Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace k MZ 2011 (Mgr. Alena Sedláčková)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace k MZ 2011 (Mgr. Alena Sedláčková)"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace k MZ 2011 (Mgr. Alena Sedláčková)
Kadaň

2 Informační podpora (hodcestina@cermat.cz, hodcizijazyk@cermat.cz)
• odborné dotazy z oblasti hodnocení PP/ÚZ odborné dotazy k problematice PUP MZ odborné dotazy k organizaci MZ FAQ v LMS Moodle a infolinka (help desk) (tel.: , - při problémech vždy uveďte REDIZO školy regionální garanti NIDV

3 Hlavní změny v procesu organizace MZ
Hlavní změny jsou na základě: • Úpravy vyhlášky 177/2009 Sb. • Analýzy po zkušenostech z MAG´10 • Požadavku na 100% přesnost vytěžení dat ze zkušební dokumentace – technická a organizační opatření • Podnětů a návrhů ze škol • Podnětů žáků a veřejnosti

4 Zkušební dokumentace - změny
• Testové sešity pro písemné práce obsahují volné strany pro zápis osnovy nebo konceptu • Záznamový arch obsahuje tři stavová pole – konal zkoušku,vyloučen, nepřítomen či nedokončil • Záznamový arch již neobsahuje jméno žáka, jen identifikační kód • V prezenční listině je odstraněno políčko „Účast žáka na zkoušce“ • Papírové obálky s označením „ZA a PL“ a „TS a ostatní“ obsahují nové, jednodušší průvodky

5 Zkušební dokumentace Zásilka se zkušební dokumentací obsahuje:
Doprovodné materiály: metodické pokyny, bezpečnostní plomby, obálky Balení předmětů obsahuje jednotlivá balení pro učebny Balení pro učebny obsahuje: výčetku pokyny pro zadavatele protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně prezenční listinu záznamové archy testové sešity případně audio CD s tracklistem 5

6 Kompletační schéma 6

7 Distribuce zkušební dokumentace
Zásilka s testovými materiály bude doručena do školy nejdříve 7 dní před konáním písemných zkoušek maturitní zkoušky (v pracovní dny) O čase a způsobu doručení bude informován ředitel školy s dostatečným předstihem Zásilka se zkušební dokumentací musí být ve škole uložena na bezpečném místě Pro každou školu je vyrobena personalizovaná sada zkušební dokumentace, proto musí každá škola obdržet zásilku, která je určena právě pro ni 7

8 Ostatní dokumentace Přihláška žáka k maturitní zkoušce
Pozvánka k písemným zkouškám SČ MZ pro žáka Jmenný seznam žáků v učebně Dokumentace k dílčím ústním zkouškám SČ a zkouškám PČ Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky Protokol o výsledcích SČ MZ žáka Vysvědčení o maturitní zkoušce Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě 8

9 Poslechový subtest Nejdůležitější činnosti úspěšné realizace:
Ze strany CERMATu Výroba nahrávek ve formátu cda Zajištění kalibračních CD do škol Příprava školení pro zadavatele Ze strany ředitele školy Zajištění dostatečného počtu vhodných CD přehrávačů Zajištění vhodných učeben Proškolení zadavatelů k obsluze CD přehrávačů Zajištění záložních přehrávačů 9

10 Specifika zadávání poslechu
Celá zkouška z poslechového subtestu je na CD CD obsahuje Stopa 1 – název zkoušky Stopa 2 – cvičný text Stopa 3 a další – zadání zkoušky (Jedna z posledních stop – čas na přepis odpovědí do záznamového archu žákem) ZAD do nahrávky od stopy 3 již nezasahuje, tj. stopy se samy přehrávají jedna za druhou! 10

11 Technické předpoklady přehrávače
Vhodný přehrávač podporuje/umožňuje: Sledování stop PLAY, PAUSE, VOLUME, přehrávání dopředu a zpět Napájení z baterií (doporučeno) Dostatečný výkon (jeho) reproduktorů (ve vazbě na vybranou učebnu) 11

12 Technické předpoklady učebny
Doporučení pro „optimální“ učebnu: Neměla by vznikat ozvěna (záclony, členěný nábytek, vzdálenost stěn do 17 metrů…) Okna by neměla být situována do rušné ulice Klid v okolních učebnách a přilehlých chodbách Vypnuté zvonění Pro všechny žáky by měla převažovat intenzita přímého zvuku z reproduktorů nad intenzitou odražených vln 12

