Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test z biologie II. 8. března 2005 10. března 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test z biologie II. 8. března 2005 10. března 2005."— Transkript prezentace:

1 Test z biologie II. 8. března 2005 10. března 2005

2 1. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou
a. buněčná stěna b. mitochondrie c. jádro obalené membránou d. vakuoly e. ani jedna z odpovědí není správná

3 2. Která z následujících odpovědí nejpřesněji charakterizuje funkci DNA polymerázy:
a. katalyzuje tvorbu polynukleotidového řetězce b. polymerizuje volné deoxyribonukleotidy do DNA řetězce c. katalyzuje tvorbu diesterických vazeb mezi nukleotidy přiřazenými k matricovému vláknu DNA d. katalyzuje tvorbu vodíkových vazeb mezi komplementárními nukleotidy při replikaci DNA e. ani jedna z odpovědí není správná

4 3. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin:
a. v lyzosomech b.ve vakuolách rostlinných buněk c. v mitochondriích a chloroplastech d. v plazmatické membráně e. ani jedna z odpovědí není správná

5 4. Exony jsou: a.úseky transkribované RNA, které jsou po přepisu vystřiženy, znovu spojeny a tvoří základ funkční mRNA b. částice uvolňované z buňky exocytózou c. cizorodé částečky v eukaryontní buňce d. úseky transkribované RNA, které jsou po přepisu vystřiženy a nepodílejí se na stavbě funkční mRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

6 5. Která z výpovědí o biosyntéze nukleových kyselin a proteinů není správná
a. začlenění každé jednotlivé aminokyseliny do vznikajícího polypeptidu je určeno tripletem nukleotidů v mRNA b. soustava pravidel, podle kterých se k jednotlivým kodonům přiřazují jednotlivé aminokyseliny se označuje jako genetický kód c. ukončení translačního procesu je signalizováno terminačním kodonem d. pořadí aminokyselin v polypeptidickém řetězci se označuje termínem strukturní gen e. ani jedna z odpovědí není správná

7 6. Translací rozumíme překlad genetické informace z:
a. DNA do rRNA b. DNA do mRNA c. mRNA do proteinu d. proteinu do tRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

8 7. Který z uvedených deoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T:
a. U b.T c. A d. C e. ani jedna z odpovědí není správná

9 8. Který z uvedených ribonukleotidů mRNA je při translaci komplementární k U antikodonu tRNA:
a. T b. A c. G d. C e. ani jedna z odpovědí není správná

10 9. Syntéza ribonukleové kyseliny probíhá:
a. v lyzosomech a peroxisomech b. v mitochondriích a chloroplastech c. v ribosomech a centriolech d. v drsném endoplasmatickém retikulu e. ani jedna z odpovědí není správná

11 10. Transkripcí rozumíme přepis genetické informace z:
a. tRNA do peptidu b.DNA do DNA c. mRNA do peptidu d. DNA do mRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

12 11. Při transkripci DNA tripletu AAC se v příslušné mRNA objeví triplet:
a. UUC b.UAA c. UUG d.CCA e. ani jedna z odpovědí není správná

13 12. Introny jsou: a. cizorodé částečky virového původu v eukaryontní buňce b. úseky řetězce DNA, které jsou po transkripci vystřiženy, znovu spojeny a tvoří základ funkční mRNA c. části řetězce DNA, které jsou po přepisu vystřiženy a nepodílejí se na stavbě funkční mRNA d. název pro fagocytované částice e. ani jedna z odpovědí není správná

14 13. Která z následujících výpovědí nejpřesněji charakterizuje funkci RNA polymerázy:
a. katalyzuje tvorbu RNA při transkripci b.polymerizuje volné ribonukleotidy do RNA řetězce c. katalyzuje tvorbu disulfidických vazeb mezi ribonukleotidy přiřazenými k matricovému vláknu DNA d. katalyzuje tvorbu glykosidické vazby mezi ribózou a heterocyklickými dusíkatými bázemi e. ani jedna z odpovědí není správná

15 14. DNA polymeráza je enzym, který je:
a. lokalizován především v jadérku eukaryontní buňky b. vázán na jaderné ribosomy c. lokalizován v cytoplasmě eukaryontní buňky d. funkční v chloroplastech a mitochondriích e. ani jedna z odpovědí není správná

16 15. Syntéza ribonukleové kyseliny probíhá
a. v endoplasmatickém retikulu b. v mitochondriích a chloroplastech c. ve vakuolách rostlinných buněk d. na ribosomech e. ani jedna z odpovědí není správná

17 16. Určete, které z uvedených tvrzení není správné:
a. pořadí (sekvence) nukleotidů v DNA určuje sekvenci aminokyselin v molekule bílkoviny b. pořadí aminokyselin v molekule bílkoviny je rozhodující pro jejich biologickou funkci c. sekvence nukleotidů v molekule DNA určuje strukturu rRNA d. pořadí nukleotidů v rRNA je rozhodující pro biologickou funkci proteinu e. ani jedna z odpovědí není správná

