Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PAROLE podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody PaedDr. et. Mgr. Jaroslava Auerová vedoucí střediska PMS ČR Třebíč, kontakt : 568 842 502, email.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PAROLE podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody PaedDr. et. Mgr. Jaroslava Auerová vedoucí střediska PMS ČR Třebíč, kontakt : 568 842 502, email."— Transkript prezentace:

1 PAROLE podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody PaedDr. et. Mgr. Jaroslava Auerová vedoucí střediska PMS ČR Třebíč, kontakt : 568 842 502, email – jauerova@pms.justice.cz

2 Parole – Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ► Součinnost mezi VS ČR a PMS ČR v oblasti zajišťování podkladů v oblasti zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem podmíněném propuštění s dohledem

3 Vznik pracovní skupiny PAROLE ► Společná iniciativa Ř PMS ČR a GŘ VS ČR ► Cílem bylo řádné zajištění úkolů a povinností stanovených v zákoně č. 257/2000 Sb. o PMS a zákona č. 141/1961 Sb. Spočívající v zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem. ► Byl vypracován metodický materiál, jehož úkolem a cílem bylo stanovit vzájemnou koordinaci a efektivní výkon práce zaměstnanců VS ČR a zaměstnanců PMS ČR v oblasti přípravy podkladů pro možnost podmíněného propuštění z VTOS za současného uložení dohledu

4 Vznik pracovní skupiny PAROLE ► Smyslem je též individuelní spolupráce s klientem – odsouzeným, jeho sociálním okolím, pracovníky věznice a dalšími osobami připravit pro soud relevantní a kvalifikované rozhodnutí o podmíněném propuštění a to včetně doporučení takových opatření, která budou minimalizovat opakování trestné činnosti klienta, přispějí k ochraně společnosti a napomohou k jeho adaptaci a integraci zpět do života společnosti. ► Je nutné zohlednit při tomto postupu zájmy a potřeby poškozených včetně náhrady škody a posílit jejich vědomí a pocit bezpečí v komunitě kde žijí.

5 Činnost PMS ČR V rámci součinnosti s VS ČR se PMS ČR zavázala : ► Pravidelně poskytovat bezplatný informační servis formou besed, jejichž obsahová struktura odpovídá legislativním možnostem příslušných znění ustanovení zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 257/2000 Sb., o PMS ČR ► A) 1 x ročně odbornému personálu všech vazebních věznic a věznic ► B) 1 x ročně všem odsouzeným ► C) 2 x ročně samostatně odsouzeným, umístěným ve výstupních oddělení věznic.

6 Činnost PMS ČR ► Vyhodnocovat k 31.12. kalendářního roku pro potřebu VS součinnost PMS s jednotlivými věznicemi. ► Zanést k 30.6. a 31.12 kalendářního roku do statistických dat VS údaje o počtu případů evidovaných PMS ČR v souvislosti s přípravou podkladů pro možnost podmíněného propuštění s dohledem a evidovaných PMS ČR v souvislosti se zajištěním výkonu dohledu v rámci podmíněného propuštění. ► Zasílat k 30.6 a 31.12. kalendářního roku aktualizovaný jmenný seznam úředníků a asistentů PMS ČR řediteli odboru vězeňské a justiční stráže generálního ředitelství VS pro účely jejich distribuce do všech věznic.

7 Činnost Vězeňské služby ► V rámci součinnosti PMS ČR se zavázala : ► Umožnit vstup do věznic příslušným zaměstnancům PMS ČR (§ 5, odst. 5 zák. č. 257/2000 Sb.), za dodržení platných právních předpisů. ► Poskytnout PMS ČR prostor v rámci akcí pořádaných generálním ředitelstvím pro prezentaci a řešení koncepčních problémů na poradách sociálních pracovníků a zaměstnanců správních oddělení věznic. ► Stanovit z každé věznice stálého zástupce pro spolupráci s místně příslušným střediskem PMS ČR.