13 Organizace MZ před a po zadávání písemných zkoušek - změny
• Nebudou zasílány ranní monitorovací SMS komisařům • Komisař má povinnost se přihlásit na pracovišti DDT každý den konání zkoušek po příchodu do zkušebního místa • Do balíčku pro učebny nebudou přibalovány sponky • Balíček se sponkami vydá ředitel pouze komisaři pro sepnutí ZA PP po provedené digitalizaci

14 Organizace MZ před a po zadávání písemných zkoušek - změny
• Ředitel zaznamená do „protokolu o zaplombování bezpečnostní bedny“ správnost zaplombování bedny, komisař potvrdí správnost zápisu (uvádí se číslo plomby) • Zadavatel a komisař nepodepisují průvodky na obálkách • Obě obálky se zalepují • Komisař kontroluje obsah obálky ZA a PL • Obálku označenou TS a ostatní kontroluje komisař namátkově • PZU je mimo obálky • Komisař přebírá od zadavatele obě obálky zalepené, po provedení kontroly je již nezalepuje

15 Organizace MZ před zadáváním a po zadávání písemných zkoušek
Činnost komisaře každý den konání zkoušek: Pokud se komisař nemůže do školy dostavit, musí informovat ředitele školy a Help desk CERMATu Dostaví se k řediteli školy s platným jmenováním Přihlásí se na pracovišti DDT svými přihlašovacími údaji, čímž informuje CERMAT o své přítomnosti Provede kontrolu jmenných seznamů žáků na jednotlivých zkušebních učebnách 15

16 Předání zkušební dokumentace zadavatelům
Komisař překontroluje neporušenost zásilky Ředitel zásilku otevře Ředitel vyjme ze zásilky: balíček pro zkušební předmět obálky plomby a sponky Ředitel předá protokolárně každému zadavateli: 1 balíček pro zkušební učebnu 2 papírové obálky Ředitel předá sponky komisaři (při prvním otevření zásilky) Ředitel zásilku opět zapečetí a provede zápis do záznamu o zaplombování bezpečnostní bedny 16

17 Vrácení zkušební dokumentace komisaři
Zadavatel předá protokolárně komisaři veškerou ZD Komisař provede kontrolu obsahu obálky se ZA a PL (počet záznamových archů kontroluje dle PL) Komisař může provést namátkovou kontrolu obsahu obálky a TS a ostatní dokumentace (počet testových sešitů a případně CD dle výčetky materiálů) Komisař překontroluje formálně Protokol PZU, podepíše ho a vloží do obálky se ZA a PL Komisař obálku s TS a ostatní dokumentací předá řediteli školy Ředitel školy obálku TS a ostatní uloží zpět do zásilky a provede zápis do záznamu o zaplombování bezpečnostní bedny Obálku se ZA, PL a protokolem si komisař ponechá pro následnou digitalizaci 17

18 Organizace MZ – zadávání písemných zkoušek - změny
• Zadavatel nemusí vyžadovat po žákovi průkaz totožnosti, je-li si žákovou totožností opravdu jist • Zadavatel má povinnost kontrolovat žákům propisovací tužky, které žáci použijí při zápisu odpovědí do záznamového archu • Žáci smějí během zkoušky jíst a pít (láhev na zemi) žák může opustit učebnu před vypršením časového limitu, ale nesmí se již do učebny vrátit (výjimky – musí předem schválit ředitel školy) • Zadavatel při instruktáži nekreslí způsob správného zápisu odpovědí do ZA na tabuli – obrázky s příklady zápisu odpovědí obsahuje testový sešit

19 Organizace MZ – zadávání písemných zkoušek - změny
Hlavička záznamového archu obsahuje: Šestimístný identifikační kód žáka Druh a skupinu PUP MZ Tři stavová pole, zadavatel zaškrtne právě jedno stavové pole „Konal(a) zkoušku“, „Vyloučen(a)“ nebo „Nepřítomen(na) či nedokončil(a)“ Poznámka: Záznamový arch neobsahuje jméno a příjmení žáka

20 Organizace MZ – zadávání písemných zkoušek - změny
ZA pro didaktický test z cizího jazyka pro poslech a ZA pro čtení byly sloučeny do jednoho záznamového archu, který má dva listy (první pro poslech a druhý pro čtení). • ZA pro didaktický test z cizího jazyka má tři stavová pole pro záznam účasti žáka na zkoušce, umístěna na první straně druhého listu (list pro čtení) • U písemné práce z CJL byl změněn postup pro vydání zkušební dokumentace. Zadavatel rozdá TS a po uplynutí času 25 minut na výběr zadání předá žákům proti podpisu záznamové archy.

