Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji"— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji
OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace Ústeckého kraje z oblasti školství)

2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Tento operační program je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Program je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu. Typy projektů: 1) Individuální projekty - v prioritní ose 1, 2, 3, 4 národní - připravuje MŠMT na celonárodní úrovni; ostatní - připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni. 2) Globální granty - v prioritní ose 1 a oblast podpory 3.2 vyhlašovatelem a správcem GG je kraj, projekty jsou určeny pouze pro cílovou skupinu příslušného kraje (u 3.2 procentuelní podíl CS).

3 Podporované oblasti - POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatelé - školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé. Cílové skupiny - žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže. Příklady zaměření projektů - zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech atd.

4 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žadatelé - školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace. Cílové skupiny - děti se SVP z MŠ a přípravných tříd ZŠ, děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém vzdělávání, žáci ZŠ a SŠ se SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, děti a žáci mimořádně nadaní, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže. Příklady zaměření projektů - zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání atd.

5 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Žadatelé - školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace. Cílové skupiny - pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Příklady zaměření projektů - metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

6 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Žadatelé – základní školy (právnická osoba ve školském rejstříku) Cílové skupiny – žáci ZŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ Příklady zaměření projektů - vytváření podmínek pro rozvoj žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, vzdělávací aktivity pedagogů, zaměření na zlepšení výuky cizích jazyků na základních školách, podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků

7 Typové příklady Modernizace výuky
Projekt byl zaměřen na implementaci nových kurikulárních dokumentů pro praxe školy za využití modulových výukových programů, které zajistí jejich vzájemnou prostupnost a posílí mezipředmětové vazby. Inovace systému byla zaměřena na vzájemnou horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory s cílem umožnit přizpůsobení vzájemné kombinace oborů, dle schopností žáků a jejich zájmu. Rozpočet projektu: 4 192 708,-Kč Získaná dotace: 4 192 708,-Kč Vzdělávání vlastních pedagogů Vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Obsahem projektu byly vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení znalostí pedagogů v oblasti ICT s cílem zefektivnit jejich práci a využití této techniky při přípravě výuky, ale i přímo výuce odborných předmětů. Rozpočet projektu: ,-Kč Získaná dotace: ,-Kč

8 Typové příklady 2 Modernizace výuky pro žáky se SVP Projekt byl zaměřen na tvorbu výukových modulů pro žáky a zvyšování kompetencí cílových skupin. Dojde zde k vytvoření učebních programů pro PC a interaktivní tabule a dále dojde k proškolení pedagogů v nové metodice práce a využití PC a interaktivních tabulí a souvisejících programů ve výuce. Rozpočet projektu: ,-Kč Získaná dotace: ,-Kč

9 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
2.1 Vyšší odborné vzdělávání Žadatelé - VOŠ, školy a školská zařízení, sdružení VOŠ, kraje. Cílové skupiny - studenti VOŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ, zájemci o studium na VOŠ, pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (v případě vytváření partnerství institucí terciárního vzdělávání s přísl. školami). Příklady zaměření projektů - inovace studijních programů, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů, podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů atd. 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Žadatelé - vysoké školy. Cílové skupiny - studenti VŠ, zájemci o studium na VŠ, akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků). Příklady zaměření projektů - další specifické odborné vzdělávání pracovníků, vč. dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení VaV, podpora vytváření kvalitních týmu výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti VaV, atd.

10 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Žadatelé - vysoké školy, VOŠ, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, ostatní instituce splňující podmínku uvedenou v Zákoně č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, veřejná zdravotnická zařízení. Cílové skupiny - studenti akademičtí a ostatní pracovníci VŠ, pracovníci výzkumných a vývojových institucí, studenti VŠ, zájemci o vědecko-výzkumnou práci. Příklady zaměření projektů - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně vytváření komunikačních a interaktivních platforem. 2.4 Partnerství a sítě Žadatelé - vysoké školy, VOŠ, školy a školská zařízení, další organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje města, obce a svazky obcí, veřejná zdravotnická zařízení, NNO, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, HK, zaměstnavatelé. Cílové skupiny - studenti VOŠ, studenti VŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ, další pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem, zájemci o studium na VOŠ a VŠ. Příklady zaměření projektů - Příprava LZ pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod., pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV, atd.  

11 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Individuální další vzdělávání
Žadatelé - organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání, VŠ, hospodářská komora, NNO. Cílové skupiny - jednotlivci - občané s trvalým pobytem v ČR kromě území hl. m. Prahy. Příklady zaměření projektů - podpora informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání včetně stimulace poptávky, tvorba vzdělávacích modulů na podporu např. jazykových dovedností, IT dovedností), propagace dalšího vzdělávání, podpora kvality poradenských služeb, atd. 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Žadatelé - vzdělávací instituce, vysoké školy, nestátní neziskové organizace. Cílové skupiny - lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí, účastníci dalšího vzdělávání. Příklady zaměření projektů - podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství atd.

