Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně."— Transkript prezentace:

1 Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně

2 Droga  omamná a psychotropní látka, v dnešní době kterýkoli toxikomanický prostředek přirozeného nebo syntetického původu.

3 Drogy – rozdělení dle jejich původu  Přirozeného původu c annabinoidy, psylocibin, kokain, opiáty c annabinoidy, psylocibin, kokain, opiáty  Polosyntetické heroin, LSD heroin, LSD  Syntetické amfetaminy, PCP, toluen amfetaminy, PCP, toluen

4 Nejčastější způsoby aplikace návykových látek.  Kouření (marihuana, hašiš)  Inhalace (sniffing – ředidla, těkavé látky )  Šňupání („snorting“- amfetaminy, kokain, ketamin )  Injekční ( metamfetamin, heroin )  Perorální cestou (tablety, nápoje, potraviny – extáze, výrobky z konopí, lysohlávky )  Sublinguální (pod jazyk – tripy LSD, buprenorfin – Subutex)  Vstřebávání kůží (vtírání do pokožky, náplasti ( pervitin, heroin )

5 Osud látky v organismu Původní látka - vstřebávání - metabolizace – vylučování (močí, stolicí, dechem, potem, poločas metabolizace T 1/2 ) Farmakokinetika = působení organismu na látku, změny koncentrace látky v těle, časový průběh koncentrací léčiv v plasmě, kumulace dávky, Farmakodynamika = působení látky na organismus, doba účinku, stimulace, deprese, ovlivnění metabolismu

6 Vliv cannabinoidů na ř í zen í   Tělesný a duševní stav Sedace, silná únava, motorické poruchy, poruchy koncentrace a pozornosti, prodloužení reakčního času, hromadění falešných neodpovídajících reakcí, narušení jemných automatismů (měnící se rychlost jízdy, odchýlení se z přímého směru), chybné reakce na chování řidiče jedoucího před, zhoršená schopnost vnímání červené barvy a signálních světel, neadekvátní reakce na vjemy z okraje zorného pole, akutní příznaky se projevují po 1-2 hodiny po klasické aplikaci

7 (A-B) Smoked dose based on data from M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone,M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone. (C) Oral dose based on data from B. Law et al.M. Huestis, J. Henningfield and E. Cone.B. Law et al

8 Vliv kokainu na ř í zen í   Tělesný a duševní stav Rizikový styl jízdy bez zábran nepřiměřeně velkou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě, zvýšená citlivost na oslnění (rozšířené zornice), nepozornost, neklid, roztěkanost, nervozita a podrážděnost, agresivita, snížená schopnost soustředění, snížení pozornosti, ale také v důsledku vyčerpání a deprese pomalá jízda nebo měnící se rychlost, ujíždění před domnělým pronásledovatelem.

9 Vliv opi á tů na ř í zen í   Tělesný a duševní stav centrální útlum, sedace, spavost, apatie, otupělost se sníženou schopností koncentrace, zpomalená motorika, prodloužení reakčního času, zúžení zornic (omezení přizpůsobivosti na střídání světla a stínu, tmy), krátce po aplikaci nebo při doznívání účinku pomalá jízda s odchylkami od přímého směru, chyby při jízdě. Po odeznění hypnotického účinku se může projevit agresivní styl jízdy, popudlivost, bezohlednost – neodůvodněné předjíždění.

10 Vliv metamfetaminu na ř í zen í   Tělesný a duševní stav V akutní fázi ovlivnění riziková jízda bez zábran vysokou rychlostí s přeceněním vlastních schopností k jízdě (zvýšená sebedůvěra, nekritičnost, roztěkanost, neklid, nervozita, podrážděnost, agresivita), navršení chyb. Rychlý pulz, mydriáza a z toho plynoucí zvýšená citlivost na oslnění. Po odeznění účinku se dostavuje dramatický pokles výkonu provázený útlumem, únavou ospalostí. Během jízdy se mohou projevit i deprese a halucinace.   Následky řízení : Chybné řízení, vybočování z jízdního pruhu a ze silnice, vlnkovitá jízda, riskantní chování, kolize za velké rychlosti.

11 Legislativa Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů -č. 55/2002 Sb. úplné znění -novela č. 106/2011 Sb. ze 6.4.2011 V současné době rozšířeno o 33 látek (2011) /č. 57/1967 Sb., č. 192/1988 - O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví/

12  Omamné látky zařazené do seznamu I, II a IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (Vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení 458/1991 Sb.)  Psychotropní látky zařazené do seznamu I– IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)  Přípravky zařazené do seznamu III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách.  Prekurzory zařazené do tabulky I podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.)  (Zacházení, způsobilost, vývoz, dovoz, kontrola, pokuty, sankce..)