8 Obecné realizační podmínky spolupráce Zaměstnanec PMS ČR je při výkonu činnosti ve věznici povinen: ► Prokazovat se při vstupu do střeženého objektu VS služebním průkazem s fotografií a osobním číslem. ► Dodržovat právní předpisy a vnitřní předpisy pro výkon vazby a výkon trestu OS, respektovat vnitřní řád věznice, při řešení žádostí odsouzených osob, při požadavku nahlížet do spisových materiálů odsouzených a při poskytování informacím o odsouzených, při rozhovorech se samotnými odsouzenými. ► Dojde-li k porušení obsahu dohody, situace je řešena s ředitelem PMS ČR.

9 Postup před podáním žádosti o podmíněné propuštění ► Odsouzený je na nástupním oddělení odborným zaměstnancem oddělení vazby nebo výkonu trestu rámcově seznámen s možností probace a mediace. ► Správní oddělení věznice každý měsíc poskytne vedoucímu oddělení výkonu trestu jmenný seznam těch odsouzených, jimiž za 6 měsíců vznikají zákonné podmínky pro podání žádosti o podmíněné propuštění. Uvedení odsouzení se zúčastní v rámci sociálně právního poradenství přednášky sociálního pracovníka věznic, kde je jim podána informace o realizačních podmínkách podmíněného propuštění s dohledem.

10 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Máli odsouzený na základě informací o činnosti PMS ČR zájem o spolupráci s místně příslušným střediskem PMS ČR v souvislosti s podmíněným propuštěním s dohledem, obrátí se nejprve na vychovatele nebo odborného zaměstnance oddělení výkonu trestu věznice, s nímž věc konzultuje. ► Ten odsouzenému podání podnětu doporučí nebo nedoporučí. Společně tedy zvažují, zda je účelné kontaktovat PMS ČR ve věci předjednání dohledu nebo dalších povinností a omezení při podmíněném propuštění, a to z důvodu větší rizikovosti (např. násilná trestná činnost, vysoká recidiva, povinnosti náhrady škody, ochranné léčení, nedostatek sociálního zázemí a kontaktů s rodinou apod.), nebo není-li třeba kontaktovat PMS z důvodu malé rizikovosti (např. odsouzení za nedbalostní trestný čin, dobré rodinné a sociální zázemí apod.)

11 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Odsouzený samostatně, nebo případně s pomoci odborného zaměstnance věznice, vyplní formulář „Podnět k zahájení spolupráce s PMS ČR“ a jeho podání konzultuje s vychovatelem nebo odborným zaměstnancem, od něhož formulář obdržel. „Podnět k zahájení spolupráce s PMS ČR“ a jeho podání konzultuje s vychovatelem nebo odborným zaměstnancem, od něhož formulář obdržel. Odsouzený nahlásí svému vychovateli datum odeslání tohoto formuláře a téma požadované spolupráce s PMS ČR a vychovatel tyto informace zapíše do osobní karty odsouzeného. Odsouzený nahlásí svému vychovateli datum odeslání tohoto formuláře a téma požadované spolupráce s PMS ČR a vychovatel tyto informace zapíše do osobní karty odsouzeného. Nemá-li odsouzený finanční prostředky na poštovné, je formulář “Podnět“ zaslán místně příslušnému středisku PMS ČR prostřednictvím správního oddělení věznice. Nemá-li odsouzený finanční prostředky na poštovné, je formulář “Podnět“ zaslán místně příslušnému středisku PMS ČR prostřednictvím správního oddělení věznice.

12 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Z časových důvodů je potřebné, aby formulář „Podnět“ obdrželo místně příslušné středisko PMS ČR nejpozději 3 měsíce před termínem možného podání žádosti 3 měsíce před termínem možného podání žádosti o podmíněném propuštění. o podmíněném propuštění. ► Před samotnou konzultací se zaměstnanec PMS CR od vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociálního pracovníka opatří informace k osobě odsouzeného. od vychovatele, speciálního pedagoga nebo sociálního pracovníka opatří informace k osobě odsouzeného. Jedná se o základní informace týkající se průběhu výkonu trestu, rodinné a sociální situace odsouzeného a o informace vztahující se k danému trestnímu případu. Jedná se o základní informace týkající se průběhu výkonu trestu, rodinné a sociální situace odsouzeného a o informace vztahující se k danému trestnímu případu. Po dohodě se zaměstnanci správního oddělení věznice bude zaměstnanci PMS ČR umožněno prostudování osobního spisu odsouzeného a jeho osobní karty. Po dohodě se zaměstnanci správního oddělení věznice bude zaměstnanci PMS ČR umožněno prostudování osobního spisu odsouzeného a jeho osobní karty.

