Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAVOŘÍČKO • 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. • 0,64 km² • místní č ást obce Luká • ji ž n ě od Bouzova • okres Olomouc • okraj Drahanské vrchoviny • cca 360m.n.m.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAVOŘÍČKO • 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. • 0,64 km² • místní č ást obce Luká • ji ž n ě od Bouzova • okres Olomouc • okraj Drahanské vrchoviny • cca 360m.n.m."— Transkript prezentace:

1 JAVOŘÍČKO • 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. • 0,64 km² • místní č ást obce Luká • ji ž n ě od Bouzova • okres Olomouc • okraj Drahanské vrchoviny • cca 360m.n.m.

2 Historie • 1348- První písemná zmínka o osad ě známé jako Javorica/ Javorov/ Javo ř í • V blízkosti stával hrad Špránek (dnes Zkamen ě lý zámek), z ř ejm ě konkurence hradu Bouzova. Zanikl však ji ž koncem 14. stol. • Roku 1848 byla z ř ízena samospráva pro obce Javo ř í č ko, St ř emení č ko, B ř ezinu, Veselí č ko -do té doby pat ř ilo Jav.o ř í č ko pod bouzovské panství ve vlastnictví Ř ádu n ě m. rytí řů • Obec se postupn ě rozvíjela, roku 1930-175 obyvatel, 30 dom ů, kapli č ka, škola (1873), hájovna (na kraji sm ě rem k Bouzovu) • Domy se táhly podél potoka Javo ř í č ky • Oblast č ist ě č eská

3 • Silnice spojovala vesnici s okolím a ž od 20. let 20. stol. • 1937-1938 objeveny Javo ř í č ské jeskyn ě revírníkem Vilémem Švecem, zp ř ístupn ě ny 15.5.1938 - velký p ř íliv turist ů ( a ž 1000 za ned ě li) • 2.7.1938 zavedena elekt ř ina • Hranice Sudet vedla jen n ě kolik km severn ě od Bouzova • 1941 dostav ě n hotel p. Pospíšilem z Veselí č ka, ale 1942 nucen prodat ho SS (vlastnili i hrad Bouzov) • 1942 p ř išel jako lesník p ř íslušník SS Othmar Victora a usídlil se v Javo ř í č ku

4

5 Odboj a partyzánská Č innost • Ji ž od za č átku války se obyvatelé anga ž ovali -výhodná oblast (lesy, kopce)+ zápal obyvatel • Útlum za Heydrichiády • V r. 1944 zat č eno na 60 osob z Bouzovska, v č etn ě u č itele z Javo ř í č ka J. Peciny

6 Skupina Jermak • Sov ě tská skupina vysazená 1.10.1944 na Vyškovsku • Skupina rozd ě lena na 3 č ásti: na Litovelsku - A.J. Fursenko, od za č átku 1945 je na Bouzovsku a Javo ř í č sku ( po č et č len ů roste) • Od r. 1945 se stahují na Olomoucko speciální protipartyzánské oddíly • 15.2.1945 –Victora odvelen do Rakouska, Victorová nabízí pomoc p ř íchozím partyzán ů m (známost p ř es milence Pospíšila) • Skupina roste, takté ž nap ě tí ve vsi - r ů zné akce teroru a zastrašování konkrétních osob, komplikované vztahy (Victorová-Pospíšil, Victorová – Ivanovová ) • N ě kolik sporných záznam ů o st ř etech s N ě mci • Noc z 8. na 9. 3.1945- ob ě sili kade ř ínského hajného Švece

7 • Noc z 9 na 10.4.1945: velitel Fursenko odjel do Litovle s Pospíšilem, opilý Litviško zast ř elil Victorovou a její 2 d ě ti (role Ivanovové), zapálil hájovnu, pak ješt ě v dom ě Pospíšila zast ř elil p.Dostála a 2 Armény, kte ř í mu byli Fursenkem p ř edáni (z Litovle) a také p. Malínka - jeden z hasi čů, jedoucích k hájovn ě z Veselí č ka • Fursenko č in odsoudil, ale nejednal • Partyzáni se od té doby v Javo ř í č ku zdr ž ovali sporadicky • Rostl po č et provokatér ů, vlasovc ů a pátra čů po partyzánech • Velitel hradu po vyšet ř ování z ř ejm ě povolal na hrad nový oddíl, ten ale 2.5. odjel • Asi na konci dubna se udál st ř et skupiny s vlasovci, n ě kolik jich m ě lo být zast ř eleno

