Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc..  Podnikání změna dynamiky hospodářských procesů  Podnikání v posledních letech (především v období po roce 2009) získává.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc..  Podnikání změna dynamiky hospodářských procesů  Podnikání v posledních letech (především v období po roce 2009) získává."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

2  Podnikání změna dynamiky hospodářských procesů  Podnikání v posledních letech (především v období po roce 2009) získává nové obrysy. Kromě globalizace je zcela zřejmá změna dynamiky hospodářských procesů. Některá odvětví mimořádně zrychlují inovační proces, naopak jiná neabsorbují poznatky vědy a technologické změny v překotných tempech, čímž se mění způsob podnikání jednotlivých firem v různých národohospodářských odvětvích.

3 interdisciplinárním Holistický eklekticky synergii.  K pochopení nových trendů nutno pohlížet na realitu interdisciplinárním pohledem. Holistický přístup je v současné době základním výzkumným přístupem. Nutno eklekticky kombinovat metody a postupy z různých vědních disciplín, abychom pochopili vztahy (jednotu a boj protikladů) přírody neživé, živé a umělé s lidskou společností v harmonické i destruktivní synergii.

4  Definice podnikání jeho interdisciplinární komplexnost (resp. holistické pojetí reality) jednoznačně naznačuje. Podnikání je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení  „Podnikání je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení“ (R. D. Hisrich, C., G. Brush, Lexington Books 1985, s. 18).

5  Teorie spontánního řádu na podnikové úrovni se opírá při zkoumání jednoty a rozporu protikladného vztahu minulost a budoucnost o klíčový pojem potenciál (Pavlík, 2004). Potenciál rozdíl mezi tím, co je, a tím, co může, nebo musí být  Potenciál chápeme jako rozdíl mezi tím, co je, a tím, co může, nebo musí být. očekávanou nebo nutnou změnu spontánního řádu jak objektivní reality, tak subjektu  Jinými slovy jde o očekávanou nebo nutnou změnu spontánního řádu jak objektivní reality, tak subjektu.  S určitým zjednodušením lze říci, že potenciál je podstatou následného jevu, obsahem konkrétní formy, je „nezjevný“ stav reality ve fázi ex ante poznané „zjevně“ až ex post.

6  Dosud běžné výzkumné postupy staví na analýze a syntéze, resp. na dekompozici celku na části, následného pochopení podstatných vztahů (kauzality) mezi částmi a posléze vytvoření nové kompozice celku. celek obsažen v části, resp. celkový potenciál je obsažen v elementárním potenciálu.určité jevy nenastávají s jen určitou pravděpodobností, ale také do určité míry a jsou tedy fuzzy (rozmazané).  Avšak dle principu prof. Kosko je celek obsažen v části, resp. celkový potenciál je obsažen v elementárním potenciálu. Kosko [1990, str. 213] dále tvrdí, že určité jevy nenastávají s jen určitou pravděpodobností, ale také do určité míry a jsou tedy fuzzy (rozmazané). Fuzzy Subsethood Teorem [Kosko, 1990, str. 232]  Dle Kosko, B. Fuzziness vs. Probability. Int. J. General systems, Vol. 15, 1990, s. 211-240.

7 vlastnosti budoucího stromu v semínku  Obrazně řečeno, jde o způsob myšlení, jak popsat vlastnosti budoucího stromu v semínku, který ze semene vyroste. evoluce objektivní řád a spontánnost reality  Jde o princip („logiku“) existence živé přírody, o podstatu evoluce přírody. Lidská společnost je součástí reality, a tudíž obecné přírodní zákonitosti a principy na ní působí nezávisle na lidské vůli. Jen část reality může člověk (společnost) jako subjekt zobrazovat, případně i ovládat (řídit). Existuje tedy objektivní řád a spontánnost reality nezávisle na lidském poznání a lidské vůli.

8  Soudobé podnikání se opírá o dosažení kladného synergického efektu a komplexní přidané hodnoty dosažené organickou integrací dílčích funkčních segmentů podniku (resp. komplexu, svazku, sítě, klastru, aliance podniků).  U naprosté většiny podniků (komplexů podniků) je možné definovat následující funkční reprodukční segmenty: integrační 1) integrační (organizace a koordinace dílčích segmentů v celku), reprodukční 2) reprodukční (garantující investice a další reprodukční aktivity podniku), informační 3) informační (funkce tvorby, přenosu, zálohování atd. dat a informaci), inovační 4) inovační (funkce zajišťující tvorbu, implementaci a šíření invencí a inovací), technický a technologický 5) technický a technologický, marketingu a obchodu 6) marketingu a obchodu, sociálně kulturní, 7) sociálně kulturní, ekologický, 8) ekologický, 9) jiné dle charakteru odvětví, oboru, regionu aj. specifických podmínek, ve kterých působí podnik nebo jeho skupina (komplex, svaz, aliance atd.)