13 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Na základě dohody mezi zaměstnancem PMS, odsouzeným a spolupracujícím zaměstnancem věznice je možné, aby byl ve vhodných případech či nutných případech konzultace zaměstnance PMS ČR s odsouzeným přítomen zaměstnanec věznice – například speciální pedagog, sociální pracovník, vychovatel, kaplan atd. Stejně tak je po dohodě zúčastněných možná přítomnost koordinátora sociální péče o občany společenský nepřizpůsobené či orgánu sociálně – právní ochrany dětí. ► Během konzultace zaměstnanec PMS vychází z informace odsouzeného z „Podnětu“ a zpřesňuje s ním potřeby, očekávání, možnosti spolupráce s PMS ČR. ► Na základě získaných informací a po jejich doplnění údaji uvedených v osobním spise a osobní kartě zaměstnanec PMS ČR navrhne oblasti možné činnosti PMS ČR a společně s odsouzeným pak dojedná podmínky vzájemné spolupráce. Dále dohodne s odsouzeným konkrétní postup ve věci a navrhne termín další konzultace.

14 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Zaměstnanec PMS ČR ve spolupráci s odsouzeným, zaměstnanci věznice a případně s dalšími na případu zainteresovanými osobami (např. s koordinátorem sociální péče o občany společensky nepřizpůsobivé) dohodne jednotlivé kroky, které bude třeba realizovat v rámci přípravy podkladů k žádosti o podmíněné propuštění, včetně vymezení osob, které je povedou. Odsouzeného je potřeba vést k tomu, aby maximum možných kroků provedl sám.

15 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Zaměstnanec PMS ČR analyzuje shromážděné informace o odsouzeném. V případě potřeby kontaktuje další osoby se žádosti o jejich doplnění, např. sociálního kurátora věznice, koordinátora sociální péče o občany společensky nepřizpůsobivé, orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě klientova bydliště (pobytu) nebo další zainteresované osoby z klientova okolí. ► V této oblasti je třeba nutná vzájemná spolupráce a informovanost střediska PMS ČR místě příslušného věznice a střediska PMS ČR v místě klientova bydliště nebo pobytu po propuštění

16 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► Zaměstnanec analyzuje situaci klienta – tedy na jedné straně konkretizuje silné stránky odsouzeného, zdroje pomoci a možných pozitivních změn, a na druhé straně upozorní na jeho možná rizika, okolnosti, jež bez vhodné intervence mohou zvyšovat pravděpodobnost sociálního selhání, včetně recidivy. ► Vyžaduje-li to situace klienta a je-li vzhledem k okolnostem trestního případu možné snížit riziko selhání, zaměstnanec PMS ČR navrhne konkrétní a místně dostupné formy intervence – například zařazení odsouzeného po propuštění do resocializačního programu, spolu s dalšími osobami ověří dostupnost resocializačního programu včetně jeho kapacity.

17 Zajišťování podkladů pro rozhodnutí soudu o možném podmíněném propuštění s dohledem ► V závěrečné fázi spolupráce odsouzeného s PMS jsou shromážděné informace k osobě odsouzeného zaměstnancem PMS ČR zpracovány do podoby „Stanovisko střediska PMS ČR k žádosti o podmíněné propuštění“. „Stanovisko střediska PMS ČR k žádosti o podmíněné propuštění“. Se závěrečným stanoviskem PMS ČR v této věci je odsouzený před jeho podáním na soud seznámen a má možnost se k němu vyjádřit. Se závěrečným stanoviskem PMS ČR v této věci je odsouzený před jeho podáním na soud seznámen a má možnost se k němu vyjádřit.

