Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z PLZNĚ DO ČTYŘ SVĚTOVÝCH STRAN Knihovna města Plzně představuje státy Evropské unie Slovenská republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z PLZNĚ DO ČTYŘ SVĚTOVÝCH STRAN Knihovna města Plzně představuje státy Evropské unie Slovenská republika."— Transkript prezentace:

1 Z PLZNĚ DO ČTYŘ SVĚTOVÝCH STRAN Knihovna města Plzně představuje státy Evropské unie Slovenská republika

2 Slovenská republika Základní údaje Rozloha: 48 845 km 2
Počet obyvatel: (červenec 2006) Složení obyvatel: Slováci 85,8 %, Maďaři 9,7 %, Romové 1,7 %, Češi 0,8 %, Rusíni, Ukrajinci, Němci, Poláci … (2%) Hlavní město: Bratislava Forma státu: republika, unitární stát Administrativní členění: 8 krajů (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický) Jazyk: slovenština - oficiální (83,9 %), dále nejvíce zastoupena maďarština, kterou hovoří 10,7 % obyvatel Náboženství: římsko-katolická 68,9 %, protestanti 10,8 %, řecko-katolická 4,1 %, ostatní církve 3,2 %, bez vyznání 13 % Členem EU od Členem jiných mezinárodních organizací  Australia group, CEI, EBRD, IBRD, ILO, MMF, IMO, NATO, OSN, OECD, OSCE, WHO, WTO Podle definitivních výsledků sčítání lidu žilo v ČR k 1. březnu 2001 cca občanů slovenské národnosti.

3 Historie V 1. století byla větší část dnešního Slovenska několik let částí germánského Vanniova království. Slovanské osídlení se objevilo přibližně od 5. století. Od roku 568 země sousedila a byla pod nadvládou nomádských Avarů. V 7. století se stala součástí tzv. Sámovy říše. V roce 791 Karel Veliký porazil Avary a Slované postupně vytvořili samostatné Moravské a Nitranské knížectví. Po roce 833 následovala integrace obou knížectví do státního celku Velká Morava, nazývaného v období vlády Svatopluka Velkomoravská říše. Po zániku říše okolo roku 907 (bitva u Bratislavy mezi Bavory a Maďary) Slovensko postupně obsazují Maďaři na téměř tisíc let. Až do roku 1918 tak bylo součástí Uherského království (tzv. Horní Uhry) v kterém do začátku 12. století tvořilo samostatnou součást Nitranské knížectví (Nitransko). Po bitvě u Moháče v roce 1526 nastoupil na uherský trůn Ferdinand I. Habsburský a Slovensko se stalo součástí Habsburské monarchie. Po osmanské expanzi se území bývalého Uherska v 16. a 17. století dočasně zredukovalo prakticky jen na hornatou část Slovenska a západní Chorvatsko (tzv. Královské Uhersko). Tím se Slovensko stalo jádrem tohoto habsburského státu. Bratislava (Prešpurk) se stala hlavním ( /1848), korunovačním ( ) městem a sídlem sněmu (1542–1848) Královského Uherska. Trnava se pak následně stala sídlem ostřihomského arcibiskupa, čili centrálním městem uherské římskokatolické církve. Za revoluce v letech 1848–1849 se Slováci přidali na stranu Rakušanů, aby se oddělili od Uherska jako samostatná část Rakouské monarchie. To se jim však nepodařilo. Nejhoršímu tlaku maďarizace čelili Slováci po rakousko-uherském vyrovnaní v letech , kdy Uhersko získalo větší podíl na rozhodování na svém území.

4 Mezi lety 1918–1939 bylo Slovensko s téměř současnými hranicemi jako samosprávná Země Slovenská součástí nově vzniklé Československé republiky. V dobách druhé světové války ( ) získalo formální samostatnost (tzv. Slovenský štát , oficiálně Slovenská republika), fakticky však bylo satelitem nacistického Německa. V roce 1944 vypuklo Slovenské národní povstání proti fašistickému ľuďáckému režimu. Roku 1945 se Slovensko opět připojilo k Československu, které se roku 1948 změnilo v socialistický stát. Snaha o federalizaci společného státu vedla k vytvoření asymetrického modelu institucí (slovenský sněm a vláda), po komunistickém převratu roku 1948 byly všechny otázky řešené na půdě komunistické strany. Ze západní poloviny země byl zároveň zahájen masivní plán industrializace téměř výhradně zemědělsky orientovaného Slovenska. Od 1. ledna 1969 na základě zákona o česko-slovenské federaci byla ustavena Slovenská socialistická republika (SSR), která spolu s Československou socialistickou republikou (ČSR) tvořila Československou socialistickou republiku (ČSSR). Po tzv. sametové revoluci v roce 1989 došlo k demokratizaci života v Československu. Na jaře 1990 došlo v politickém názvu Československa nejprve k nahrazení přívlastku „socialistická“ atributem „federativní“ (ČSFR), o necelý měsíc později byl přijat Česká a Slovenská federativní republika („pomlčková válka“). K 1. lednu 1993 přestává ČSFR existovat a Slovensko (polit. název Slovenská republika) i Česko (polit. název Česká republika) se stávají novými samostatnými státy. Dne 29. března 2004 se Slovensko stává členem Severoatlantické aliance a dne 1. května 2004 členem Evropské unie.

