Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské."— Transkript prezentace:

1 SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti)

2 Operační program RLZ  Název priority: Rozvoj celoživotního učení  Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

3 Cíle projektu  Obecné Obecné  Specifické Specifické

4 Obecné cíle projektu  Zajištění kvality a efektivity vzdělávání na základě vytvoření evaluační kultury v ČR  Motivace veřejnosti k celoživotnímu učení  Pomoc při racionálním rozhodování při volbě vzdělávání a při uplatnění absolventů škol na pracovním trhu  Podpora kurikulární reformy  Maximalizace potenciálu všech žáků, učitelů a dalších pracovníků škol zpět

5 Specifické cíle projektu  Hodnocení na úrovni žáka v oblasti ZV, SV  Hodnocení na úrovni školy – příprava externích nástrojů evaluace  Hodnocení na úrovni vzdělávacího systému – existující zapojení ČR do mezinárodních výzkumů bude rozšířeno o hodnocení a monitorování na národní úrovni  Vytvoření podpůrných systémů – další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti evaluace, vytvoření sítě spolupracujících škol, navázání spolupráce s dalšími subjekty a zřízení Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

6 Vazby projektu  Na příslušná opatření programu Na příslušná opatření programu Na příslušná opatření programu  Na strategické dokumenty Na strategické dokumenty Na strategické dokumenty  Na jiné programy ESF v Opatření 3.1 OPRLZ Na jiné programy ESF v Opatření 3.1 OPRLZ Na jiné programy ESF v Opatření 3.1 OPRLZ  Na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU Na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU Na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU

7 Vazba na příslušná opatření programu „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání“  Zjišťování dat  Sebereflexe  Zkvalitnění práce všech článků procesu (žák – učitel – škola – zřizovatel – centrum)  Vazba s kurikulární reformou  Vazba s informačním a poradenských systémem  Vazba na DVPP zpět

8 Vazba na strategické dokumenty  Národní program rozvoje vzdělávání z roku 2001 (Bílá kniha)  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR  Lisabonský proces (Brusel 2002)  Usnesení vlády ČR z r. 2003 o Národním akčním plánu zaměstnanosti – předložit koncepci evaluace vzdělávání a koncepci CEZVV  Rámcový projekt monitorování a hodnocení vzdělávání zpět

9 Vazba na jiné programy ESF v Opatření 3.1 OPRLZ  SP KVALITA I navazuje zejména na:  SP PILOT Z  SP PILOT S  SP NSK  Na SP KVALITA I navazují zejména tyto projekty:  SP KVALITA II  NP VEDOUCÍ zpět

10 Vazba na jiné programy financované z ESF  JPD 3 – Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti) pro území hl. m. Prahy

11 Cílové skupiny  Z hlediska aplikace nástrojů:  Žáci základních a středních škol  Z hlediska využití výsledků:  Žáci a jejich rodiče  Učitelé  Školy  Zřizovatelé škol  Kraje  Zaměstnavatelé  Orgány státní správy – MŠMT, ČŠI

12 Obsah projektu:  Evaluace na úrovni žáka Evaluace na úrovni žáka Evaluace na úrovni žáka  Evaluace na úrovni školy Evaluace na úrovni školy Evaluace na úrovni školy  Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí (podle krajů, sektorů, typu škol) Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí  Podpůrné systémy Podpůrné systémy Podpůrné systémy

13 Evaluace na úrovni žáka  Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti základního vzdělávání Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti základního vzdělávání Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti základního vzdělávání  Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti středního vzdělávání  Reforma maturitní zkoušky Reforma maturitní zkoušky Reforma maturitní zkoušky  Reforma závěrečné zkoušky Reforma závěrečné zkoušky Reforma závěrečné zkoušky zpět

14 Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti ZV  Vypracování a implementace nástrojů pro evaluaci vzdělávacích výsledků žáků (včetně nástrojů pro handicapované žáky)  Výstupní hodnocení vzdělávacích výsledků při ukončování základního vzdělávání – národní hodnotící zkouška  Průběžné hodnocení – osobní portfolio žáka zpět

15 Reforma maturitní zkoušky  Zjišťování a ověřování podmínek při zavedení nového modelu maturitní zkoušky  Zavedení nových forem konání MZ  Genderové aspekty MZ  Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích zpět

