Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předkládá: Bc. Jan Tomiczek předseda pracovní skupiny POR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předkládá: Bc. Jan Tomiczek předseda pracovní skupiny POR"— Transkript prezentace:

1 Předkládá: Bc. Jan Tomiczek předseda pracovní skupiny POR
Informace pro schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 7. května   Realizace Programu obnovy rodiny Předkládá: Bc. Jan Tomiczek předseda pracovní skupiny POR

2 Na co navazujeme Program obnovy venkova, projednaný vládou 29. května 1991 Založení Spolku pro obnovu venkova ČR 1. června 1993 "Jeho ustanovením sledujeme překonávání dosavadní roztříštěnosti přístupů a sladění zájmů a spojování činností i prostředků při společném díle obnovy, které navzdory úsilí o změnu materiální podstaty chápeme především jako nápravu a rozšíření možností společenského a duchovního života na venkově." (Základní prohlášení Spolku) Novelizace Programu obnovy venkova, schválená usnesením vlády č. 730 ze dne 11. listopadu 1998 Komunitně vedený místní rozvoj, který má být součástí implementačního systému všech OP v období (pokud se k tomu ČR přihlásí)

3 Naše zkušenosti Měli pravdu zakladatel Spolku Ing. Ivan Dejmal a jeho místopředseda sociolog Mgr. Bohuslav Blažek, kteří zdůrazňovali, že základem obnovy venkova je jeho duchovní obnova. Trvale úspěšné jsou ty obce, kde reálně existuje občanská soudržnost, postavená na morálních hodnotách. Starostové se mohou o své občany opřít a úspěšně realizovat i náročné projekty. Vhodnou metodou je komunitní plánování, pokud je prováděno v kontextu komplexního dlouhodobého rozvoje obce a regionu a za účasti odborníků.

4 Rodina základem ekonomické prosperity státu
Pospolitost a soudržnost obyvatel obce vyvěrá z výchovy v rodině a její soudržnosti. Dobře fungující rodina je proto základem úspěšnosti obcí i prosperity státu. Výchova v rodině má největší vliv na utváření charakteru dětí. Rodiny se dotýkají aktivity obce a vztahy ve společnosti od narození dítěte, přes proces školního i celoživotního vzdělávání, možností zaměstnání až po život seniorů. Bez dobře fungující rodiny nelze úspěšně řešit prohlubující se deficit pracující části populace ve vztahu k seniorům. Proto i toto celoevropsky akcentované téma spojujeme s podporou rodiny.

5 Co jsme udělali Zakládající člen Spolku Ing. Kovář zpracoval koncept Programu obnovy rodiny (POR) v 10 tematických okruzích: 1. Rodina a veřejná správa 2. Rodina a legislativa 3. Rodina a škola 4. Rodina a zdravotnictví + sociální péče 5. Rodina a média 6. Rodina a vzory 7. Rodina a bioetika + psychologie 8. Rodina a práce 9. Rodina a prostředí pro život 10. Rodina a trvalé hodnoty Jeho návrh byl projednáván v jednorázově vytvořené pracovní skupině odborníků za vedením člena předsednictva Spolku Bc. Jana Tomiczka a po dopracování schválen schůzí Spolku 7. června Ke schválenému programu bylo připojeno 35 konkrétních aktivit k jeho realizaci (z toho 20 dlouhodobých úkolů v gesci starostů), které schůze Spolku vzala na vědomí.

6 Složení pracovní skupiny POR
Po schválení programu byla dohodnuta obměna a doplnění členů pracovní skupiny tak, že do ní vyšle zástupce z řad svých členů nebo sympatizantů každá krajská organizace SPOV. To dosud nesplnil SPOV Středočeského kraje. Současné složení PS POR: 1. Bc. Jan Tomiczek, předseda PS 2. Ing. arch. Jan Florian 3. Aleš Hodina 4. Ludmila Kolářová 5. Rut Kolínská, prezidentka sítě MC 6. Ing. Mojmír Kovář 7. Dagmar Novosadová, KO SMO ČR 8. Radek Polášek 9. Ing. Vojtěch Ryza 10. Jan Satke 11. Daniela Wimmerová (Jihočeský) 12. Ing. Pavel Perout (Jihomoravský) 13. Ing. Štěpánka Bergerová (Karlovarský) 14. Ing. Dušan Šustr (Královéhradecký) 15. Lenka Cincibusová (Liberecký) 16. Bc. Anna Mužná (Moravskoslezský) 17. Hana Školoudová (Olomoucký) 18. Věra Rálišová (Pardubický) 19. Ida Kaiserová (Plzeňský) 20. Jaroslav Vlasák (Ústecký)

