Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. ročník VOŠ TRIVIS 1. 2 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem Vodiče - jsou látky obsahující velké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. ročník VOŠ TRIVIS 1. 2 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem Vodiče - jsou látky obsahující velké."— Transkript prezentace:

1 2. ročník VOŠ TRIVIS 1

2 2 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem Vodiče - jsou látky obsahující velké množství volných elektronů ve svých atomech, jejich pohyb je nahodilý. Přiložením elektrického napětí nastane tok elektronů směrem ke kladnému pólu zdroje. Pohyb elektronů zůstává chaotický, ale výsledný směr je stejný se směrem působícího elektrického pole. Vodiče jsou tedy, látky, které vedou elektrický proud (např. měď, hliník, zlato, stříbro, železo…). Vodičem protéká proud o velikosti jednoho ampéru (A), jestliže myšleným řezem vodiče projde náboj jednoho coulombu za jednu sekundu.

3 2. ročník VOŠ TRIVIS 3 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Definice ampéru Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2.10 -7 N na 1 m délky vodiče.

4 2. ročník VOŠ TRIVIS 4 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Izolanty - (nevodiče) jsou látky, které nemají volné elektrony, tedy nevedou elektrický proud (např. vzduch, guma, sklo, porcelán, umělé hmoty). Polovodiče - jsou látky uměle vyrobené z některých prvků, jejichž vodivost lze účinně měnit příměsí jiné látky, elektrickým polem, teplotou nebo světlem (např. křemík, germanium).

5 2. ročník VOŠ TRIVIS 5 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Jednotky elektrických veličin VeličinaJednotka názevoznačenínázevoznačení napětíUvoltV proudIampérA výkonPwattW odporRohmΩ Ohmův zákon - určuje vztah mezi elektrickým napětím U, elektrickým proudem I a odporem R. U = I. R [V, A, Ω]R = U / I nebo I = U / R

6 2. ročník VOŠ TRIVIS 6 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Elektrický proud - dělíme na stejnosměrný a střídavý. Zdroje stejnosměrného proudu 1) elektrochemické články a) primární galvanické (suché) články (po vybití nelze dobíjet) - Voltův článek – elektrody Zn, Cu, elektrolyt – zředěná H 2 SO 4 - suchý článek (monočlánek, 1,5 V) b) akumulátor (lze nabíjet a vybíjet opakovaně) - olověný (2 V) – elektrolytem je zředěná H 2 SO 4 - alkalický (1,2 V) – elektrolytem je hydroxid (louh) sodný nebo draselný 2) dynamo – přeměňuje mechanickou energii v energii elektrickou 3) usměrňovače – získávají stejnosměrný proud ze střídavého proudu 4) termoelektrické články – přeměna tepelné energie na energii elektrickou 5) fotoelektrické články – přeměna světelné energie na energii elektrickou. elektrody z různých kovů (Ni, Fe, Cd, Ag, Zn…)

7 2. ročník VOŠ TRIVIS 7 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Formování olověných akumulátorů Před prvním použitím olověných akumulátorů je třeba provést jejich přípravu a první nabití a vybití: 1) akumulátor vypláchneme destilovanou vodou, 2) naplníme elektrolytem a necháme 2 hodiny nasakovat do elektrod, 3) nabíjíme ½ jmenovitého proudu asi 20 hodin, 4) zjistíme stav nabití 5) po nabití akumulátor vybijeme jmenovitým proudem do stavu vybití 6) nabíjíme jmenovitým proudem do stavu plného nabití. Jmenovitý nabíjecí proud - je 0,1 jmenovité kapacity akumulátoru (je-li kapacita akumulátoru 44 Ah, je jmenovitý nabíjecí proud 4,4 A.

8 2. ročník VOŠ TRIVIS 8 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Způsoby řazení odporů (rezistorů) 1) sériové Rv = R1 + R2 + R3… 2) paralelní 1 1 Rv = R1 + R2 + R3 Celkový odpor paralelně řazených odporů je menší než hodnota nejmenšího z odporů.

9 2. ročník VOŠ TRIVIS 9 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Způsoby řazení zdrojů 1) sériové Uv = U1 + U2 + U3 Iv = Imin 2) paralelní U1 = U2 = U3 Iv = I1 + I2 + I3

10 2. ročník VOŠ TRIVIS 10 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Transformátor Transformátor je elektrický stroj, který umožňuje napětí snižovat nebo zvyšovat. skládá se ze dvou (nebo více) cívek navinutých na společném jádru z magneticky vodivého materiálu. Průchodem střídavého proudu primární cívkou vzniká magnetické pole, jehož siločáry zasahují také sekundární cívku a v ní se indukuje napětí. Dochází k transformaci napětí, která umožňuje prostým poměrem počtu závitů primárního a sekundárního vinutí měnit velikost sekundárního napětí. Pro ideální transformátor beze ztrát platí, že poměr výstupního a vstupního napětí je přímo úměrný počtu závitů.

