Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení práce traťových komisařů 2012 AUTOCROSS – RALLYCROSS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení práce traťových komisařů 2012 AUTOCROSS – RALLYCROSS"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení práce traťových komisařů 2012 AUTOCROSS – RALLYCROSS
Školení traťových komisařů Nová Paka a Humpolec

2 Klady práce TK 2012 Účast na školení v době závodu
Zájem a přístup v průběhu závodů Zlepšení v používání modrých a bílých vlajek Zlepšení při zásahu u nehody Zlepšení při signalizaci Zlepšení hlášení událostí (u některých AK) Zlepšení při ukončení závodu

3

4 Slabá místa práce TK 2011 Účast na základním školení
Přístup k ověření znalostí testy Fluktuace traťových komisařů Chybné sledování závodu Popsání situace při nehodě a doložení zápisem Práce s vysílačkou

5

6

7 Školení traťových komisařů 2012

8 Povinnosti stanovišť TK
Upozornit jezdce signalizačními prostředky na jakékoli nebezpečí či potíže, které nemohou předvídat. Informovat vedení závodu o každé nehodě, ke které dojde v rámci rozsahu působení stanoviště a pokud je to nezbytné, navrhnout použití pohotovostních služeb. Ujistit se, že závod probíhá podle sportovních pravidel a oznámit vedení závodu jakékoli nebezpečí nebo nesportovní chování, především co se týče přílohy L, kap. IV, Mezinárodních sportovních řádů

9 RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE
Pokyny uvedené v článcích 4, 5 a 6 Přílohy H Mezinárodního sportovního řádu jsou pokládány za součást těchto pravidel jízdy. Každý jezdec s nimi musí být plně obeznámen.

10 PŘEDJÍŽDĚNÍ Během závodu může soutěžící vůz, který je na trati, využívat celou šířku vozovky. Jakmile je však vůz sledován na rovné části dráhy jiným vozidlem, které je dočasně, nebo trvale rychlejší, musí mu umožnit předjetí tím, že uhne ke straně. b) Pokud jezdec dostiženého vozu nebudí dojem, že vidí ve zpětném zrcátku vůz, který se ho snaží předjet, upozorní ho na to traťový komisař modrým praporkem. Jezdci, kteří nereagují na signalizaci modrý praporkem, mohou být potrestáni sportovními komisaři. Systematické nebo opakované bránění v předjetí může mít za následek vyloučení jezdce ze závodu.

11 Zatáčky, stejně jako prostory nájezdů do zatáček a výjezdů z nich, může jezdec projíždět libovolnou stopou v mezích vymezené závodní dráhy. Předjíždění podle možností toho kterého okamžiku se připouští jak po pravé, tak po levé straně předjížděného vozu. Ovšem jakékoli manévry vozu, způsobující ohrožení ostatních jezdců, jako např. předčasné změny směru vozu, navíc změna směru jízdy, úmyslné vytlačování vozů jiných jezdců ven nebo dovnitř zatáčky, či jakékoli jiné nenormální změny směru vozu jsou přísně zakázány. Mají za následek potrestání jezdce podle závažnosti či opakování přestupku od pokuty až po vyloučení ze závodu. Opakované nebezpečné chování jezdce na dráze může mít za následek vyloučení jezdce ze závodu.

12 Jakékoli bránění v jízdě, uskutečňované jedním či více vozy, ať již ve společném zájmu či nikoli, je zakázáno. Jízda vozů ve skupině či ve vějířovité formaci je povolena za předpokladu, že to nebrání jinému vozu v předjíždění. Pokud ano, použije se signalizace modrým praporkem. e) Penalizace určená pro jezdce, kteří neberou v úvahu modrou vlajku, se vztahuje také na jezdce, kteří brání v předjetí jen na části dráhy. Postih bude přísnější v případě systematického blokování a může sahat od pokuty až k vyloučení ze závodu. Stejně se trestá i křížení trati jinému jezdci s úmyslem zabránit mu v předjetí. f) Opakování vážných jezdeckých chyb či zřejmá ztráta kontroly nad vozem (např. vyjetí z trati) může mít za následek vyloučení jezdce ze závodu. g) Jezdec je v průběhu závodu povinen pohybovat se pouze po závodní dráze.

