Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ CTNOSTI VE SVĚTLE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ CTNOSTI VE SVĚTLE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ CTNOSTI VE SVĚTLE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Centrum občanského vzdělávání Masarykova universita, Brno

2 Motto: „Technické pokroky devatenáctého století lidstvu mnoho štěstí nepřinesly. Štěstí vyžaduje moudrost. Musíme znát sebe i druhé, ... a toto poznání přinese psychologie. Přijde doba, kdy psychologie překoná svá dětská léta utváření, opustí školu a vstoupí do života. Tento okamžik bude jedním z nejdůležitějších v lidské historii." (G. Heymans, 1909). Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

3 Význam vzniku pozitivní psychologie na konci 20. stol.
Základním – teoreticky i prakticky významným cílem psychologie jako vědy je poznání příčin a podmínek prožívání, rozhodování, jednání a činů / výkonů člověka. Ve výzkumu stále ještě převažuje hledání toho, co způsobuje selhání lidí, neúspěchy, skepsi, negativní postoje k životu, absenci smyslu života atd. I psychoterapeutické systémy většinou charakterizují své cíle jako úsilí odstranit negativní procesy, stavy a obsahy vědomí a osobnosti – míst, aby i v obecném pohledu poukazovaly na pozitivní cíle. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

4 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Proto lze považovat za velkou událost v psychologii na konci 20. stol., když vznikl nový směr výzkumů, teoretického myšlení i praktických poznatků, orientovaný na to, co se podílí v osobnosti člověka na pozitivních obsazích, procesech, dispozicích a výsledcích lidské činnosti. Stručně řečeno - vznik pozitivní psychologie je dosud náležitě nedoceněným přínosem Martina Seligmana a dalších jeho pokračovatelů a spolupracovníků. Za neméně významnou pro rozvoj současné psychologie osobnosti lze považovat i tu skutečnost, že díky Seligmanovým výzkumům a jeho pracím se do psychologie osobnosti opět vrátil pojem charakter, který ve 20. stol. vládnoucí behaviorismus z osobnosti prakticky vyloučil a vyhradil tento pojem etice. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

5 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Pozitivní psychologii v tomto sdělení tedy chápeme jako soubor psychologických poznatků, které popisují a objasňují prožívání a jednání osobnosti z hlediska přínosů pro osobní kvalitu života i pro kvalitu života společenství. Předchůdce pozitivní psychologie a badatel, který poukázal na dějinné souvislosti kvalitního občanství, R. W. Coan, v publikaci Optimální osobnost, zobrazuje typické ctnosti z dějinného pohledu. Coan je tyto ctnosti představuje obrazy hrdiny, umělce, mudrce a světce. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

6 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Cílem sdělení je ukázat odkazem na výsledky vybraných teoretických analýz, pozorování a výzkumů, jak pozitivní psychologická orientace přispívá k formování a uplatňování občanských ctností v osobním i v sociálním životě, a dále nastínit žádoucí programy dalších výzkumů v této oblasti. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

7 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

8 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Ve filosofických, antropologických, teologických, etických, právních, politologických, psychologických, pedagogických i studiích i v umělecké literatuře se od starověku po současnost objevují úvahy poukazující na charakteristiky osobnosti, které podporují konstituování důstojných podmínek soužití lidí a jsou rozhodující v rozvoji společnosti, civilizace a kultury. Tradičně se tyto charakteristiky osobnosti označují termínem „ctnosti“, ve scholastice byl zaveden též termín „mohutnost“ („potentia“, angl. „strenght“ – termín do češtiny též překládaný jako „přednost“ nebo „síla“) – což je název pro jednotky osobnosti, které z ctností vyplývají, resp. ctnosti reprezentují na obecné úrovni. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

