Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
číslo globálního grantu CZ.1.07/1.1.10

2 Název projektu Inovace a vytvoření odborných učebních textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy Innovation and production of technical texts for development of key competencies in accordance with school education programs Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/

3 Klíčové aktivity Základy elektrotechniky – učební text
Rozvoj matematických, odborných a komunikativních kompetencí Ověřování výsledků ve vzdělávání Odborný text – silnoproudá zapojení Odborný text – silnoproudé rozvody Odborný text – elektronika Ověřování a hodnocení jednotlivých výstupů

4 Elektrotechnický základ – učební text
Elektrotechnický základ – pracovní sešit Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – učební text Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – pracovní sešit Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – pracovní listy Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – výukové testy Výrazy, rovnice a soustavy rovnic – kontrolní testy Energie a životní prostředí – učební text Energie a životní prostředí – pracovní listy Elektronika Silnoproudá zapojení Silnoproudé rozvody

5 Cíl projektu vytvořit srozumitelné učební texty pro výuku odborných předmětů, matematiky a odborného výcviku v elektrotechnickém vzdělávání Vytvoření pracovních sešitů pro žáky Vytvoření souboru testových úloh pro ověřování získaných kompetencí žáků

6 Elektrotechnický základ
Aktivita 1

7

8 Obsah 1. Vodiče a nevodiče 2. Stejnosměrný proud 3. Elektrostatika 4. Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a polovodičích 5. Magnetismus a elektromagnetismus

9 6. Střídavý proud 7. Trojfázová soustava 8. Elektromagnetické vlnění 9. Odborné elektrotechnické výrazy česko-anglicky česko-německy česko-rusky

10 1. Vodiče a nevodiče

11 2. Stejnosměrný proud

12 3. Elektrostatika

13 4. Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a polovodičích
13

14 6. Střídavý proud

15 7. Trojfázová soustava

16 5. Magnetismus a elektromagnetismus

17 8. Elektromagnetismus vlnění

18 9. Odborné elektrotechnické výrazy
přepěťová ochrana surge guard přepínač change-over switch přeskok flashover přetížení overload převod transmission ratio převodník converter příkon input power přílivová vodní elektrárna tidal hydroelectric station přístroj apparatus přívod (proudu) current supply reaktance effective reactance regulace control relé relay rezistor resistor rozběh (stroje) starting rozváděč (elektrický) switchboard rozvodna switching station řízení (otáček) speed control sběrač current collector sekundární okruh secondary circuit sériové řazení serial configuration chladící věž der Kühlturm chod (stroje) die Betriebsart chod naprázdno der Leerlauf chod nakrátko der Kurzschlussbetrieb impedance der Schutzschalter impuls der Impuls indukčnost die Induktivität integrovaný obvod integrierter Schaltkreis jaderná elektrárna das Atomkraftwerk jaderný odpad der Atomabfall jaderný reaktor der Atomreaktor, der Kernreaktor jev der Effekt jiskra das Funken jistič der Schutzschalter kabel silový das Starkstromkabel kapacita die Kapazität kmitočet die Frequenz kondenzátor der Kondensátor konektor der Konnektor transformovna трансформаторная подстанция trolejové vedení контактная сеть účiník коеффициент мощности účinnost коэффициент эффективности usměrňovač выпрямитель úspora energie энергосбережение uzemnění заземление vedení проводка větrná elektrárna ветряная электростанция vinutí обмотка vodič провод vodní elektrárna гидроэлектростанция vstup ввод výkon мощность

19

20 Energie a životní prostředí
Aktivita 2

21 Energie a životní prostředí učební text
Obsah učebního textu 1 ENERGIE A JEJÍ DRUHY 1.1 Druhy energie 1.1.2 Druhy mechanické energie 1.1.3 Vnitřní energie tělesa 1.2 Energie a práce Otázky a úkoly

22 2 NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
2.1 Fosilní paliva 2.1.1 Uhlí 2.1.2 Zemní plyn 2.1.3 Ropa 2.1.4 Rašelina 2.2 Jaderná energie 2.3 Vliv získávání energie z neobnovitelných zdrojů na životní prostředí 2.4 Klíčové pojmy: Otázky a úkoly

23 3 ZDROJE OBNOVITELNÉ VYČERPATELNÉ A NEVYČERPATELNÉ
3.1 Druhy zdrojů 3.1.1 Sluneční energie 3.1.2 Vodní energie 3.1.3 Větrná energie 3.1.4 Energie z biomasy a bioplynu 3.1.5 Geotermální energie Otázky a úkoly

24 Ukázka otázek a úkolů za článkem v učebním textu
Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se nekoná mechanická práce? Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se koná mechanická práce? Koná práci střela, která prorazí překážku? Konáme práci, pokud se opíráme o zeď a tlačíme na ni svou vahou? Jakým způsobem získá autíčko na klíček energii k pohybu a o jakou energii se jedná? Jakými způsoby roztáčí voda v přehradě rotor generátoru, jakou energii při tom má a v jakou ji přeměňuje? Energie jakého média se přeměňuje při práci sbíječky? Jak těleso získává energii? Která síla koná práci, padá-li těleso volným pádem? Který anglický mechanik významně zdokonalil parní stroj a jednotka jaké veličiny nese jeho jméno? Kterou energii udělíš tělesu, pokud jej z klidu uvedeš do pohybu?

