Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace."— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace Ústeckého kraje z oblasti školství)

2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Tento operační program je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Program je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu. Typy projektů: 1) Individuální projekty - v prioritní ose 1, 2, 3, 4 • národní - připravuje MŠMT na celonárodní úrovni; • ostatní - připravují a realizují jiné instituce na regionální nebo nadregionální úrovni. 2) Globální granty - v prioritní ose 1 a oblast podpory 3.2 • vyhlašovatelem a správcem GG je kraj, projekty jsou určeny pouze pro cílovou skupinu příslušného kraje (u 3.2 procentuelní podíl CS). 2

3 POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Podporované oblasti - POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatelé Žadatelé - školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a odborová sdružení, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé. Cílové skupiny Cílové skupiny - žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech atd. 3

4 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žadatelé Žadatelé - školy a školská zařízení, VŠ, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace. Cílové skupiny Cílové skupiny - děti se SVP z MŠ a přípravných tříd ZŠ, děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém vzdělávání, žáci ZŠ a SŠ se SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, děti a žáci mimořádně nadaní, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání atd. 4

5 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Žadatelé Žadatelé - školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace. Cílové skupiny Cílové skupiny - pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol. 5

6 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách • Žadatelé – základní školy (právnická osoba ve školském rejstříku) • Cílové skupiny – žáci ZŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ • Příklady zaměření projektů - vytváření podmínek pro rozvoj žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, vzdělávací aktivity pedagogů, zaměření na zlepšení výuky cizích jazyků na základních školách, podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváření podmínek pro budování finanční gramotnosti žáků...... 6

7 Typové příklady Modernizace výuky Projekt byl zaměřen na implementaci nových kurikulárních dokumentů pro praxe školy za využití modulových výukových programů, které zajistí jejich vzájemnou prostupnost a posílí mezipředmětové vazby. Inovace systému byla zaměřena na vzájemnou horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory s cílem umožnit přizpůsobení vzájemné kombinace oborů, dle schopností žáků a jejich zájmu. Rozpočet projektu: 4 192 708,-Kč Získaná dotace: 4 192 708,-Kč Vzdělávání vlastních pedagogů Vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Obsahem projektu byly vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení znalostí pedagogů v oblasti ICT s cílem zefektivnit jejich práci a využití této techniky při přípravě výuky, ale i přímo výuce odborných předmětů. Rozpočet projektu: 794 552,-Kč Získaná dotace: 794 552,-Kč 7

8 Typové příklady 2 Modernizace výuky pro žáky se SVP Projekt byl zaměřen na tvorbu výukových modulů pro žáky a zvyšování kompetencí cílových skupin. Dojde zde k vytvoření učebních programů pro PC a interaktivní tabule a dále dojde k proškolení pedagogů v nové metodice práce a využití PC a interaktivních tabulí a souvisejících programů ve výuce. Rozpočet projektu:2 868 873,-Kč Získaná dotace: 2 868 873,-Kč 8

9 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.1 Vyšší odborné vzdělávání Žadatelé Žadatelé - VOŠ, školy a školská zařízení, sdružení VOŠ, kraje. Cílové skupiny Cílové skupiny - studenti VOŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ, zájemci o studium na VOŠ, pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (v případě vytváření partnerství institucí terciárního vzdělávání s přísl. školami). Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - inovace studijních programů, zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů, podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů atd. 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Žadatelé Žadatelé - vysoké školy. Cílové skupiny Cílové skupiny - studenti VŠ, zájemci o studium na VŠ, akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků). Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - další specifické odborné vzdělávání pracovníků, vč. dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení VaV, podpora vytváření kvalitních týmu výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti VaV, atd. 9