5 Slovenský jazyk Slovenština - západoslovanský jazyk typologicky blízký češtině; národní jazyk Slováků. Na rozdíl od češtiny má jednodušší pravopis (například zjednodušení předpon s- a z-) i tvarosloví (jednotný tvar přechodníku, jednotná koncovka plurálu v minulém čase a podmiňovacím způsobu). Čeština a slovenština se začaly oddělovat v 10. století, slovní zásoba a některé gramatické jevy prokazují příbuzné rysy s jihoslovanskou skupinou a s polštinou. Spisovná podoba slovenského jazyka je založena na nářečí středoslovenském, formovala se od poloviny 19. století. Do té doby se jako spisovný jazyk užívala čeština, do níž pronikaly prvky slovenského lexika. Již koncem 18. století se Anton Bernolák pokusil vytvořit spisovný jazyk na základě tzv. kulturní západoslovenštiny (bernolákovština). Pevné základy spisovné slovenštiny poskytly teprve práce Ľudovíta Štúra a jeho družiny. V roce 1851 byla štúrovská slovenština, vytvořená na základě tzv. kulturní středoslovenštiny, po úpravě M. M.Hodži a M. Hattaly přijata za spisovný slovenský jazyk; o spisovnou kodifikaci se zasloužil S. Czambel. Hlavním zdrojem spisovného jazyka v 19. a na začátku 20. století byla slovensky psaná umělecká literatura, zejména realistická próza, plný rozvoj stylů slovenského jazyka nastal až po roce 1918 (první pravopisná norma byla kodifikována v roce 1931) a hlavně po roce 1945 díky rozmachu vědecké činnosti.

6 Slováci významní či známí (samozřejmě pouze někteří)
Andrej Hadík Celoživotní dráha A. Hadíka byla zasvěcena vojenské a správní službě Rakousku Uhersku. V roce 1758 byl jako první z Uherska vyznamenaný Velkým křížem Vojenského řádu Marie Terezie. Během Sedmileté války (boj o nadvládu nad střední Evropou mezi Rakouskem a Pruskem) 16. října 1757 se mu podařilo s jeho oddíly včetně husarů obsadit Berlín. Při akci ztratil pouze 10 mužů. Od té doby se používá pro označení provedení něčeho neobvyklého Husarenstück (husarský kousek). Ján Andrej Segner V letech 1733 – 1735 byl profesorem matematiky a fyziky v Jeně, poté Göttingenu a od roku 1754 na univerzitě v Halle. V roce 1750 vynalezl tzv. Segnerovo kolo, přístroj pracující na působení vodního proudu.

7 Dušan Samo Jurkovič 1868–1947 architekt, návrhář nábytku a etnograf, výrazný představitelem secesní architektury. Vytvořil velice osobitý "národní styl", výrazně ovlivněný lidovou architekturou. Jurkovičův dům v Luhačovicích Štefan Anián Jedlík Vynálezce elektromotoru, lokomotivy a přístroje na sodovou vodu. Patentovat dal pouze jediný vynález – přístroj na výrobu sodové vody (1826), na jeho základě založil v Bratislavě první výrobnu na sodu v Uhersku.

8 Michal Bosák 1859-1937 (bankéř)
V šestnácti letech odplul do Ameriky za lepším živobytím. Nejdříve se živil tříděním uhlí, později jako stavební dělník a zaměstnanec hokynářství. V roce 1893 koupil malý bar ve městě Olyphant, ze kterého se stalo slovenské středisko. Po čtyřech letech byl majitelem velkoobchodu s lihovinami, založil velmi prosperující soukromou banku a agenturu lodních společností. Jeho kariéra byla příkrá, stal se největším podílníkem v Olyphantské First National Bank a posléze jejím prezidentem. V té době povolovala americká vláda národním bankám vydávat dolary, tak se stalo, že podpis Michala Bosáka je na 5, 10 a 20 dolarových bankovkách, které byly vydané 25. června   Dále se pohyboval v bankovnictví, zakládal soukromé banky, v dalších byl zainteresován. Byl také jednou z hlavních postav slovenských národních akcí Americe, zorganizoval miliónovou sbírku na agitaci za osamostatnění Slovenska, jeho podpis je na Pittsburgské smlouvě, která byla základem pro vznik Československa v roce 1918.

