Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Téma přednášky ROLE A ČINNOST ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Ing. Martin Pecina, MBA Praha, 15.11.2010 Vysoká škola ekonomická v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Téma přednášky ROLE A ČINNOST ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Ing. Martin Pecina, MBA Praha, 15.11.2010 Vysoká škola ekonomická v Praze."— Transkript prezentace:

1 1 Téma přednášky ROLE A ČINNOST ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Ing. Martin Pecina, MBA Praha, 15.11.2010 Vysoká škola ekonomická v Praze

2 2 OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Působnost Úřadu • Zadávání veřejných zakázek • Veřejná podpora • Mezinárodní aktivity • Legislativně právní odbor • Struktura ÚOHS 2.Ochrana hospodářské soutěže • Soutěžní právo • Zakázané dohody • Zneužívání dominantního postavení • Spojování soutěžitelů •Zneužití významné tržní síly • Šetření

3 3 1. PŮSOBNOST ÚŘADU

4 4 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl založen v Brně v roce 1991  Činnost Úřadu je rozdělena do tří základních oblastí: - ochrana hospodářské soutěže - dohled nad zadáváním veřejných zakázek - koordinační a poradenská činnost v oblasti veřejné podpory  Úřad aplikuje od 1. května 2004 vedle národního soutěžního práva i soutěžní právo EU. 1. PŮSOBNOST ÚŘADU

5 5 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon je v souladu se směrnicemi:  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES – koordinace postupů při zadávání VZ subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (sektorová oblast)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES – koordinace postupů při zadávání VZ na stavební práce, dodávky a služby  Přezkumné směrnice 92/13/EHS a 89/665/EHS 1.1.ZADÁVÁNÍ VEŘ. ZAKÁZEK

6 6 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1.Přezkum na základě návrhu stěžovatele  kauce - 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 tisíc Kč, nejvýše 2 miliony Kč, není-li možné stanovit nabídkovou cenu, činí výše kauce 100 tisíc Kč 2. Přezkum ex offo – z podnětu orgánu dohledu Přezkum zadávání

7 7 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže NÁMITKY Přijatý – problém vyřešen Nepřijaty NÁVRH STUPEŇ 1 – neformální řešení zadavatelem STUPEŇ 2 – formální řešení Úřadem Přezkum na návrh

8 8 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  z podnětu Úřadu  impuls = stížnosti fyzických / právnických osob, policie a ostatních úřadů, monitoring masmédií, závěry z provedených kontrol atd.  objekt = veřejné zakázky před i po uzavření smlouvy Přezkum ex offo

9 9 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  zákaz uzavřít smlouvu po dobu 45 dnů, není-li námitkám vyhověno  předběžné opatření  nápravná opatření  sankce – pokuta do výše 5 % ceny zakázky Nástroje

10 10 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Statistika – správní řízení

11 11 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Počet přijatých podnětů368 Zahájená správní řízení celkem 309 Zahájená správní řízení na návrh 210 Zahájená správní řízení z úřední povinnosti (ex offo)9 Počet neukončených správních řízení k 31.12.200 9 76 Vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem 285 Z toho vydaná rozhodnutí ve věci 186 Z toho zastavená správní řízení – neshledáno pochybení 31 Z toho rozhodnutí o nápravě + sankce 155 Zastavená správní řízení z procesních důvodů 99 Počet uložených pokut 69 Výše pravomocných pokut v roce 200 93. 997. 0 00,- Kč Výše pokut splatných v roce 2009 dle výpisu ČNB2.547. 0 00,- Kč Výše kaucí složených v roce 200 959. 986. 362,- Kč Výše kaucí, které propadly ve prospěch státu v roce 200 93. 884.289,- Kč Přehled činnosti sekce veřejných zakázek – 200 9

12 12 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Přezkum rozhodnutí - VZ

13 13 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soudní přezkum xxxxxxxxx

14 14 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  jedním ze základních pilířů evropských pravidel hospodářské soutěže je monitoring a posuzování slučitelnosti podpor plynoucích z veřejných prostředků ve prospěch podnikatelů se společným trhem EU 1.2. VEŘEJNÁ PODPORA Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013 www.czechinvest.cz  do vstupu ČR do EU vykonával Úřad rozhodovací pravomoc v oblasti slučitelnosti veřejné podpory  od 1. 5. 2004 rozhodovací pravomoc převzala Evropská komise a Úřad se stal centrálním koordinačním poradenským, konzultačním a monitorovacím orgánem  Úřad se zabývá zpracováváním předběžných stanovisek, přípravou notifikací a projednáváním případů veřejných podpor s Evropskou komisí, Úřad zastupuje českou stranu před Evropskou komisí malý podnik %střední podnik %velký podnik %