18 17. Produktem transkripce není:
a.mRNA b.tRNA c. rRNA d.cDNA e. ani jedna z odpovědí není správná

19 18. Enzym zpětná transkriptáza:
a. polymerizuje volné deoxyribonukleotidy do RNA b.polymerizuje ribonukleotidy podle matricového vlákna DNA c. polymerizuje ribonukleotidy podle sekvence aminokyselin v proteinu d.polymerizuje deoxyribonukleotidy podle matrice RNA e. ani jedna z odpovědí není správná

20 19. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možností uspořádání:
a. primární struktury bílkovin b. sekundární struktury bílkovin c. lineárních polysacharidů d. nukleových kyselin e. ani jedna z odpovědí není správná

21 20. RNA polymeráza zajišťuje především:
a. zdvojení genu b. přepis genetické informace c. překlad genetické informace d.syntézu DNA e. ani jedna z odpovědí není správná

22 21. Primární struktura bílkovinné molekuly je určena:
a. sledem jednotlivých nukleotidů v mRNA b. sledem trojic nukleotidů v tRNA c. sledem trojic nukleotidů v mRNA d. sledem nukleotidů v ribosomální RNA e. ani jedna z odpovědí není správná

23 22. Enzymy dýchacího řetězce:
a. jsou uloženy volně v cytoplasmě b. jsou vázány na mitochondrie c. jsou uloženy v cisternách Golgiho aparátu d. jsou vázány na cytoskelet e. ani jedna z odpovědí není správná

24 23. Oxidativní fosforylace je proces:
a. štěpení ATP za přístupu kyslíku b. anaerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP c. oxidace organických látek a fosforylace ADP d. přeměny chemické energie, který se uskutečňuje v chloroplastech e. ani jedna z odpovědí není správná

25 24. Který z uvedených procesů produkuje nejvíc ATP molekul na molekulu glukózy?
a. Krebsův cyklus b. transport elektronů a protonový gradient c. alkoholické kvašení d. glykolýza e. ani jedna z odpovědí není správná

26 e. ani jedna z odpovědí není správná
25. Biochemik chtěl zjistit, jak jsou využívány a přeměňovány různé látky v průběhu buněčného dýchání. V jednom experimentu nechal dýchat myši vzduch, který obsahoval radioaktivní izotop O2*. Ve které sloučenině se objevil radioaktivní kyslík nejdříve? a. ATP* b. glukóza (C6H12O6*) c. oxid uhličitý (CO2*) d. voda (H2O*) e. ani jedna z odpovědí není správná

27 26. Které z následujících tvrzení je správné?
a. dělící se buňka obsahuje 60-90% sušiny b.v bílkovinách se vyskytuje asi 18 druhů aminokyselin c. v sušině jsou především anorganické látky d. voda má v buňce vlastnosti rozpouštědla e. ani jedna z odpovědí není správná

28 27. Které z uvedených molekul jsou transportovány z jádra do cytoplasmy přes jaderné póry?
a. mRNA b. DNA c. aminokyseliny d. ATP e. ani jedna z odpovědí není správná

29 28. Enzymy dýchacího řetězce, které jsou seřazeny podle oxidoredukčního potenciálu
a. syntetizují ATP b.přenáší kyslík c. přenáší elektrony d. přenáší vodík e. ani jedna z odpovědí není správná

30 29. Sinice patří k autotrofním prokaryontům
29. Sinice patří k autotrofním prokaryontům. Pro jejich růst a množení není tedy třeba: a. zdroj uhlíku b.zdroj dusíku c. světelná energie d.glukóza e. ani jedna z odpovědí není správná

31 30. Oxidační fosforylace je proces při kterém:
a. je oxidována kyselina fosforečná b. je oxidován vodík na peroxidy c. je oxidována glukóza d. je oxidován vodík na vodu a fosforylována ADP na ATP e. ani jedna z odpovědí není správná

32 31. Fotoautotrofie je: a. syntéza jednoduchých anorganických látek pomocí světla b. synonymum pro fotosyntézu c. synonymum pro fotorespiraci d. pohyb živočichů směrem k světlu e. ani jedna z odpovědí není správná

33 32. Fenotyp je: a. obvykle determinován dvěma alelami
b. nezávislý na genotypu c. u haploidních organismů totéž co genotyp d. soubor všech znaků organismu e. ani jedna z odpovědí není správná

34 33. Alela: a. se vždy vyskytuje ve dvou formách
b. je jednotkou fenotypu c. je konkrétní forma genu d. se vždy vyskytuje ve více než dvou formách e. ani jedna z odpovědí není správná

35 34. Homologní chromosomy mají:
a. stejný tvar a stejné alely b. různý tvar a stejné alely c. stejný tvar a rozměr a různé geny d. stejný tvar a stejné geny e. ani jedna z odpovědí není správná

36 35. Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově:
a. shodný s AA b. shodný s aa c. mezi AA a aa d. odlišný od obou rodičů (AA,aa) e. ani jedna z odpovědí není správná

