Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 1. Název projektu Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 1. Název projektu Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na."— Transkript prezentace:

1 číslo globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 1

2 Název projektu Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy Innovation and production of technical texts for development of key competencies in accordance with school education programs Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/01.0015 2

3 Klíčové aktivity 1. Základy elektrotechniky – učební text 2. Rozvoj matematických, odborných a komunikativních kompetencí 3. Ověřování výsledků ve vzdělávání 4. Odborný text – silnoproudá zapojení 5. Odborný text – silnoproudé rozvody 6. Odborný text – elektronika 7. Ověřování a hodnocení jednotlivých výstupů 3

4  Elektrotechnický základ – učební text  Elektrotechnický základ – pracovní sešit  Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – učební text  Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – pracovní sešit  Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – pracovní listy  Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – výukové testy  Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – kontrolní testy  Energie a životní prostředí – učební text  Energie a životní prostředí – pracovní listy  Elektronika  Silnoproudá zapojení  Silnoproudé rozvody 4

5 Cíl projektu  vytvořit srozumitelné učební texty pro výuku odborných předmětů, matematiky a odborného výcviku v elektrotechnickém vzdělávání  Vytvoření pracovních sešitů pro žáky  Vytvoření souboru testových úloh pro ověřování získaných kompetencí žáků 5

6 Aktivita 1 6

7 7

8 Obsah 1.Vodiče a nevodiče 2.Stejnosměrný proud 3.Elektrostatika 4.Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a polovodičích 5.Magnetismus a elektromagnetismus 8

9 6.Střídavý proud 7.Trojfázová soustava 8.Elektromagnetické vlnění 9.Odborné elektrotechnické výrazy česko-anglicky česko-německy česko-rusky 9

10 1.Vodiče a nevodiče 10

11 2. Stejnosměrný proud 11

12 3. Elektrostatika 12

13 4.Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a polovodičích 13

14 6. Střídavý proud 14

15 7.Trojfázová soustava 15

16 5.Magnetismus a elektromagnetismus 16

17 8. Elektromagnetismus vlnění 17

18 9.Odborné elektrotechnické výrazy přepěťová ochranasurge guard přepínačchange-over switch přeskokflashover přetíženíoverload převodtransmission ratio převodníkconverter příkoninput power přílivová vodní elektrárnatidal hydroelectric station přístrojapparatus přívod (proudu)current supply reaktanceeffective reactance regulacecontrol relérelay rezistorresistor rozběh (stroje)starting rozváděč (elektrický)switchboard rozvodnaswitching station řízení (otáček)speed control sběračcurrent collector sekundární okruhsecondary circuit sériové řazeníserial configuration chladící věžder Kühlturm chod (stroje)die Betriebsart chod naprázdnoder Leerlauf chod nakrátkoder Kurzschlussbetrieb impedanceder Schutzschalter impulsder Impuls indukčnostdie Induktivität integrovaný obvodintegrierter Schaltkreis jaderná elektrárnadas Atomkraftwerk jaderný odpadder Atomabfall jaderný reaktorder Atomreaktor, der Kernreaktor jevder Effekt jiskradas Funken jističder Schutzschalter kabel silovýdas Starkstromkabel kapacitadie Kapazität kmitočetdie Frequenz kondenzátorder Kondensátor konektorder Konnektor transformovnaтрансформаторная подстанция trolejové vedeníконтактная сеть účiníkкоеффициент мощности účinnostкоэффициент эффективности usměrňovačвыпрямитель úspora energieэнергосбережение uzemněníзаземление vedeníпроводка větrná elektrárnaветряная электростанция vinutíобмотка vodičпровод vodní elektrárnaгидроэлектростанция vstupввод výkonмощность 18

19 19

20 Aktivita 2 20

21 Energie a životní prostředí učební text Obsah učebního textu  1 ENERGIE A JEJÍ DRUHY 1.1 Druhy energie 1.1.2 Druhy mechanické energie 1.1.3 Vnitřní energie tělesa 1.2 Energie a práce Otázky a úkoly 21

22  2 NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 2.1 Fosilní paliva 2.1.1 Uhlí 2.1.2 Zemní plyn 2.1.3 Ropa 2.1.4 Rašelina 2.2 Jaderná energie 2.3 Vliv získávání energie z neobnovitelných zdrojů na životní prostředí 2.4 Klíčové pojmy: Otázky a úkoly 22

23  3 ZDROJE OBNOVITELNÉ VYČERPATELNÉ A NEVYČERPATELNÉ 3.1 Druhy zdrojů 3.1.1 Sluneční energie 3.1.2 Vodní energie 3.1.3 Větrná energie 3.1.4 Energie z biomasy a bioplynu 3.1.5 Geotermální energie Otázky a úkoly 23