15 15 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Poskytovatelé veřejné podpory a případně i příjemci se mohou na Úřad obracet se žádostí o:  interpretaci jednotlivých pojmů  předběžná stanoviska o slučitelnosti opatření s předpisy o veřejné podpoře  posuzování ad hoc veřejné podpory a programů veřejné podpory

16 16 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Výše veřejné podpory

17 17 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Statistický přehled činnosti odboru Veřejná podpora

18 18 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad se aktivně účastní činnosti řady mezinárodních organizací a iniciativ : 1.ICN – mezinárodní soutěžní síť 2.EU – spolupráce s DG COMP 3.ECN – evropská soutěžní síť 4.ECA – sdružení evropských soutěžních úřadů 5.OECD - Globální fórum a soutěžní výbor 6.PPN – Evropská síť pro zadávání veřejných zakázek 7.UNCTAD – Konference Obchodu a Rozvoje OSN 8.CUTS – Centrum Soutěže, Investic a Ekonomické regulace 1.3. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

19 19 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1.Novelizování „Zákona o ochraně hospodářské soutěže“ 2.Novelizování „Zákona o veřejné podpoře“ 3.Spolupráce při novelizacích „Zákona o veřejných zakázkách“ 4.Připomínkování vládních materiálů v rámci MPŘ 5.Aktivní sledování evropské legislativy a judikatury v oblasti hospodářské soutěže 1.4. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ odbor

20 20 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Předseda Sekce hospodářské soutěže Sekce veřejné regulace a správy úřadu Sekce veřejných zakázek Sekce legislativy, ekonomiky a mezinárodních vztahů Sekretariát Úřadu Odbor vnějších vztahů Rozkladové komiseInterní audit 1.5. STRUKTURA ÚŘADU k 1. 1. 2010

21 21 OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Působnost Úřadu • Zadávání veřejných zakázek • Veřejná podpora • Mezinárodní aktivity • Legislativně právní odbor • Struktura ÚOHS 2.Ochrana hospodářské soutěže • Soutěžní právo • Zakázané dohody • Zneužívání dominantního postavení • Spojování soutěžitelů •Zneužití významné tržní síly • Šetření

22 22 2. OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

23 23 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2.1. SOUTĚŽNÍ PRÁVO  Soutěž mezi jedinci je biologicky, kulturně a psychologicky podmíněná  Pojem hospodářské soutěže  souběžné usilování více subjektů o dosažení co nejlepšího hospodářského výsledku, a to dříve a lépe než ostatní soutěžící  toto soupeření pak ovlivňuje hospodářskou činnost těchto subjektů a vytváří na straně druhých účastníků tržních vztahů možnost volby mezi soutěžícími nabídkami či poptávkami  Předmět ochrany  hospodářská soutěž jako fenomén, nikoli soutěžitelé, nikoli spotřebitelé  Princip  kontrola vzniku a výkonu tržní moci  schopnost soutěžitele vyloučit soutěž nebo vykonávat kontrolu nad cenami  Základní problém  nalezení správné hranice mezi legitimními a tržně problematickými způsoby získávání a užívání tržní síly

24 24  Teoreticky  selhávání tržního mechanismu  neviditelná ruka trhu neexistuje, nefunguje, nebo je paralizována  potřeba chránit trh před sebedestrukčními tendencemi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Důvody přijetí soutěžního práva  Prakticky též  potřeba zajistit konkurenceschopnost lokálního trhu v globální soutěži  potřeba kontroly poválečného hospodářství v Evropě (ES)

25 25  1891 USA  první skutečný antimonopolní zákon – tzv. Sherman Act  1933 ČSR  zákon o kartelech a soukromých monopolech  princip povolenosti a regulace kartelů  Po druhé světové válce  vznik evropského soutěžního práva 1957  1991 ČSFR  přijetí prvního moderního soutěžního zákona (č. 63/1991 Sb.)  2001 ČR  přijetí stávajícího soutěžního zákona (č. 143/2001 Sb. - ZOHS)  2004 EU a ČR  modernizace a decentralizace komunitárního soutěžního práva  přímá a paralelní aplikace komunitárního soutěžního práva v ČR Historie soutěžního práva Portrait of John Sherman from Mansfield, Richland County, Ohio, ca. 1866-1875. He served as United States Senator from Ohio from 1861 to 1877. After leaving the Senate, Sherman served as Secretary of the Treasury from 1881 to 1897 and Secretary of State from 1897 to 1898.