13 Orientační testy rozlišení negativních a pozitivních vzorků  Dechové analyzátory na alkohol  Imunochemické testy na drogy v moči, slinách, potu  -proužky, kartridže, analyzátory Výhoda : rychlé, bez úpravy vzorku, malé množství vzorku, Nevýhody : nespecifické, falešně pozitivní i negativní  Skupinové, nespecifické - nutnost potvrzení = identifikace specifickou metodou (GC-MS)

14 Metodický pokyn  Imunochemický záchyt NL musí být potvrzen a upřesněn dostatečně citlivou a specifickou metodou, která je schopná individuální NL ve vzorku jednoznačně prokázat  Cílené analýzy stopových koncentrací NL v krvi vyžadují aplikaci specifických chromatografických metod v kombinaci s hmotnostní spektrometrií.  Pro účely kvantifikace hladin NL v krvi či séru jsou optimální metody využívající příslušné deuterované vnitřní standardy.

15 Toxikologické vyšetření návykových látek (drogy a léčiva) 1. Průkaz léčiv a drog, které mohou ovlivnit chování lidí, např. v dopravě, to znamená: Kvalitativní a kvantitativní analýzu návykových látek v biol. materiálu nebo jiných forenzních vzorcích (doličný materiál) Kvalitativní a kvantitativní analýzu návykových látek v biol. materiálu nebo jiných forenzních vzorcích (doličný materiál) 2. Průkaz návykových látek v případě úmrtí – dopravní nehody

16 Postup při systematické toxikologické analýze 1. screening = záchyt (chromatografické metody : TLC, GC, LC PRŮKAZ imunochemické metody 2. identifikace = potvrzení (TLC, HPLC, GC-MS, UV, IR) 3. stanovení = kvantifikace GC- FID (těk. látky) NPD (N,P), ECD (halogeny), MS HPLC - DAD, FD, UV, MS TLC + densitometrie imunochemické metody EMIT, FPIA, RIA 4. interpretace výsledků IZOLACE nox z biologického materiálu je součástí metod Těk. látky : Head -space Extrakce : L - L SPE

17 Odborné stanovisko Výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP ze dne 28.9.2001  Analytický princip : Pouhá přítomnost ilegální drogy či jejích metabolitů v krvi řidiče prokázaná v autorizované soudně toxikologické laboratoři kvalitativní validovanou metodou, znamená automaticky neschopnost řidiče řídit bezpečně motorové vozidlo a tedy řídit pod vlivem návykové látky Pouhá přítomnost ilegální drogy či jejích metabolitů v krvi řidiče prokázaná v autorizované soudně toxikologické laboratoři kvalitativní validovanou metodou, znamená automaticky neschopnost řidiče řídit bezpečně motorové vozidlo a tedy řídit pod vlivem návykové látky SL 46, 3 (2001)

18 Odborné stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně k problematice posuzování řidičů návykovými látkami – květen 2012  V případě posuzování stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou (NL) nelze postupovat analogicky jako při ovlivnění řidiče alkoholem, tedy určit stupeň ovlivnění na základě stanovené koncentrace návykové látky v krevním vzorku. Stanovená koncentrace NL nekoreluje se stavem řidiče, jako je tomu u alkoholu.  Řidič je ovlivněn návykovou látkou, pokud u něj byly zjištěny snížené kognitivní a psychomotorické schopnosti anebo v případě vyjmenovaných návykových látek byly překročeny arbitrárně dané koncentrační meze v krevním vzorku (cut off) pro kteroukoliv látku dle tabulky:

19 Analytické cut-off hodnoty OPL v krevním vzorku  THC 2 ng/ml  Metamfetamin 25 ng/ml  Amfetamin 25 ng/ml  Methylendioxymetamfetamin 25 ng/ml  Morfin 10 ng/ml  Kokain 25 ng/ml  Benzoylecgonin 25 ng/ml

20 Dotazy DĚKUJI ZA POZORNOST andrea.brzobohata@fnusa.cz Tel: 543426517

21 Nespecifičnost imunochemických testů   Amfetaminový test: kalibrován na d-amfetamin   500 ng/ml d-amfetaminu odpovídá – 375 d-metamfetaminu, 765 dl- metamfetaminu, 783 dl-amfetaminu, 11870 l-amfetaminu, 2426 hydroxyamfetaminu – všechno v jednom vzorku moči uživatele mA   0,3 % crossreactivita je u d, dl, l efedrinu, pseudoefdrinu, phenterminu, tyraminu   Další léčiva s popsanou crosssreaktivitou – chlorprotixen (0,1%), procain a ranitidin (1%), mexiletin (2,1%). Citalopram – praktická zkušenost. Aminy vzniklé hnilobným procesem.


Stáhnout ppt "Problematika drog v dopravě Mgr. Andrea Brzobohatá Ph.D. Ústav soudního lékařství v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google