9  Štefan Banič Vynálezce použitelného padáku,na jehož konstrukci získal roku 1914 v Americe patent . Paul Newman 1925 Americký herec, jehož matka pocházela z východoslovenského městečka Humenné, kde dodnes žijí jeho příbuzní Steve McQueen 1930– 1980 Americký herec, typický antihrdina - slavný syn slovenských emigrantů z Indianapolis. Jeho otec (akrobatický pilot v letecké šou) od rodiny odešel krátce před jeho narozením, matka alkoholička syna raději předala do péče svému bratrovi na farmu do Missouri. Ve dvanácti letech se přestěhoval za ní do Los Angeles, kde ho čekala dráha pouličního rváče.

10  Andy Warhol ? zakladatel pop-artu, který se narodil v Americe jako Andrej Varchola emigrantům rusínské národnosti ze severovýchodního Slovenska. Tono Stano 1960 umělecký fotograf, žije a pracuje v Praze. Je známý především jako autor černobílých ženských aktů. Některé jeho fotografie byly na obálkách knih o fotografii. Tyrkysová Marilyn, 1964 Smysl, 1992

11 Slovenská nej Nejvyšší místo: Gerlachovský štít 2 655 m. nad m.
Nejnižší místo: hladina řeky Bodrogu, 95 m. nad m. Nejstarší ledová jeskyně v Evropě: Dobšinská ledová jeskyně Nejvyšší kostelní věž: Spišská Nová Ves, 97 m Nejdelší slovenská řeka: Váh 403 km Největší říční ostrov v Evropě: Žitný ostrov na Dunaji První tištěná kniha: Učebnice latiny od Lucase Fabinuse, Prešov 1573 Největší dřevěný oltář na světě: Chrám svatého Jakuba v Levoči, Mistr Pavel z Levoče (poč. 16. století). Vysoký 18 m a široký 6 m.

12 Přírodní památky (objekty) UNESCO
Na seznamu přírodních památek UNESCO reprezentují Slovensko jeskyně a propasti Slovenského krasu a maďarské oblasti Aggteleki Karszt, Dobšinská ledová jeskyně, pralesy v Bukovských a Vihorlatských vrších na východě Slovenska. Slovenský kras (1110 jeskyň a propastí) se stal součástí dědictví UNESCO společně s pokračováním krasové oblasti na maďarské půdě (Aggtelekský kras). Je to největší krasové území ve střední Evropě. Lokalita karpatských bukových pralesů se rozkládá na území Slovenska a Ukrajiny. Na Slovensku jsou to konkrétně pralesy v Bukovských vrších: Stužica, Rožok, Havešová a ve Vihorlatských vrších Kyjovský prales.

13 Kulturní památky UNESCO
V současnosti jsou mezi kulturní památky UNESCO zahrnuty tyto lokality: Spišský hrad s okolím –tato lokalita je velmi rozsáhlá, zahrnuje největší hradní středověký komplex ve střední Evropě a jeho okolí, které tvoří městečko Spišské Podhradí s renesančně-barokními měšťanskými domy, církevní městečko Spišská Kapitula a gotický kostelík Ducha svatého v Žehre s freskami ze 14.a 15. století. Banská Štiavnica – městská památková rezervace reprezentující hornickou tradici na Slovensku Vlkolínec – památková rezervace tradiční lidové architektury Bardejov – městská památková rezervace především s gotickou architekturou

14 Nehmotné památky UNESCO
Do zatím devadesáti položkového Seznamu děl ústního a nehmotného dědictví humanity UNESCO je zařazena fujara. Fujara je „vynálezem“ středního Slovenska (oblasti Poľana a severní Gemer). Je to vzduchozvučná hranová píšťala zhotovená většinou z bezového dřeva. Dosahuje délky až 1, 8 m a má „zádumčivý“ zvuk. Byla charakteristickým nástrojem pastevců. Fujara trembita je nejdelším hudebním nástrojem, je ze smrkového dřeva, měří 6 metrů a sloužila ke komunikaci a signalizaci mezi pastýři.

15 Souhrnné www stránky o Slovensku
Použité zdroje Artquotes Britannica Encyklopedie Seznam Euroskop Fotoaparát Chrám sv. Jakuba iDnes ekonomika.idnes.cz/test.asp?r=test&c=437275 Luhačovice Rada vlády pro národnostní menšiny Slovakia travel Slovenští vynálezci Travel to Slovakia Wikipedia CS Wikipedia EN Wikipedia SK


Stáhnout ppt "Z PLZNĚ DO ČTYŘ SVĚTOVÝCH STRAN Knihovna města Plzně představuje státy Evropské unie Slovenská republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google