37 36. Při dihybridismu s úplnou dominancí nacházíme v F2 následující počet fenotypů:
e. ani jedna z odpovědí není správná

38 37. Genové mutace: a. mají za následek změny v karyotypu
b. mohou být způsobeny změnou počtu nukleotidů v genu c. brání v segregaci mitotickým chromosomům d. se projevují polyploidií e. ani jedna z odpovědí není správná

39 38. Alely A aB pro krevní skupinu systému ABO jsou ve vztahu:
a. recesivity a dominance b. intermediarity c. kodominance d. superdominance e. ani jedna z odpovědí není správná

40 39. Má-li matka krevní skupinu O a otec rovněž O, mohou mít děti krevní skupinu:
b. O a A c. O, A, AB d. O, A, B, AB e. ani jedna z odpovědí není správná

41 40. Genotyp je: a. podmíněn fenotypem b. soubor všech genů organismu
c. typický gen d. vždy užší soubor než fenotyp téhož jedince e. ani jedna z odpovědí není správná

42 41. Plazmidy jsou: a. synonymem pro tylakoidy chloroplastů
b. nositelé části genetické informace u bakterií c. lineární molekuly DNA v cytoplazmě d. granulární tělíska v cytoplazmě e. ani jedna z odpovědí není správná

43 42. Heterochromosom: a. je cizí chromosom v jádře
b. vyskytuje se pouze v pohlavních buňkách c. se označuje též jako gonosom d. bývá v každé sadě chromosomů obsažen vícekrát než jednou e. ani jedna z odpovědí není správná

44 43. Při neúplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově:
a. shodný s AA b. mezi AA a aa c. shodná s aa d. mimo rozmezí AA a aa e. ani jedna z odpovědí není správná

45 e. ani jedna z odpovědí není správná
44. Dihybrid AaBa (alely A,a a B,b jsou na různých párech chromosomů) vytváří následující počty kombinací mezi dominantními a recesivními alelami (počty genotypů gamet) a. 16 b. 8 c. 4 d. 2 e. ani jedna z odpovědí není správná

46 45. Chromosomové mutace: a. mění strukturu chromosomů
b. mění genetický kód c. vznikají ztrátou jednoho nukleotidu d. mění počet chromosomů e. ani jedna z odpovědí není správná

47 Přestávka!

48 46. Karyotyp Downova syndromu je charakterizován:
a. třemi chromosomy 22 b. třemi chromosomy 21 c. třemi chromosomy 13 d. třemi chromosomy 18 e. ani jedna z odpovědí není správná

49 47. Vazbová skupina genů: a. je tvořena geny, které jsou regulovány z jednoho místa b. zahrnuje geny, uložené na jednom chromosomovém páru c. zahrnuje geny uložené na heterochromosomech d. je skupina genů, která se nemění po crossing-overu e. ani jedna z odpovědí není správná

50 48. Crossing-over je: a. náhodná kombinace chromosomů mateřské a otcovské sady b. synonymum pro segregaci chromosomů c. výměna částí homologních chromosomů d. proces redukce počtu chromosomů v jedné sadě e. ani jedna z odpovědí není správná

51 49. Při křížení jedinců s genotypy AaBb x AaBb bude štěpný poměr genotypů:
e. ani jedna z odpovědí není správná

52 50. Které z následujících tvrzení není správné
a. kříženec heterozygotní v jednom páru alel se nazývá monohybrid b. kříženec typu AaBBCC se nazývá trihybrid c. volná kombinovatelnost mezi alelami různých alelových párů je možná jenom tehdy, jsou-li různé alelové páry na různých párech chromosomů d. alelové páry ležící na tomtéž páru chromosomů nejsou vzájemně volně kombinovatelné e. ani jedna z odpovědí není správná

53 51. Zpětné křížení je: a. křížení heterozygotního jedince s jedincem homozygotně dominantním b. křížení heterozygotního jedince s jedincem homozygotně recesivním c. křížení jedince F2 generace s jedincem generace F2 d. křížení jedince F1 generace s některým z rodičů e. ani jedna z odpovědí není správná

54 a. prvnímu Mendelovu zákonu b. druhému Mendelovu zákonu
52. Formulace: „při vzájemném křížení heterozygotů vzniká potomstvo, které je genotypově (a tudíž i fenotypově) různorodé a poměrné zastoupení genotypů a fenotypů je stálé“ odpovídá: a. prvnímu Mendelovu zákonu b. druhému Mendelovu zákonu c. třetímu Mendelovu zákonu d. prvnímu Morganovu zákonu e. ani jedna z odpovědí není správná

55 53. Vyberte rovnici, která platí v rovnovážné populaci:
a. q2 = 1-2pq-p2 b. p+q+2pq = 1 c. p2 + q2 = 2pq d. p2 = q2 e. ani jedna z odpovědí není správná

56 54. Rovnice, která charakterizuje Hardy-Weinbergův zákon je:
a. p2 + 2pq + q2 = 1 b. p+q = 1 c. p+2pq+q = 1 d. p2 + q2 e. ani jedna z odpovědí není správná

