Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení migrujících pracovníků z pohledu ČSSZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení migrujících pracovníků z pohledu ČSSZ"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků z pohledu ČSSZ
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků z pohledu ČSSZ JUDr. Jitka Konopásková, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Praha, 20. říjen 2008 Lidé na prvním místě …

2 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/ Obsah
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/ Obsah 1/ Působnosti ČSSZ obecně 2/ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU/EHP a Švýcarsku 3/ Rozsah koordinačních nařízení 4/ Kdo je krytý nařízeními EU? 5/ Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 6/ Důchody 7/ Peněžité dávky v nemoci a mateřství 8/ Shrnutí

3 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 1
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 1 ČSSZ po vstupu ČR do EU aplikuje nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 a vykonává funkce jako: kompetentní instituce instituce místa bydliště a místa pobytu styčný orgán instituce určený pro provádění konkrétních ustanovení nařízení Pro následující oblasti: důchody peněžité dávky v nemoci a mateřství peněžité dávky vyplácené při pracovních úrazech a nemocích z povolání (poskytované z nemocenského pojištění) příslušnost k právním předpisům

4 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 1
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 1 Ve vztahu k zahraničí vykonává ČSSZ své působnosti obdobně jako je tomu u vnitrostátních agend s některými specifiky - místní příslušnost: Výběr pojistného provádějí OSSZ/PSSZ Registrace subjektů se provádí stejně x subjekty se sídlem v zahraničí (ÚP Praha 8 Trojská) Žádosti o důchod se uplatňují na OSSZ/PSSZ; rozhoduje ústředí ČSSZ PDNM mají stejnou místní příslušnost Zdravotní stav posuzují lékaři LPS x dožádaná vyšetření Výplaty dávek provádí ústředí ČSSZ, příp. u PDNM „velcí“ zaměstnavatelé Posuzování příslušnosti provádí ústředí a OSSZ/PSSZ Výkon funkcí styčného orgánu/místa zajišťuje ústředí Odlišnosti jsou z hlediska věcného i osobního rozsahu, kdy se aplikují normy mezinárodního práva.

5 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 2
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 2 - Komunitární právo : Zakládající smlouva (úprava základních práv a svobod evropských občanů) Směrnice (např. č. 71/90 o vysílání pracovníků) Nařízení (koordinační) : Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a jeho prováděcí nařízení Rady (EHS) č. 574/72 Od r – nařízení Rady č. 884/2004 a jeho prováděcí nařízení Nařízení Rady č. 859/2003 (příslušníci 3. zemí) Nálezy Evropského soudního dvora Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení, jimiž je ČR vázána Aplikují se tehdy, pokud není upraveno komunitárním právem V případě konkurence má komunitární právo vždy přednost Pokud byly odlišné nebo nad rámec, musí být upraveny v přílohách příslušné komunitární normy; státy je musí notifikovat. Normy se aplikují ve státech, které přistoupily ke smlouvám, přičemž se za smluvní považují i normy komunitárního práva.

6 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 2
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 2 Čtyři základní principy koordinace : Koordinace x harmonizace Zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace Aplikace právního řádu jediného státu Sčítání (agregace) dob pojištění Zachování nabytých práv, exportabilita dávek

7 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 3
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 3 Věcný rozsah nařízení 1408/71 : čl. 4 dávky v nemoci a mateřství dávky v invaliditě dávky ve stáří dávky pozůstalým dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání pohřebné dávky v nezaměstnanosti rodinné dávky Osobní rozsah nařízení 1408/71 : čl. 1 a 2 Pracující osoby (osoby s příjmem – zaměstnanci, samostatně výdělečně činné) Studenti jejich rodinní příslušníci nebo jejich pozůstalí + příslušníci třetích zemí, jejich rodinní příslušníci a pozůstalí (859/2003)

8 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 3
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 3 Komunikace mezi úřady a institucemi / papírová, elektronická Poskytování administrativní pomoci mezi institucemi, vymáhání pohledávek, zápočty dávek Čl. 84 Nařízení 1408/71 Jakákoli podání, prohlášení nebo odvolání, která měla být předložena podle předpisů jednoho členského státu do určité doby orgánu, instituci nebo soudu tohoto státu, budou přijata i v tom případě, že byla předložena do uplynutí stejné doby odpovídajícímu orgánu, instituci nebo soudu jiného ČS. V takovém případě orgán, instituce nebo soud, který dostane podání, prohlášení nebo odvolání, je pošle bez prodlení příslušnému orgánu, instituci nebo soudu prvého ČS přímo nebo prostřednictvím příslušných úřadů dotčených ČS. Datum, kdy tato podání, prohlášení nebo odvolání byla předložena orgánu, instituci nebo soudu druhého zmíněného ČS, se bude považovat za datum jejich předložení příslušnému úřadu, instituci nebo soudu.

