Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příjemce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příjemce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) číslo projektu TE01020168
Příjemce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební Manažer projektu: Alena Kohoutková

2 Představení projektu 2

3 Motivace CESTY k CESTI Nabídnout státu a dodavatelům CESTY(I) ke komplexnímu řešení infrastruktury pro efektivní mobilitu lidí a zboží Dopravní infrastruktura základní podmínkou ekonomické aktivity a společnosti Rozvoj infrastruktury v kontextu celé Evropy s respektováním předchozího vývoje a dostupnosti materiálových zdrojů v jednotlivých regionech Rysy budoucí infrastruktury Environmentálně kompatibilní a šetrná Inteligentní a předvídavá Ekonomicky efektivní

4 Evropské a lokální pojetí
Vývoj technologií pro novou interoperabilní infrastrukturu prostřednictvím spolupráce v celém Evropském výzkumném prostoru Rozvoj materiálových inovací, technologií a strategie pro údržbu a modernizaci stávající infrastruktury s respektováním našich lokálních možností při využití poznatků z celého světa

5 Zvláštnosti staveb dopravní infrastruktury
Dlouhá životnost staveb DI: let, u tunelů i více Vysoká materiálová a nákladová náročnost Vysoká cena za údržbu a obnovu Vysoký nárok na zábor půdy u nových staveb, problémy s vlastnickými vztahy Stavební údržba a rekonstrukce vedou k výrazným a někdy dlouhodobým komplikacím v dopravě, což nepříznivě ovlivňuje řadu sektorů Stávající principy výběrových řízení veřejných zakázek do značné míry potlačují inovační procesy

6 Zvýšení konkurenceschopnosti
Projekt je zaměřen na podstatné inovace na základě přímé spolupráce akademických partnerů s průmyslem s podporou složek státu (ministerstva, kraje) Inovace jsou jedinou cestou k vyšší trvanlivosti, nižší materiálové náročnosti a vyšší užitné hodnotě pro uživatele při šetrném zacházení s životním prostředím a optimálním využití veřejných prostředků Prospěch Odolnost českého stavebnictví proti vnější konkurenci, což uchová či zvýší pracovní příležitosti v ČR Expanze především na trhy východní Evropy, které se bez výrazné změny dopravní infrastruktury nemohou efektivně začlenit do EU

7 Základní oblasti výzkumu a inovací
Multimodální uzly Infrastruktura pro udržitelnou městskou dopravu Infrastruktura pro podporu prioritní dopravní evropské sítě Dopravní infrastruktura zohledňující ochranu životního prostředí Inteligentní a pružná dopravní infrastruktura z hlediska potřeb uživatelů a přizpůsobení se vývojovým trendům Důsledné využití nástrojů analýzy rizik a ekonomického posuzování životního cyklu pro přesnou predikci

8 3 P I L Í Ř E 3 V Ý Z V Y Silnice Železnice Konstrukce Silnice
CÍLE PRO NOVOU I STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU Silnice Železnice Konstrukce MULTIMODÁLNÍ UZLY Silnice Železnice Konstrukce MĚSTSKÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silnice Železnice Konstrukce DÁLKOVÉ KORIDORY ZELENÁ INFRASTRUKTURA -30% C02 INTELIGENTNÍ INFRASTRUKTURA 3 V Ý Z V Y +30% kapacity LEVNÁ INFRASTRUKTURA -30% nákladů vlastníka

9 STRUKTURA PRACOVNÍCH BALÍČKŮ
ŘÍZENÍ PROJEKTU A DISEMINACE Pozemní komunikace Kolejová infrastruktura Mosty Tunely Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

10 STRUKTURA ŘÍZENÍ PROJEKTU
TAČR PRŮMYSLOVÝ VÝBOR ŘÍDICÍ VÝBOR MANAŽER PROJEKTU VĚDECKÝ VÝBOR Vedení pracovního balíčku č.1 - ČVUT - Vedení pracovního balíčku č.8 - ČVUT - Vedení pracovního balíčku č.2 - VUT - Vedení pracovního balíčku č.3 - ČVUT - Vedení pracovního balíčku č.4 - ČVUT - Vedení pracovního balíčku č.5 - CDV - Vedení pracovního balíčku č.6 - CDV - Vedení pracovního balíčku č.7 - ČVUT -