26 26  Antimonopolní právo tři pilíře  zákaz kartelů (ale i vertikálních dohod)  zákaz zneužití tržní moci (dominantního postavení)  kontrola tržních koncentrací (fúze a akvizice) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní právo veřejné

27 27 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1.Horizontální (tzv.hard-core) kartely  Případ cenového kartelu výrobců kuřat 2.Bid rigging  Případ PISU 3.Rozhodnutí sdružení podnikatelů  Lékárnická komora 4.Zakázané vertikální dohody  Nábytek Jelínek 2.2. ZAKÁZANÉ DOHODY

28 28 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Zakázané dohody - počet

29 29 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 1.vylučovací praktika – zabraňování udržení nebo dalšího rozvoje existující soutěže na trhu; cílem je likvidace konkurenta (odmítnutí obchodování, predátorské ceny) 2. vykořisťování (vynucování nepřiměřených podmínek, vázané prodeje, cenová diskriminace atd.) 2.3.ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ

30 30 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Zneužívání dom inantního postavení

31 31  Ex ante kontrola  Princip kontroly jen významných spojení  Veřejnoprávní povolení z pohledu zájmu na ochraně soutěže  Nedochází k paralelní aplikaci českého a komunitárního soutěžního práva Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Kontrola tržních koncentrací  Princip zákazu uskutečnění spojení před povolením  Povolení – povolení se závazky – zákaz

32 32 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad posuzuje spojení soutěžitelů : 1.S celkovým obratem po spojení nad 1,5 miliardy Kč u tuzemských fúzí (menší soutěžitel s obratem nad 250 miliónů Kč) 2. S obratem každého ze soutěžitelů nad 1,5 miliardy Kč, u fúzí se vstupujícím soutěžitelem 3. Fúze s celkovým obratem po spojení do 5 miliard Euro (až na výjimky je v pravomoci EK) 2.4. SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ

33 33 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Spojování soutěžitelů - počty

34 34 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Přezkum rozhodnutí ÚOHS v roce 2009

35 35 Celková výše pokut (1.stupeň) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

36 36  Od roku 2004 se v ČR paralelně aplikují dva soubory soutěžního práva  komunitární  české  Otázky  které právo má být na konkrétní jednání aplikováno?  české?  komunitární??  obě?!?  který soutěžní úřad se tím bude zabývat?  ÚOHS?  Komise??  více soutěžních úřadů?!? České a komunitární soutěžní právo

37 37  Důsledné vymáhání procesních povinností účastníků i jiných soutěžitelů  Aktivní využívání všech procesních nástrojů pro odhalování protisoutěžního jednání  dawn raids včetně využití nástrojů forenzního šetření  Využívání ekonomických analýz za účelem odhalování a pokazování protisoutěžního jednání  ekonometrie Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2.5. ŠETŘENÍ Projekce do rozhodovací činnosti

38 38 Podnět Prvotní zkoumání nedůvodnost Sdělení o nedůvodnosti Šetření před zahájením SŘ nedůvodnost Soutěžní advokacie (neformálně) Správní řízení Rozhodnutí o zastavení řízení Soutěžní advokacie Rozhodnutí o závazcích Rozhodnutí o sankci a zákazu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Šetření úřadu

39 39  Možnost odpustit nebo významně snížit pokutu jako odměna za předložení zásadních důkazů o existenci kartelu  úplná imunita  odhalení skrytého kartelu  pouze jeden uchazeč  částečná imunita  za poskytnutí důkazů s významnou přidanou hodnotou  i více uchazečů  PISU kartel  Úvahy o aplikaci politiky „narovnání“  snížení pokuty v důsledku uznání skutkového a právního hodnocení případu Leniency a další nástroje

40 40  Vstupovat do obchodních i neobchodních prostor  Vyžadovat informace, podklady a vysvětlení  Nahlížet do obchodních knih a záznamů (i elektronických)  Pečetit  Zjednat si přístup (otevřít uzavřené skříně a schránky)  Povinnost poskytnout součinnost Komisi  Maření vyšetřování – sankce až 1 % z obratu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Pravomoci

41 41 Děkuji Vám za pozornost. www.compet.cz martin.pecina@ volny.cz posta@compet.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže


Stáhnout ppt "1 Téma přednášky ROLE A ČINNOST ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Ing. Martin Pecina, MBA Praha, 15.11.2010 Vysoká škola ekonomická v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google