10 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Žadatelé Žadatelé - vysoké školy, VOŠ, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, ostatní instituce splňující podmínku uvedenou v Zákoně č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, veřejná zdravotnická zařízení. Cílové skupiny Cílové skupiny - studenti akademičtí a ostatní pracovníci VŠ, pracovníci výzkumných a vývojových institucí, studenti VŠ, zájemci o vědecko-výzkumnou práci. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem včetně vytváření komunikačních a interaktivních platforem. 2.4 Partnerství a sítě Žadatelé Žadatelé - vysoké školy, VOŠ, školy a školská zařízení, další organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje města, obce a svazky obcí, veřejná zdravotnická zařízení, NNO, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, HK, zaměstnavatelé. Cílové skupiny Cílové skupiny - studenti VOŠ, studenti VŠ, pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci VOŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ, další pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem, zájemci o studium na VOŠ a VŠ. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - Příprava LZ pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod., pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV, atd. 10

11 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Individuální další vzdělávání Žadatelé Žadatelé - organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání, VŠ, hospodářská komora, NNO. Cílové skupiny Cílové skupiny - jednotlivci - občané s trvalým pobytem v ČR kromě území hl. m. Prahy. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - podpora informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání včetně stimulace poptávky, tvorba vzdělávacích modulů na podporu např. jazykových dovedností, IT dovedností), propagace dalšího vzdělávání, podpora kvality poradenských služeb, atd. 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Žadatelé Žadatelé - vzdělávací instituce, vysoké školy, nestátní neziskové organizace. Cílové skupiny Cílové skupiny - lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí, účastníci dalšího vzdělávání. Příklady zaměření projektů Příklady zaměření projektů - podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství atd. 11

12 Způsobilé výdaje • výdaje na projekt (osobní náklady, cestovní náhrady, zařízení, místní kancelář, nákup služeb, stavební úpravy, přímá podpora, náklady vyplývající přímo ze smlouvy). Křížové financování Křížové financování - smyslem je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu také některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty. INVESTIČNÍ ČÁST • nábytek, zařízení a vybavení s dobou použitelnosti nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus (ne doplňky, koberce, záclony); NEINVESTIČNÍ ČÁST • nábytek nebo vestavěné skříně do 40 tis. Kč; STAVEBNÍ ÚPRAVY • nad 40 tis. Kč, pouze rekonstrukce či modernizace (NE OPRAVY!) a pouze na majetku příjemce či partnera. • vybavení, nábytek a stavební úpravy lze financovat pouze v případě, že je pro potřebu CS, nikoliv pro potřeby realizačního týmu; • max. % podíl stanovený ve smlouvě nesmí být překročen s ohledem na objem způsobilých výdajů, které byly v rámci projektu skutečně vynaloženy (tj. VYÚČTOVÁNY). 12

13 Způsobilé výdaje Úhrada nákladů s ohledem na typu příjemce: • Daňově neodepisuje - způsobilým výdajem je celková část pořizovací ceny majetku; • Daňově odepisuje (např. příspěvkové organizace) - způsobilým výdajem je pouze poměrná část lineárních odpisů v jednotlivých letech (do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze odpisy). Nepřímé náklady: • Jedná se o náklady, které nejsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu. Není je třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady (např. telefonní poplatky). Mezi tyto náklady se řadí např. mzda administrativního pracovníka a účetního, spotřební materiál, vodné, pronájem kanceláře pro realizační tým, náklady na publicitu, bankovní poplatky, místní cestovné atd. Výpočet nepřímých nákladů: přímé náklady (způsobilé výdaje) - náklady v rámci křížového financování = z výsledku se dopočítá procento výše nepřímých nákladů, které stanoví Výzva. 13

14 Jak připravit žádost o dotaci 14

15 15 Z uvedených možností je potřeba zvolit správný operační program a následně příslušnou výzvu

16 16 Žlutá pole patří mezi povinná. Ikona ve vybraných polí značí možnost vybrání z předem definovaného číselníku nebo možností vhodných pro dané pole.