11 Přínosy v environmentální oblasti
Výrazné snížení nároků na spotřebu energeticky náročných neobnovitelných materiálů Rozvoj využití druhotných surovin a vedlejších produktů – např. popílky, kde ČR je největší producent na obyvatele Snížení produkce odpadů, zvýšení podílu recyklovaných materiálů Snížení nároků na prostor Řešení pro přesné sledování emisí a efektivní snižování jednotlivých negativních vlivů (hluk, vibrace, nehodovost, znečištění ovzduší)

12 Přínosy v oblasti inteligentní dopravní infrastruktury
Zlepšení propojení různých druhů dopravy Lepší integraci mezi dálkovou dopravou a dopravou v urbanizovaných oblastech Snazší přístup k dopravě pro všechny skupiny obyvatel, včetně handicapovaných a starších Lepší predikci životního cyklu v důsledku uplatnění monitoringu a prosazení tzv. peformance-based přístupů Nové technologie pro rekonstrukce a opravy, které sníží ztrátové časy až o 50 % Nové pracovní příležitosti v oblasti údržby a rekonstrukcí Zvýšení bezpečnosti dopravy

13 Přínosy v oblasti hospodárné dopravní infrastruktury
Vyšší využití výsledků komplexního výzkumu Lepší zhodnocení rizika, které umožní nalezení vhodnějších forem financování Optimalizace v rozhodování založená na cost-benefit přístupu v celém životním cyklu stavby Podklady pro zlepšený systém hodnocení veřejných soutěží. Přechod od ceny investice k ceně za celý životní cyklus Zlepšení nástrojů hospodaření s dopravní infrastrukturou

14

15 Výbory CESTI 15

16 Řídicí výbor Koncepce a strategie Centra
Schválení Podrobného plánu práce, zpráv o jeho plnění Kontrola nakládání s finančními prostředky Rozhodování o změnách pracovní náplně, rozpočtu Rozhodování o změnách klíčových osob (projektový manažer, vedoucí WP) ČVUT prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng. VUT doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. Metrostav Ing. Ivan Hrdina Skanska Ing. Leoš Vrzalík Eurovia Ing. Michal Sýkora Hochtief Ing. Ladislav Štefan SMP CZ Ing. Vladimír Brejcha, FEng. Total Ing. Václav Valentin Nievelt-Labor Ing. Václav Neuvirt, CSc. Pontex Ing. Milan Kalný Bilfinger MCE Ing. Jan Tatíček Valbek Ing. Jiří Jachan SDS Exmost Ing. Miroslav Novák Consultest Ing. Zdeněk Mudrych Geostar Mgr. David Relich, Ph.D. IKP Ing. Libor Mařík 3G Ing. Martin Srb CDV Ing. Josef Stryk, Ph.D. Kolejconsult Ing. Ladislav Minář, CSc. DT Výhybkárna Ing. Marek Smolka VŠB doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. 16

17 Statut a organizační řád Řídícího výboru CESTI
Základní dokument upravující jednání orgánů Centra Výkonný orgán Centra = Řídící výbor Poradní orgány ŘV = Vědecký a Průmyslový výbor Složení a působnost Řídícího výboru Složení a působnost Vědeckého výboru Složení a působnost Průmyslového výboru 17

18 Vedoucí pracovních balíčků
WP1 (pozemní komunikace) Ing. Jan Valentin, Ph.D. ČVUT WP2 (kolejová infrastruktura) doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. VUT WP3 (mosty) doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. WP4 (tunely) doc. Dr. Ing. Jan Pruška WP5 (doprava a životní prostředí) Ing. Jiří Jedlička CDV WP6 (bezpečnost a spolehlivost kcí) Ing. Josef Stryk, Ph.D. WP7 (systémy hospodaření) prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., FEng. WP8 (řízení projektu) prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng 18

19 Členy jsou vedoucí pracovních balíčků
Vědecký výbor Členy jsou vedoucí pracovních balíčků Zodpovědnost za řízení, koordinaci a kvalitu výzkumných aktivit Sestavuje Implementační plán výsledků projektu Navrhuje změny Podrobného plánu práce Kontroluje plnění obou plánů, informuje o něm Řídící výbor 19