18 Postup od podání žádosti o podmíněné propuštění ► V okamžiku kdy odsouzený, který již v rámci své přípravy na podmíněné propuštění spolupracoval s PMS, podává žádost o podmíněné propuštění, je účelné, aby o tom informoval příslušné středisko PMS ČR. ► V hodnocení odsouzeného poskytovaném věznici místně příslušného soudu je zahrnuta informace, zda „odsouzený navázal v rámci své přípravy na možnost podmíněného propuštění spolupráci s místně příslušným střediskem PMS ČR“. V případě nenavázání spolupráce se věta neuvádí. Věznice odešle místně příslušnému středisku PMS ČR kopii vypracovaného hodnocení odsouzeného, které je v rámci projednávání žádosti o podmíněné propuštění zasíláno příslušnému soudu, jedná se o odsouzené, na něž toto středisko zpracovává „Stanovisko“.

19 Postup od podání žádosti o podmíněné propuštění ► Zpracování „Stanoviska“ je vhodné v případech těch odsouzených, kdy soud zvažuje v rámci podmíněného propuštění uložení dohledu a uložení přiměřené povinnosti nebo omezení. ► Obrátí-li se odsouzený na středisko PMS ČR z vlastního rozhodnutí přímo, doporučí se mu, aby odsouzený dílčí kroky uvedené v tomto postupu dodržel. ► Podá-li žádost o podmíněné propuštění jiný subjekt ► (státní zástupce, ředitel věznice, případně zájmové sdružení občanů) oprávněný k tomuto dle ustanovení § 331/1,2 zákona č. 141/1961 TrŘ, postupuje se obdobně podle této dohody. § 331/1,2 zákona č. 141/1961 TrŘ, postupuje se obdobně podle této dohody.

20 Postup od podání žádosti o podmíněné propuštění ► Obrátií- li se odsouzený na středisko PMS ČR v období kratším než jsou tři měsíce před podáním své žádosti o podmíněné propuštění, ačkoli byl o časových podmínkách spolupráce s místně příslušným střediskem PMS ČR řádně informován (například sociálním pedagogem, vychovatelem, sociálním pracovníkem, zaměstnancem střediska PMS ČR při besedě ve věznici a pod), bude střediskem upozorněn, že případná spolupráce bude tímto časovým skluzem ovlivněna. o časových podmínkách spolupráce s místně příslušným střediskem PMS ČR řádně informován (například sociálním pedagogem, vychovatelem, sociálním pracovníkem, zaměstnancem střediska PMS ČR při besedě ve věznici a pod), bude střediskem upozorněn, že případná spolupráce bude tímto časovým skluzem ovlivněna.

21 Postup po pravomocném rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění s dohledem ► Po pravomocném rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění s dohledem odešle trestní kancelář v souladu s kancelářským řádem soudu toto rozhodnutí středisku PMS ČR, které bude dohled zajišťovat (středisko místně příslušné pobytu podmíněného propuštěného). ► V písemném příkazu k propuštění odsouzeného, vydaným soudem a doručeným věznici, je nutné uvést skutečnost, že odsouzený se podmíněně propouští za současného uložení dohledu a zároveň je nutno uvést, které středisko PMS ČR je výkonem dohledu (kontrolou přiměřených povinností a omezení) pověřeno

22 Postup po pravomocném rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění s dohledem ► V momentě, kdy věznice propustím odsouzeného, u něhož bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném propuštění za současného uložení dohledu (přiměřené povinnosti nebo omezení), ► faxem ( hlášenka) informuje o této skutečnosti příslušné středisko PMS

23 Postup po pravomocném rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění s dohledem ► Středisko PMS ČR, které je místně příslušné věznici, po obdržení informace o podmíněném propuštění odsouzeného z věznice neprodleně zašle středisku PMS ČR, které bude dohled (kontrolu plnění přiměřených povinností nebo omezení) provádět, kopii vypracovaného „Stanoviska“. S výše uvedenými postupy jsou seznámeni soudci i státní zástupci.


Stáhnout ppt "PAROLE podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody PaedDr. et. Mgr. Jaroslava Auerová vedoucí střediska PMS ČR Třebíč, kontakt : 568 842 502, email."

Podobné prezentace


Reklamy Google