25 Energie a životní prostředí – pracovní listy a výukové testy
Aktivita 3

26 Ukázka z výukových testů
Varianta C Alternativní zdroje energie 1. Při využití termoemise termoelektrického článku se jedná: a) o přímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou energii. b) o nepřímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou energii. c) o nepřímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění světlo v elektrickou energii. d) o přímou přeměnu, kdy do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění světlo v elektrickou energii. 2. Mezi nevyčerpatelné zdroje nepatří: a) sluneční záření b) energie vody c) geotermální energie d) energie z fosilních paliv 3. Vítr vzniká tím, že: a) zemský povrch je nerovnoměrně ohříván slunečním zářením b) nejsou teplotní rozdíly mezi mořem a souší c) nejsou teplotní rozdíly dnem a nocí d) nejsou teplotní rozdíly mezi údolími a horami

27 Ukázka úkolů z pracovního listu
16. Oxidy kterých prvků způsobují kyselé deště: a) uhlíku b) dusíku c) síry 17. Znáš některé druhy vzácných dřev, kvůli kterým se kácí deštné pralesy? 18. Pro objem vytěžené ropy se užívá pojem: a) barel b) galon c) žejdlík 19. Na počátku těžby ropy, byla bilance mezi cenou těžby a vytěženou ropou taková, že za 1 barel ropy se vytěžilo cca 100 barelů. Odhadni, jak je to dnes: a) za 1 barel se vytěží 45 barelů b) za 1 barel se vytěží 30 barelů c) za 1 barel se vytěží 15 barelů 20. Jak vypadá tato bilance při výrobě biopaliv: a) za 1 barel se vyrobí 5 barelů b) za 1 barel se vyrobí 6 barelů c) za 1 barel se vyrobí 1 barel biopaliv

28 Závěrečné shrnutí Pracovní listy poslouží také jako ověřovací texty při projektových dnech, které se konají každoročně v rámci EVVO pro žáky 1. a 2. ročníků. Žáci budou moci přímo do pracovních listů zapisovat řešení úkolů, které při projektovém dnu plní. Při ověřování zpracovaných textů a pracovních listů, žáci jevili o práci zájem větší než při klasické vyučovací metodě, jakou je třeba výklad.

29 Závěrečné shrnutí Tyto materiály jsou vhodné pro žáky maturitních oborů, kteří mají vyučovací předmět přírodovědný základ a pro žáky tříletých oborů, kteří mají vyučovací předmět základy přírodních věd. Výukové testy budou použity jako kontrolní mechanismus pro ověření znalostí a dovedností, které žáci získali během práce s učebními materiály.

30 Rozvoj matematických, odborných a komunikativních kompetencí
Aktivita 2

31 Cíl aktivity 2 vytvoření učebního textu
vytvoření sbírky příkladů ve formě pracovního sešitu vytvoření pracovních listů

32 Výstup aktivity Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – učební text
Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – pracovní sešit Výrazy, rovnice, soustavy rovnic – výukové testy

33

34 Obsah učebního textu 1 Výrazy 1.1 Početní operace s výrazy
1.2 Druhá mocnina dvojčlenu 1.3 Třetí mocnina dvojčlenu, rozdíl a součet třetích mocnin 1.4 Rozklad výrazů na součin 1.5 Lomené výrazy 1.6 Úlohy na procvičení

35 2 Vyjádření neznámé ze vzorce
2.1 Metody řešení 2.2 Úlohy na procvičení 3 Převody jednotek 3.1 Fyzikální veličiny a jednotky 3.2 Úlohy na procvičení

36 4 Řešení rovnic 4.1 Lineární rovnice
4.2 Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 4.3 Lineární rovnice s absolutní hodnotou 4.4 Lineární rovnice s parametrem 4.5 Kvadratická rovnice 4.6 Úlohy na procvičení

37 5 Řešení soustav rovnic 5.1 Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 5.2 Soustava tří lineárních rovnic o třech neznámých 5.3 Soustava lineární a kvadratické rovnice 5.4 Úlohy na procvičení

38

39 Ukázka řešených úloh v učebním textu

40 Ukázka řešených úloh v učebním textu

41 Ukázka pracovního sešitu

42 Ukázka pracovního sešitu

43 Ukázka pracovních listů

44 Ověřování výsledků vzdělávání
Aktivita 3

45 Cíl aktivity 3 Vytvoření sady výukových testů sady kontrolních testů

46 Plán aktivity 3 Kapitoly: 01 Základy elektrotechniky výukové testy
02 Základy elektrotechniky kontrolní testy 03 Matematické kompetence výukové testy 04 Matematické kompetence kontrolní testy

