Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Protikorupční školení pro třetí strany (prodejní zástupce, distributory, dodavatele apod.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Protikorupční školení pro třetí strany (prodejní zástupce, distributory, dodavatele apod.)"— Transkript prezentace:

1 1 Protikorupční školení pro třetí strany (prodejní zástupce, distributory, dodavatele apod.)

2 2 >Společnosti skupiny Danaher fungují na základě přesvědčení, že dodržování zákonů je důležitým faktorem podnikatelského úspěchu. >Od třetích stran, s nimiž spolupracujeme („Dodavatelé DHR“), požadujeme, aby společně s námi budovaly globální základy poctivosti a dodržování norem jako základ našeho společného úspěchu, a podporujeme je v tom. >Toto školení vysvětlí, co konkrétně to znamená pro Vaši každodenní spolupráci se společnostmi ze skupiny Danaher. Cíl tohoto školení Vaše poctivost – náš úspěch

3 3 Část I Protikorupční zákony Etický kodex skupiny Danaher Etický kodex skupiny Danaher pro dodavatele Vaše smlouva

4 4 >Protikorupční zákony a smlouvy jsou dnes běžné všude ve světě. >Mnoho z nich se zaměřuje na úplatky pro vládní úředníky (například americký zákon o zahraničních korupčních praktikách („FCPA“)), avšak nepřípustné jsou jakékoli úplatky, i když se týkají nevládních, obchodních subjektů. >Toto školení se věnuje FCPA, protože tento zákon je aktivně vynucován a jsou s ním spojeny závažné postihy. Musíte však dodržovat i veškeré ostatní zákony platné v zemích, kde podnikáte. >Rovněž jste povinni dodržovat Etický kodex skupiny Danaher, Etický kodex skupiny Danaher pro dodavatele a veškerá ustanovení o poctivosti a dodržování norem uvedená ve smlouvě. Mnoho zákonů, tentýž cíl Protikorupční zákony jsou globální

5 5 >Etický kodex skupiny Danaher a Etický kodex skupiny Danaher pro dodavatele stanovují zásady jednání a poctivých obchodních praktik, které musejí dodržovat všichni Dodavatelé DHR, včetně zásad týkajících se toho, jak přistupujete k obchodním příležitostem, z nichž mohou společnosti skupiny Danaher mít prospěch. >Dodavatelé DHR jsou povinni zastupovat společnosti skupiny Danaher tak, aby to bylo v souladu se závazkem jednat poctivě a nedopouštět se korupce, jak je stanoveno v Etickém kodexu DHR. >Etický kodex DHR je nutné dodržovat i v případech, na které se podle Vašeho názoru nevztahují protikorupční zákony. Musíte dodržovat i Etický kodex DHR Úplatky nejsou přijatelné za žádných okolností

6 6 >FCPA zakazuje osobám, které jsou ve spojení s americkými podniky, aby: –s korupčním podtextem –přímo či nepřímo prostřednictvím jiných osob –nabízely, platily, dávaly, slibovaly či schvalovaly vyplacení –čehokoli hodnotného –jakémukoli vládnímu úředníkovi mimo USA či jakékoli politické straně, úředníkovi či kandidátovi mimo USA –s cílem získat, udržet si či nasměrovat obchodní příležitosti. >Etický kodex DHR rozšiřuje tento zákaz o platby osobám mimo vládu a stranám. Charakteristiky FCPA Žádné platby vládním či soukromým osobám za obchodní příležitosti

7 7 >„Příslib platby“ lze nalézt i tam, kde se žádná skutečná platba neuskutečnila nebo kde osoba, která ji slíbila, není schopna platbu provést. >„Cokoli hodnotného“ neznamená pouze peníze. Může sem patřit např. podíl na dalším podniku, nabídka zaměstnání, politický příspěvek, dar (bez ohledu na jeho cenu) nebo výhoda pro přítele či příbuzného. >„Vládní úředník“ zahrnuje všechny vládní činitele, politické strany nebo kandidáty, veškeré kontakty vládního úředníka, politické strany nebo kandidáta a všechny zaměstnance společností ve státním vlastnictví. >Podle Etického kodexu DHR se tyto zákazy vztahují nevládních i vládních subjektů. Charakteristiky FCPA, pokr. Cokoli hodnotného za účelem ovlivnění výsledku obchodu