9 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Etymologie českého slova ctnost je „čest“, „pocta“, „úcta“ (eEhre, eEhrlichkeit), kdežto etymologie latinského slova pro ctnost - Virtus - (německy „Tugend“), spíše znamená to, co čeština označuje jako povahu, mužnost, zmužilost, statečnost, udatnost. Tím je jasně vyjádřena souvislost pojmu ctnost s etikou, kde se o ctnostech nejvíce pojednává; proto se ctnost často definuje jako mravní síla, ušlechtilost, vynikající vlastnost, přednost, zdatnost, výtečnost, zásluha, moc, síla. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

10 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Vztah hodnot a ctností V psychologii jsou ctnosti často charakterizovány jako tendence realizovat hodnoty, které jsou jejich základem. Jde o hodnoty jako sociální a mentální reprezentace toho, co je považováno za cenné a významné, jako to, co je uznáváno celou společností nebo aspoň velkým počtem jejích členů a co přispívá k blahu a kvalitě života. Časté slovní spojení „hodnotové orientace“ vyjadřuje, že nás hodnoty mají orientovat k tomu, co je uznání hodné, že fungují jako pravidla či direktivy. Můžeme se shodnout na tom, že ctnost je získaná dispozice jednat v souladu s hodnotami, resp. chovat se v souladu s pravidly etickými, politickými, občanskými. Už Sokrates definoval ctnosti jako smýšlení, které je zaměřeno na uskutečňování morálních hodnot. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

11 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Reprezentativní český filosofický slovník definuje ctnost jako „trvalý stav mysli vedoucí ke konání mravně dobrých skutků, ochotné plnění mravního zákona“. (J. Kratochvil, K. Černocký, 1934). „Ctnosti chtějí dát lidskému společenství řád. Existují křesťanské ctnosti (víra, naděje, láska) a morální ctnosti (upřímnost, soucit, velkorysost, mírnost). Důležité jsou takzvané občanské ctnosti jako odvaha, píle, zdvořilost, přizpůsobivost.“ (P. Hahne, 2007) Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

12 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
lze charakterizovat jako repertoáry osobního stylu (smýšlení a jednání), o kterých panuje obecná shoda, že jsou důležité pro dobré fungování společenství (volně podle Cynthia LY, 2008). Za důležité aspekty občanských ctností lze v tomto vztahovém rámci považovat kultivovaný způsob komunikace (tj. umět naslouchat, snažit se o dosažení shody v názorech, a umět přispět k tomu, oč v debatě jde); slušné chování (tj. prezentovat se vhodným oblečením, mluvou a vystupováním, nenapadat druhé a nevyvolávat napětí), píli a aktivní účast na společenském dění. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

13 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
I když upřednostňujeme pozitivní pohled na život, přece jen je vhodné upozornit na dva významné pohledy z dějin kultury a politiky, které ukazují na to, co překáží rozvoji občanských ctností. Jde o pohled klasika světové historie E. Gibbona a obnovitele svobodné Indie M. Gandího. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

14 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Jeden z největších světových historiků Edward Gibbon ( ) uvádí následujících pět hlavních příčin rozkladu a pádu římské civilizace: zhroucení rodinné struktury, oslabení smyslu pro osobní zodpovědnost, nadměrné daně, striktní řízení a vládní intervence, vyhledávání takových zábav, které se stávaly stále více hedonistickými, násilnými a nemorálními, úpadek náboženství. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

15 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Podobně, ale z jiného zorného úhlu pranýřoval M. Gándhí sedm moderních sociálních hříchů: politiku bez principů, podnikání bez morálky, bohatství bez práce, výchovu bez charakteru, vědu bez lidskosti, požitek bez svědomí, náboženství bez sebekáznění. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

16 Význam pojmu občanská ctnost pro kvalitu každodenního života lidí
Z uvedených pohledů na význam pojmu občanská ctnost vyplývá její těsná propojenost s politickými, etickými a sociálními ctnostmi. V současné době se v Evropské komisi pro vzdělání, která je de facto ministerstvem školství a vzdělání Evropské unie, začíná intenzívně uvažovat o formování občanské a politické kultury osobnosti a byly k tomu vydány pokyny, z nichž v následujících odstavcích uvádím podstatné programové formulace. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

