Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELIKONOCE VELIKONOCE ODKUD VLASTNĚ POCHÁZÍ?.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELIKONOCE VELIKONOCE ODKUD VLASTNĚ POCHÁZÍ?."— Transkript prezentace:

1 VELIKONOCE VELIKONOCE ODKUD VLASTNĚ POCHÁZÍ?

2 Stručná historie Stručná historie
Velikonoce jsou svým původem pohanskými svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

3 Pohanský původ velikonoc
Pohanské tradice - od malovaných vajíček, králíčků až po mazance, včetně velikonočního půstu. Velikonoce byly církví přijaty v r a pohanský svátek dostal nový šat, bylo mu přiřčeno vzkříšení Ježíše Krista. Tradice mají kladné místo, pokud nás dovedou k biblické pravdě. Tradice je však nebezpe- čná, jestliže se s ní pouze svezeme. Pak dává jen falešná poselství.

4 Pohanský původ velikonoc
Malovaná vejce byla objevena již v sumerských vykopávkách z roku před naším letopočtem. Vejce se totiž ukládala do hrobů spolu s mrtvými jako symbol nikdy nezanikajícího života, což odpovídalo pohanským představám o posmrtném životě. Barvením se měla znásobit jejich magická moc. Po mnoho století poté se vejce zdobila jako zárodek nového života.

5 Pohanský původ velikonoc
Velikonoce přišly z Východu, z babylónského zbožňování královny nebes Astarote. Angličtina dodnes velikonocím říká Easter, což je odvozeno od Astarote, stejně tak East nebo Ost - Východ.

6 Židovské vel. (pesach) Obsahem žid.velikonoc je oslava Boha Zachránce. Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Takto byli uchráněni před zkázou,jež kolem nich přešla bez povšimnutí Odtud pochází žid.název velikonoc: "pesach" – "uchránění, ušetření, přejití".

7 Křesťanské velikonoce
Všechny SZ předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: Bůh zachraňuje,Bůh je spása. Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.

8 Předvelikonoční půst – tradice pohanství
Předvelikonoční půst trval 40 dní – údajně podle Ježíšova postu na poušti. Půstu ovšem předcházel čas hojnosti, ve kterém se konaly zabijačky, vepřové hody a masopust. Podle legendy se Semiramis, Nimrodova žena stala vlivnou královnou. Měla se po smrti zmocnit měsíce a Nimrod slunce. Několik let po smrti Nimroda, Semiramis otěhotněla – údajně se sluncem (Nimrodem) a porodila Tammuze – syna slunce. Zemřel při lovu a celá zem ho 40 dní měla oplakávat. Jarní svátky sloužily k uctívání bohyně měsíce Semiramis a 40 dní postu za Tammuze bylo zakončeno pohanským dnem slunce – nedělí. Kristus - Velikonoční beránek však nemůže být oslaven pohanským dnem boha slunce (Sontag, Sunday – nedělí), ať je tento den jakkoli posvěcen církevními hodnostáři.

9 KVĚTNÁ NEDĚLE spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve veliko- nocích propojeno…

10 ZELENÝ ČTVRTEK Připomíná dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje PVP a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí... Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je "země", ze které nebudeme vyhnáni, totiž "nové nebe a nová země" nebeského království.

11 VELKÝ PÁTEK Velký pátek je postním dnem - nevinný Ježíš byl odsouzen a ukřižován místo nás. Trest za naše hříchy vzal na sebe.

12 BÍLÁ SOBOTA Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítěz- ství, o veliké noci.

13 VELIKONOČNÍ NOC kdy Pán vstal z mrtvých, rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly tento velikonoční "přechod" (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.

14 VELIKONOČNÍ NEDĚLE Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě”. Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo.

15 VELIKONOČNÍ DOBA Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do Seslání Ducha o Letnicích.

16 Velikonoce = Oslava Ježíšovy oběti a vzkříšení = pro každý dne v roce.

17 KDOPAK JE NÁM NEJDRAŽŠÍ ?
Kdopak je nám nejdražší? Kdo Vám s láskou splývá? Kdo ti smutky zaplaší? Koho mám tak rád? S kým přichází poznání, komu patří sláva? Kdo slyší tvé volání. Kdo věrným zůstává? To jenom Ježíš může být. U Něho v dlaních najdeš klid a svou spásu. Vždyť Beránek je Král, Vítěz vítězů a Ty s ním můžeš žít, nádherně věčně žít.

