Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěch v oblastí financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěch v oblastí financí"— Transkript prezentace:

1 Úspěch v oblastí financí
Jozef Bajusz Úspěch v oblastí financí Boží peníze v mých rukou

2 Jsi bohatší, než většina lidí na světě!

3 Možná jsou i bohatší, než ty!
Bill Gates Antonín Charouz

4 Bohatí tohoto světa Rok 1923 - Windy City - Chicago,
- setkání elity finančního světa: devět nejbohatších mužů světa: Ch. Schwab, S.Insul, H.Hopson, A.Critten, R Whitney, A.Fall, J.Livermore, L.Fraser, I.Kreuger. O 25 let v roce 1948 bylo vše jinak: 3 spáchali sebevraždu 3 skončili ve vězení 1 onemocněl duševně 2 na mizině zcela bez peněz

5 "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Tak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ Luk 12,2On

6 Dvojí bohatství „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Mt 6,19-21

7 Princip dávání „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.“ Přísl 3,9.10

8 Princip dávání „Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ Přísl 11,24.25

9 Princip dávání „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ 2K 9,6

10 … a Boží požehnání! „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky.“ Kor 9,8

11 Kolik dáváme „císařovi“? Kolik dáváme Bohu?
Dávat, ale: Co? A komu? A kolik? "Ukažte mi peníz daně!“.... „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři a co je Boží, Bohu.“ Mat 22,21 Kolik dáváme „císařovi“? Kolik dáváme Bohu?

12 Potřebuje Bůh naše peníze?

13 „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí
„Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.“ Žalm 24,1

14 „Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů.“ Ageus 2,8

15 „Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách… Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.“ Žalm 50,10.12

16 Vše, co máme, je od Boha. „Neříkej si v srdci: Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.“ Mojžíšova 8,17.18

17 Boží moc udržuje život „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní Sk 17,24.25

18 Ne vlastník - ale správce
„Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ 1.Kor 4,2

19 Boží finanční systém „Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu.“ Lv 27,30 10 %

20 Vracím Bohu čas a peníze
1/7 času 1/10 majetku

21 Lidé v biblických dobách toto respektovali.
„Potom přinesl Malkísedek, kněz Boha Nejvyššího, Abrahamovi chléb a víno a požehnal mu.“ Dále v bibli čteme: „Tehdy mu dal Abraham desátek ze všeho.“ Mojžíšova 14,20

22 Jakob:… „ A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. “ 1
Jakob:… „ A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.“ Mojžíšova 28,22

23 Ježíš tento finanční systém nezrušil
„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.“ Mt 23,23

24 Účel desátků v SZ „Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. Zato dávám lévijcům za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hospodinu v oběť pozdvihování. Proto jsem jim řekl, že nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví." Nu 18,21.24

25 Účel desátků v NZ „Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.“ 1K 9,13.14

26 Jak dávat? „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.“ K 9,6.7 Dobrovolně.

27 Jak dávat? Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: »Jak tě okrádáme?« Na desátcích a na obětech pozdvihování. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ Mal 3,8.10 Věrně.

28 Můj finanční systém: 1. Neokrádat Boha - něco mu patří.
2. Dávat ochotně - ne z donucení. 3. Dávat věrně - ne to, co zůstane. 4. Boží požehnání je připravené.

29 Je víc Je míň 90 % + Boží požehnání 100 % - Boží požehnání
...pak to se mnou zkuste, praví Hospodin... 100 % - Boží požehnání

30 „Jak se mám poctivě odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal
„Jak se mám poctivě odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?“ Žalm 116,12 Je to projev vděčnosti !

31 Co Bůh dal? J 3,16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Řim 8,32.- „On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“

32 „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6,33

33 Další přednáška - již předposlední:
Největší vítězství

34 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Sobota 31.března 2001 v 9.30 hod. Písničky - diskuze - kázání - společenství -


Stáhnout ppt "Úspěch v oblastí financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google