8 • 4.5. (pátek) v poledne na ji ž prázdný hrad dorazilo komando L ű demanna (malé jádro )+ ZbV 43 s 5 zajatci. Není jasné, za jakým ú č elem. • V noci byli vlasovci posláni na pr ů zkum k Javo ř í č ku (zavedl je tam obyvatel Bouzova) • Partyzáni procházeli Javo ř í č kem (p ř esun k Litovli) • 2 skupiny-Fursenkova a Blechtova, nave č er byla varována partyzánská rodina Vl č kova, ale po odchodu do St ř emení č ka se podez ř ení nepotvrdilo-vrátili se, č ást partyzán ů se vrátila zp ě t ke Staré Rovni, kolem p ů lnoci se pak u mostku na Kade ř ín st ř etla Fursenkova skupina s Vlasovci, asi 5 jich zajali, zbytek utekl (v č etn ě pozd ě ji chyceného Williho Kunzeho), zajatci byli zast ř eleni, ute č enci informovali L ű demanna a ten si vy ž ádal posily-ty p ř ijely od Konice a ve St ř emení č ku vyzvedli dalšího n ě meckého ute č ence ze st ř etu+ zajatého starostu, ze St ř emení č ka m ě lo pak p ř ijít další varování do Javo ř í č ka • P ř ed 8. ráno shromá ž d ě ní p ř ed hradem- obklí č ení Javo ř í č ka od Bouzova a St ř emení č ka (kola, p ě šky, auta) Kv ě ten 1945

9 5.5.1945 • Kolem 9. hodiny ráno se za č alo st ř ílet, pancé ř ovými p ě stmi a fosforovými bombami se zapalovaly domy od západu (od Bouzova) a lidié byli vyhnáni ven • Mu ž i byli st ř íleni p ř ímo doma, na út ě ku, nebo shroma žď ováni na dolním konci vsi u školy a kapli č ky a tam po výslechu zast ř eleni • Ušet ř en byl jen p. Dokoupil, který pak šel vyzvednout ž eny za vesnici pod cestu, zahrabáním do hnoje se zachránil p.Vl č ek • Zast ř eleno bylo 38 mu žů, z budov z ů stala jen kapli č ka, škola, hájenka, mu ž i byli poh ř beni v pond ě lí 7.5. do spole č ného hrobu pod hotelem, komando odjelo ve č er 6.5. z hradu, 4 zadr ž ené z pátku pustilo, Sedlá č ka z Č ervené Lhoty zast ř elili • Po válce byl souzen a popraven pouze Willi Kunze

10 Po tragédii • Po válce vznikla iniciativa vesnici obnovit • 23.9.1945 p ř ijelo na 25 000 lidí tuto myšlenku podpo ř it • UNRRA v ě novala 22 milión ů na nové domy a školu ( dom ů se postavila jen č ást, škola v ů bec, mnoho pen ě z se prohospoda ř ilo ) • Finan č ní náhrady za zni č ený majetek byly rozd ě lovány chaoticky a posti ž ení nebyli v ž dy odškodn ě ni • Nad spole č ným hrobem byl roku 1955 postaven za zbytek pen ě z od UNRRA socialistický památník (J. T ř íska, M. Punta)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Javo ř í č ko dnes • Nové domy stojí pon ě kud výše nad potokem a blí ž e St ř emení č ku • Dnes má obec asi 50 obyvatel a 17 dom ů

22

23

24

25

26 Dokument Javo ř í č ko • 6.10.2010 m ě l v Olomouci premiéru dokument re ž iséra Theodora Moj ž íše o Javo ř í č ku • Dokument p ř ináší sv ě dectví n ě kterých pam ě tník ů • B ě hem natá č ení byly nap ř. zjišt ě ny nové informace o financování stavby památníku

27 Plány do budoucna • Obec Luká a Iniciativa pro podporu vypálených obcí plánují vyzna č it p ů vodní cestu, která vedla st ř edem vesnice, základy tehdejších dom ů a z ř ídit malé muzeum • Z Bouzova má vést nau č ná stezka kolem památníku a ž k jeskyním

28 Zdroje • Archiv obce Bouzov • MF Dnes • Josef Bartoš: Javo ř í č ko (pravda a legendy) - Olomouc, 1995, 2. vydání- 2010, vydala UP Olomouc • Javo ř í č ko, filmový dokument, 2010 (re ž ie- T. Moj ž íš) • www.cs.wikipedia.org www.cs.wikipedia.org • www.jeskynecr.cz www.jeskynecr.cz • www.javoricko.wz.cz www.javoricko.wz.cz


Stáhnout ppt "JAVOŘÍČKO • 49°40'23 s. š., 16°55'3 v. d. • 0,64 km² • místní č ást obce Luká • ji ž n ě od Bouzova • okres Olomouc • okraj Drahanské vrchoviny • cca 360m.n.m."

Podobné prezentace


Reklamy Google