7 Obnova rodiny na webu Spolku
Bezprostředně po schůzi Spolku 6. dubna 2010, tematicky zaměřené na rodinu (vystoupení "Rodina nástroj prosperity" – Pavel Raus, "Zadlužování rodin a finanční gramotnost" – Barbara Jandová a "Rodina v širším pojetí" – Mojmír Kovář), byla na zřízena rubrika Obnova rodiny. V únoru 2012, kdy byl zpracován koncept POR, byly zřízeny podrubriky, pojmenované podle jeho 10 tematických okruhů. Tato část webu SPOV ČR byla využita: -         - v období do schválení POR především jako diskusní platforma k jeho utváření; -         - po schválení POR ke zveřejňování článků a odkazů se vztahem k POR; - ke 14 tematicky zaměřeným měsíčním chatům od září 2011 do konce roku 2012; -         - od ledna 2013 k otevřenému setkávání členů pracovní skupiny (formou chatu každé třetí úterý v měsíci v 9 hodin dopoledne). Přípravou chatů, na které byli přizváváni zástupci státních orgánů i neziskového sektoru, byla zahájena spolupráce s dalšími institucemi, které mají zkušenosti z řešení dílčích otázek Programu obnovy rodiny. V listopadu 2011 byla zřízena a je průběžně doplňována podrubrika Užitečné adresy, obsahující odkazy na webové stránky na tomto poli působících institucí.

8 Tematické chaty 18. 12. 2012 Rodina a trvalé hodnoty
Rodina a média Rok Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Rodina a prostředí pro život Táta dneska frčí Rodina, vzory a práce Rodina, zdravotnictví, bioetika a psychologie Rodina a škola Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR Národní koncepce rodinné politiky Komplexní řešení demografického problému – vize a realita Nový občanský zákoník Tvorba prorodinných aktivit obce v kontextu přidané a mínusové hodnoty života na venkově Podpora rodin na úrovni obcí

9 Další aktivity 16.   2011 Setkání Škol obnovy venkova v obci Horní Ředice (témata "Od Programu obnovy vesnice k LEADERu" a "Sociální problematika na venkově") 1. 9. 2011 Příprava dopisu předsedy Spolku Mgr. Kavaly ke změně zákona o rodině, podporující střídavou péči o děti po rozvodu rodičů předsedům poslaneckých klubů a členům ústavně-právního výboru PS Parlamentu ČR  11. 2011 Konference Program obnovy rodiny v Malenovicích, uspořádaná Školou obnovy venkova v Třanovicích a Spolkem pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje  11. 2011 Národní konference Venkov 2011 "Venkov v Prčici" v Sedlčanech - referáty Bc. Tomiczka, Ing. Hodiny a Rut Kolinské, prezidentky Sítě mateřských center, o.s., na workshopu Venkov, tradice a rodina 23. 2. 2012 Konference Udržitelný rozvoj v Třanovicích (zejm. Bc. Mužná: Zkušenosti se zapojováním veřejnosti do plánování a rozhodování v obci, RNDr. Novák, Ph.D.: Udržitelný rozvoj venkovských společenství, Mgr. Monika Žídková, Gabriela Šnajdrová: Malenovice - Obec přátelská rodině 2011 a Řezníček: Evropská cena obnovy vesnice 2010)   Dopis vedoucího pracovní skupiny POR a člena předsednictva Spolku Bc. Tomiczka členům Spolku ke Dni matek a Dni otců

10 Další aktivity (2) 25.  Jednání pracovní skupiny v Brně, které vyústilo ke zpracování "Manuálu pro starosty malých obcí" členkou PS POR a starostkou obce Skotnice Bc. Annou Mužnou 5. 6. 2012 Prezentace realizace POR na schůzi Spolku (předseda PS POR Bc. Tomiczek) Setkání škol obnovy venkova ve Vlašimi - referát Zuzany Veverkové "Škola lásky v rodině" Národní konference Venkov 2012 "Venkov na hranici" v Nových Hradech – workshop C Lidské zdroje na venkově 12.  Brainstorming k Programu obnovy rodiny v Brně 20.  Prezentace POR na semináři Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR "Knihovna jako komunitní centrum" v Sedlčanech (členka PS POR a SKIV ČR Daniela Wimmerová). 28. 2. 2013 Setkání členů PS POR, neziskových organizací a MAS ve Skotnici