13 ZASTAVENÍ VOZU BĚHEM ZÁVODU
a) Každý odstupující jezdec je povinen včas signalizovat svůj úmysl a je zodpovědný za to, že jím prováděn manévr proběhne bezpečně a co možná nejblíže výjezdu z trati. b) Musí-li jezdec zastavit na trati, ať již nechtěně nebo z jakýchkoli jiných důvodů, musí být vůz odstraněn z tratě tak, aby jeho poloha nezpůsobovala nebezpečí, nebo neomezovala normální jízdu na trati. Není-li jezdec schopen odstranit vůz z nebezpečného místa, je povinností traťových komisařů a jejich pomocníků mu pomoci. Jestliže se v tomto případě pak jezdci podaří vůz bez jakékoli cizí pomoci znovu nastartovat a pokračovat v závodu bez porušení řádů a aniž by získal výhodu dřívějším přemístěním vozu do bezpečnějšího místa, nebude vyloučen ze závodu.

14 Veškeré opravy, prováděné na trati, smí provést pouze sám jezdec s použitím nářadí a náhradních dílů, které si veze ve voze. d) Jakékoli doplňování provozních látek a paliva na trati je zakázáno pod trestem vyloučení ze závodu. e) Kromě jezdce, a ve výjimečných případech kompetentních činovníků, se pod trestem vyloučení ze závodu nesmí nikdo dotýkat vozu, který zůstal stát. f) Je zakázáno tlačit vůz po trati nebo ho tlačit přes cílovou čáru. I tento přestupek se trestá vyloučením ze závodu.

15 g) Kterýkoli vůz, opuštěn z jakýchkoli důvodů jezdcem na trati, i když jen dočasně, je pokládán, že odstoupil ze soutěže. Vůz, který na chvíli opustil jezdec během přerušení závodu, není pokládán za opuštěný.   Udržovat svůj úsek čistý a bez překážek, případně se pokusit odstranit pomocí absorpčního prostředku, košťat a lopat rozlitý olej, atd.. Po skončení jakékoli aktivity na trati pokračovat ve sledování svého sektoru trati až do chvíle, než ho vedení závodu informuje o tom, že všechny soutěžící vozy opustily trať.

16 Oděv Traťoví komisaři nesmí nosit oděv v barvě podobné signalizačním vlajkám, především se musí vyhýbat žluté a červené.

17 Specifikace signalizačních vlajek
Rozměry - minimální rozměry všech vlajek jsou 60 cm x 80 cm, s výjimkou červené a šachovnicové vlajky, které musí mít minimální rozměry 80 cm x 100 cm.

18 Signalizace vlajkou používaná ředitelem závodu (nebo jim pověřenou osobou)
a) Státní vlajka Tato vlajka se normálně používá pro odstartování závodu. Signál ke startu je dán spuštěním vlajky, která u závodů s pevným startem nemá být zdvižena nad hlavu, pokud všechna vozidla nejsou v klidu a v žádném případě ne déle než 10 sekund. Pokud z jakéhokoli důvodu není použita státní vlajka, barva vlajky, která nesmí být zaměnitelná s jinou vlajkou, popsanou v této kapitole, má být určena Propozicemi.