20 Průmyslový výbor Zajišťuje využitelnost výsledků, jejich přenos do praxe Návrhy na uzavření smluv o odběru výsledků (viz Všeobecné podmínky čl. 15 odst. 8) a 9)) Navrhuje modifikaci výzkumných aktivit dle potřeb průmyslové sféry Dává podněty pro sestavení Implementačního plánu výsledků Metrostav prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Skanska Ing. Jiří Peřina Eurovia Ing. Jiří Kašpar Hochtief Ing. Tomáš Vladík SMP CZ Ing. Vladimír Brejcha, FEng. Total Ing. Václav Valentin Nievelt-Labor prozatím neobsazují Pontex Ing. Milan Kalný Bilfinger MCE Valbek Ing. Jiří Jachan SDS Exmost Ing. Jakub Lysoněk Consultest Ing. Tomáš Matějka Geostar IKP Ing. Libor Mařík 3G Ing. Martin Srb Kolejconsult Ing. Martin Volf DT Výhybkárna Ing. Marek Smolka 20

21 Propagace CESTI 21

22 Webové stránky Centra – www.cesti.cz
Zatím pracovní verze 22

23 Propagační leták Centra
Zviditelnění projektu na konferencích, výstavách Umístění letáčků v sídlech účastníků (na recepci apod.) V češtině a angličtině 23

24 Prezentace výsledků projektu za uplynulý rok
Workshop CESTI 2013 Prezentace výsledků projektu za uplynulý rok Přehled o práci ostatních => synergie, větší provázanost Příprava Termín konání: listopad 2013 Místo konání: Praha (další roky Brno, Ostrava) 3 příspěvky za každý balíček Prezentace 10 – 15 minut Sborník s články 24

25 Prezentace pracovních balíčků
25

26 WP1 – Pozemní komunikace Ing. Jan Valentin, Ph.D. (ČVUT)
26

27 WP1 (ROADS): motivační faktory, celospolečenská potřeba
snižování závislosti na omezených přírodních zdrojích a jejich lepší využití (podpora maximální recyklace); snižování energetické náročnosti (nižší dopady na ŽP, lepší carbon footprint); rostoucí nároky bezpečnosti s ohledem k demografickému vývoji; disponibilita finančních zdrojů obnovy, údržby a nové výstavby (maximalizace životního cyklu, zvyšování trvanlivosti). WP1 (ROADS): hlavní skupiny aktivit asfaltové vrstvy pro vozovky s vylepšenými funkčními parametry a vysokou výkonností; trvanlivé CB kryty včetně inovativních pojiv a řešení pro rychlé opravy; technická řešení obnovy a souvislé údržby založená na koncepci plně recyklovatelné vozovky; progresivní navrhování vozovek založené na probabilistických predikčních modelech a parametrech užitného chování; systémy a inovativní řešení odvodnění konstrukcí vozovek; technologické inovace podkladních vrstev, využití geosyntetik. 27

28 WP1 (ROADS): konkretizace pro období 2013-2014, dosavadní impulsy
Asfaltové vrstvy s vylepšenými funkčními parametry nízkoteplotní směsi litých asfaltů další vývojové možnosti hutněných nízkoteplotních asfaltových směsí sledování snížených emisí vhodný kalkulátor prokázání přínosu nízkoteplotních směsí (vazba na WP5 a WP7) druhá generace směsí s vysokým modulem tuhosti (včetně testování a vývoje vhodných pojiv) Koncepce plně recyklovatelné vozovky návrhy a ověřování směsí s podílem asfaltového recyklátu >30% Směsi pro nízkohlučné asfaltové vrstvy (vazba na WP5). WP1 (ROADS): vazby na další WP WP4: vozovky v tunelech WP5: problematika LCA CB a asfaltových technologií; využití vedlejších produktů a místních materiálů v konstrukcích; technologie obrusných vrstev pro snižování hlučnosti WP6: vzájemná provázanost mezi aktivitou „progresivní navrhování vozovek“, zpřesňováním funkčních charakteristik a využitím progresivních diagnostických metod WP7: provázanost predikčních modelů užitného chování konstrukcí vozovek a systémů hospodaření s vozovkou, včetně vazby na analytické nástroje life-cycle costing 28