21 Organizace MZ – zadávání písemných zkoušek- změny
Zadavatel zalepí obě papírové obálky se zkušební dokumentací, protokol z učebny nevkládá do obálky. • Na průvodce obálky uvede pouze jméno a příjmení, název zkoušky a učebnu. • Zadavatel má možnost nechat se vystřídat v učebně školeným zadavatelem – stejný zadavatel však musí zadávat úvodní i závěrečnou část administrace.

22 Zadávání písemných zkoušek – opak.
Žáci si vypnou mobilní telefony; na lavici si ponechají pouze psací potřeby, průkaz totožnosti a povolené pomůcky Zadavatel přečte žákům instrukce o průběhu zkoušky Zadavatel provede kontrolu žáků podle průkazu totožnosti, nemusí vyžadovat po žákovi průkaz totožnosti, je-li si totožností žáka jist Zadavatel provede kontrolu propisovací tužky, kterou žák použije při zápisu odpovědí do záznamového archu Žáci smějí během zkoušky jíst a pít; žák může opustit učebnu před vypršením časového limitu, ale nesmí se již do učebny vrátit Zadavatel seznámí žáky se způsobem správného zápisu odpovědí do ZA – testový sešit obsahuje instrukce s obrázky Zadavatel má možnost se nechat vystřídat v učebně školeným zadavatelem – stejný zadavatel musí být přítomen na úvod i závěr administrace 22

23 Zadávání písemných zkoušek – opak. „po“
Zadavatel zalepí obě papírové obálky se zkušební dokumentací, protokol z učebny nevkládá do obálky. Na průvodce obálky uvede jméno a příjmení, název zkoušky a učebnu Zadavatel odnáší z učebny: Zalepenou obálku ZA a PL Zalepenou obálku TS a ostatní Protokol o průběhu zkoušky v učebně 23

24 Přehled záznamů ve zkušební dokumentaci
Situace Popis situace Záznamy zadavatele v záznamovém archu žáka v Protokolu o průběhu MZ v učebně 1. Standardní ukončení zkoušky (tj. po vypršení limitu) Žák se účastnil zkoušky v celém časovém limitu. Zakřížkujte pole „Konal(a) zkoušku“ 2. Ukončení zkoušky před vypršením časového limitu (dobrovolné) Žák ukončil svou práci dříve a chce odejít z učebny. 3. Nepřipuštění žáka ke zkoušce Žák neprokázal svou totožnost nebo se provinil proti školnímu řádu (byl pod vlivem omamných látek atp.), bude proto ze zkoušky vyloučen. Zakřížkujte pole „Vyloučen(a)“ Proveďte záznam do 3. části 4. Vyloučení žáka ze zkoušky *) Žák porušil pravidla řádného průběhu zkoušky, zadavatel ho proto ze zkoušky vyloučil. 5. Nepřítomnost žáka u zkoušky Žák se ke zkoušce vůbec nedostavil (žák se musí do 3 dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv). Zakřížkujte pole „Nepřítomen(na) či nedokončil(a)“ Proveďte záznam do 2. části 6. Ukončení zkoušky před vypršením časového limitu (ze zdravotních důvodů) Žák předčasně opustil učebnu v důsledku vážné zdravotní indispozice a nechce, aby byl jeho záznamový arch vyhodnocen (žák se musí do 3 dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv). 24

25 Digitalizace zkušební dokumentace na pracovišti DDT
Zpracování zkušební dokumentace se liší dle typu zkoušky: v jedné dávce se digitalizuje dokumentace z didaktických testů (ZA, PL a Protokol PZU); ve dvou dávkách se digitalizuje dokumentace z písemných prací v první dávce ZA před hodnocením, PL a Protokol PZU ve druhé dávce pouze ZA po provedeném hodnocení – (digitalizují se i nehodnocené ZA u žáků vyloučených, nepřítomných nebo těch, kteří zkoušku nedokončili) volné listy, které jsou součástí ZA pro žáky s PUP MZ, se: u didaktických testů nedigitalizují u písemných prací digitalizují (Komisař netiskne kopie ZA písemných prací, hodnocení PP provádí hodnotitel do originálu) Komisař digitalizuje dokumenty a odesílá data do CERMATu průběžně, tj. ihned po vykonání daných zkoušek v učebnách, kontroluje ohodnocené ZA PP před digitalizací – zda je vyznačeno bodové hodnocení právě jedním křížkem v hodnotící tabulce 25