12 Způsobilé výdaje výdaje na projekt (osobní náklady, cestovní náhrady, zařízení, místní kancelář, nákup služeb, stavební úpravy, přímá podpora, náklady vyplývající přímo ze smlouvy).  Křížové financování - smyslem je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu také některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty. INVESTIČNÍ ČÁST nábytek, zařízení a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus (ne doplňky, koberce, záclony); NEINVESTIČNÍ ČÁST nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč; STAVEBNÍ ÚPRAVY nad 40 tis. Kč, pouze rekonstrukce či modernizace (NE OPRAVY!) a pouze na majetku příjemce či partnera. vybavení, nábytek a stavební úpravy lze financovat pouze v případě, že je pro potřebu CS, nikoliv pro potřeby realizačního týmu; max. % podíl stanovený ve smlouvě nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY).

13 Způsobilé výdaje Úhrada nákladů s ohledem na typu příjemce:
Daňově neodepisuje - způsobilým výdajem je celková část pořizovací ceny majetku; Daňově odepisuje (např. příspěvkové organizace) - způsobilým výdajem je pouze poměrná část lineárních odpisů v jednotlivých letech (do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze odpisy). Nepřímé náklady: Jedná se o náklady, které nejsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu. Není je třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady (např. telefonní poplatky). Mezi tyto náklady se řadí např. mzda administrativního pracovníka a účetního, spotřební materiál, vodné, pronájem kanceláře pro realizační tým, náklady na publicitu, bankovní poplatky, místní cestovné atd. Výpočet nepřímých nákladů: přímé náklady (způsobilé výdaje) - náklady v rámci křížového financování = z výsledku se dopočítá procento výše nepřímých nákladů, které stanoví Výzva.

14 Jak připravit žádost o dotaci

15 Z uvedených možností je potřeba zvolit správný operační program a následně příslušnou výzvu

16 Žlutá pole patří mezi povinná.
Ikona ve vybraných polí značí možnost vybrání z předem definovaného číselníku nebo možností vhodných pro dané pole.

17

18 Klíčové aktivity

19

20 Položka osobní náklady slouží k zadání předpokládaných výdajů spojených s realizačním týmem - odborných i administrativních pracovníků, určených vybraným smluvním vztahem. K bíle podbarveným řádkům tj. od Platů dále je možné přidávat další s názvy konkrétních pracovních pozic

21 Tuzemské pracovní cesty se v případě možnosti čerpání nepřímých nákladů
zde neuvádějí. V této položce rozpočtu je potřeba vyčíslit pouze případné cestovné do zahraničí

22 Zařízení - max. 25 % z Celkových způsobilých výdajů včetně křížového financování.
V této položce je potřeba uvést náklady spojené s nákupem zařízení a vybavení neinvestičního charakteru, tj. s pořizovací cenou nižší než Kč vyjma nábytku. Křížové financování - umožňuje nákup investičního majetku a nábytku, který bude využit pro práci s cílovou skupinou (nábytek patří do této části bez ohledu na výši pořizovací ceny). Povolený podíl křížového financování je vždy upřesněn v každé výzvě obvykle se pohybuje okolo 9 % ze způsobilých nákladů

23 Nákup služeb – tato položka nesmí přesáhnout svým podílem na celkových způsobilých nákladech 49% - zahrnuje nákup služeb zaměřených např. pronájem sálu, zpracování studií či publikací. Stavební úpravy - jsou rozděleny na drobné, které v souhrnu nepřesáhnou za dané účetní období Kč. Druhou část tvoří takové stavební úpravy, které je možné účtovat jako investici, započítávající se ovšem do povoleného limitu na křížové financování. Přímá podpora – jedná se o prostředky určené přímo cílovým skupinám a podpora pro tyto cílové skupiny nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých výdajů.

24 Nepřímé výdaje – výše jejich podílů vychází z velikosti přímých nákladů a je dána výzvou např. nejvyšší podíl obvykle dosahuje 18% je určen pro projekty s rozpočtem do 4 mil.Kč. Nepřímé náklady = (Přímé náklady rozpočtu – křížové financování)*procento dle výzvy.

25 Rozpad financí je závislý na záložkách: Projekt, Žadatel projektu, Rozpočet projektu.
Vždy, když provedete změny v těchto záložkách, proveďte znovu rozpad financí.

26 Součet částek za všechny uvedené předpokládané platby se musí rovnat celkové výši nákladů projektu.

27 Popis projektu

28

29

30 Důležité kontakty a informační zdroje
Finanční manažeři Ing. Karolína Pokorná Haramiová , Ing. Michaela Bošanská , Milena Holá , Petra Novotná , Ing. Jiří Novotný , Projektoví manažeři Mgr. Martina Černá , PaedDr. Jana Čuprová , Ing. Miroslav Vít , Mgr. Radomíra Dostálová , Mgr. Martina Pražáková , Mgr. Radka Beranová Komunikační pracovník Mgr. Eva Soukupová ,

31 Děkuji za pozornost soukup@asistencnicentrum.cz


Stáhnout ppt "Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google