17 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

18 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Dimenze a komponenty politické a občanské kultury osobnosti (Podle materiálu „Klíčové kompetence pro celoživotní učení“, Evropské komise pro vzdělání, 2008; upravil V. Smékal a kol.) Porozumění tomu, co je demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství a občanská práva, včetně způsobu jejich vyjádření v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodních deklaracích a jejich uplatňování ze strany různých institucí na místní, regionální, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. K těmto kompetencím patří dále znalost současných událostí a také hlavních událostí a tendencí v národní, evropské a světové historii. Ale též základní znalost evropské integrace a struktur, hlavních cílů a hodnot Evropské unie a posílení povědomí o rozmanitosti a kulturní identitě v Evropě. A také informovanost o cílech, hodnotách a strategiích sociálních a politických hnutí. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

19 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Jak se uvedené znalosti promítají do úrovně politické a občanské kultury: Manifestují se jako dovedností efektivně se spolu s ostatními zapojit do veřejného života, projevovat solidaritu a zájem o řešení problémů dotýkajících se místního nebo šíře pojatého společenství. Projevují se v kritickém a tvůrčím myšlení a v konstruktivní účasti na místních aktivitách či aktivitách v blízkém okolí, jakož i v rozhodování na všech úrovních od místní po vnitrostátní a evropskou, a to zejména účastí ve volbách. Realizují se v kladném postoji k lidským právům a povinnostem, v jejich plném dodržování, včetně zásady rovnosti, jako základu demokracie. Vedou k uznání a pochopení rozdílů mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin. Znamená to jak projev sounáležitosti s určitým místem, zemí, EU a obecně Evropou či světem (nebo jeho částí), tak i ochotu podílet se na demokratickém rozhodování na všech úrovních. Jejich důsledkem je rovněž smysl pro odpovědnost, pochopení a dodržování společných hodnot, které jsou pro zajištění soudržnosti společnosti nezbytné, jako je například dodržování demokratických zásad. Dále se vyznačují konstruktivní účastí na podpoře sociální rozmanitosti a soudržnosti a udržitelného rozvoje, a v neposlední řadě spočívají v připravenosti respektovat hodnoty a soukromí druhých. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

20 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Uvedené komponenty a dovednosti se stávají kognitivním a akčním jádrem ctností a předností, které vymezil M. Seligman jako zásadní teoretický, výzkumný i diagnostický projekt pozitivní psychologie. Následující stručná charakteristika ctností a předností zakotvuje občanské, sociální, etické i politické ctnosti v systému, který se chystáme ověřovat empirickými výzkumy občanské a politické kultury mladých lidí, abychom potvrdili jejich význam pro kvalitu soužití lidí. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

21 Seznam ctností a charakterových předností podle M. Seligmana
Moudrost a vědění – kognitivní ctnost, která představuje získávání a osvojování si znalostí Tvořivost (originalita, vynalézavost) - Zvídavost (zájem, vyhledávání nového, otevřenost k nové zkušenosti) - Otevřenost (usuzování, kritické myšlení) - Láska k vědění - Nadhled (moudrost)  Spravedlnost – občanská ctnost, která podmiňuje zdravý život společenství Občanskost (sociální odpovědnost, věrnost, týmová spolupráce) - Čestnost - Vedení Statečnost (Odvaha) – emocionální ctnost, která představuje vůli k dosahování cílu navzdory překážkám, vnitřním či vnějším Udatnost (chrabrost) - Vytrvalost (úpornost, přičinlivost) - Integrita (autenticita; upřímnost) - Vitalita (nadšení, entuziasmus, síla, energie)  Mírnost (Uměřenost, Umírněnost) – ctnost, která chrání před výstřelky Odpuštění a soucit - Skromnost, prostota - Rozvážnost - Sebeovládání (sebekontrola) Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