9 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 4
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 4 Nařízení se aplikují primárně vůči fyzickým subjektům – proto je rozhodující určit, zda se na takovou osobu vztahují. Postupně se zohlední tato kritéria: 1) Státní příslušnost: Evropský občan = občan EU (státní příslušník členského státu EU / EHP nebo Švýcarska, případně příslušník 3. země při splnění podmínek v 859/2003 2) Osobní rozsah nařízení 3) Prvek migrace Fyzická migrace (tj. fyzické přestoupení hranice) Teoretická migrace (např. při změně zaměstnavatele) 3) Věcný rozsah nařízení

10 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 5
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 5 Zaměstnavatelé (čeští nebo zahraniční) mají v případě, že jsou registrováni u ČSSZ stejné povinnosti a práva. Zaregistrovat se musí vždy, pokud zaměstnávají osoby, které podléhají českým právním předpisům : Místní příslušnost je určena podle sídla / místa, které vede evidenci zaměstnanců Pokud je organizací zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která nemá na území ČR sídlo útvaru, který vede evidenci zaměstnanců, je místně příslušné ÚP Praha 8 Čl. 109 nařízení 574/72 umožňuje, aby zaměstnanec plnil povinnosti zahraničního zaměstnavatele na základě plné moci a po sdělení této skutečnosti kompetentní instituci. Přihlašování pojištěnců v ČR Rodné číslo (RČ, Czech Birth Number, ID) – přiděluje MV ČR Evidenční číslo pojištěnce (EČP)- dočasné, přiděluje ČSSZ

11 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 5
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 5 Zaměstnavatelé sídlící na území jednoho členského, jejichž zaměstnanci podléhají předpisům o sociálním zabezpečení druhého členského státu Jedná se o případy, které vznikají v důsledků aplikace ustanovení o příslušnosti k právním předpisům Není rozhodující, jaké státní občanství pracovník má (pokud podléhá nařízení 1408/71 případně 859/2003) Je třeba rozlišit, zda musí pracovník předložit formulář E 101 vystavený příslušnou institucí státu, jehož předpisům pracovník v dané sociální situaci podléhá – tato oznamovací povinnost je v ČR uložena právní normou pouze zaměstnanci (nařízením), ačkoli odvodovou povinnost má zaměstnavatel (…registrace zaměstnanců) X v některých státech je oznamovací povinnost uložena zaměstnancům pod sankcí zákonem Pojistné se odvádí ze započitatelných příjmů podle předpisů státu, jimž zaměstnanec podléhá

12 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6 Důchody v EU Započítávají se všechny doby pojištění/zaměstnání/bydlení, které pojištěnec získá v průběhu svého života Každý stát započítává vlastní doby podle vlastních pravidel, doby získané v jiných státech podle toho, jak jsou mu sděleny (E205) Postačí uplatnit žádost pouze v jednom z členských států - komunikace mezi státy probíhá prostřednictvím evropských formulářů řady E-200 Nárok, druh důchodu, výše důchodu, výplata se řídí pouze vnitrostátními pravidly členských států Týká se pouze důchodů ze zákonných pojistných soustav (čl. 4 nařízení 1408), nikoli dávek z komerčního důchodového pojištění

13 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6 Uplatňování žádosti o důchod: zásada: žádost o důchod uplatněná v jednom členském státě, se považuje za žádost o obdobnou dávku ve všech členských státech, kde byl žadatel rovněž důchodově pojištěn x možnost požádat o odklad přiznání starobního důchodu v zásadě se žádost podává u instituce státu, kde žadatel bydlí (pokud zde byl pojištěn), nebo státu, kde byl naposledy pojištěn V ČR žádost o důchod se uplatní u místně příslušné OSSZ/PSSZ žadatel uvede, že byl pojištěn v některém členském státě EU OSSZ/PSSZ se žadatelem sepíše příslušné přílohy a formuláře nezbytné pro uplatnění žádosti vůči jinému členskému státu ČSSZ odešle příslušné E-formuláře kompetentním institucím v daném čl. státě