11 Další aktivity (3) Konference Kraje Vysočina „Jak skloubit práci a rodinu?“ v Jihlavě 24. 4. 2013 Zpracování pozičního materiálu "Rodina a knihovny obcí" o možnostech a cílech zapojení knihoven do realizace POR (pracovní skupina SKIP ČR Z. Ježková, B. Blažková, D. Wimmerová)  5. 2013 Setkání škol obnovy venkova v obci Vísky (jedno s témat je "Venkov a rodina") 29.  Konference orientovaná na mládež a rodinu v Olomouckém kraji Konference k Programu obnovy rodiny v Novosedlích nad Nežárkou v Jihočeském kraji Redakce Zpravodaje venkova rozšířila svůj záběr o rozhovory a články, týkající se rodiny (Šulák). Jednání s představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí (ing. arch. Florian) Účast na některých jednáních Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR (Ing. arch. Florian, Bc. Tomiczek)  

12 Výsledky brainstormingu – vzory
Cíle:            - Propagovat nezastupitelnou roli otce i v rámci DNE OTCŮ (třetí červnová neděle), stejně jako roli matky i v rámci DNE MATEK (druhá květnová neděle). - Podporovat skutečnou rovnoprávnost mužů a žen, danou jednotou v různosti funkcí, nikoliv jako boj o moc – proti dětem, který je neslučitelný s výchovou. Akce: Den matek 12. května 2013 Týden pro rodinu 13. – 18. května 2013 – upozornit starosty na konání, mimo jiné také na konferenci Národního centra pro rodinu Den otců 16. června 2013 Řešení: Propagace na webu obcí, konference mužů, rodin, atd. Kdo: Krajští koordinátoři POR, obce ve spolupráci se Sítí mateřských center (Ruth Kolínská – kampaň Táta dneska frčí) a diecésními centry pro rodinu (CPR) v jednotlivých krajích             Propagace vzdělávacích prorodinných kurzů Řešení: Připravit odkazy na vzdělávací prorodinné kurzy (např. "Manželské večery", kurzy CPR v jednotlivých krajích), aby tyto odkazy mohly obce umístit na své weby. Kdo: Krajští koordinátoři POR ve spolupráci s NNO v kraji Podpora filmů a televizních pořadů o dobrých manželských vzorech Řešení: Oslovit ministerstva, hledat prostředky na filmy (viz CPR Ostrava). Konkrétní náměty dávat dramaturgům (Petr Raus – ČT Brno), kteří to třeba po určité době prosadí. Kdo: SPOV ČR ve spolupráci s krajskými koordinátory POR a NNO

13 Výsledky brainstormingu – škola a vzdělávání
Cíl: Podporovat ve školách takovou výchovu, která bude zásadně prorodinná.        Akce: Využití publikace "Děti v ringu dnešního světa" a dalších výstupů Národního institutu dětí a mládeže Řešení: Upozornit na webu SPOV ČR na tuto publikaci a aktivity Národního institutu dětí a mládeže, vhodné pro venkovské školy. Kdo: Ing. arch. Florian Delegování zástupců SPOV ČR a NNO do tematických pracovních skupin MŠMT ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže Řešení: Projednat nabídku Ing. Dvořákové k této formě spolupráce s MŠMT vysláním zástupců do tematických skupin "Mládež a rodinná politika" (skup. 15) a "Mládež, volný čas a životní styl" (skup. 3) na předsednictvu SPOV ČR (z účastníků setkání se chtějí do práce těchto skupin zapojit Ing. Kovář a Radek Polášek). Kdo: Bc. Tomiczek, předseda PS POR Zahájení spolupráce s krajskými úřady Řešení: Využít nabídky Ing. Dvořákové, o zprostředkování kontaktů na pracovníky na krajskýchúřadech z úseku školství a mládeže, a dohodnout s nimi formu další spolupráce. Kdo: Krajští koordinátoři POR