22 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Lidskost – interpersonální ctnost, která představuje vztahovost a přátelství ke druhým Láska - Laskavost (velkorysost, péče, zájem, soucit, altruistická láska, přívětivost) - Sociální inteligence (emoční inteligence, osobní inteligence) Transcedence (Přesah) – ctnost, která vytváří spojení se širším světem a nabízí smysl existence Ocenění krásy a dokonalosti (úžas, údiv, povznesení) - Vděčnost - Naděje (optimismus, zahleděnost do budoucna, orientace na budoucnost) - Humor (hravost) - Spiritualita (religiosita, víra, účel) Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

23 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Na koncepci charakterových ctností a předností, kterou M. Seligman vytvořil, je pozoruhodné, že je opřena o historickou analýzu pojetí charakteru v dějinách psychologie a kultury a že jeho výzkumy objevily, resp. znovu potvrdily čtyři základní ctnosti - MOUDROST, SPRAVEDLNOST, STATEČNOST a UMĚŘENOST - které byly formulovány již v antice Platonem, a na něž navazují Aristoteles, Seneca a stoikové, sv. Tomáš Akvinský a v současnosti novotomista J. Pieper. Potvrzuje se tím známé rčení, že „Skutečně nové je to, na co se už zapomnělo“ (M. Koperník). Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

24 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Za připomenutí stojí i seznam čtyř ctností formulovaný J. A. Komenským v jeho Vševýchově jako obecný cíl vzdělání. J. A. Komenský definuje čtyři ctnosti v souladu s biblickou knihou Přísloví: Starostlivost o věci budoucí (prozíravost) Moudrost ve věcech přítomných (moudrost) Příchylnost ke svornosti bez donucovací moci (mírnost) Úsilí, aby všechno konání bylo souladné, pravidelné a soustavné (smysl pro řád) Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

25 Formování občanských ctností
Už Antifonés konstatoval, že „Prostředí, kde se člověk zdržuje většinu dne, určuje jeho charakter.“ Výzkumy rodin a školní výchovy jednoznačně potvrzují, že tam, kde se vyskytuje pozitivní attachement a zájem pracovníků s dětmi a mládeží, se minimalizují negativní sociální projevy a rizikové chování. Máme k dispozici řadu výzkumných dat o významu pozice dítěte v rodině, workoholismu rodičů, partnerských krizí, chudoby a sociální zanedbanost, které vedou k morálním dilematům -  zakomplexovanosti, sklonu krást, závidět, šikanovat, poškozovat věci, projevovat apatii a sociální necitlivost. A naopak tam – kde v působení na děti a mládež převažuje nepodmíněná láska, respekt k oprávněným zájmům, pěstování sociální perspektivy, rozvíjení dovedností hodnotně trávit volný čas – převažují pozitivní rysy charakteru, jako je respekt k dobrým hodnotám, základní lidská slušnost, zájem o veřejné blaho. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

26 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Výsledky z diplomových prací a disertací posledního desetiletí podporují koncepci pozitivní psychologie jako perspektivní orientaci psychologických výzkumů a doporučení Zde je stručný výčet zjištění: Nezdolnost podporuje konstruktivní strategie zvládání stresu Reflektovaný smysl života souvisí s vyšší imunitou a prosociální orientací Konstruktivní životní styl koresponduje s vyšší úrovní sounáležitosti a bytí pro druhé Tvořivé a pro rozvoj pozitivních rysů osobnosti užitečné volnočasové aktivity souvisejí významně s vyšší úrovní občanské slušnosti Pozitivní citová vazba ze strany rodičů v raném dětství podporuje sociálně pozitivní chování Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

27 Občanské ctnosti a pozitivní psychologie
Závěry Cílem tohoto sdělení je poukázat na význam občanských ctností a na jejich souvislost s rozvíjením politické a občanské kultury osobnosti. Studie naznačuje, jak je důležité vytvářet formační projekty spojené s evaluací jejich efektivity, aby se prokázalo, které vývojové a formativní vlivy jsou rozhodující pro utváření občanských ctností. Občanské ctnosti a pozitivní psychologie

28 Děkuji za pozornost a přeji úspěch ve vytváření dobrého občanství
Občanské ctnosti a pozitivní psychologie


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ CTNOSTI VE SVĚTLE POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google