57 55. Který z následujících typů nukleových kyselin je nositelem antikodonu?
a. mtDNA b.mRNA c. tRNA d. cDNA e. ani jedna z odpovědí není správná

58 e. ani jedna z odpovědí není správná
56. Gen pro určitý polypeptid obsahuje 450 nukleotidových párů. Vypočtěte, kolik aminokyselin tento polypeptid obsahuje a. 150 b. 200 c. 120 d. 1350 e. ani jedna z odpovědí není správná

59 57. Dihybrid tvoří: a. v F2 generaci 9 genotypů
b. v F2 generaci 3 fenotypy c. gamety AA, BB, aa, bb d. dva homozygotní genotypy e. ani jedna z odpovědí není správná

60 58. Při dihybridismu: a. v F2 generaci nacházíme 4 typy homozygotů
b. v F2 generaci je 9/16 dominantních homozygotů c. vznikají pouze heterozygotní jedinci d. homozygoti jsou shodní pouze s jedním z rodičů e. ani jedna z odpovědí není správná

61 59. Hemofilie (dědičná krvácivost) se vyskytuje:
a. častěji u mužů b. stejně často u obou pohlaví c. častěji u žen d. u mužů, jejichž otec byl takto postižen e. ani jedna z odpovědí není správná

62 60. Výskyt barvosleposti:
a. je vyšší u mužů než u žen b. je stejně častý pro obě pohlaví c. je ovlivněn prostředím d. stoupá s věkem e. ani jedna z odpovědí není správná

63 61. Ribosomální RNA (rRNA) se aktivně uplatňuje při:
a. replikaci RNA b. respiraci c. translaci d. transkripci e. ani jedna z odpovědí není správná

64 62. Mediátorová RNA (mRNA) vzniká:
a. translací b. transkripcí c. replikací RNA d. transpirací e. ani jedna z odpovědí není správná

65 63. Replikací rozumíme přenos genetické informace z:
a. RNA do DNA b. DNA do mRNA c. DNA do DNA d. mRNA do rRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

66 64. V G2 fázi obsahuje lidská somatická buňka
a. 23 chromatid b. 46 chromatid c. 92 chromatid d. 46 tetrád e. ani jedna z odpovědí není správná

67 65. Označte nesprávné tvrzení o recesivním fenotypu: Recesivní fenotyp
a. je vyjádřen u organismů s homozygotně recesivním genotypem b. je vyjádřen i v přítomnosti jedné recesivní alely, leží-li tato na heterologní části X chromosomu c. se projeví vždy v nepřítomnosti dominantní alely d. je vždy projevem pouze homozygotního páru recesivních alel e. ani jedna z odpovědí není správná

68 66. Klasický neandrtálec žil před:
a lety b lety c lety d lety e. ani jedna z odpovědí není správná

69 a. měl mozkovnu o objemu asi 500 cm3 b. pohyboval se bipedální chůzí
67. Australopithecus africanus se obecně počítá mezi živočišné předchůdce člověka. Která z uvedených výpovědí o australopitékovi neodpovídá paleontologickým nálezům? a. měl mozkovnu o objemu asi 500 cm3 b. pohyboval se bipedální chůzí c. používal kamenné nástroje d. žil před třemi až jedním milionem let e. ani jedna z odpovědí není správná

70 68. Z následujících odpovědí vyberte správnou:
a. za nejstaršího známého zástupce čeledi Hominidae je považován Aegyptopithecus b. hominizací došlo ke vzniku řeči c. do nejstaršího pleistocénu jsou datovány nálezy australopitéků v Austrálii d. nálezy Homo habilis jsou z Afriky e. ani jedna z odpovědí není správná

71 a. Rhamapithecus, Proconsul, Homo habilis, Homo erectus
69. Vyber výpověď, ve které jsou správně posloupně označeny vývojové stupně hominoidního vývoje od primitivního k vyspělejšímu: a. Rhamapithecus, Proconsul, Homo habilis, Homo erectus b. Rhamapithecus, Proconsul, Homo erectus, Homo habilis c. Proconsul, Rhamapithecus, Homo erectus, Homo habilis d. Proconsul, Rhamapithecus, Homo habilis, Homo erectus e. ani jedna z odpovědí není správná

72 a. Hominidae, Primates, Homo, Homo sapiens
70. Vyber odpověď, ve které jde správně za sebou zařazení člověka - tj. řád, čeleď, rod, druh: a. Hominidae, Primates, Homo, Homo sapiens b. Hominidae, Primates, Homo sapiens, Homo c. Primates, Hominidae, Homo, Homo sapiens d. Primates, Homo, Hominidae, Homo sapiens e. ani jedna z odpovědí není správná

73 71. Ztráta jednoho nukleotidu v DNA má obvykle:
a. menší účinek než záměny nukleotidů b. nulový účinek c. větší účinek než záměny nukleotidů d. menší následek než ztráta tří nukleotidů e. ani jedna z odpovědí není správná