14 Výsledky brainstormingu – škola a vzdělávání (2)
Akce: Podpora pořadu o orientaci mládeže – EXIT 316 Řešení: Využít námětu Bc. Školouda zveřejněním informací o pořadu na webu SPOV ČR a při práci v krajích. Kdo: Ing. arch. Florian, krajští koordinátoři POR Podpora Etického fóra Řešení: Projednat námět Marty Vencovské, na podporu tohoto občanského sdružení, které je akreditovanou vzdělávací institucí v oblasti etické výchovy, při jeho působení ve venkovských školách včetně možností další spolupráce s pracovní skupinou POR. Kdo: Marta Vencovská Podpora projektů prorodinné výchovy ve venkovských školách Řešení: Projednat s MŠMT a MPSV možnosti realizace projektů výuky manželství, rodičovství a partnerských vztahůnad rámec stávajících osnov v základních a mateřských školách, které o to projeví zájem, a jejich podpory z evropských fondů v příštím plánovacím období. Kdo: ing. arch. Florian ve spolupráci s NNO v pracovní skupině POR

15 Výsledky brainstormingu – legislativa
Cíl: Usilovat o změny zákonných norem a závazných metodik tak, aby legislativa spojovala manželství s rodinou a právem obou rodičů vychovávat své děti, ztížila proces rozvodu, posilovala institut manželství a řád, na němž je rodinný život založen, a aby byla odstraněna nebo změněna ustanovení, jejichž aplikace rodinu poškozuje.      Akce: Lobbing v Parlamentu Řešení: Dohodnout s Rodinnou aliancí klíčové zákony a legislativní problémy pro jejichž řešení budeme společně hledat podporu v Parlamentu. Přizvat do pracovní skupiny POR odborníky, kteří mohou v této oblasti pomoci (např. Mgr. Petra Michalová, Mgr. Radomíra Keršnerová z Národního centra pro rodinu, ředitel odboru pro mládež MŠMT Mgr. Michal Urban). Kdo: Bc. Tomiczek, předseda PS POR, Ing. arch. Florian             Spolupráce s právnickými fakultami Řešení: Projednat námět Radka Poláška, o oslovení studentů práv na fakultách v Brně a Olomouci k diskusi nad prorodinnou legislativou, s vedoucími příslušných kateder a rozšířit ho i na další školy Kdo: Ing. arch. Florian ve spolupráci s krajskými koordinátory POR Spolupráce s Místními akčními skupinami Řešení: Projednat doporučení Marty Vencovské místním akčním skupinám, které zpracovávají integrované strategie, aby do nich zahrnuly prorodinnou politiku s Národní sítí MAS, v úrovni krajů s jejím krajským sdružením. Kdo: Bc. Tomiczek, předseda PS POR (s předsedou NS MAS), krajští koordinátoři POR (s předsedy krajských sdružení NS MAS)

16 Místní program obnovy rodiny/Plán rodinné politiky obce
Oblasti, které navrhujeme zahrnout do programů/plánů a podporovat je v rámci podpor z OP vyčleněných pro komunitně vedený místní rozvoj z rámcově určených prostředků, přidělených MAS na základě jejich strategie za podmínky, že žádající obec tento program/plán má (podobně, jako tomu bylo v počátcích Programu obnovy venkova, kdy podmínkou podpory bylo zpracování místních programů obnovy vesnice): 1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání 2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny 3. čtenářská gramotnost 4. finanční gramotnost 5. projekty dětí a mládeže 6. slaďování rodinných a profesních zájmů 7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání 8. aktivní stárnutí a péče o seniory 9. sociálně vyloučené skupiny

17 Místní program obnovy rodiny/Plán rodinné politiky obce
Ne všechny musí být podporovány z OP Zaměstnanost. Nabízí se OP v gesci MŠMT a MMR. Místní agenda 21 by mohla být podporována z OP Životní prostředí. Na setkání ve Skotnici za účasti 12 MAS bylo doporučeno zavést horizontální kriterium pro hodnocení projektů z hlediska prorodinných výsledků a dopadů a zapojit také nestátní neziskové organizace, zaměřené na rodinu, do komunálního plánování strategií MAS (přizvat je např. ke "kulatým" stolům) a dohodnout s nimi partnerství v rámci struktur MAS. Svaz měst a obcí požaduje, aby 300 mil. EUR, které byly přesunuty ze Společné zemědělské politiky do kohezní politiky, byly využity výlučně pro řešení potřeb venkova. Částku 200 mil. EUR navrhuje alokovat do Integrovaného regionálního operačního programu a 100 mil. EUR do OP Životní prostředí (tisková zpráva z jednání Rady SMO ČR 19. 4. 2013 v Třeboni). Je zřejmé, že OP Zaměstnanost se bude muset obejít bez těchto prostředků, proto je dohodnutí procentuálního podílu prostředků tohoto programu pro komunitně vedený místní rozvoj a vyřešení způsobu jeho implementace pro realizaci prorodinných programů klíčové.

