Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI A HODNOCENÍ ODPADŮ A VÝROBKŮ Z ODPADŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI A HODNOCENÍ ODPADŮ A VÝROBKŮ Z ODPADŮ"— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI A HODNOCENÍ ODPADŮ A VÝROBKŮ Z ODPADŮ
Ing. Dagmar Sirotková Ing. Eva Pospíšilová

2 Diskuze Jak přistupovat při hodnocení výrobku z odpadů?
Jak zajistit nestranné testování a následné hodnocení konečných (časově stabilních) vlastností výrobku? Jak prokazovat účinnost konkrétní stabilizační technologie při proměnných vstupních vlastnostech odpadu? Hodnocení vstupů, výstupů nebo jen výstupů? Jaký volit způsob předúpravy? Jaké stanovit limitní hodnoty pro výrobky z odpadů? Použít stejný přístup pro výrobky z primárních surovin?

3 Rámcová směrnice o odpadech
článek 4 Hierarchie způsobů nakládání s odpady předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, například energetické využití, odstranění.

4 (Rámcová směrnice o odpadech)
Pojem odpad Odpadem je - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. (Zákon o odpadech) jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. (Rámcová směrnice o odpadech)

5 (Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
Pojem výrobek Výrobkem je – jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá. (Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) Nařízení vlády Technické návody

6 Rámcová směrnice o odpadech
článek 5 Vedlejší produkt další využití látky nebo předmětu je jisté, látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než běžným průmyslovým způsobem, výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu, další využití je zákonné, tj. látka nebo předmět splňují všechny příslušné požadavky, pokud jde o výrobek, životní prostředí a ochranu zdraví u konkrétního použití a nepovedou k celkovým nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

7 Rámcová směrnice o odpadech
článek 6 Odpad přestává být odpadem látka nebo předmět se běžně využívají ke konkrétním účelům, pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh nebo poptávka, látka nebo předmět splňují technické požadavky pro konkrétní účely a vyhovují stávajícím právním předpisům a normám použitelným na výrobky, využití látky nebo předmětu nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

8 Toky odpadů Zpráva JRC (Joint Research Centre)
End of Waste Criteria, Draft Final Report (Kriteria pro "konec odpadu", návrh zprávy), 2007 Případová studie o kompostu Případová studie o stavebním odpadu Případová studie o kovovém odpadu

9 vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Tok odpadů BRO pravidla ČR Vyhláška č 341/2008 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady příklad hodnocení výrobků z odpadů výstup ze zařízení výrobek

10 Limitní hodnoty ukazatelů
Sledovaný ukazatel Výstupy (skupina 2) Stabilizovaný BRO (skupina 3) Třída I Třída II Třída III As 10 20 30 40 Cd 2 3 4 5 Crcelkový 100 250 300 600 Cu 170 400 500 Hg 1 1,5 Ni 65 120 150 Pb 200 Zn 1200 1500 1800 PCB 0,02 0,2 - dle způsobu využití PAU 6 Nerozložitelné příměsi >2 mm max. 2% hm. AT4 < 10 mg O2/ g sušiny

11 Popis skupin a tříd 1. skupina – výstupy, které splňují požadavky na výrobky podle zvláštních právních předpisů ( např. bioplyn, kompost, digestát). Pro rekultivační kompost a rekultivační digestát musí požadavky na výstup odpovídat minimálně požadavkům na výstupy skupiny 2. 2. skupina – výstupy, které splňují požadavky této vyhlášky a využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu. Na základě skutečných vlastností, složení a způsobu využití se skupina dělí na tyto třídy:

12 Popis skupin a tříd třída I – určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích ploch. Kritéria pro využívání na povrchu venkovních hracích ploch se řídí zvláštním právním předpisem, třída II – určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, v intravilánu průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách (omezeno dávkováním), třída III – určena pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, rekultivačními vrstvami odkališť nebo pro filtrační náplně biofiltrů.

13 Popis skupin a tříd 3. skupina - stabilizovaný bioodpad určený k  uložení na skládku, nebo k jinému způsobu využití. 4. skupina - výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů, které nesplňují podmínky pro skupiny 1, 2 a 3 a které zůstávají odpadem, většinou odstranění.

14 Přístupy jednotlivých států EU
!Nejednotný přístup! Jednotlivé státy mají vlastní hodnocení Chemie Výluh ? Stanovení v sušině? Jaké přístupy a metody? Co sledovat?

15 Přístupy jednotlivých států EU
Limity celkového obsahu, stanovené v některých evropských zemích Výluhové limity stanovené v některých evropských zemích a další

16 Výrobek z odpadu zrnitý materiál

17 Výrobek z odpadu zrnitý materiál
Dochází k fyzikálně chemické stabilizaci, směs však netuhne. Jedná se především o: stavební a demoliční odpady, které budou déle využívány jako výrobek, rekultivační materiály, kde byl použit jako odpadní materiál popílek, škvára, kaly z ČOV apod. Návrh: hodnocení vyluhovatelnosti i chemické analýzy sušiny vzorku výrobku

18 Výrobek z odpadu zrnitý materiál
Přístup dle Rakouské asociace zajištění jakosti recyklovaných stavebních materiálů. Jakostní třídy A*, A a B podle oblasti použití: Jakostní třída A* - pro materiály v nepojené podobě bez uzavírací vrstvy v hydrogeologicky choulostivých oblastech, Jakostní třída A - pro materiály v hydrogeologicky choulostivých oblastech v pojeném stavu nebo nepojené s uzavírací vrstvou, v hydrogeologicky méně choulostivých oblastech v nepojené podobě bez uzavírací vrstvy, Jakostní třída B - pro materiály v hydrogeologicky méně choulostivých oblastech v pojeném nebo nepojeném stavu s uzavírací vrstvou.

19 Výrobek z odpadu monolit

20 Výrobek z odpadu monolit
Dochází k fyzikálně chemické stabilizaci a zároveň k solidifikaci. Konzistence pevná charakteru stavebních materiálů. Návrh: stanovení výluhu anorganických složek difúzním testem podle normy EA NEN 7375:2004

21 Výrobek z odpadu monolit
Chování výrobků z odpadů v reálném prostředí statický výluh není ovlivněna přirozená difúze, není narušen povrch vzorku.

22 Norma EA NEN 7375:2004 dlouhodobý vliv působení vody na výrobek z hlediska chemického a mechanického, výluhy v časových úsecích po 6 h, po 24 h, po 54 h, po 4, 9,16, 36 a 64 dnech, na základě výsledků difúzního testu se pro každou analyzovanou složku vypočte vyluhované množství na jednotku povrchu.

23 Jak dál v hodnocení? výčet ukazatelů charakter a kvalita výrobku
limity odpovídající ochrana ŽP a zdraví jednoznačné pro určitý typ výrobku z odpadu kontrola – kritický ukazatel chemické analýzy ekotoxikologické testování odpovídající testování – kontaktní a výluhové testy náhrada chemických ukazatelů Stanovení ekotoxicity umožňuje odhadnout vliv a chování výrobku v místě jeho použití.

24 Navrhovaný postup pro výrobky z SDO
analýza – chemické ukazatele ekotoxikologické testy závěrečné hodnocení obecné využití – princip předběžné opatrnosti konkrétní využití

25 Děkujeme za pozornost Ing. Dagmar Sirotková Ing. Eva Pospíšilová
Telefon: Ing. Eva Pospíšilová Telefon:


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI A HODNOCENÍ ODPADŮ A VÝROBKŮ Z ODPADŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google