11 2. ročník VOŠ TRIVIS 11 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Ampérmetr Ampérmetrem měříme protékající proud obvodem. Ampérmetr zapojujeme vždy v sérii se zdrojem a spotřebičem. Vnitřní odpor ampérmetru musí být co nejmenší. Způsob změny rozsahu ampérmetru Pokud potřebujeme změřit ampérmetrem větší proud než je jeho rozsah, pak paralelně k ampérmetru připojíme odpor (bočník). Po této úpravě ampérmetrem protéká jen část obvodového proudu a zbývající část teče bočníkem.

12 2. ročník VOŠ TRIVIS 12 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Voltmetr Voltmetrem měříme napětí mezi dvěma body obvodu. Voltmetr připojujeme přímo ke svorkám zdroje nebo paralelně ke spotřebiči, na němž měříme úbytek napětí. Vnitřní odpor voltmetru musí být co možná největší. Způsob změny rozsahu voltmetru Pokud potřebujeme změřit voltmetrem větší napětí než je jeho rozsah, pak sériově k voltmetru připojíme předřadný odpor. Po této úpravě bude voltmetr měřit napětí snížené o úbytek napětí způsobený předřadným odporem.

13 2. ročník VOŠ TRIVIS 13 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Ochrana proti nadměrnému proudu Principem ochrany proti toku nadměrného proudu vedením (přetížení nebo zkrat) je použití prvků, které při vzrůstu proudu nad jmenovitou hodnotu přeruší vedení a zastaví tak další tok nadměrného proudu. 1) pojistka, 2) jistič, 3) nadproudové relé, 4) proudová ochrana.

14 2. ročník VOŠ TRIVIS 14 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Ochrana proti přepětí S přepětím se setkáváme zvláště u dlouhých a vysokých antén. Objevuje se jako důsledek vzniku statické elektřiny v bouřkovém období, nebo např. při silném větru. 1) jiskřiště - elektrický přístroj se dvěma elektrodami, oddělenými plynným nebo kapalným dielektrikem; vzdálenost elektrod lze nařídit tak, že mezi nimi přeskočí elektrický oblouk (výboj), dosáhne-li elektrické napětí určité hodnoty; vysoká teplota výboje silně ohřeje okolní vzduch, který stoupá vzhůru a unáší s sebou elektrický oblouk, který se přeruší; přebytečný náboj se odvede do země a jiskřiště se uvede do původního stavu své funkce. 2) doutnavka, 3) iontovka, 4) výbojka.

15 2. ročník VOŠ TRIVIS 15

16 16 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Barevné značení izolovaných vodičů Jednomu nebo více (izolovaným) vodičům v izolačním obalu říkáme kabel. Vodiče v kabelu se označují jako žíly. Izolace různých žil ve vícežilovém kabelu musí mít různé rozlišitelné barvy. 1) žlutozelená – ochranný vodič 2) hnědá - fáze 3) černá - fáze 4) modrá – středový vodič

17 2. ročník VOŠ TRIVIS 17 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Klasifikace prostor a meze hodnot bezpečných napětí v nich: Prostory Při dotyku částí (při obsluze) Bezpečná malá napětí živých částí střídavástejnosměrná normální (prostory suché, zřídka vlhké, bez kovových konstrukcí) živých50 V100 V neživých50 V120 V nebezpečné (prostory stále nebo často vlhké, mokré, horké, v dosahu kovových konstrukcí) živých25 V60 V neživých50 V120 V zvlášť nebezpečné (pracovník stojí ve vodě)živých12 V25 V neživých25 V60 V

18 2. ročník VOŠ TRIVIS 18 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu První pomoc při úrazu elektrickým proudem Při první pomoci při úrazu elektrickým proudem postupujeme následujícím způsobem: 1. vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu, 2. u postiženého je třeba zajistit dýchání a krevní oběh, 3. přivoláme lékařskou pomoc, 4. oznámíme úraz příslušným orgánům. - pokud postižený dýchá, uložíme ho do stabilizované polohy,

19 2. ročník VOŠ TRIVIS 19 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Princip činnosti polovodičové diody Spojíme-li polovodiče typu P a N, vytvoří se na jejich rozhraní PN přechod. V místě styku obou polovodičů dojde k difúzi děr z polovodiče typu P a N a elektronů z polovodiče typu N do P a následně k rekombinaci (zániku páru – elektron se náhodně setká s dírou). Vytvoří se dynamická rovnováha a na rozhraní obou polovodičů vznikne vnitřní elektronické pole (napětí 0,4 V u germania, 0,8 V u křemíku). V oblasti přechodu nejsou žádné volné elektricky nabité částice.

20 2. ročník VOŠ TRIVIS 20 Autor prezentace: kpt. Ing. Milan Říha, DiS. Námořní akademie České republiky s.r.o. © 2006 verze 1.00 z 3. září 2006


Stáhnout ppt "2. ročník VOŠ TRIVIS 1. 2 Radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem Vodiče - jsou látky obsahující velké."

Podobné prezentace


Reklamy Google