18 Krajské konference POR
Jejich cílem je na podkladě příkladů obcí, oceněných v soutěži Obec přátelská rodině nebo Vesnice roku podnítit ostatní obce ke zpracování vlastních vizí (strategií) péče o rodinu v jednotlivých obcích formou "místního programu obnovy rodiny" nebo "plánu rodinné politiky obce" a místní akční skupiny k zařazení prorodinných opatření do rozvojových strategií s možností podpory z Evropského sociálního fondu v nadcházejícím bruselském plánovacím období. Kromě toho by tyto konference měly být příležitostí pro setkání celé řady neziskových organizací, které se problematikou rodiny v rámci daného kraje zabývají nebo situaci rodin mohou ovlivnit. Vazba na rozvojové strategie MAS vyvolává potřebu co nejrychlejšího svolání takovýchto konferencí, na druhé straně je třeba zajistit jejich perfektní přípravu. Možný model nabízí Olomoucký kraj, kde uvažují, že prvním impulsem bude "minikonference" 29.  , orientovaná na mládež a rodinu; hlavní konferenci plánují nejspíše koncem roku – v "předvečer" mezinárodního roku rodiny. To umožní posoudit i možnost překrytí aktivit v takto vzniklém mezidobí vhodným projektem ať už s krajskou, státní nebo evropskou podporou či podporou soukromých sponzorů. Počítá se s tím, že do přípravy krajských konferencí se zapojí Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Tento záměr Ing. arch. Florian předjednal s předsedou Komory obcí SMO ČR Bezdíčkem a tajemníkem SMS Mgr. Chmelou s tím, že jednání budou pokračovat podle připravenosti jednotlivých krajů. Za NS MAS byl o celkových záměrech v prosazování POR informován její vyjednavač Václav Pošmurný.

19 Jednání s MPSV Ing. arch. Florian v souladu s úkolem ze schůze Spolku několikrát neúspěšně jednal o vydání a finanční podpoře publikace, která by prezentovala téma Venkov a rodina a soutěž Obec přátelská rodině na různých úrovních (v roce 2011 s náměstkem Ing. Davidem Kafkou, ředitelem odboru rodiny a ochrany práv dětí PhDr. Miloslavem Macelou a referentkami, které měly v náplni práce tuto soutěž). Při posledním jednání 9. 4. 2013 ředitel Macela nabídl spolupráci, pokud jde o předávání informací, které má k dispozici ministerstvo. Očekávanou finanční podporu však přislíbit nemohl. Doporučuje se proto převzít iniciativu a publikaci vydat ve vlastní režii s podporou jiných sponzorů. K tomu účelu provést změnu v položce Běžné výdaje a služby rozpočtu Spolku na rok 2013 tak, že v podpoložce Další výdaje spojené s činností bude rezervováno min. 70 tis. Kč pro realizaci Programu obnovy rodiny s tím, že budou využity jednak pro grafickou přípravu a tisk zamýšlené publikace a jednak pro zpracování dat socio-ekonomických ukazatelů o rodině a jejich prezentaci, přístupnou z webových stránek Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši cca 20 tis. Kč včetně DPH, což podpořilo orientační hlasování předsednictva Spolku 2. října 2012 v Nových Hradech (z 10 přítomných členů předsednictva 9 tento návrh podpořilo; předsednictvo však nebylo usnášeníschopné). Vyhodnocení těchto ukazatelů bude využito pro textovou část publikace, která bude obsahovat rovněž základní informaci o POR.

