Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěch v oblastí financí Boží peníze v mých rukou Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěch v oblastí financí Boží peníze v mých rukou Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Úspěch v oblastí financí Boží peníze v mých rukou Jozef Bajusz

3 Jsi bohatší, než většina lidí na světě!

4 Možná jsou i bohatší, než ty! Bill Gates Antonín Charouz

5 Bohatí tohoto světa nRnRnRnRok 1923 - Windy City - Chicago, n-n-n-n- setkání elity finančního světa: devět nejbohatších mužů světa: Ch. Schwab, S.Insul, H.Hopson, A.Critten, R Whitney, A.Fall, J.Livermore, L.Fraser, I.Kreuger. O 25 let v roce 1948 bylo vše jinak: 3 spáchali sebevraždu 3 skončili ve vězení 1 onemocněl duševně 2 na mizině zcela bez peněz

6 n "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Tak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ Luk 12,2On

7 Dvojí bohatství n „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Mt 6,19-21

8 Princip dávání n „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.“ Přísl 3,9.10

9 Princip dávání n „Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ Přísl 11,24.25

10 n„n„n„n„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ 2K 9,6 Princip dávání

11 … a Boží požehnání! n„n„n„n„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky.“ 2 Kor 9,8

12 Kolik dáváme „císařovi“? Kolik dáváme Bohu? n "Ukažte mi peníz daně!“.... n „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu.“ Mat 22,21 Dávat, ale: Co? A komu? A kolik?

13 Potřebuje Bůh naše peníze?

14 „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.“ Žalm 24,1

15 „Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů.“ Ageus 2,8

16 „Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách… Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.“ Žalm 50,10.12

17 Vše, co máme, je od Boha. n „Neříkej si v srdci: Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.“ 5. Mojžíšova 8,17.18

18 Boží moc udržuje život n „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Sk 17,24.25

19 Ne vlastník - ale správce n„n„n„n„Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ 1.Kor 4,2

20 Boží finanční systém n„n„n„n„Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu.“ Lv 27,30 10 % 10 %

21 Vracím Bohu čas a peníze 1/7 času 1/10 majetku

22 Lidé v biblických dobách toto respektovali. n „Potom přinesl Malkísedek, kněz Boha Nejvyššího, Abrahamovi chléb a víno a požehnal mu.“ n Dále v bibli čteme: n „Tehdy mu dal Abraham desátek ze všeho.“ 1. Mojžíšova 14,20

23 n Jakob:… „ A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.“ 1. Mojžíšova 28,22

24 Ježíš tento finanční systém nezrušil n„n„n„n„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.“ Mt 23,23

25 Účel desátků v SZ n„n„n„n„Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. Zato dávám lévijcům za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hospodinu v oběť pozdvihování. Proto jsem jim řekl, že nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví." Nu 18,21.24

26 Účel desátků v NZ n „Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.“ 1K 9,13.14

27 Jak dávat? n „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. n Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'. “ 2K 9,6.7 Dobrovolně.

28 Jak dávat? nSnSnSnSmí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování. nPnPnPnPřinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ Mal 3,8.10 Věrně.

29 Můj finanční systém: n1n1n1n1. Neokrádat Boha - něco mu patří. n2n2n2n2. Dávat ochotně - ne z donucení. n3n3n3n3. Dávat věrně - ne to, co zůstane. n4n4n4n4. Boží požehnání je připravené.

30 90 % + Boží požehnání 100 % - Boží požehnání Je víc Je míň...pak to se mnou zkuste, praví Hospodin...

31 n „Jak se mám poctivě odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?“ Žalm 116,12 Je to projev vděčnosti !

32 Co Bůh dal? n J 3,16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Řim 8,32.- „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“

33 n „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6,33

34 Další přednáška - již předposlední: Největší vítězství

35 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. n Sobota 31.března 2001 v 9.30 hod. n Sobota 31.března 2001 v 9.30 hod. n Písničky - diskuze - kázání - společenství -


Stáhnout ppt "Úspěch v oblastí financí Boží peníze v mých rukou Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google