47 Výstup aktivity 3 Elektrotechnický základ Pracovní sešit část 1
Elektrotechnický základ kontrolní testy Výrazy, rovnice, soustavy rovnic výukové testy Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy kontrolní testy

48 Titulní listy

49 EZ pracovní sešity Obsah Fyzikální jednotky veličiny Vodiče a nevodiče
Stejnosměrný proud Elektrostatika Elektrický proud v kapalinách, plynech, vakuu a polovodičích Magnetismus a elektromagnetismus Střídavý proud Trojfázová soustava Elektromagnetické vlnění

50 EZ pracovní sešity

51 EZ pracovní sešity

52 EZ kontrolní testy

53 MK výukové testy Obsah: Výrazy Vyjádření neznámé ze vzorce
Převody jednotek Řešení rovnic Řešení soustav rovnic Řešení výukových testů

54 MK výukové testy

55 MK kontrolní testy

56 MK kontrolní testy

57 Silnoproudá zapojení Aktivita 4

58 Základní požadavky bezpečnosti pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních Měření elektrických veličin a měřící přístroje

59 Světelné spotřebiče Tepelné spotřebiče

60 Transformátory Elektroměry

61 Úvod do elektrických točivých strojů Elektromagnetické stykače

62 Řídící (inteligentní) relé Ochrana proti nebezpečnému dotyku
IP 68

63 Silnoproudé rozvody Aktivita 5

64 Projektování vnitřních elektrických rozvodů Značky pro situační schémata

65 Silové kabely, vodiče, šňůry a sdělovací vodiče Přepínače, vypínače, ovladače, zásuvky

66 Detektory infračerveného záření Relé a stykače

67 Hlídače teploty Kladení elektrických vedení do stropů a podlah

68 Přepěťové ochrany Elektrická instalace v koupelnách a v prostorách s vanou

69 Hromosvody a zemniče Elektrické rozváděče

70 Domovní telefony a videotelefony Revize elektrických zařízení

71 Druhy prostředí pro elektrická zařízení Programovatelné logické automaty-PLA

72 elektronika Aktivita 6

73 Odborný učební text

74 Učební text je určen žákům 2.-4. ročníku oboru:
Mechanik elektrotechnik Informační technologie

75 Elektronika Základní elektronické součástky a obvody a jejich
Praktické Aplikace

76 Číslicová technika Logické funkce a obvody Klopné obvody Čítače
Mikropočítač

77 Zabezpečovací technika
Elektronické zabezpečovací Systémy Čidla Detektory Hlásiče Signalizace Konstrukční cvičení

78 Programování jednočipových mikropočítačů
Programovací jazyk Řešené úlohy Zadání Výukový účel Teoretický rozbor

79 Otázky V závěru každé Kapitoly jsou
Otázky k procvičování Čím se liší analogový a číslicový signál? Vysvětlete pojem logický obvod! Jakým způsobem se realizuje v číslicovém obvodu logická 0 nebo logická 1? Vyjmenujte tři základní logické funkce! Nakreslete schematickou značku a napište pravdivostní tabulku hradla NAND! Napište De Morganovy zákony! Co znamená pojem minimalizace logické funkce? Odvoďte výslednou funkci Y následujícího obvodu: Jaký je rozdíl mezi kombinačními a sekvenčními logickými obvody? Vyjmenujte základní kombinační logické obvody! Na čem závisí stav sekvenčních logických obvodů? Vyjmenujte základní sekvenční logické obvody! K čemu dojde, přivedeme-li zároveň na oba vstupy RS klopného obvodu úroveň H? K čemu slouží čítač? Porovnejte John von Neumannovu a harvardskou architekturu mikropočítače? Jaké mají výhody a nevýhody? Vysvětlete pojmy bit a Byte. Jak spolu uvedené pojmy souvisí? V závěru každé Kapitoly jsou Opakovací otázky včetně správných odpovědí

80 Test Na konci učebního textu je ke každé kapitole Test Pro ověření
Znalostí

81 Ověřování a hodnocení jednotlivých výstupů
Aktivita 7

82 Cíl aktivity 7 realizace výuky cílové skupiny
ověření vytvořených vzdělávacích textů v matematice, odborných předmětech, přírodovědných předmětech, odborném výcviku

83 Hodnocení učebních textů z přírodovědných předmětů a matematiky
Grafy k tabulce Hodnocení učebních textů z přírodovědných předmětů a matematiky

84 Hodnocení průběhu projektu.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou splnila vytčené cíle v rámci projektu

85 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den!
Mgr. Jiří Mrázek


Stáhnout ppt "Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google