20 Jednání s MPSV (2) Pan ředitel Macela byl informován o záměru uspořádat konference k POR v jednotlivých krajích. Současně s ním byly prodiskutovány záměry podpory Místních programů obnovy rodiny/Plánů rodinné politiky obcí v rámci MAS. Ani tyto otázky nejsou dořešeny. Pan ředitel obecně informoval o tom, že v rozpracovaném OP Zaměstnanost jsou vytvořeny podstatně lepší předpoklady pro podporu prorodinných aktivit, než tomu je v dosud probíhajícím plánovacím období. Formy implementace nejsou ještě uzavřeny. O spolupráci v tomto směru Ing. Florian požádal 3. 4. 2013 jménem Spolku také vrchního ředitele sekce fondů EU MPSV Ing. Vladimíra Kváču, Ph.D. Po telefonické dohodě vrchní ředitel v elektronické odpovědi 15. 4. 2013 sdělil, že nabídku spolupráce předává vedoucímu  Oddělení politiky sociálního začleňování JUDr. Štefanu Čulíkovi, který je vedoucí příslušné pracovní skupiny v oblasti Sociální začleňování a boj s chudobou (PO2). S ním bylo dohodnuto zařazení ing. arch. Floriana do seznamu ových adres, na které jsou rozesílány k připomínkám dílčí materiály. Zatím mu žádné materiály poslány nebyly.

21 Plnění jednotlivých aktivity POR
projednaných schůzí Spolku : - 20 aktivit bylo adresovaných starostům obcí. Počítá se s tím, že je obce podle místních podmínek zapracují do "místních programů obnovy rodiny/plánu rodinné politiky". Úkoly v tomto směru nadále trvají. - Úkol předsednictva SPOV ČR 2.1. k podpoře novely zákona o rodině vedoucí k většímu prosazení společné, příp. střídavé péče byl formálně splněn, i když návrhy Spolku, vyjádřené v dopisu z 1. 9. 2011, nenalezly v Parlamentu potřebnou podporu. K dosažení věcného plnění budou dané aktivity pokračovat. - Úkol předsednictva SPOV ČR 2.2. k ustavení trvalé pracovní skupiny POR není splněn úplně – chybí dosud zástupce (koordinátor) za Středočeský kraj. - 9 aktivit pracovní skupiny dosud plněno není. - Úkol 5.3., týkající se pravidelného publikování výsledků a příkladů dobré praxe, týkajících se péče o rodinu ve Zpravodaji venkova je plněn průběžně.   - Úkol 5.4. k vydání publikace Obec přátelská rodině se, jak je uvedeno v části "Jednání s MPSV", splnit nepodařilo. - Úkol k zahájení systematické spolupráce krajských organizací Spolku s církevními institucemi v oblasti péče o rodinu rovněž nebyl splněn. - Úkol 10.2., pokud jde o zveřejnění odkazů na webové stránky institucí, které mají zkušenosti z řešení dílčích otázek Programu obnovy rodiny, byl splněn. Otázka další spolupráce byla řešena v rámci přípravy chatů a bude pokračovat v rámci přípravy krajských konferencí.

22 Příloha: Rodina a knihovny obcí
V ČR je více než 2 700 knihoven obcí do 500 obyvatel a přes 2 000 knihoven v obcích od 501 do 3000 obyvatel. Knihovny v obcích jsou součástí propojeného systému více než 6 000 knihoven, jehož služby využívá 40% dospělé populace a většina dětí i mládeže. Tyto knihovny jsou na venkově často jediným kulturním zařízením, kromě půjčování knih a periodik často fungují jako víceúčelové centrum poskytující místním občanům zázemí k jejich setkávání a organizující kulturní, vzdělávací i komunitní aktivity. Co může knihovna v obci nabídnout rodinám: Aktivity poskytované veřejnou knihovnou v místě mají pro rodiny preventivní a podpůrný charakter. Knihovny mohou působit jako neformální místa vzdělávání celých rodin – mohou vést k posilování rodičovských kompetencí, napomáhat harmonizaci rodinných vztahů a podporovat rodiny v péči o děti atd. V obcích, ve kterých nefungují mateřská centra či kluby maminek, mohou knihovny poskytovat prostor k prevenci sociálního vyloučení maminek/tatínků na rodičovské dovolené. Svými programy, ve kterých aktivně propojují děti a seniory, přispívají knihovny ke zkvalitnění mezigenerační komunikace i k vzájemnému porozumění a toleranci mezi generacemi. Knihovny podporují aktivní pocit sounáležitosti s rodným krajem, vztah k místu, kde žijeme, vědomí svých kořenů a hrdosti na své předky. Neotřelými formami pěstují tolik potřebný pocit vlastenectví. ·      