8 8 >Porušení FCPA může vést k těmto závažným dopadům: –okamžité ukončení Vašeho vztahu se skupinou Danaher, –výrazné pokuty: 2009 – na společnost Kellogg Brown & Root, Inc. byla uvalena pokuta 402 mil. USD za úplatky v Nigérii; 2008 – na společnost Siemens AG byla uvalena pokuta 450 mil. USD za úplatky v Argentině, Číně, Rusku, Venezuele, Vietnamu a v jiných zemích, 2008 – na společnost Willbros Group, Inc. byla uvalena pokuta 22 mil. USD za úplatky v Bolívii, Ekvádoru a Nigérii, –odnětí svobody až na pět let –a ztráta zakázek pro americkou vládu a amerických vývozních výsad. Porušení FCPA představuje velké riziko Závažné důsledky nenechávají prostor pro porušení zákona

9 9 >Etický kodex DHR Vám umožňuje zajistit nebo uhradit cestu či ubytování přímo spojené s propagací výrobků nebo uzavřením smlouvy, pokud: –místní zákony, politiky Vaší společnosti a politiky společnosti či vlády příjemce Vám umožňují tyto hodnoty poskytovat či proplácet, –veškeré proplacené výlohy skutečně vznikly a byly před proplacením doloženy podrobnými a přesnými stvrzenkami, –poskytnuté či proplacené cestovné či ubytování je rozumné (nikoli luxusní) a –každá poskytnutá či proplacená položka se přímo vztahuje k propagaci výrobků či služeb mířené ke společnosti/vládě příjemce či k provádění smlouvy společností/vládou příjemce. Oprávněné výlohy veškeré subjekty – propagace produktu/smlouva Jen skutečné, přiměřené náklady – žádné náklady, které s obchodem nesouvisejí

10 10 >Etický kodex DHR umožňuje poskytovat potenciálním zákazníkům, kteří nejsou spojeni s vládou, nepeněžní dary včetně pohoštění, pokud: –tyto dary/pohoštění jsou symbolické hodnoty, –tyto dary/pohoštění jsou ve Vašem odvětví všeobecnou zvyklostí, –tyto dary/pohoštění jsou v souladu s místními zákony a –tyto dary/pohoštění jsou předány/přijaty, aniž existuje výslovný či nevýslovný předpoklad, že příjemce je jakkoli zavázán. Oprávněné výlohy výlučně pro osoby mimo vládu – dary/pohoštění Symbolická hodnota – žádná hotovost – žádný závazek

11 11 >Veškeré informace poskytnuté některé ze společností skupiny Danaher jako podklad k žádosti o platbu (provize, úhrada nákladů atd.) musejí být věcně správné. >Je nutné přísně dodržovat veškeré smluvní požadavky včetně stvrzenek a dokumentace. Přesné finanční záznamy Žádné falešné účtenky / účely

12 12 >Mějte na paměti a dodržujte zásady chování skupiny Danaher zmíněné v tomto školení, konkrétní požadavky uvedené ve Vaší smlouvě a veškeré protikorupční zákony v oblastech, v nichž působíte, včetně FCPA. >Mějte na paměti závažnost důsledků, které by Vás i pro celou společnost vyplynuly z porušení FCPA a podobných zákonů, a věnujte dostatečnou pozornost jejich dodržování. >Pokud se ocitnete v úzkých, obraťte se na své kontaktní osoby ve skupině Danaher, které Vaše otázky v případě potřeby předají právnímu týmu skupiny Danaher. Shrnutí Vaše poctivost – náš úspěch

13 13 Podpůrná linka skupiny Danaher pro poctivost v obchodním styku a dodržování norem www.danaherintegrity.com Další zdroje Vaše poctivost – náš úspěch

14 14 Část II Otázky k zopakování problematiky

15 15 Otázka č. 1: Co když příjemce úplatku není vládní úředník, nýbrž zákazník ze soukromého sektoru? Otázky k zopakování problematiky Otázka č. 1

16 16 Odpověď č. 1: Etický kodex DHR zakazuje uplácení jakýchkoli subjektů, ať již je zákazník orgánem vlády či nikoli. Otázky k zopakování problematiky – pokr. Odpověď č. 1

17 17 Otázka č. 2: Co když nevím, zda se můj dar dostal až k osobě s rozhodovací pravomocí a skutečně ovlivnil její rozhodnutí? Otázky k zopakování problematiky – pokr. Otázka č. 2

18 18 Odpověď č. 2: >To, že si nejste jisti, co se stalo s hodnotným plněním, které jste někomu darovali, Vás podle FCPA ani Etického kodexu DHR neomlouvá. >Pokud okolnosti, chování či výsledky naznačují, že se jedná o zakázanou platbu, bude Váš vztah se skupinou Danaher ukončen a mohou Vám hrozit další právní důsledky. Otázky k zopakování problematiky – pokr. Odpověď č. 2