14 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6 Výplata důchodu do zahraničí : Čl. 10 nařízení 1408 (princip zachování nabytých práv – export dávek) Způsoby výplaty důchodů (čl. 53 až 59 nařízení 574/72 a jeho Příloha 6): Na adresu v jiném členském státě EU (čtvrtletně zpětně, 1x ročně Potvrzení o žití (Certificate of Life); výjimka Bulharsko – 4x ročně) Na účet v členském státě EU nebo v ČR (frekvenci zasílání Potvrzení o žití určuje příjemce) Výplata zpětně Odchylky u frekvence výplaty Slovensko (pouze bankovní účty příjemců) Polsko (pouze mezinárodní poštovní poukázka)

15 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 6 Výpočet důchodu : Kompetentní instituce vypočte dávku: Pouze podle ustanovení předpisů, které sama provádí (pokud tím pojištěnec získá nárok na dávku) - národní (solo) důchod …záloha na důchod Poměrný výpočet dle dob pojištění (pokud by pouze podle národních předpisů nárok nevznikl)- dílčí (poměrný, pro-rata důchod) Doby kratší jednoho roku Datum výplaty důchodu Doby pojištění pro výši a doby pojištění pro nárok Přepočet cizích dob pojištění Přehledy dob pojištění (IOLDP) Náklady spojené s výplatou důchodů

16 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7 Peněžité dávky v nemoci a mateřství Nárok, druh a výše dávky se posuzují podle pravidel kompetentního státu Výplata dávky se provádí podle pravidel kompetentního státu Započítávají se i cizí doby pojištění, pokud by nestačily pro vznik nároku doby pojištění „vlastní“ (formulář E 104), nikoli cizí příjmy Pro nárok na dávku se používají formuláře E 115 až E 119 Formulář E 116 = doklad o dočasné pracovní neschopnosti

17 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7 Posuzování zdravotního stavu : Zdravotní stav zjišťuje a případně posuzuje instituce místa bydliště/pobytu podle právních předpisů a administrativních postupů, jimž podléhá O nároku na dávku rozhoduje kompetentní instituce podle právních předpisů a administrativních postupů, jimž podléhá – lékaři posudkové služby předložené doklady posuzují z hlediska nároku na vznik/trvání pracovní neschopnosti V případech, že tak stanoví nařízení nebo mezinárodní smlouva, posuzuje zdravotní stav instituce místa bydliště/pobytu ex officio; v ostatních případech na dožádání ze strany instituce kompetentní (náklady s dožádáním spojené jdou k tíži instituce dožadující)

18 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7 Výpočet PDNM Čl. 23 nař. 1408, čl. 25 nař. 574 (E 105) Kompetentní instituce ČS, jehož předpisy stanoví, že výpočet PDNM se bude zakládat na průměrném výdělku nebo prům. příspěvcích, určí tyto prům. výdělky/prům. výši příspěvků výhradně s přihlédnutím k výdělkům/příspěvkům odpovídajícím těmto předpisům. Pokud předpisy kompetentní instituce stanoví, že jsou rozhodné standardní výdělky, přihlédne pouze k nim nebo, kde je to vhodné, k prům. standardním výdělkům. Při výpočtu PDNM se aplikují výhradně české právní předpisy (prům. výdělek podle profese v kalendářním Q předcházející vznik sociální události – zveřejnění na Jestliže předpisy kompetentního státu stanoví, že se berou v úvahu i rodinní příslušníci – nerozhoduje místo jejich bydliště (E 105, platí 12 měsíců)

19 Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků/Téma 7 Přeshraniční pracovník Zaměstnanec/OSVČ, která vykonává své povolání na území jednoho ČS a bydlí na území druhého ČS, do kterého se vrací zpravidla každý den nebo alespoň jednou za týden Zvláštní úprava u věcných dávek (dvojí registrace – E 106) Pojem „bydliště“ Zvláštní úprava pro dávky v nemoci a mateřství (čl nař. 1408) u zcela nezaměstnaných přeshraničních pracovníků ve smyslu čl a.ii nař (tj. nevykonává žádnou pojištěnou výdělečnou činnost) : má nárok na dávky v nemoci a mateřství podle předpisů státu svého bydliště, jako kdyby podléhala těmto předpisům v době posledního zaměstnání. V případě potřeby se přihlédne k čl. 18 (sčítání dob). Náklady nese stát bydliště.

20 Děkuji za pozornost Jitka Konopásková Jitka.Konopaskova@cssz.cz
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení migrujících pracovníků Děkuji za pozornost Jitka Konopásková


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení migrujících pracovníků z pohledu ČSSZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google