29 WP2 – Kolejová infrastruktura doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. (VUT)
29

30 WP2 Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury
WT1 Drážní spodek – zvyšování únosnosti stávajících konstrukcí s ohledem na minimální rušení drážního provozu WT2 Drážní svršek – zvyšování technologické úrovně s ohledem na odolnost a životnost konstrukce WT3 Výhybky a výhybkové konstrukce – snižování negativních dynamických účinků, zvyšování spolehlivosti konstrukcí WT4 Management stavební činnosti a údržbových prací – rozvoj pokročilých technologických procesů, strategie a dlouhodobé plánování WT5 Použití recyklovaných materiálů – efektivní využití materiálů vyzískaných při rekonstrukcích kolejové infrastruktury 30

31 Podrobný plán práce WP2 M1: Vyhodnocení databází správců infrastruktury a zhotovitelů, identifikace rozhodujících aspektů ovlivňujících náklady, identifikace technických problémů a jejich možných příčin (M08) M2: Rešerše dostupných zdrojů, analýza domácích i zahraničních vědeckých publikací, souhrn poznatků z předchozích projektů, zpracování zprávy o současném stavu problematiky (M12) M3: Zahájení sběru dat z monitoringu zkušebních úseků (nejzazší termín) (M12) M4: Stanovení parametrů a požadavků na výpočetní modely a měření (M16) M5: Zpracování zprávy o prvním vyhodnocení dat získaných monitoringem zkušebních úseků (M20) M6: Konečné stanovení požadavků na návrh a technická řešení, návrh strategie údržby (M24) M7: Výstup výsledných konstrukčních návrhů, řešení, opatření, akcí a zásahy, aktualizace plánu na období M37-M82 (M36) M8: Výstup výsledků analýzy rozvoje skluzových vln, tuhosti kolejové jízdní dráhy, strategie údržby a investiční činnosti, aktualizace plánu na období M37-M82 (M36) 31

32 Podrobný plán práce WP2 M9: Zahájení implementace návrhů a řešení ve formě výroby prototypů, pilotních projektů, pilotních projektů pro údržbu a stavební činnost (M42) M10: Použití nových návrhů a řešení, pilotních projektů pro údržbu a stavební činnost ve zkušebních úsecích (M48) M11: Zahájení vyhodnocení použitých návrhů a řešení ve zkušebních úsecích a pilotních projektech (M54) M12: Vyhodnocení získaných dat týkajících se použitých návrhů, řešení a pilotních projektů (M60) M13: Zahájení přípravy výstupů ve formě software, certikovaných metodik, předpisů a příruček (M64) M14: Dokončení realizace výstupů a přechod do fáze diseminace (M74) M15: Dokončení diseminace výsledků, zhodnocení jejich zavedení do praxe (M82) 32

33 Informace o propojení WP2 s ostatními balíčky
WP4 Tunely vývoj pevných jízdních drah v tunelech WP5 Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura – činnosti zaměřené na nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací lokálně dostupné materiály, stavební odpady a vedlejší produkty průmyslové a energetické výroby WP7 Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře zvýšení efektivnosti přípravy a realizace dopravních staveb tvorba a zavedení metodiky hodnocení staveb na základě stanovení nákladů životního cyklu 33

34 WP3 – Mosty doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. (ČVUT)
34

35 WP3 MOSTY: efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností
Činnosti v roce 2013: Vyhodnocení metod pro diagnostiku 08/2013 Vývoj a zkoušení nových materiálů 02/2015 Metodika pro stanovení stavu mostu 06/2014 Dlouhodobé sledování mostních konstrukcí 12/2019 Materiály pro opravy a rekonstrukce 02/2016 Experimentální stavba z UHPC 02/2016 35

36 WP3 MOSTY: efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností
Zodpovědný řešitel: ČVUT Praha Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. Spoluřešitelé: VUT Brno Prof. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Metrostav Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. Skanska Ing. Jiří Peřina Eurovia Ing. Petr Klimeš Hochtief Ing. Dušan Melzer SMP Ing. Vladimír Brejcha Pontex Ing. Milan Kalný MCE Slaný Ing. Aleš Masopust Valbek Ing. Jiří Jachan SDS Exmost Ing. Miroslav Novák 36