24 Ukázka otázek a úkolů za článkem v učebním textu 1. Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se nekoná mechanická práce? 2. Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se koná mechanická práce? 3. Koná práci střela, která prorazí překážku? 4. Konáme práci, pokud se opíráme o zeď a tlačíme na ni svou vahou? 5. Jakým způsobem získá autíčko na klíček energii k pohybu a o jakou energii se jedná? 6. Jakými způsoby roztáčí voda v přehradě rotor generátoru, jakou energii při tom má a v jakou ji přeměňuje? 7. Energie jakého média se přeměňuje při práci sbíječky? 8. Jak těleso získává energii? 9. Která síla koná práci, padá-li těleso volným pádem? 10. Který anglický mechanik významně zdokonalil parní stroj a jednotka jaké veličiny nese jeho jméno? 11. Kterou energii udělíš tělesu, pokud jej z klidu uvedeš do pohybu? 24

25 25 Aktivita 3

26 Ukázka z výukových testů Varianta C Alternativní zdroje energie 1. Při využití termoemise termoelektrického článku se jedná: a) o přímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou energii. b) o nepřímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou energii. c) o nepřímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění světlo v elektrickou energii. d) o přímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění světlo v elektrickou energii. 2. Mezi nevyčerpatelné zdroje nepatří: a) sluneční záření b) energie vody c) geotermální energie d) energie z fosilních paliv 3. Vítr vzniká tím, že: a) zemský povrch je nerovnoměrně ohříván slunečním zářením b) nejsou teplotní rozdíly mezi mořem a souší c) nejsou teplotní rozdíly dnem a nocí d) nejsou teplotní rozdíly mezi údolími a horami 26

27 Ukázka úkolů z pracovního listu  16. Oxidy kterých prvků způsobují kyselé deště:  a) uhlíku  b) dusíku  c) síry  17. Znáš některé druhy vzácných dřev, kvůli kterým se kácí deštné pralesy?  18. Pro objem vytěžené ropy se užívá pojem:  a) barel  b) galon  c) žejdlík  19. Na počátku těžby ropy, byla bilance mezi cenou těžby a vytěženou ropou taková, že za 1 barel ropy se vytěžilo cca 100 barelů. Odhadni, jak je to dnes:  a) za 1 barel se vytěží 45 barelů  b) za 1 barel se vytěží 30 barelů  c) za 1 barel se vytěží 15 barelů  20. Jak vypadá tato bilance při výrobě biopaliv:  a) za 1 barel se vyrobí 5 barelů  b) za 1 barel se vyrobí 6 barelů  c) za 1 barel se vyrobí 1 barel biopaliv 27

28 Závěrečné shrnutí  Pracovní listy poslouží také jako ověřovací texty při projektových dnech, které se konají každoročně v rámci EVVO pro žáky 1. a 2. ročníků. Žáci budou moci přímo do pracovních listů zapisovat řešení úkolů, které při projektovém dnu plní.  Při ověřování zpracovaných textů a pracovních listů, žáci jevili o práci zájem větší než při klasické vyučovací metodě, jakou je třeba výklad. 28

29 Závěrečné shrnutí  Tyto materiály jsou vhodné pro žáky maturitních oborů, kteří mají vyučovací předmět přírodovědný základ a pro žáky tříletých oborů, kteří mají vyučovací předmět základy přírodních věd.  Výukové testy budou použity jako kontrolní mechanismus pro ověření znalostí a dovedností, které žáci získali během práce s učebními materiály. 29

30 Aktivita 2 30

31 Cíl aktivity 2  vytvoření učebního textu  vytvoření sbírky příkladů ve formě pracovního sešitu  vytvoření pracovních listů 31

32 Výstup aktivity  Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – učební text  Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – pracovní sešit  Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – výukové testy 32

33 33

34 Obsah učebního textu 1 Výrazy  1.1Početní operace s výrazy  1.2Druhá mocnina dvojčlenu  1.3Třetí mocnina dvojčlenu, rozdíl a součet třetích mocnin  1.4Rozklad výrazů na součin  1.5Lomené výrazy  1.6Úlohy na procvičení 34

35 2 Vyjádření neznámé ze vzorce  2.1Metody řešení  2.2Úlohy na procvičení 3 Převody jednotek  3.1Fyzikální veličiny a jednotky  3.2Úlohy na procvičení 35

36 4 Řešení rovnic  4.1Lineární rovnice  4.2Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli  4.3Lineární rovnice s absolutní hodnotou  4.4Lineární rovnice s parametrem  4.5Kvadratická rovnice  4.6Úlohy na procvičení 36

37 5 Řešení soustav rovnic  5.1Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých  5.2Soustava tří lineárních rovnic o třech neznámých  5.3Soustava lineární a kvadratické rovnice  5.4Úlohy na procvičení 37

38 38

39 Ukázka řešených úloh v učebním textu 39

40 Ukázka řešených úloh v učebním textu 40

41 Ukázka pracovního sešitu 41

42 Ukázka pracovního sešitu 42

43 Ukázka pracovních listů 43

44 Aktivita 3 44

45 Cíl aktivity 3  Vytvoření  sady výukových testů  sady kontrolních testů 45

46 Plán aktivity 3 Kapitoly:  01 Základy elektrotechniky výukové testy  02 Základy elektrotechniky kontrolní testy  03 Matematické kompetence výukové testy  04 Matematické kompetence kontrolní testy 46