19 19 Otázka č. 3: Co se stane, pokud některá ze společností ze skupiny Danaher zjistí, že Dodavatel DHR porušil FCPA a/nebo Etický kodex DHR? Otázky k zopakování problematiky – pokr. Otázka č. 3

20 20 Odpověď č. 3: >Obchodní vztah s takovým Dodavatelem DHR bude ukončen. >Skupina Danaher využije veškerých právních možností k zadržení odměny a bude usilovat o vrácení dřívějších plateb, které mohly být použity v rozporu s FCPA či Etickým kodexem DHR. >Regulační orgány v USA i jinde se mohou snažit uvalit na tohoto Dodavatele DHR peněžní pokutu a/nebo uvěznit osoby zapojené do porušení zákona. Otázky k zopakování problematiky – pokr. Odpověď č. 3

21 21 Část III Příklady

22 22 Příklady Příklad A >Úředník jiné než americké vlády zažádá o cestu do USA, kde se má setkat s technickými odborníky na nový produkt, který společnost Danaher uvádí na trh. Úředník požádá Dodavatele DHR, aby tuto cestu zorganizoval, a to včetně nepracovní návštěvy Disneylandu v Los Angeles pro jeho rodinu, která se má uskutečnit, zatímco on bude v Chicagu. Navrhne, že dodá veškeré účtenky k proplacení, ale že by také rád dostal „kapesné“ pro své děti. >Může Dodavatel DHR tomuto požadavku vyhovět? Příklad A:

23 23 Příklady, pokr. Příklad A >FCPA a Etický kodex DHR umožňují náhradu přiměřených výdajů, které zákazníkovi vznikly v dobré víře. Tyto výdaje musejí přímo souviset s propagací výrobků. >Výlohy chotí či dětí zákazníků nejsou považovány za přímo související s propagací produktu a jsou zakázány. >Rekreační nepracovní cesty také nejsou povoleny, a to ani pro osoby, ke kterým je směřována propagace výrobků. >Hotovostní prostředky jako „kapesné“ nejsou podloženy účtenkami, což vytváří dojem nepatřičnosti a nesplňuje požadavky řádného vedení finančních záznamů stanovené ve FCPA či Etickém kodexu DHR. Příklad A, správná odpověď: NE

24 24 Příklady, pokr. Příklad B >Manželce zahraničního úředníka, který se podílí na hodnocení produktu společnosti Danaher, byste rádi darovali relativně levné hodinky. Jelikož se jedná o symbolický dar, jaký je ve Vaší zemi zcela běžný, je toto jednání povoleno? Příklad B:

25 25 Příklady, pokr. Příklad B >Jelikož dar je určen rodinnému příslušníkovi vládního úředníka, zakazuje jej jak FCPA, tak Etický kodex DHR. >Mějte na paměti, že běžné dary symbolické hodnoty lze osobám nespojeným s vládou dávat, pokud se příjemce nebude cítit zavázán. >Nejedná se o propagaci výrobku, protože dar nepředstavuje proplacení nákladů na cestu či ubytování pro úředníka hodnotícího produkt. Příklad B, správná odpověď: NE

26 26 Příklady, pokr. Příklad C >Chcete vládnímu úředníkovi navrhnout, aby zvolil výrobek společnosti Danaher, který mu můžete poskytnout. Jelikož víte, že místní zákony zakazují úplatky, máte v úmyslu napsat dopis vysvětlující, proč by to byla rozumná volba. V dopise se zmíníte, že pokud úředník zvolí výrobek skupiny Danaher, nebude litovat. >Můžete takový dopis odeslat? Příklad C:

27 27 Příklad C >Zaslání tohoto dopisu by porušilo FCPA a Etický kodex DHR, protože naznačujete, že pokud vládní úředník zvolí Váš produkt, „nebude toho litovat“. >Tento dopis představuje „příslib platby“ „něčeho hodnotného“ tomuto „vládnímu úředníkovi“, ačkoli v době jeho odeslání žádnou konkrétní platbu nezamýšlíte. >Tento případ je dobrým příkladem toho, proč je při veškeré komunikaci s vládními úředníky v obchodních záležitostech třeba dávat pozor – špatně zvolený výraz může mít závažné následky. Příklad C, správná odpověď: NE Příklady, pokr.

28 28


Stáhnout ppt "1 Protikorupční školení pro třetí strany (prodejní zástupce, distributory, dodavatele apod.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google