16 Reforma závěrečné zkoušky  Vývoj nové závěrečné zkoušky, její ověřování a vytvoření podmínek pro plošnou implementaci v oborech vzdělání na úrovni ISCED (kategorie H) zpět

17 Evaluace na úrovni školy  Vývoj a implementace úloh  Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků ve vzdělávání zpět

18 Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí  Zapojení ČR do mezinárodních průzkumů a využívání výsledků  Provádění dalších národních šetření  Propojování dílčích výstupů a využívání pro úpravy vzdělávací politiky  Zjišťování a hodnocení úrovně vzdělávání v vzdělávacím systému a jeho částech  Vytvoření systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému zpět

19 Podpůrné systémy  Vybudování systému podpory práce školy a učitelů a jejich vzájemná spolupráce  Součinnost se školicími centry při zajišťování seminářů pro širší odbornou veřejnost  Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou ZZ, MZ a s hodnocením v oblasti ZV, pracovníků zajišťujících mezinárodní šetření  Zapojení odborné i širší veřejnosti, PR, média  Vytvoření a rozvoj Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

20 Partneři projektu  Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a jeho divize: Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)  Centrum pro reformu maturity (CERMAT)  Oddělení mezinárodních výzkumů (OMV)  Divize statistických informací a analýz (DSIA)  Divize pro podporu managementu a trendů ve vzdělávání (DIMAT)  Národní ústav odborného vzdělávání (ŇÚOV) Národní ústav odborného vzdělávání (ŇÚOV) Národní ústav odborného vzdělávání (ŇÚOV)

21 Ústav pro informace ve vzdělávání  Realizátor aktivit v oblasti externí evaluace  CERMAT – garant činností vedoucích ke zjišťování výsledků v uzlových bodech vzdělávací dráhy žáků, tvůrce nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání  DIMAT – realizátor sběru dat a analýz výstupů PISA v krajích, analýz potřeb krajů, poskytovatel souhrnných informací o úrovni vzdělávání v ČR ve srovnání s mezinárodním šetřením  OMV – tvůrce koncepčních a metodických podkladů na základě využití výzkumu PISA vzhledem k podpoře práce učitelů ZŠ  DSIA – tvůrce systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému zpět

22 Národní ústav odborného vzdělávání  Realizátor přípravy reformy závěrečné zkoušky v učebních oborech

23 Vnitřní postupy řízení  Řídící a koordinační výbor projektu – ŘKVP (předseda – ředitel odboru 20, hlavní a finanční manager, tajemník – z odb. 27, členové – představitelé partnerů – ředitelé ÚIV, NÚOV) Řídící a koordinační výbor projektu Řídící a koordinační výbor projektu  Gestorský odbor – odb. 20 Gestorský odbor Gestorský odbor  Partneři – ÚIV, NÚOV Partneři  Konečný uživatel=Konečný příjemce (KU=KP) – skupina regionálního školství MŠMT, výkonem funkce pověřen odb. 27 Konečný uživatel=Konečný příjemce Konečný uživatel=Konečný příjemce  Zprostředkující subjekt (ZS) – odbor 60 Zprostředkující subjekt Zprostředkující subjekt  Řídící orgán (ŘO) - MPSV

24 ŘKVP  Je základním řídícím a koordinačním orgánem SP Kvalita I  Předseda ŘKVP - odpovídá za činnost ŘKVP, za správnost realizace z věcného hlediska, koordinuje činnost a realizaci jednotlivých partnerů  Hlavní manager SP – řídí plnění a koordinuje realizační kroky partnerů, odpovídá za organizační a technickou správnost, monitoruje a kontroluje práci partnerů, hodnotí zprávy, vypracovává zprávy pro KP  Finanční manager SP – zodpovídá za finanční správnost SP, přijímá od partnerů doklady o provedených platbách, ověřuje správnost a uznatelnost, zajišťuje proplácení částek  Členové = představitelé partnerů – předkládají ke kontrole výsledky podle harmonogramu, sestavují realizační týmy, zodpovídají za věcnou, organizační, finanční a technickou správnost části SP, která je v jejich gesci, organizují VŘ,  Tajemník – administrativně a organizačně zabezpečuje činnost ŘKVP, soustřeďuje podklady a informace pro činnost ŘKVP, zajišťuje propojení úrovně partnerů, gestorského odboru a KU=KP. zpět