37 WP4 – Tunely doc. Dr. Ing. Jan Pruška (ČVUT)
37

38 Minimalizace rizik při výstavbě tunelů
WP4 Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická řešení. Shrnutí obsahu balíčku. Minimalizace rizik při výstavbě tunelů Vývoj vláknobetonu a jeho aplikace na konstrukci Vývoj vodonepropustného betonového ostění Vývoj spřaženého primárního a sekundárního ostění Vývoj pokrokových tunelových ostění pro mechanizované tunelování 38

39 Vývoj jednoplášťového tunelového ostění ze stříkaného betonu
WP4 Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická řešení. Shrnutí obsahu balíčku. Vývoj jednoplášťového tunelového ostění ze stříkaného betonu Vývoj materiálů a technologií pro vozovky v silničních tunelech Vývoj pevných jízdních drah v železničních tunelech 39

40 Propojení WP4 s ostatními balíčky
WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností - Spolupráce při hledání efektivních konstrukčních řešení vozovek WP2: Progresivní přístup k technickým, technologickým a ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury Pevná jízdní dráha v tunelech - Analýza únosnosti a tuhosti drážního spodku z hlediska dynamických účinků Pevná jízdní dráha s kontinuálně podepřenou kolejnicí S WP2 podklady pro LCCA (LifeCycleCostAnalysis) 40

41 WP5: Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura Ing
WP5: Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura Ing. Jiří Jedlička (CDV) 41

42 WP5 Nástroje Nástroje a metody modelování vlivu dopravy a dopravní infrastruktury na životní prostředí Vývoj a zavedení kalkulátoru uhlíkové stopy pro silniční stavby Zavedení LCA produktových toků určujících materiálů silničního stavitelství Vývoj zjednodušeného a komplexního nástroje analýzy životního cyklu staveb dopravní infrastruktury z hlediska životního prostředí Nástroje a technická řešení omezování hlukové zátěže a vibrací Pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy Návrhy a uplatnění progresivních řešení pro hluk omezujících konstrukce včetně postupů určení akustické životnosti konstrukce Inovativní technická řešení omezení vzniku a šíření vibrací u systému kolejové dopravy

43 WP5 Postupy Lokálně dostupné materiály, stavební odpady a vedlejší produkty průmyslové a energetické výroby Postupy vzorkování a metod charakterizace lokálních materiálů, odpadů a vedlejších produktů Rozvoj technologických možností využití lokálních materiálů, odpadů a vedlejších produktů jako alternativních pojiv či ekonomicky efektivních plniv Postupy využití kontaminovaných materiálů s možnostmi účinné pasivace Znečištění ovzduší a vody - měřící postupy Monitoring drenážních vod v tunelech, vznik sintrů, údržba drenáží Dlouhodobé sledování zimní údržby ve vztahu k zátěži životního prostředí v okolí komunikací, sledování kontaminace dešťové vody Objektivizace vstupních dat v procesu EIA Hodnocení dopadů záměrů na dopravu, specifikace odborných a kvalifikačních předpokladů

44 WP6 – Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí Ing
WP6 – Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí Ing. Josef Stryk, Ph.D. (CDV) 44

45 WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí (vede CDV - DI)
Řeší 4 oblasti: Nové a progresivní diagnostické metody (CDV, ČVUT, Nievelt Labor, Consultest) Vážení vozidel za pohybu (WIM) (CDV, ČVUT) Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury (CDV, ČVUT, SDS Exmost, VUT) Požáry v tunelech - ověření a návrh scénářů úniku (VUT, ČVUT) 45

46 WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí (vede CDV - DI)
Nové a progresivní diagnostické metody (1/ /2017) Databáze nových a progresivních diagnostických metod se vzorovými příklady jejich uplatnění (6/2014) Měřicí vozidlo osazené různými diagnostickými technikami pro měření parametrů vozovek a jejich blízkého okolí (12/2014) Metodika pro aplikaci nových a progresivních diagnostických metod na silnicích, mostech, v tunelech a na železnici - část 1 (6/2015) Metodika - část 2 (12/2017) Vážení vozidel za pohybu (WIM) (1/ /2014) Databáze vzorových řešení systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) a způsobu jejich uplatnění (6/2014) Vzorový systém vážení vozidel za pohybu (WIM) na vybraném úseku vozovky – bez investic, návrh a supervize (10/2014) Metodika pro navržení a provoz systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) pro silnice, mosty a tunely (12/2014) 46