74 Sdíky za Vaši námahu a studium
Orko

75 1. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou
a. buněčná stěna b. mitochondrie c. jádro obalené membránou d. vakuoly e. ani jedna z odpovědí není správná

76 2. Která z následujících odpovědí nejpřesněji charakterizuje funkci DNA polymerázy:
a. katalyzuje tvorbu polynukleotidového řetězce b. polymerizuje volné deoxyribonukleotidy do DNA řetězce c. katalyzuje tvorbu diesterických vazeb mezi nukleotidy přiřazenými k matricovému vláknu DNA d. katalyzuje tvorbu vodíkových vazeb mezi komplementárními nukleotidy při replikaci DNA e. ani jedna z odpovědí není správná

77 3. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin:
a. v lyzosomech b.ve vakuolách rostlinných buněk c. v mitochondriích a chloroplastech d. v plazmatické membráně e. ani jedna z odpovědí není správná

78 4. Exony jsou: a.úseky transkribované RNA, které jsou po přepisu vystřiženy, znovu spojeny a tvoří základ funkční mRNA b. částice uvolňované z buňky exocytózou c. cizorodé částečky v eukaryontní buňce d. úseky transkribované RNA, které jsou po přepisu vystřiženy a nepodílejí se na stavbě funkční mRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

79 5. Která z výpovědí o biosyntéze nukleových kyselin a proteinů není správná
a. začlenění každé jednotlivé aminokyseliny do vznikajícího polypeptidu je určeno tripletem nukleotidů v mRNA b. soustava pravidel, podle kterých se k jednotlivým kodonům přiřazují jednotlivé aminokyseliny se označuje jako genetický kód c. ukončení translačního procesu je signalizováno terminačním kodonem d. pořadí aminokyselin v polypeptidickém řetězci se označuje termínem strukturní gen e. ani jedna z odpovědí není správná

80 6. Translací rozumíme překlad genetické informace z:
a. DNA do rRNA b. DNA do mRNA c. mRNA do proteinu d. proteinu do tRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

81 7. Který z uvedených deoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T:
a. U b.T c. A d. C e. ani jedna z odpovědí není správná

82 8. Který z uvedených ribonukleotidů mRNA je při translaci komplementární k U antikodonu tRNA:
a. T b. A c. G d. C e. ani jedna z odpovědí není správná

83 9. Syntéza ribonukleové kyseliny probíhá:
a. v lyzosomech a peroxisomech b. v mitochondriích a chloroplastech c. v ribosomech a centriolech d. v drsném endoplasmatickém retikulu e. ani jedna z odpovědí není správná

84 10. Transkripcí rozumíme přepis genetické informace z:
a. tRNA do peptidu b.DNA do DNA c. mRNA do peptidu d. DNA do mRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

85 11. Při transkripci DNA tripletu AAC se v příslušné mRNA objeví triplet:
a. UUC b.UAA c. UUG d.CCA e. ani jedna z odpovědí není správná

86 12. Introny jsou: a. cizorodé částečky virového původu v eukaryontní buňce b. úseky řetězce DNA, které jsou po transkripci vystřiženy, znovu spojeny a tvoří základ funkční mRNA c. části řetězce DNA, které jsou po přepisu vystřiženy a nepodílejí se na stavbě funkční mRNA d. název pro fagocytované částice e. ani jedna z odpovědí není správná

87 13. Která z následujících výpovědí nejpřesněji charakterizuje funkci RNA polymerázy:
a. katalyzuje tvorbu RNA při transkripci b.polymerizuje volné ribonukleotidy do RNA řetězce c. katalyzuje tvorbu disulfidických vazeb mezi ribonukleotidy přiřazenými k matricovému vláknu DNA d. katalyzuje tvorbu glykosidické vazby mezi ribózou a heterocyklickými dusíkatými bázemi e. ani jedna z odpovědí není správná

88 14. DNA polymeráza je enzym, který je:
a. lokalizován především v jadérku eukaryontní buňky b. vázán na jaderné ribosomy c. lokalizován v cytoplasmě eukaryontní buňky d. funkční v chloroplastech a mitochondriích e. ani jedna z odpovědí není správná

89 15. Syntéza ribonukleové kyseliny probíhá
a. v endoplasmatickém retikulu b. v mitochondriích a chloroplastech c. ve vakuolách rostlinných buněk d. na ribosomech e. ani jedna z odpovědí není správná

90 16. Určete, které z uvedených tvrzení není správné:
a. pořadí (sekvence) nukleotidů v DNA určuje sekvenci aminokyselin v molekule bílkoviny b. pořadí aminokyselin v molekule bílkoviny je rozhodující pro jejich biologickou funkci c. sekvence nukleotidů v molekule DNA určuje strukturu rRNA d. pořadí nukleotidů v rRNA je rozhodující pro biologickou funkci proteinu e. ani jedna z odpovědí není správná

91 17. Produktem transkripce není:
a.mRNA b.tRNA c. rRNA d.cDNA e. ani jedna z odpovědí není správná