19 Červená vlajka Tato vlajka má být v pohybu na startovní čáře, když bylo rozhodnuto o zastavení tréninku nebo závodu. V této chvíli je na všech dozorčích stanovištích podél trati také vyvěšena červená vlajka. Je-li dán signál k zastavení závodu: 1) během tréninku, všechny vozy okamžitě sníží svou rychlost a pomalu se vrátí do svého boxu

20 během závodu, všechny vozy musí okamžitě snížit rychlost a pomalu dojet
předjíždění je zakázáno a jezdci by měli mít na vědomí, že soutěžní a asistenční vozy jsou na trati, že okruh může být úplně zablokovaný kvůli nehodě a že atmosférické podmínky mohly udělat okruh nesjízdným ve vysoké rychlosti

21 Černá vlajka Tato vlajka se používá pro informování příslušného jezdce, že se musí při dalším průjezdu zastavit v boxech nebo v místě určeném v propozicích nebo předpisech mistrovství. Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu tento pokyn nedodrží, nesmí být vlajka ukazována po více než čtyři po sobě jdoucí kola. O použití této vlajky rozhodují výlučně sportovní komisaři, příslušný tým bude okamžitě informován o rozhodnutí.

22 Černá vlajka s oranžovým terčem (40 cm v průměru)
Tato vlajka se použije pro informování příslušného jezdce, že jeho vůz má mechanické potíže, které by mohly být nebezpečné buď pro něho samotného, nebo pro ostatní jezdce a že se musí při příštím průjezdu zastavit v boxech. Jakmile jsou mechanické problémy vyřešeny ke spokojenosti hlavního technického komisaře, vůz se může vrátit do závodu.

23 Černobílá vlajka, rozdělená diagonálně
Tato vlajka může být ukázána pouze jednou a znamená upozornění oznamující příslušnému jezdci, že byl označen pro nesportovní chování. Tři poslední výše uvedené vlajky (pod d, e a f) mají být ukázány v klidu a doprovázené černou tabulí s bílým číslem, která má být ukázána jezdci vozu s uvedeným číslem. Vlajka a číslo mohou být zkombinovány na jediném panelu. Tyto vlajky mohou být také použity na jiných místech než je startovní čára, pokud to ředitel závodu pokládá za nezbytné. Normálně rozhodnutí o použití dvou posledních vlajek (pod e a f) přísluší řediteli závodu, ale může být přijato sportovními komisaři s výhradou, že je toto stanoveno v propozicích nebo předpisech mistrovství. Příslušný tým bude o rozhodnutí okamžitě informován.

24 Vlajky používané na dozorčích stanovištích
a) Červená vlajka Má být použita v pohybu pouze na příkaz ředitele závodu, když je nezbytné zastavit trénink nebo závod, v souladu s článkem b) výše.

25 b) Žlutá vlajka Je to signál nebezpečí a má být ukazována jezdcům dvěma způsoby s následujícími významy. - Jedna vlajka v pohybu: Zpomalte. Nepředjíždějte. Buďte připraveni změnit směr. Na okraji trati nebo její části je nebezpečí. - 2 vlajky v pohybu: Zpomalte. Nepředjíždějte. Buďte připraveni změnit směr nebo zastavit. Trať je zcela nebo částečně neprůjezdná. Normálně jsou žluté vlajky vyvěšovány pouze na stanovišti traťových komisařů, které je bezprostředně před nebezpečným místem. Ovšem v některých případech může ředitel závodu nařídit jejich použití na více stanovištích komisařů před místem nehody. Předjíždění je zakázáno od první žluté vlajky k zelené vlajce, vyvěšené za nehodou. Žluté vlajky nemají být použity na cestě do boxů, s výjimkou nehody, o které musí být jezdec informován.

26 c) Žlutá vlajka s červenými pruhy
Používá se v klidu a oznamuje jezdcům, že přilnavost trati se zhoršila v zóně za vlajkou kvůli přítomnosti oleje nebo vody. Tato vlajka je vyvěšena nejméně 4 kola (podle okolností) až do chvíle, kdy je povrch normální. V sektoru, následujícím za sektorem s touto signalizací, není nutné ukazovat zelenou vlajku.

27 d) Světle modrá vlajka Normálně má být v pohybu, aby jezdce upozornila, že bude předjet. Má stejný význam během tréninků a při závodě. Během tréninku: - Umožněte předjetí rychlejšímu vozu, který se chystá vás předjet. Během závodu: - Vlajka má být normálně ukázána vozu, který je předjížděn vozem, který má minimálně jedno kolo náskok. Jakmile je ukázána, musí příslušný jezdec umožnit vozu za sebou při nejbližší příležitosti předjetí.