47 WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí (vede CDV - DI)
Komplexní systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury (6/ /2019) Databáze vzorových řešení systémů kontinuálního monitorování se vzorovými příklady jejich uplatnění (6/2015) Vzorový systém kontinuálního monitorování vybraného úseku vozovky pozemní komunikace – bez investic, návrh a supervize (12/2015) Metodika pro navržení a provoz systémů kontinuálního monitorování silnic, mostů a tunelů - část 1 (12/2015) Metodika - část 2 (6/2019) Požáry v tunelech - ověření a návrh scénářů úniku (6/ /2017) Modely šíření ohně a toxických plynů při haváriích v tunelech (6/2015) Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek (6/2016) Metodika pro strategie bezpečné evakuace posádek vozidel při požárech v tunelech (12/2017) 47

48 Napojení WP6 na ostatní WPs
Především spolupráce CDV s partnery z ČVUT, ostatní mají celkem nízké náklady (VUT, Consultest, SDS Exmost, Nievelt Labor) WP1 – vozovky s cementobetonovým krytem, drenážní systémy WP2, WP3, WP4 – spíš jen poskytování informací z těchto WP pro diagnostiku a systémy kontinuálního monitorování; můžeme jim poskytnout informace o WIM, požáry v tunelech WP5 ŽP – 0 WP7 – vstupy od nás pro analýzy 48

49 WP7 – Systémy hospodaření a oceňování životního cyklu prof. Ing
WP7 – Systémy hospodaření a oceňování životního cyklu prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (ČVUT) 49

50 Pracovní balíček WP7 WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře Zlepšení stávajících systémů – datová základna pro apriorní stanovení ceny díla, mezinárodní srovnání  cenové limity “Když před dvěma lety srovnávali ekonomové z CERGE ceny některých komponentů, z nichž se stavějí dálnice, zjistili velmi zajímavé věci. Na jednom staveništi se cena „krytu z kameniva obalovaného živicí“ pohybovala pod dvěma tisíci korun za metr čtvereční, na jiném stála skoro 29 tisíc. Rozdíl v cenách svodidel se pohyboval mezi 200 za metr až k 11 tisícům korun za metr.” Respekt Zlepšení kontrolních mechanismů Analýza životního cyklu (LCCA) včetně rizikové analýzy Trvanlivost konstrukce a materiálů Certifikované metodiky, manuály, demonstrační stavby 50

51 Struktura a synergie balíčků
WP7 WP1: Pozemní komunikace WP2: Kolejová infrastruktura WP3: Mosty WP4: Tunely WP6: Bezpečnost a spolehlivost Ekonomika K126 Doc. Tomek Dr. Hromada Riziková analýza K132 Prof. J. Šejnoha Data pro analýzu životního cyklu, diagnostika stávajících konstrukcí Kvantifikace a minimalizace rizik Optimalizace Materiál a modelování K132 Prof. Bittnar Doc. Šmilauer Modelování VUT Prof. Novák Průmysloví partneři ve WP7: Skanska, Eurovia, Hochtief, Nievelt-Labor, Centrum dopravního výzkumu. 51

52 Podrobný plán práce 52

53 Podrobný plán práce Sestaven manažerkou projektu ve spolupráci s vedoucími balíčků podle návrhu projektu Přehled plánovaných výzkumných aktivit a výsledků Termíny plnění pracovních úkolů 53

54 Změny Podrobného plánu práce oproti Návrhu projektu
Několik změn termínů v rámci WP5 a WP6 Posuny činností, dílčích cílů a výstupů Překlepy v přihlášce Nutnost zachovat čas pro měření, modelování a experimenty Nutnost zachovat čas pro certifikaci metodik na ministerstvu dopravy Posuny milníků v návaznosti na posuny činností, dílčích cílů a výstupů 54

55 Administrace projektu
55

56 Pravidla pro publicitu
Články, prezentace, plakáty, broužury, letáky, metodiky, software… – všude nutno informovat (slovně anebo logem TAČR), že výstup byl spolufinancován z prostředků TAČR Příspěvek/Metodika/Software/… byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), číslo projektu TE 56

57 Naše cesty Naše CESTI …je nás na to 21 57

58 Děkuji za pozornost 58


Stáhnout ppt "Příjemce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební"

Podobné prezentace


Reklamy Google