9 každý segment má jinou délku rychlost a charakter průběhu reprodukčního cyklu.  Je zcela zřejmé, že každý segment má jinou délku (měřeno astronomickým časem), rychlost a charakter průběhu reprodukčního cyklu. harmonizovat vnitřně a externě své reprodukční cykly  Podnik jako organický celek, aby přežíval a současně se reprodukoval, musí harmonizovat vnitřně a externě své reprodukční cykly., To znamená, aby podnik obnovoval a udržoval své vnitřní funkce jak s ohledem na kvantitativní parametry, tak s ohledem na kvalitu fungování procesů, musí slaďovat dílčí reprodukční segmenty.  Tedy, aby podnik musí produkovat své nové odnože, „následovníky“ v podobě nových satelitů, nových produkčních oborů, nových funkcí atd.  Již v minulosti velmi precizně popsal uvedené procesy a funkce podniku prof. František Valenta (prvé publikace jsou známy již od roku 1960).

10 nárůst relativních ztrát potenciálů v segmentech s pomalejším reprodukčním cyklem  Prudký nárůst relativních ztrát potenciálů v segmentech s pomalejším reprodukčním cyklem je dán tím, že poměřujeme reprodukci „pomalejšího“ segmentu z pohledu segmentu „rychlejšího“.  Za ideálních podmínek je relativní rozdíl rychlostí reprodukce jednotlivým segmentů je dán rozdílem čtverců jejich rychlostí reprodukce.

11  Propady ekonomického rozvoje rychlosti reprodukce jejich jednotlivých segmentů ztrátového spektra potenciálu  Propady ekonomického rozvoje jsou dramatické a strmé u těch podniků, odvětví a států, jestliže rychlosti reprodukce jejich jednotlivých segmentů jsou zcela nesourodé. Současně narůstá dramaticky rozsah ztrátového spektra potenciálu. zemědělství  Typickým příkladem jsou hospodářství států s velkým podílem zemědělství na tvorbě HDP. Je zcela zřejmě, že zemědělským podnikům narůstají ztráty potenciálů proto, že je zcela odlišná dynamika inovací technologií a produktů v jiných odvětvích než v zemědělství. Reprodukční cykly neživé a živé přírody jsou řádově odlišné od reprodukčního dynamismu neživé přírody.

12  Potenciály dílčích segmentů se funkčně a organicky provazují a vytvářejí specifické struktury potenciálů, které tvoří celkový potenciál podniku (produktivního systému).  Celkový potenciál produktivního systému PC = U + VP + SP U účelný potenciál E  Celkový potenciál produktivního systému je možné popsat následující rovnicí PC = U + VP + SP, kde U je účelný potenciál, který se přeměňuje na poptávané efekty (E), tedy výrobky, služby apod.  Vynaložený potenciál VP E  Vynaložený potenciál VP je potenciálem, který se jednak při transformaci spotřebuje na produkci poptávaného efektu (E), jednak představuje ztrátu potenciálu při transformaci, jednak jde o potenciál, který je vynaložen na odstranění negativních doprovodných výstupů transformace (kupř. škodlivý odpad, škody na životním prostředí, sociální a zdravotní dopady na lidi apod.).

13  Pokračování definice  Stabilizovaný potenciál SP  Stabilizovaný potenciál SP není v daném transformačním procesu aktivně využitý, je uchován jako zásoba, rezerva, „deposit“ apod. pro další transformační procesy.  Je možné konstatovat, že jde o evoluční, resp. reprodukční potenciál následujících generací.

14  Lze dovodit následující závěr. Produktivní systémy mají tendenci analogickou s přírodními jevy, a to že během svého reprodukčního vývoje: Růst nové generace je zásadně ovlivněn genetickým kódem z předchozí generace ● Růst nové generace je zásadně ovlivněn genetickým kódem z předchozí generace (tedy určitým poměrem mezi celkovým potenciálem a potenciálem zachovaným pro další generace). zlatým řezem 1,618034 ● Harmonický reprodukční vztah je dán tzv. zlatým řezem, tedy číslem 1,618034.  Prvé písemné zmínky o zlatém řezu pocházejí z antiky od Euklida, posléze byly myšlenky zlatého řezu nebo jeho grafické podoby „logaritmické spirály“ rozvíjeny v dalších oborech (biologie, architektura, fyzika a j.). Společným jmenovatelem využití zlatého řezu (v umění, ve fyzice i v přírodě) je „přirozenost“ (Rotschedl, 2010, s. 26).

15 nové teoretické pojetí spontánního řádu, potenciálů, synergie, virtuality, času a prostoru zákonitostechrůstu potenciálů produktivních systémů, v dialektické podmíněnosti struktury potenciálu systému mezi po sobě následujícími generacemi  Nová sociálně ekonomická situace nastolila požadavek vědeckého zkoumání ekonomické reality, postaveného na nových paradigmatech, ke kterým zcela určitě patří nové teoretické pojetí spontánního řádu, potenciálů, synergie, virtuality, času a prostoru atd. Což se koncentrovaně projevuje v zákonitostech růstu potenciálů produktivních systémů, v dialektické podmíněnosti struktury potenciálu systému mezi po sobě následujícími generacemi atd.  Podrobněji v článku Dilema spontánního řádu produktivního systému (Ekonomický časopis, 8, 60/2012, str. 815 – 834.