23 Příloha: Rodina a knihovny obcí (2)
Aktivity organizované knihovnou: - pro celé rodiny (např. Den pro dětskou knihu, zapojení celých rodin do vytváření kreativních programů pro společně strávený čas) - podpora aktivit tatínků s dětmi (programy na sobotní dopoledne, kdy maminky doma vaří – např. předávání dovedností svázaných s tradicemi oslav vánočních i velikonočních svátků, pátrání po místních tradicích) - zpřístupňování regionální historie, propagace tradic, nejen pomocí regionální literatury, ale především rozličnými akcemi (poznávání významných osobností, literárně historické vycházky, propagace tradičních řemesel, výstavy) - pro rodiče a prarodiče (vzdělávání a besedy; s pomocí dobrovolníků je také možné zajistit po dobu konání přednášky doplňující program pro děti) - pro děti – volnočasové aktivity a vzdělávací akce (besedy, společná čtení, seznamování s profesí tatínků/maminek, sepsání místních pověstí + vytváření místních pověstí) - pro maminky/tatínky (na rodičovské dovolené) s dětmi (programy mateřských center, vytvoření rodinného klubu atd.) - pro seniory (vzdělávání – i v malé obci může knihovna zpřístupnit Univerzitu 3věku prostřednictvím virtuálních kurzů; program trénování paměti, zájmové vzdělávání s lektorem – dobrovolníkem; klubové aktivity)    

24 Příloha: Rodina a knihovny obcí (3)
- pro seniory a děti (společné rukodělné aktivity – předávání dovedností; společné tvoření knížky na místní či rodinné téma; „pohádkové“ babičky pravidelně v knihovně čtou dětem; starší děti seznamují seniory s IT – kurzy PC, používání mobilů, čteček atd.) Aktivity podporované knihovnou pro společný čas dětí a rodičů doma (např. Škola naruby - projekt rodinného čtení Klubu dětských knihoven SKIP a Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá, Tematické kufříky – soubory knížek, her a hraček na jednotlivá témata) Informace knihovny pro rodinu: - weby knihoven – odkazy na weby s prorodinnou tématikou, upozornění na Saferinternet, seznamy vhodné literatury pro rodiče, informace o aktivitách v místě a okolí pro rodiče s dětmi - informace v knihovně - doporučení vhodné literatury pro rodiče, rozšíření výběru periodik o časopisy zabývající se výchovou, informace o možnosti meziknihovní výpůjční služby

25 Příloha: Rodina a knihovny obcí (4)
Mnohé z uváděných aktivit dělají i knihovny v maličkých obcích, mnohé by mohly dělat. Většinou by stačilo jen málo – vylepšit prostorové podmínky knihovny tak, aby se zde mohli lidé napříč generacemi scházet a víceúčelově doplnit vybavení knihovny (aby si zde v bezpečném prostředí mohly pohrát děti, scházet se rodiče s malými dětmi, případně aby zde mohlo proběhnout i zdravotní cvičení starších žen). Pak už stačí dát v obci vědět, že knihovna je tím místem pro scházení se, pro zjišťování potřebných informací a zájmové vzdělávání i místem pro společné aktivity. Aktivity, které dávají dohromady jednotlivce, rodiny i celou komunitu místa. Cíle: Využít potenciálu veřejných knihoven v obcích a podpořit  jejich přeměnu v  místa neformálního setkávání a vzdělávání občanů. Věnovat pozornost prostorovému zajištění a vybavení venkovských knihoven umožňující pestrost programů v příjemném prostředí. Podpořit v obci aktivizaci seniorů a maminek/tatínků na rodičovské dovolené a jejich dobrovolnického zapojování do vytváření programů knihovny. Účelně využít celorepublikového systému knihoven a regionálních služeb knihovnám, v rámci kterých je malým knihovnám poskytována nejen literatura, ale i další odborné služby.  

