malý zájem žáků a rodičů o EV Pasivní postoj pedagogů Zajímavost školy pro veřejnost Nedostatek času Změny v legislativě

6 Výchovně vzdělávací cíle
Při stanovení cílů jsem vycházela z Metodického pokynu MŠMT Č.j / Stanovila jsem 4. obecné cíle: Žák rozumí zákonitostem biosféry Žák odpovědně jedná vůči přírodě a ŽP v každodenním životě Žák hledá různé varianty řešení problémů ŽP Žák projevuje úctu k přírodě, vnímá krásu přírody Výstupy jsem přiřadila dle možnosti výuky v předmětu Environmentální výchova a příležitostí spolupráce s okolím školy. Vyhodnocení získaných informací provádí vyučující předmětu průběžně během celého školního roku. Na konci školního roku vyplní koordinátor EVVO následující tabulku, a to tak, že spočítá průměr ze dvou vybraných výstupů pro každou kompetenci. Tabulka bude zveřejněna. Hodnocení úspěšnosti environmentální výuky Třída   Procento úspěšnosti Kompetence k řešení úkolu a komunikativní Kompetence v rámci odbornosti Občanské kompetence

7 Výchovně vzdělávací výstupy
Příklad výstupu rozvíjejícího dovednost žáka – obecný cíl - žák odpovědně jedná vůči přírodě a ŽP v každodenním životě Příklad výstupu zaměřeného na postoj žáka – obecný cíl - žák projevuje úctu k přírodě, vnímá krásu přírody Žák odpovědně třídí plastový odpad dovednost studijní obory: 60% žáků třídí odpad z 90% výuční obory: 40% žáků třídí odpad z 90% kontrola sběrných nádob na chodbě, otázka „Třídíte plastový odpad na škole do sběrných nádob na plasty?“ frontální výuka třídění odpadu na škole, výroba informativních štítků, exkurze do třídírny odpadů, sebereflexe Žák si uvědomí, jak člověk zachází s hospodářskými zvířaty postoje studijní obory: 80% žáků odpoví kladně výuční obory: 40% žáků odpoví kladně sebehodnocení „Uvědomuji si, že zvířata mají právo na slušné zacházení ?“ Výukový program: Individuální test, „Hospodářská zvířata, film, etika využívání zvířat – setřídění kartiček, Řízená diskuse k využívání zvířat

8 Organizační cíle – příklad
Ekologizace provozu školy Hlavní cíl: Zlepšit ekologický provoz školy a snížit náklady na její provoz. dílčí cíl: Zajistit firmu na odvoz plastů do konce roku 2011. Indikátor: 2 kontejnery na odvoz plastů Způsob hodnocení: Koordinátor vyhodnotí aktuální stav ve vyhodnocení ročního plán EVVO. Prostředky k dosažení cíle: zainteresovat ekonomický úsek objednat odvoz plastů u firmy dílčí cíl: Rozmístění sběrných nádob na škole do roku 2012. Indikátor: Na každé chodbě školy je umístěna sběrná nádoba na tříděný odpad (plasty). Způsob hodnocení: Koordinátor 1x měsíčně hodnotí kvalitu vytřízeného plastu a udělá zápis o výsledku, informuje učitele na poradě. navrhnou počet a umístění nádob na škole objednat nádoby rozmístění nádob na škole a vytvořit štítky informovat pedagogické pracovníky a žáky o třídění odpadu na škole měsíčně kontrolovat třídění

9 Třídění plastu O odvoz odpadů se stará fa NEHLSEN, na škole máme 2 popelnice na třídění plastu a v listopadu roku 2011 bude umístěno na chodbách 8 nádob na třídění plastu. Část financí škola získá účasti na ekologické konferenci pořádané společností PRODUCENTSKÉ CENTRUM PROFIL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ve spolupráci se SEVEROČESKÝMI DOLY.

10 Osnova předmětu Environmentální výuka
Základy biologie Vznik života na Zemi, Život buňky a dědičnost ,Vývoj života, Biodiverzita Ekologie Vztahy mezi organismem a prostředím, Abiotické podmínky života Biotické podmínky života Ekosystém Ekosystémy přirozené Tok látek v přírodě Typy krajin a její využívání člověkem Člověk a zdraví Vliv prostředí na zdraví člověka Vznik člověka, orgánové soustavy a jejích funkce Zdravý životní styl Historie vzájemného ovlivňování člověka a přírody Člověk a životní prostředí Druhy životního prostředí, Vliv člověka na biosféru (těžba surovin, energetika, doprava, zemědělství a průmysl), Obnovitelné zdroje energie, Ochrana ovzduší, Ochrana vody, Ochrana půdy, Ochrana lesa, Odpady Ochrana přírody a krajiny Celosvět. ochr. přírody - zásady udržitelného rozvoje, Ochrana přírody v ČR, Rostlinstvo a živočichové CHKO Beskydy, Stav ŽP v regionu, Instituce a zákony na ochranu ŽP, Veřejné projednávání – EIA, Globální problémy, Simulační hra, Práce v terénu (navržení řešení konkrétního problému) DVD o biodiverzitě ze sdružení KEV je zařazeno do 5. vyučovací hodiny dle možnosti školy, na škole je k dispozici jeden data projektor v aule školy. Program „Svět v nákupním košíku“ je inovace v osnově předmětu, tento rok bude poprvé zařazen v hodině globální problémy. Simulační hra fenek je zařazena v hodině vztahy mezi organismem a prostředím Simulační hra Malinovka je zařazena v hodině Veřejné projednávání – EIA Výuková hra BEO bude nově zařazena na konci školního roku – hodina má název simulační hra.

11 Vytipované místo pro budoucí venkovní učebnu.
Dostává se mi možnosti zlepšit situaci na škole z pohledu materiálního vybavení a prezentování mé práce jako koordinátora EVVO. První vlaštovkou je zájem o propagaci školy z pohledu EVVO na internetových stránkách školy, zlepšení situace s tříděním plastových odpadů na škole a vize venkovní učebny na škole .

12 Terénní výukový program - 2011
S naturou na túru „Za jasným motýlem k jasnej hoře“. Na okruhu vedoucím v okolí města Štramberka (bývalý lom Kamenárka, Váňův kamen), který byl dlouhý 3 km, žáci formou her poznávali dění v typickém biotopu místní krajiny.


Stáhnout ppt "Závěrečná práce specializačního studia pro školní koordinátory EVVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google