Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy menšinových skupin II Služby pro uprchlíky a etnické menšiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy menšinových skupin II Služby pro uprchlíky a etnické menšiny."— Transkript prezentace:

1 Problémy menšinových skupin II Služby pro uprchlíky a etnické menšiny

2 Pojem uprchlík • "Pojem uprchlík se vztahuje na kteroukoliv osobu, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, ochranu své vlasti." • Základní definice pojmu uprchlík stanovená v Úmluvě o právním postavení uprchlíků-Ženevská konvence – přijatá OSN v Ženevě roku 1951. • Jedná se o nejdůležitější pramen mezinárodního uprchlického práva • Toto vymezení je klíčové při rozhodování o postavení uprchlíka, případně udělení azylu a je to základ pro českou legislativu. • Nestanoví pouze koho je třeba za uprchlíka považovat, ale také jak se k němu státy mají chovat. • V sociální sféře musí mít uprchlíci minimálně taková práva, jako jiní cizinci s legálním pobytovým statusem.

3 Sociální služby • Sociální službu zákon charakterizuje jako činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. • • Základní druhy a formy sociálních služeb (Zákon č. 108/2006 Sb.) • sociální poradenství • služby sociální péče • služby sociální prevence • Na základě Ženevské konvence a ostatních mezinárodních smluv, je Česká republika povinna zabezpečit základní životní potřeby, důstojnou existenci a zajistit žadatelům o mezinárodní ochranu sociální služby od zahájení řízení o mezinárodní ochranu až po jeho ukončení. • Sociální služby jsou po celou dobu azylové procedury i po udělení azylu poskytovány jak sociálními pracovníky ve státních zařízeních, tak sociálními pracovníky specifických nevládních organizací •

4 Organizace pro migranty v ČR • 1) Vládní sektor • V České republice jsou záležitosti týkající se uprchlíků v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky, které je nejvyšším státním orgánem zodpovědným za výkon azylové a migrační politiky. Na vládní úrovni se zabývá problematikou migrace i ministerstvo práce a sociálních věcí. Realizuji různé projekty, které napomáhají integraci cizinců do české společnosti. Taktéž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Postupně se v rámci ministerstva vnitra vyčlenily tři instituce, které jsou nedílnou součástí práce s uprchlíky.

5 Odbor azylové a migrační politiky • Odbor působí v oblasti mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců či osob bez státní příslušnosti. Dále do jeho kompetence spadá problematika ochrany státních hranic, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. •. Podílí se také na integraci cizinců. • Dále jedná za ministerstvo v řízení před soudy. •. Také se podílí na přípravě humanitárních programů.

6 Správa uprchlických zařízení- SUZ • -Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky (SUZ) je provozovatelem přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek. Poskytuje zde zejména ubytovací, stravovací, psychologické, sociální, vzdělávací a poradenské služby a zajišťuje také volnočasové aktivity. • -SUZ byla zřízena 1. ledna 1996, Od 1. ledna 2006 má SUZ ve správě i zařízení pro zajištění cizinců. • - Česká republika zabezpečuje prostřednictvím SUZ ubytování a další služby žadatelům, azylantům a zajištěným cizincům, a to na základě zákonů č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 325/1999 Sb. o azylu

7 • Azylové zařízení • -Azylová zařízení jsou přijímací, pobytová a integrační azylová střediska ve správě SUZ. Ke klientům je přistupováno individuálně s ohledem na náboženské, etnické a kulturní odlišnosti • Přijímací středisko • -Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur- identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření a předepsaná vstupní zdravotní prohlídka. • -Není možné ho volně opustit. • -Je zde poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit. • -Pobytová střediska v ČR-na letišti Praha-Ruzyně, v obci Vyšší Lhoty a Zastávka

8 • Pobytové středisko • -Slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami • -Mohou středisko volně opuštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí • -Služby obdobné jako v PS, zaměřené na sociální práci a volnočasové aktivity. • Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám - nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí. • Pobytová střediska v ČR – Havířov, Kostelec nad Orlicí • Integrační středisko • -slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu. • -Slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. • -Max. 18 měsíců, ubytování je zpoplatněno • -IS v ČR – Jaroměř, Brno,Česká Lípa

9 • Zařízení pro zajištění cizinců • -Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území ČR dostaly do rozporu s legislativou. • -Zajištěny mohou být jen osoby starší 15 let, na dobu max. 180 dní. • -ZZC v ČR – Bělá pod Bezdězem, Poštorná • Centrum na podporu a integraci cizinců • -Poskytuje především: poradenskou a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, internetové pracoviště a knihovnu • -CPIC v ČR – Ostrava, Pardubice, Zlín, Plzeň

10 Ředitelství služeb cizinecké policie • Podílí se na plnění úkolů při ochraně státních hranic, kontrole přeshraničního provozu, rozhoduje o povolení vstupu, pobytu nebo vycestování z území státu, rozhoduje o odepření vstupu, o správním vyhoštění cizinců, zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, spolupracuje s Policií České republiky a s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.

11 • 2) Neziskový sektor • Organizace pro pomoc uprchlíkům • -právní a soc. poradenství, vzdělávací aktivity • Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice • Poradna pro integraci • - Soc. a právní poradenství, čeština pro cizince, sociokulturní kurzy, multikulturní aktivity, soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi • Praha, Ústí nad Labem • Sdružení pro integraci a migraci • --lidskoprávní nezisková orgnizace hájící práva cizincům v ČR • - práv. a soc. poradenství, působení na veřejnosti a advokacie, psychosoc. Pomoc • Praha 3

12 • Centrum pro integraci cizinců • -Pracovní a soc. poradenství, čeština pro cizince • Praha – Žižkov • Arcidiecézní charita Praha – Středisko migrace Praha • Soc. a právní poradenství, výuka českého jazyka, asistenční služby příslušníků třetích zemí • Diakonie Českobratrské církve evangelické • Diecézní charita Brno • Diecézní charita Litoměřice • Islámská nadace Praha • -charitativní činnost- soc. pomoc soc. slabším • -uprchlické tábory- ošacení, fin. pomoc, výuka dětí • - podpora vězněných muslimů • - jazykové kurzy


Stáhnout ppt "Problémy menšinových skupin II Služby pro uprchlíky a etnické menšiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google