26 Podobenství o hřivnách (Lukáš 19:12 –27)
Podobenství vypráví Ježíš, když v Jerichu navštívil Zachea, vrchního celníka a boháče: "12. Proto řekl: „Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. 13. Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ 14. Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme tohoto člověka za krále!‘ 15. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. 16. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘ 17. Řekl mu: ‚Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.‘ 18. Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.‘ 19. Řekl mu: ‚Ty vládni nad pěti městy!‘ 20. Přišel další a řekl: ‚Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovánu v šátku, 21. Neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.‘

27 Podobenství o hřivnách (Lukáš 19:12 –27)
22. Řekne mu: ‚Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. 23. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je byl teď vybral i s úrokem.‘ 24. Své družině pak řekl: ‚Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!‘ 25. Řekli mu: ‚Pane, už má deset.‘ 26. Pravím vám: ‚Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 27. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘" Je správné, aby peníze Spolku (podle účetní uzávěrky za rok 2012 ve výši ,64 Kč) "byly schovány v šátku"? Nebo je lépe využít alespoň část z nich (70 tis. Kč, navrhovaných v části Jednání s MPSV pro realizaci POR - grafickou přípravu a tisk zamýšlené publikace a zpracování a zveřejnění dat o rodině, představuje z celkových pasiv 2,365 %) pro činnosti, které mohou zvednout prestiž Spolku a k vyrovnání bilance získat např. 35 dalších členů - obcí (při výši členských příspěvků 2 000 Kč/rok). Provedená analýza členské základny přitom ukazuje, že z 438 známých obcí, oceněných za dobu existenci soutěže Vesnice roku "stuhami", u kterých lze předpokládat věcný zájem o činnost Spolku, je jen 181 členů Spolku.

28 Návrh závěrů předsednictva Spolku
Předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR (dále jen "Spolek") po projednání informace o realizaci Programu obnovy rodiny (dále jen "POR") a materiálu "Rodina a knihovny obcí " I. schvaluje v souladu s § 8 písm. e) Stanov Spolku změnu rozpočtu Spolku na rok 2013 tak, že v položce Běžné výdaje a služby bude v podpoložce Další výdaje spojené s činností vyčleněna částka 70 tis. Kč pro realizaci Programu obnovy rodiny; II. bere na vědomí 1.  plnění aktivit 5.3. a 10.2., projednané schůzí Spolku , 2.  že ostatní aktivity se zatím nepodařilo zahájit, 3.  rozšíření těchto aktivit o akce, navržené na základě brainstormingu k tematickým částem POR 2. Rodina a legislativa, 3. Rodina a škola a 6. Rodina a vzory se tyto aktivity rozšiřují tak, jak jsou uvedeny v informaci o realizaci POR, 4.  materiál "Rodina a knihovny obcí";

29 Návrh závěrů předsednictva Spolku (2)
III. ukládá 1.  členu předsednictva a předsedovi SPOV Středočeského kraje Radomíru Hanačíkovi určit do 31. května 2013 člena pracovní skupiny POR – koordinátora za Středočeský kraj, 2.  členu předsednictva a předsedovi Pracovní skupiny POR Bc. Janu Tomiczkovi koordinovat aktivity POR v celostátní úrovni, 3.  členu předsednictva Ing. arch. Janu Florianovi a)  pokračovat v jednáních s MPSV a dalšími sponzory s cílem zajistit věcnou a finanční spolupráci při vydání publikace, která by prezentovala téma Venkov a rodina a soutěž Obec přátelská rodině, b)  podílet se v koordinaci se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR a Národní sítí MAS ČR na přípravě dokumentů pro období tak, aby bylo možné z evropských fondů prostřednictvím MAS podporovat místní programy obnovy rodiny/plány rodinné politiky obcí,

30 Návrh závěrů předsednictva Spolku (3)
4.  tajemnici Spolku Kateřině Kapkové předložit případné změny v užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu, vyvolané realizací bodu I. tohoto usnesení, ke schválení na příští jednání předsednictva Spolku, 5.  předsedům krajských organizací SPOV připravit a realizovat krajské konference k Programu obnovy rodiny a realizovat aktivity POR v úrovni krajů; IV. doporučuje starostům obcí – členům Spolku 1.  realizovat aktivity POR v úrovni obcí, 2. prohlubovat spolupráci s knihovnami ve svých obcích v duchu materiálu "Rodina a knihovny obcí".  


Stáhnout ppt "Předkládá: Bc. Jan Tomiczek předseda pracovní skupiny POR"

Podobné prezentace


Reklamy Google