28 e) Bílá vlajka Tato vlajka má být v pohybu. Používá se k signalizaci toho, že na úseku trati, kontrolovaném tímto stanovištěm, je podstatně pomalejší vůz. f) Zelená vlajka Používá se pro oznámení, že trať je uvolněna a má být v pohybu na stanovišti komisařů bezprostředně za nehodou, která si vyžádala použití jedné nebo více žlutých vlajek. - Může také označovat start zahřívacího kola nebo začátek tréninků, pokud to ředitel závodu pokládá za nezbytné. (autocross a rallycross nepoužívá)

29 Traťoví komisaři Stanoviště traťových komisařů: mají být umístěna v intervalech, nepřesahujících 200 m podél trati, každé musí mít vizuální kontakt se stanovištěm předcházejícím a následujícím. Stanoviště jsou tvořena zónou dobře chráněnou před kameny a jinými troskami, jsou umístěna minimálně 1 metr za zdí nebo bezpečnostním svodidlem, které sahá 1 metr nad úroveň, kde se nacházejí komisaři, nebo je vymezené bariérou umístěnou alespoň 1 metr za okrajem svislého náspu vhodné výšky. Každé číslo stanoviště má být jasně viditelné nejen z trati, ale podle možností také ředitelem závodu.

30 Vybavení stanoviště sadou signalizačních vlajek, tvořenou: 1 červenou,
2 žlutými, 1 žlutou vlajkou s červenými pruhy, 1 bílou, 1 modrou vlajkou (pro rallycross nemusí být modrá vlajka). dvěma ručními hasicími přístroji, každý s kapacitou nejméně 6 kg a s hasicí látkou, schválenou ASN.

31 Personál Na každém stanovišti jsou minimálně dva komisaři, včetně jednoho pozorovatele/signalisty (který může být zároveň rozhodčím faktu v případě překážky, způsobení nehody nebo v případě, že soutěžící se dotkli značek vymezujících trať) a jeden požární komisař, speciálně vycvičený a v zásahovém oblečení.

32 Povinnosti Povinnosti a zásahy traťových komisařů jsou obecně podobné těm, které jsou uvedeny v čl s tím, že jsou upraveny pro rychlostní závody na krátkých, neupravených tratích. V případě nehody nesmějí traťoví komisaři sami vytahovat jezdce z toho, ale pouze mu asistovat a vyčkat příjezdu specializovaných zásahových týmů. Jezdci a komisaři o tom musí být informováni.

33 Vlajková signalizace (Autocross dle specifikace Standardních propozic)
Změna pro rok 2012

34 Vlajková signalizace (Rallycross dle specifikace Standardních propozic)

35 5 2 14:15 231 235 X St. 235 tlačilo st. 231, následkem tohoto st. 231 havarovalo X X

36 Proškolení v této oblasti provede p. Josef Jarolímek
ZÁSAHY NA TRATI Doporučení pro spuštění záchrany při podnicích rallycross a autocross (Příloha H Mezinárodních sportovních řádů str. 64) Na místě: Traťoví komisaři nesmějí sami vytahovat jezdce po nehodě, ale mohou mu pouze asistovat a vyčkat příjezdu specializovaných týmů. Jezdci a komisaři o tom musí být informováni. Praktická aplikace: Ředitel závodu po informaci nebo vizualizaci faktů spustí záchranný proces červenou vlajkou. Zásahový vůz a /nebo ambulance a vytahovací tým dojedou co nejdříve na místo. Proškolení v této oblasti provede p. Josef Jarolímek

37 Děkuji za pozornost. Jan Ságl


Stáhnout ppt "Hodnocení práce traťových komisařů 2012 AUTOCROSS – RALLYCROSS"

Podobné prezentace


Reklamy Google