18 Ježíšův dar lidstvu Ježišová smrť Z pohľadu vedy

19 Ježíše odsoudili na smrt ve věku 33 let
Ježíše odsoudili na smrt ve věku 33 let. Nevinného, bez důkazů Ho z nenávisti k pravdě umučili nejhroznějším způsobem doby.

20 Jen nejhorší zločinci byli popraveni tímto potupným způsobem
Jen nejhorší zločinci byli popraveni tímto potupným způsobem. V případě Ježíše to bylo ještě hroznější. Ani nejhorší zločinci nemívali přibíté končetiny.

21 Použili 20 cm, ostré hřeby. Byla přibita zápěstí a ne dlaně jako je ve zvyku zobrazovat.

22 Musel se podpírat o hřeb kterým byly přibity obě dvě nohy dohromady, hřeb byl o mnoho větší než hřeby kterými byly přibity ruce.

23 zatím co dav na něj plival a házel po něm kamení.
Od bičování mu krvácela záda. Tvář měl zalitou krví sté-kající od ostnů jeho koruny na hlavě. Takto ztýrán měl víc jak dva kilometry vláčet svůj kříž který vážil (50 kg), zatím co dav na něj plival a házel po něm kamení.

24 To všechno Ježíš vytrpěl abys měl volnou cestu k Bohu
To všechno Ježíš vytrpěl abys měl volnou cestu k Bohu. Aby všechny tvé hříchy byly navždy odpuštěny. On pro Tebe zemřel! Pro Tebe, osobně. Nejen pro druhé, svaté.

25 Jak málo se mluví o těch nejdůležitějších věcech, jež pro mnohé zní jen jako obyčejná historie, přitom pro jiné znamenají nadějí a vysvobození z prázdného života.

26 HLOUBKA BOŽÍ LÁSKY Řím 8,29 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s Ním nedaroval všecko?

27 HLOUBKA BOŽÍ LÁSKY Kdo odsoudí? Vždyť Kristus, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

28 HLOUBKA BOŽÍ LÁSKY Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

29 Ježíš říká: „Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte
Ježíš říká: „Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte... já vám dám odpočinutí.” Jaký fantastický LÉK na dnešní shon! Ježíš slibuje: Budete-li prosit v mém jménu – stane se.

30 Budeš-li chtít, zkus se i Ty k Bohu modlit. On vyslyší tvé volání
Budeš-li chtít, zkus se i Ty k Bohu modlit. On vyslyší tvé volání. Má zalíbení v těch, kdo ho hledají. Najdeš odpuštění, osvobození, něco, co se nedá popsat - Jeho vliv.

31 Můžeš prosit i o vedení do každého dne, i o sílu pro ty, na kterých Ti záleží.

32 Křížem to tenkrát neskončilo
Křížem to tenkrát neskončilo. Ježíš vstal z mrtvých, po desítky dní Ho vídávali s učedníky na Zemi, a pak odešel ke svému Nebeskému Otci. A stejně tak se brzy vrátí. (Skutky 1)

33 Řekl: „Nenech se podvést, objeví se mnoho falešných spasitelů
Řekl: „Nenech se podvést, objeví se mnoho falešných spasitelů.“ Mt 24,24 Budou dělat zázraky, ale PRAVÝ příchod poznáš tak, že: 1) Ho všichni na celé zemi uzří zaráz (Zj 1,7) 2) Nedotkne se Země (1Tes 4,17) 3) Nebude obhajovat falešný den odpočinku neděli (Mat 5,17)

34 Křížem to tenkrát neskončilo. On vstal
Křížem to tenkrát neskončilo. On vstal. Odešel nám připravit místo a vrátí se pro nás. Těšíš se? Jsi na to připraven? Požádal jsi Jej, aby Jeho krev smyla všechny Tvé hříchy? Aby Ti dal nad nimi vítězství?

35 Ježíš zaslibuje, že když jej vyznáš, tak bude stát po tvém boku a přizná se k Tobě u Nebes- kého Otce. (Mt 10,32)

36 Prosím, nenech letošní Velikonoce proklouznout bez povšimnutí
Prosím, nenech letošní Velikonoce proklouznout bez povšimnutí. Hlubší lásku, než je ta, která se za Tebe obětovala, nenalezneš. Ztratil bys příliš mnoho, kdybys ji odmítl.


Stáhnout ppt "VELIKONOCE VELIKONOCE ODKUD VLASTNĚ POCHÁZÍ?."

Podobné prezentace


Reklamy Google