92 18. Enzym zpětná transkriptáza:
a. polymerizuje volné deoxyribonukleotidy do RNA b.polymerizuje ribonukleotidy podle matricového vlákna DNA c. polymerizuje ribonukleotidy podle sekvence aminokyselin v proteinu d.polymerizuje deoxyribonukleotidy podle matrice RNA e. ani jedna z odpovědí není správná

93 19. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možností uspořádání:
a. primární struktury bílkovin b. sekundární struktury bílkovin c. lineárních polysacharidů d. nukleových kyselin e. ani jedna z odpovědí není správná

94 20. RNA polymeráza zajišťuje především:
a. zdvojení genu b. přepis genetické informace c. překlad genetické informace d.syntézu DNA e. ani jedna z odpovědí není správná

95 21. Primární struktura bílkovinné molekuly je určena:
a. sledem jednotlivých nukleotidů v mRNA b. sledem trojic nukleotidů v tRNA c. sledem trojic nukleotidů v mRNA d. sledem nukleotidů v ribosomální RNA e. ani jedna z odpovědí není správná

96 22. Enzymy dýchacího řetězce:
a. jsou uloženy volně v cytoplasmě b. jsou vázány na mitochondrie c. jsou uloženy v cisternách Golgiho aparátu d. jsou vázány na cytoskelet e. ani jedna z odpovědí není správná

97 23. Oxidativní fosforylace je proces:
a. štěpení ATP za přístupu kyslíku b. anaerobní oxidace organických látek a fosforylace ADP c. oxidace organických látek a fosforylace ADP d. přeměny chemické energie, který se uskutečňuje v chloroplastech e. ani jedna z odpovědí není správná

98 24. Který z uvedených procesů produkuje nejvíc ATP molekul na molekulu glukózy?
a. Krebsův cyklus b. transport elektronů a protonový gradient c. alkoholické kvašení d. glykolýza e. ani jedna z odpovědí není správná

99 e. ani jedna z odpovědí není správná
25. Biochemik chtěl zjistit, jak jsou využívány a přeměňovány různé látky v průběhu buněčného dýchání. V jednom experimentu nechal dýchat myši vzduch, který obsahoval radioaktivní izotop O2*. Ve které sloučenině se objevil radioaktivní kyslík nejdříve? a. ATP* b. glukóza (C6H12O6*) c. oxid uhličitý (CO2*) d. voda (H2O*) e. ani jedna z odpovědí není správná

100 26. Které z následujících tvrzení je správné?
a. dělící se buňka obsahuje 60-90% sušiny b.v bílkovinách se vyskytuje asi 18 druhů aminokyselin c. v sušině jsou především anorganické látky d. voda má v buňce vlastnosti rozpouštědla e. ani jedna z odpovědí není správná

101 27. Které z uvedených molekul jsou transportovány z jádra do cytoplasmy přes jaderné póry?
a. mRNA b. DNA c. aminokyseliny d. ATP e. ani jedna z odpovědí není správná

102 28. Enzymy dýchacího řetězce, které jsou seřazeny podle oxidoredukčního potenciálu
a. syntetizují ATP b.přenáší kyslík c. přenáší elektrony d. přenáší vodík e. ani jedna z odpovědí není správná

103 29. Sinice patří k autotrofním prokaryontům
29. Sinice patří k autotrofním prokaryontům. Pro jejich růst a množení není tedy třeba: a. zdroj uhlíku b.zdroj dusíku c. světelná energie d. glukóza e. ani jedna z odpovědí není správná

104 30. Oxidační fosforylace je proces při kterém:
a. je oxidována kyselina fosforečná b. je oxidován vodík na peroxidy c. je oxidována glukóza d. je oxidován vodík na vodu a fosforylována ADP na ATP e. ani jedna z odpovědí není správná

105 31. Fotoautotrofie je: a. syntéza jednoduchých anorganických látek pomocí světla b. synonymum pro fotosyntézu c. synonymum pro fotorespiraci d. pohyb živočichů směrem k světlu e. ani jedna z odpovědí není správná

106 32. Fenotyp je: a. obvykle determinován dvěma alelami
b. nezávislý na genotypu c. u haploidních organismů totéž co genotyp d. soubor všech znaků organismu e. ani jedna z odpovědí není správná

107 33. Alela: a. se vždy vyskytuje ve dvou formách
b. je jednotkou fenotypu c. je konkrétní forma genu d. se vždy vyskytuje ve více než dvou formách e. ani jedna z odpovědí není správná

108 34. Homologní chromosomy mají:
a. stejný tvar a stejné alely b. různý tvar a stejné alely c. stejný tvar a rozměr a různé geny d. stejný tvar a stejné geny e. ani jedna z odpovědí není správná

109 35. Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově:
a. shodný s AA b. shodný s aa c. mezi AA a aa d.odlišný od obou rodičů (AA,aa) e. ani jedna z odpovědí není správná

110 36. Při dihybridismu s úplnou dominancí nacházíme v F2 následující počet fenotypů:
e. ani jedna z odpovědí není správná