26 Digitalizace zkušební dokumentace na pracovišti DDT
Žáci s PUP MZ mají možnost zapisovat své odpovědi: Standardním způsobem do záznamového archu Jiným způsobem: do testového sešitu (vyjma čistopisu písemné práce) na volné listy papíru, které jsou na konci záznamového archu na PC a poté tisknout na volné listy papíru, které jsou na konci záznamového archu na Pichtově psacím stroji, tj. na braillský papír, který zajistí škola • Zpracování odpovědí z didaktických testů u žáků, kteří zapsali své odpovědi jiným než standardním způsobem: přepis provádí jeden zadavatel-přepisovač do originálu ZA komisař netiskne kopie ZA didaktických testů 26

27 Zpracování protokolu ze zkušebního místa (ŠMAK)
Postup pro průběžné vyplňování (dle Protokolů PZU): Klikněte na ikonu CERTIS na ploše monitoru Zadejte své přihlašovací údaje a denní SMS kód Zobrazí se vám protokol /otevíráte-li již jednou uložený protokol, klikněte na vaše zkušební místo a poté na tlačítko Protokol o průběhu MZ/ Do Protokolu vyplňte potřebné údaje Klikněte na tlačítko „Uložit“ CERTIS zavřete 27

28 Zpracování protokolu ze zkušebního místa (ŠMAK)
Postup pro závěrečné zpracování: Dokončete zpracování Protokolu pomocí stejného postupu jako při průběžném vyplňování Ředitel školy si otevře Protokol v IS CERTIS (přihlášení je možné odkudkoliv), kde jej schválí Ředitel školy vás informuje o schválení Protokolu Opět otevřete Protokol z pracoviště DDT Protokol si zobrazte a vytiskněte Protokol podepište vy i ředitel školy Protokol digitalizujte a odešlete standardním postupem (pomocí dávky pro Protokol PZM) Digitalizovaný Protokol předejte řediteli školy k archivaci 28

29 Model organizace MZ Datový digitalizační terminál (pracoviště DDT)
29

30 Opravné a náhradní zkoušky
Žák se musí přihlásit stejně jako v řádném termínu V podzimním termínu se konají DT a PP ve školách stanovených Centrem (dílčí ÚZ SČ konají „doma“) Opravnou zkoušku lze konat nejvýše dvakrát z každé zkoušky, ke které je žák přihlášen Z nepovinné zkoušky se opravná zkouška nekoná Opravnou zkoušku lze konat v jiné úrovni obtížnosti, než v jaké ji žák konal v řádném období Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku SČ úspěšně, opakuje celou komplexní zkoušku z daného předmětu (CJL, cizí jazyk)

31 Opravné a náhradní zkoušky – pokr.
Náhradní zkoušku lze konat po řádné omluvě Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo konat opravnou V náhradním termínu lze opakovat i dílčí zkoušky (samostatně) na složení MZ má žák 5 let od ukončení posledního ročníku

32 Podzimní termín MZ JEZUS (jednotné zkušební schéma) pro podzimní termín MZ stanoví MŠMT do 15. srpna (ústní zkoušky SČ se konají od 1. září, DT a PP od 15. září do 1.října) Místo konání DD a PP určí MŠMT rovněž do 15. srpna Zkoušky PČ se konají od 1. září do 31. října Konkrétní termíny ÚZ SČ a zkoušek PČ stanoví ředitel školy nejpozději měsíc před jejich konáním Přihlášku k podzimnímu termínu podává žák řediteli školy do 25. června (platí i pro opravné a náhradní zkoušky) Ředitel předá údaje do Centra přes Certis do 30. června

33 Podzimní termín MZ – pokrač.
- Seznam literárních děl pro ÚZ z CJL odevzdá žák řediteli školy do 30. června (neodevzdá-li žák seznam, losuje si z pracovních listů ke všem dílům ze seznamu školy – vyhláška § 6) Témata pro školní zkušební úlohy k ÚZ z cizího jazyka jsou platná pro jarní i podzimní termín následující po jejich zveřejnění

34 Závěrečné zopakování všech typů protokolů
PZU (protokol o zkoušce z učebny) – ZAD PZM (protokol o zkoušce z místa) – ŠMAK Protokol o průběhu PČ a ÚZ SČ – předseda Protokol o výsledcích ÚZ SČ – předseda (na žáka) Protokol o výsledcích PČ – předseda Protokol o výsledcích SČ MZ – Centrum Výdej vysvědčení – ředitel školy – do 20. června (do 5. listopadu)

35 Děkujeme Vám za pozornost.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT, Jeruzalémská 957/1, Praha 1 35


Stáhnout ppt "Aktuální informace k MZ 2011 (Mgr. Alena Sedláčková)"

Podobné prezentace


Reklamy Google