16  Výše uvedená teoretická konstatování je možné dokumentovat na konkrétních skutečnostech zemědělského družstva v Podbeskydí. zemědělskou výrobou široké spektrum segmentů s různou rychlostí transformace  Je neoddiskutovatelné, že podnik zabývající se zemědělskou výrobou zahrnuje široké spektrum segmentů s různou rychlostí transformace. nejdelší reprodukční cyklus  Je zcela zřejmé, že nejdelší reprodukční cyklus má neživá příroda, kupř. přírůstek ornice nebo změna charakteru půdního fondu trvá staletí i déle.

17  Nelze ani pochybovat o nacházení harmonického vztahu mezi účelným, vynaloženým a stabilizovaným potenciálem zemědělských podniků. nemohu z důvodu maximalizace zisku vyčerpat veškeré živiny z půdyje třeba obnovovat její bonitu (reprodukční potenciál). kvůli vysoké ceně masa zlikvidoval reprodukční řetězec kráva – tele – jalovice – kráva  Zdravý selský rozum velí, že nemohu z důvodu maximalizace zisku vyčerpat veškeré živiny z půdy, ale naopak je třeba obnovovat její bonitu (reprodukční potenciál). Je proti logice zemědělce, aby kvůli vysoké ceně masa zlikvidoval reprodukční řetězec kráva – tele – jalovice – kráva.

18 minimalizaci ztrát konkurenčního potenciálu  Zemědělství ve střední Evropě a především v podhorských oblastech ČR může přežívat jen tehdy, pokud nachází řešení vedoucí k minimalizaci ztrát konkurenčního potenciálu zemědělských podniků pod tlakem zkracování reprodukčních cyklů. Proces zkracování reprodukčních cyklů není však homogenní. kleští  Soudobé zemědělství (v ČR zvláště a zejména v regionech s nepříznivými klimatickými podmínkami) se dostává do kleští. A to ze strany vstupů a výstupů, majících silnou tendenci ke zkracování inovačních (reprodukčních) cyklů. Ale z druhé strany nutno vidět, že současně základní produktivní aktiva (půda, chovná zvířata, klimatické podmínky) mají velmi dlouhé reprodukční cykly s relativně pomalými „inovačními“ procesy.

19 difúzní procesy  Zemědělské podniky s cílem překonat vznikající dilemata své reprodukce přistupují k různým experimentům a k hledání nových forem podnikání, aby „sjednotily“ délku reprodukčních cyklů jednotlivých segmentů. Proto nastávají různé difúzní procesy, kupříkladu:  Vytěsňování půdního fondu z podnikunájem (pacht)  Vytěsňování půdního fondu z podniku, tzn., převládá nájem (pacht) pozemků před vlastnictvím. leasingu, nikoli zakoupení.  Pořizování traktorů, automobilů a další techniky formou leasingu, nikoli zakoupení. podpůrné podniky služeb  Zakládají se společné podpůrné podniky služeb (spravující sila, provozující kombajny atd.) nebo zajišťující lepší vyjednávací podmínky s odběrateli (např. zakládání společných obchodních, resp. prodejních podniků).  Zaměstnanci  Zaměstnanci ze zemědělských podniků se často vytěsňuji do obslužných společností (kdy ze zaměstnance zemědělského podniku se stává pracující podnikatel poskytující služby na „fakturu“ nikoli za mzdu) atd.

20 selekci  Současná globalizace přináší nové reálné projevy, které vedou k výrazné selekci podniků a regionů, k difúzi produktivních potenciálů.  Absorpce vědeckotechnických poznatků odlišná  Absorpce vědeckotechnických poznatků je v různých segmentech podniků a oborů odlišná a vede disproporcím, disparitám a ke ztrátám potenciálů v segmentech s menší absorpcí znalostního potenciálu (tzn. zejména v oborech s vázaných s neživou a živou přírodou). méně potravinově soběstačná nejsou schopny efektivně využít půdní fond  Nastávají paradoxní situace. Česká republika je méně a méně potravinově soběstačná, ale zemědělské podniky nejsou schopny efektivně využít půdní fond (tudíž uvažuje se úhorem). pokrok úkrok zpět  To znamená, že na jedné straně pokrok, znamená na druhé straně úkrok zpět se značnými ztrátami v mnoha segmentech podnikání (ekonomickém, sociálním, ekologickém, technologickém atd.).

21  Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.  VŠP Ostrava (garant studijního oboru Podnikání)  Člen představenstva Zemědělského družstva vlastníků Nošovice  zdenek.mikolas@vsp.cz zdenek.mikolas@vsp.cz


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc..  Podnikání změna dynamiky hospodářských procesů  Podnikání v posledních letech (především v období po roce 2009) získává."

Podobné prezentace


Reklamy Google