111 37. Genové mutace: a. mají za následek změny v karyotypu
b. mohou být způsobeny změnou počtu nukleotidů v genu c. brání v segregaci mitotickým chromosomům d. se projevují polyploidií e. ani jedna z odpovědí není správná

112 38. Alely A aB pro krevní skupinu systému ABO jsou ve vztahu:
a. recesivity a dominance b. intermediarity c. kodominance d. superdominance e. ani jedna z odpovědí není správná

113 39. Má-li matka krevní skupinu O a otec rovněž O, mohou mít děti krevní skupinu:
b. O a A c. O, A, AB d. O, A, B, AB e. ani jedna z odpovědí není správná

114 40. Genotyp je: a. podmíněn fenotypem b. soubor všech genů organismu
c. typický gen d. vždy užší soubor než fenotyp téhož jedince e. ani jedna z odpovědí není správná

115 41. Plazmidy jsou: a. synonymem pro tylakoidy chloroplastů
b. nositelé části genetické informace u bakterií c. lineární molekuly DNA v cytoplazmě d. granulární tělíska v cytoplazmě e. ani jedna z odpovědí není správná

116 42. Heterochromosom: a. je cizí chromosom v jádře
b. vyskytuje se pouze v pohlavních buňkách c. se označuje též jako gonosom d. bývá v každé sadě chromosomů obsažen vícekrát než jednou e. ani jedna z odpovědí není správná

117 43. Při neúplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově:
a. shodný s AA b. mezi AA a aa c. shodná s aa d. mimo rozmezí AA a aa e. ani jedna z odpovědí není správná

118 e. ani jedna z odpovědí není správná
44. Dihybrid AaBa (alely A,a a B,b jsou na různých párech chromosomů) vytváří následující počty kombinací mezi dominantními a recesivními alelami (počty genotypů gamet) a. 16 b. 8 c. 4 d. 2 e. ani jedna z odpovědí není správná

119 45. Chromosomové mutace: a. mění strukturu chromosomů
b. mění genetický kód c. vznikají ztrátou jednoho nukleotidu d. mění počet chromosomů e. ani jedna z odpovědí není správná

120 46. Karyotyp Downova syndromu je charakterizován:
a. třemi chromosomy 22 b. třemi chromosomy 21 c. třemi chromosomy 13 d. třemi chromosomy 18 e. ani jedna z odpovědí není správná

121 47. Vazbová skupina genů: a. je tvořena geny, které jsou regulovány z jednoho místa b. zahrnuje geny, uložené na jednom chromosomovém páru c. zahrnuje geny uložené na heterochromosomech d. je skupina genů, která se nemění po crossing-overu e. ani jedna z odpovědí není správná

122 48. Crossing-over je: a. náhodná kombinace chromosomů mateřské a otcovské sady b. synonymum pro segregaci chromosomů c. výměna částí homologních chromosomů d. proces redukce počtu chromosomů v jedné sadě e. ani jedna z odpovědí není správná

123 49. Při křížení jedinců s genotypy AaBb x AaBb bude štěpný poměr genotypů:
e. ani jedna z odpovědí není správná

124 50. Které z následujících tvrzení není správné
a. kříženec heterozygotní v jednom páru alel se nazývá monohybrid b. kříženec typu AaBBCC se nazývá trihybrid c. volná kombinovatelnost mezi alelami různých alelových párů je možná jenom tehdy, jsou-li různé alelové páry na různých párech chromosomů d. alelové páry ležící na tomtéž páru chromosomů nejsou vzájemně volně kombinovatelné e. ani jedna z odpovědí není správná

125 51. Zpětné křížení je: a. křížení heterozygotního jedince s jedincem homozygotně dominantním b. křížení heterozygotního jedince s jedincem homozygotně recesivním c. křížení jedince F2 generace s jedincem generace F2 d. křížení jedince F1 generace s některým z rodičů e. ani jedna z odpovědí není správná

126 a. prvnímu Mendelovu zákonu b. druhému Mendelovu zákonu
52. Formulace: „při vzájemném křížení heterozygotů vzniká potomstvo, které je genotypově (a tudíž i fenotypově) různorodé a poměrné zastoupení genotypů a fenotypů je stálé“ odpovídá: a. prvnímu Mendelovu zákonu b. druhému Mendelovu zákonu c. třetímu Mendelovu zákonu d. prvnímu Morganovu zákonu e. ani jedna z odpovědí není správná

127 53. Vyberte rovnici, která platí v rovnovážné populaci:
a. q2 = 1-2pq-p2 b. p+q+2pq = 1 c. p2 + q2 = 2pq d. p2 = q2 e. ani jedna z odpovědí není správná

128 54. Rovnice, která charakterizuje Hardy-Weinbergův zákon je:
a. p2 + 2pq + q2 = 1 b. p+q = 1 c. p+2pq+q = 1 d. p2 + q2 e. ani jedna z odpovědí není správná

129 55. Který z následujících typů nukleových kyselin je nositelem antikodonu?
a. mtDNA b. mRNA c. tRNA d. cDNA e. ani jedna z odpovědí není správná