47 Výstup aktivity 3  Elektrotechnický základ Pracovní sešit část 1  Elektrotechnický základ Pracovní sešit část 2  Elektrotechnický základ kontrolní testy  Výrazy, rovnice, soustavy rovnic výukové testy  Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy kontrolní testy 47

48 Titulní listy 48

49 EZ pracovní sešity Obsah  Fyzikální jednotky veličiny  Vodiče a nevodiče  Stejnosměrný proud  Elektrostatika  Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a polovodičích  Magnetismus a elektromagnetismus  Střídavý proud  Trojfázová soustava  Elektromagnetické vlnění 49

50 EZ pracovní sešity 50

51 EZ pracovní sešity 51

52 EZ kontrolní testy 52

53 MK výukové testy Obsah:  Výrazy  Vyjádření neznámé ze vzorce  Převody jednotek  Řešení rovnic  Řešení soustav rovnic  Řešení výukových testů 53

54 MK výukové testy 54

55 MK kontrolní testy 55

56 MK kontrolní testy 56

57 Aktivita 4 57

58 Základní požadavky bezpečnosti pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních Měření elektrických veličin a měřící přístroje 58

59 Světelné spotřebiče Tepelné spotřebiče 59

60 Transformátory Elektroměry 60

61 Úvod do elektrických točivých strojů Elektromagnetické stykače 61

62 Řídící (inteligentní) relé Ochrana proti nebezpečnému dotyku 62 IP 68

63 63 Aktivita 5

64 Projektování vnitřních elektrických rozvodů Značky pro situační schémata 64

65 Silové kabely, vodiče, šňůry a sdělovací vodiče Přepínače, vypínače, ovladače, zásuvky 65

66 Detektory infračerveného záření Relé a stykače 66

67 Hlídače teploty Kladení elektrických vedení do stropů a podlah 67

68 Přepěťové ochrany Elektrická instalace v koupelnách a v prostorách s vanou 68

69 Hromosvody a zemniče Elektrické rozváděče 69

70 Domovní telefony a videotelefony Revize elektrických zařízení 70

71 Druhy prostředí pro elektrická zařízení Programovatelné logické automaty-PLA 71

72 Aktivita 6 72

73 Odborný učební text 73

74  Učební text je určen žákům 2.-4. ročníku oboru:  Mechanik elektrotechnik  Informační technologie 74

75 Elektronika  Základní elektronické součástky a obvody a jejich  Praktické  Aplikace 75

76 Číslicová technika  Logické funkce a obvody  Klopné obvody  Čítače  Mikropočítač 76

77 Zabezpečovací technika  Elektronické zabezpečovací Systémy  Čidla  Detektory  Hlásiče  Signalizace  Konstrukční cvičení 77

78 Programování jednočipových mikropočítačů  Programovací jazyk  Řešené úlohy  Zadání  Výukový účel  Teoretický rozbor 78

79 Otázky  V závěru každé  Kapitoly jsou  Opakovací otázky včetně správných odpovědí 79 Otázky k procvičování  Čím se liší analogový a číslicový signál?  Vysvětlete pojem logický obvod!  Jakým způsobem se realizuje v číslicovém obvodu logická 0 nebo logická 1?  Vyjmenujte tři základní logické funkce!  Nakreslete schematickou značku a napište pravdivostní tabulku hradla NAND!  Napište De Morganovy zákony!  Co znamená pojem minimalizace logické funkce?  Odvoďte výslednou funkci Y následujícího obvodu:  Jaký je rozdíl mezi kombinačními a sekvenčními logickými obvody?  Vyjmenujte základní kombinační logické obvody!  Na čem závisí stav sekvenčních logických obvodů?  Vyjmenujte základní sekvenční logické obvody!  K čemu dojde, přivedeme-li zároveň na oba vstupy RS klopného obvodu úroveň H?  K čemu slouží čítač?  Porovnejte John von Neumannovu a harvardskou architekturu mikropočítače? Jaké mají výhody a nevýhody?  Vysvětlete pojmy bit a Byte. Jak spolu uvedené pojmy souvisí?

80 Test  Na konci učebního textu je ke každé kapitole  Test  Pro ověření  Znalostí 80

81 Aktivita 7 81

82 Cíl aktivity 7  realizace výuky cílové skupiny  ověření vytvořených vzdělávacích textů v matematice, odborných předmětech, přírodovědných předmětech, odborném výcviku 82

83 Hodnocení učebních textů z přírodovědných předmětů a matematiky Grafy k tabulce 83

84 Hodnocení průběhu projektu. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou splnila vytčené cíle v rámci projektu 84

85 85 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den! Mgr. Jiří Mrázek


Stáhnout ppt "Číslo globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 1. Název projektu Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na."

Podobné prezentace


Reklamy Google