17 17

18 Klíčové aktivity 18

19 19

20 20 Položka osobní náklady slouží k zadání předpokládaných výdajů spojených s realizačním týmem - odborných i administrativních pracovníků, určených vybraným smluvním vztahem. K bíle podbarveným řádkům tj. od Platů dále je možné přidávat další s názvy konkrétních pracovních pozic

21 21 Tuzemské pracovní cesty se v případě možnosti čerpání nepřímých nákladů zde neuvádějí. V této položce rozpočtu je potřeba vyčíslit pouze případné cestovné do zahraničí

22 22 Zařízení - max. 25 % z Celkových způsobilých výdajů včetně křížového financování. V této položce je potřeba uvést náklady spojené s nákupem zařízení a vybavení neinvestičního charakteru, tj. s pořizovací cenou nižší než 40 000Kč vyjma nábytku. Křížové financování - umožňuje nákup investičního majetku a nábytku, který bude využit pro práci s cílovou skupinou (nábytek patří do této části bez ohledu na výši pořizovací ceny). Povolený podíl křížového financování je vždy upřesněn v každé výzvě obvykle se pohybuje okolo 9 % ze způsobilých nákladů

23 23 Nákup služeb – tato položka nesmí přesáhnout svým podílem na celkových způsobilých nákladech 49% - zahrnuje nákup služeb zaměřených např. pronájem sálu, zpracování studií či publikací. Stavební úpravy - jsou rozděleny na drobné, které v souhrnu nepřesáhnou za dané účetní období 40 000Kč. Druhou část tvoří takové stavební úpravy, které je možné účtovat jako investici, započítávající se ovšem do povoleného limitu na křížové financování. Přímá podpora – jedná se o prostředky určené přímo cílovým skupinám a podpora pro tyto cílové skupiny nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých výdajů.

24 24 Nepřímé výdaje – výše jejich podílů vychází z velikosti přímých nákladů a je dána výzvou např. nejvyšší podíl obvykle dosahuje 18% je určen pro projekty s rozpočtem do 4 mil.Kč. Nepřímé náklady = (Přímé náklady rozpočtu – křížové financování)*procento dle výzvy.

25 25 Rozpad financí je závislý na záložkách: Projekt, Žadatel projektu, Rozpočet projektu. Vždy, když provedete změny v těchto záložkách, proveďte znovu rozpad financí.

26 26 Součet částek za všechny uvedené předpokládané platby se musí rovnat celkové výši nákladů projektu.

27 Popis projektu 27

28 28

29 29

30 Důležité kontakty a informační zdroje E-mail: opvk@kr-ustecky.cz Finanční manažeři Ing. Karolína Pokorná Haramiová +420 475 657 675, +420 731 642 376 Ing. Michaela Bošanská +420 475 657 326, +420 731 642 372 Milena Holá +420 475 657 883, +420 733 785 082 Petra Novotná +420 475 657 279, +420 733 785 080 Ing. Jiří Novotný +420 475 657 586, +420 733 785 083opvk@kr-ustecky.cz Ing. Karolína Pokorná Haramiová Ing. Michaela Bošanská Milena Holá Petra Novotná Ing. Jiří Novotný Projektoví manažeři Mgr. Martina Černá +420 475 657 499, +420 731 607 361 PaedDr. Jana Čuprová +420 475 657 847, +420 731 642 374 Ing. Miroslav Vít +420 475 657 546, +420 731 642 375 Mgr. Radomíra Dostálová +420 475 657 717, +420 731 642 371 Mgr. Martina Pražáková +420 475 657 643, +420 733 785 081 Mgr. Radka Beranová +420 475 657 583 Komunikační pracovník Mgr. Eva Soukupová +420 475 657 556, +420 731 642 377 Mgr. Martina Černá PaedDr. Jana Čuprová Ing. Miroslav Vít Mgr. Radomíra Dostálová Mgr. Martina Pražáková Mgr. Radka Beranová Mgr. Eva Soukupová 30  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  www.msmt.cz www.msmt.cz  http://opvk.kr-ustecky.cz http://opvk.kr-ustecky.cz

31 Děkuji za pozornost soukup@asistencnicentrum.cz 31


Stáhnout ppt "Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google