130 e. ani jedna z odpovědí není správná
56. Gen pro určitý polypeptid obsahuje 450 nukleotidových párů. Vypočtěte, kolik aminokyselin tento polypeptid obsahuje a. 150 b. 200 c. 120 d. 1350 e. ani jedna z odpovědí není správná

131 57. Dihybrid tvoří: a. v F2 generaci 9 genotypů
b. v F2 generaci 3 fenotypy c. gamety AA, BB, aa, bb d. dva homozygotní genotypy e. ani jedna z odpovědí není správná

132 58. Při dihybridismu: a. v F2 generaci nacházíme 4 typy homozygotů
b. v F2 generaci je 9/16 dominantních homozygotů c. vznikají pouze heterozygotní jedinci d. homozygoti jsou shodní pouze s jedním z rodičů e. ani jedna z odpovědí není správná

133 59. Hemofilie (dědičná krvácivost) se vyskytuje:
a. častěji u mužů b. stejně často u obou pohlaví c. častěji u žen d. u mužů, jejichž otec byl takto postižen e. ani jedna z odpovědí není správná

134 60. Výskyt barvosleposti:
a. je vyšší u mužů než u žen b. je stejně častý pro obě pohlaví c. je ovlivněn prostředím d. stoupá s věkem e. ani jedna z odpovědí není správná

135 61. Ribosomální RNA (rRNA) se aktivně uplatňuje při:
a. replikaci RNA b. respiraci c. translaci d. transkripci e. ani jedna z odpovědí není správná

136 62. Mediátorová RNA (mRNA) vzniká:
a. translací b. transkripcí c. replikací RNA d. transpirací e. ani jedna z odpovědí není správná

137 63. Replikací rozumíme přenos genetické informace z:
a. RNA do DNA b. DNA do mRNA c. DNA do DNA d. mRNA do rRNA e. ani jedna z odpovědí není správná

138 64. V G2 fázi obsahuje lidská somatická buňka
a. 23 chromatid b. 46 chromatid c. 92 chromatid d. 46 tetrád e. ani jedna z odpovědí není správná

139 65. Označte nesprávné tvrzení o recesivním fenotypu: Recesivní fenotyp
a. je vyjádřen u organismů s homozygotně recesivním genotypem b. je vyjádřen i v přítomnosti jedné recesivní alely, leží-li tato na heterologní části X chromosomu c. se projeví vždy v nepřítomnosti dominantní alely d. je vždy projevem pouze homozygotního páru recesivních alel e. ani jedna z odpovědí není správná

140 66. Klasický neandrtálec žil před:
a lety b lety c lety d lety e. ani jedna z odpovědí není správná

141 a. měl mozkovnu o objemu asi 500 cm3 b. pohyboval se bipedální chůzí
67. Australopithecus africanus se obecně počítá mezi živočišné předchůdce člověka. Která z uvedených výpovědí o australopitékovi neodpovídá paleontologickým nálezům? a. měl mozkovnu o objemu asi 500 cm3 b. pohyboval se bipedální chůzí c. používal kamenné nástroje d. žil před třemi až jedním milionem let e. ani jedna z odpovědí není správná

142 68. Z následujících odpovědí vyberte správnou:
a. za nejstaršího známého zástupce čeledi Hominidae je považován Aegyptopithecus b. hominizací došlo ke vzniku řeči c. do nejstaršího pleistocénu jsou datovány nálezy australopitéků v Austrálii d. nálezy Homo habilis jsou z Afriky e. ani jedna z odpovědí není správná

143 a. Rhamapithecus, Proconsul, Homo habilis, Homo erectus
69. Vyber výpověď, ve které jsou správně posloupně označeny vývojové stupně hominoidního vývoje od primitivního k vyspělejšímu: a. Rhamapithecus, Proconsul, Homo habilis, Homo erectus b. Rhamapithecus, Proconsul, Homo erectus, Homo habilis c. Proconsul, Rhamapithecus, Homo erectus, Homo habilis d. Proconsul, Rhamapithecus, Homo habilis, Homo erectus e. ani jedna z odpovědí není správná

144 Evoluce člověka „Ramapithecus“ je dnes považován za samičku Sivapitheca, který je v současnosti řazen mezi Proconsula a moderního orangutana.

145 a. Hominidae, Primates, Homo, Homo sapiens
70. Vyber odpověď, ve které jde správně za sebou zařazení člověka - tj. řád, čeleď, rod, druh: a. Hominidae, Primates, Homo, Homo sapiens b. Hominidae, Primates, Homo sapiens, Homo c. Primates, Hominidae, Homo, Homo sapiens d. Primates, Homo, Hominidae, Homo sapiens e. ani jedna z odpovědí není správná

146 71. Ztráta jednoho nukleotidu v DNA má obvykle:
a. menší účinek než záměny nukleotidů b. nulový účinek c. větší účinek než záměny nukleotidů d. menší následek než ztráta tří nukleotidů e. ani jedna z odpovědí není správná


Stáhnout ppt "Test z biologie II. 8. března 2005 10. března 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google