25 Gestorský odbor  Zodpovídá za správnost SP vzhledem k věcné gesci  Účastní se výběrových řízení na subdodavatele zpět

26 Partneři  Jmenují vedoucí projektových a realizačních týmů, kteří své týmy sestaví  Realizují projekt na základě schváleného harmonogramu – plnění částí projektu, které přímo řídí  Kontrolují kvalitu realizace  Průběžně monitorují a hodnotí projekt  Oslovují subdodavatele a ve spolupráci administrují výběrové řízení zpět

27 KU=KP  Zástupce KU=KP je tajemníkem ŘKVP – propojení úrovní  Administrace a kontrola dat (žádosti o platby atd.)  Organizace výběrového řízení na subdodavatele  Průběžné monitorování a hodnocení projektu  Závěrečné hodnocení projektu zpět

28 Zprostředkující subjekt  Verifikace údajů  Administrace plateb  Průběžné monitorování a hodnocení SP  Závěrečné vyhodnocení projektu

29 Výstupy  Národní hodnotící zkouška pro oblast ZV  Soubory úloh pr formativní a sumativní evaluaci  Osobní portfolio žáka  Nová maturitní zkouška  Hodnotící standardy pro obory vzdělání (včetně způsobu jejich použití pro účely ZZ)  Nová podoba závěrečné zkoušky  Nástroje pro externí evaluaci školy  Metodické příručky  Zprávy výsledků národních a mezinárodních šetření (srovnání, prognózy)  Informační a osvětové manuály  Školení účastníků  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

30 Výsledky  Podpoření poskytovatelé služeb (pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé apod.)  Podpoření klienti služeb (žáci)  Podpořené organizace a instituce (školy, zřizovatelé škol apod.)  Podpořené další projekty

31 Přidaná hodnota projektu  Navýšení osob, pro které bude zajištěno vzdělávání – tzn. zvýšení kvalifikace učitelů  Posílení motivace veřejnosti k celoživotnímu učení  Podpora racionálního rozhodování při volbě vzdělávání či uplatnění absolventů na trhu práce  Zvýšení možností uplatnění jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami  Vznik Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

32 Rizika projektu – návrh opatření  Nepochopení systému evaluace – mediální podpora, osvěta, informační systém, DVPP, vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách, poradenství, zapojení subjektů již do příprav  Nutnost naučit budoucí uživatele s evaluačními nástroji účelně a spolehlivě zacházet – další vzdělávání přímých účastníků procesu

33 Publicita  Webové stránky žadatele a partnerů  Věstník MŠMT  Informační bulletin EDA  Osvětové brožury  Osvětové semináře  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  Regionální tiskoviny (letáky, inzerce, bulletiny krajů)  Využití odborného tisku (Učitelské listy, Učitelské noviny atd.)  Denní tisk a další média

34 Horizontální témata  Rovné příležitosti Rovné příležitosti Rovné příležitosti  Informační společnost Informační společnost Informační společnost  Životní prostředí Životní prostředí Životní prostředí  Místní iniciativy Místní iniciativy Místní iniciativy

35 Rovné příležitosti  Do projektu jsou také zařazeni příslušníci znevýhodněných skupin:  Zdravotně znevýhodnění  Sociálně slabí  Azylanti  Etnické minority Projekt přihlíží ke kulturním a vzdělávacím potřebám národnostních menšin, upravuje podmínky hodnocení pro znevýhodněné jedince  Dodržuje princip rovnosti mužů a žen – sleduje genderové aspekty a přispívá k eliminaci genderových zátěží. zpět

36 Informační společnost  Projekt využívá vybavení škol v rámci programů SIPVZ, technologií a postupů  Projekt významně využívá IT jako komunikačního prostředku  Podporuje rozvoj počítačové gramotnosti u učitelů i žáků zpět

37 Životní prostředí  Projekt přispívá ke kultivaci vzdělanostního a pracovního potenciálu populace tím, že zdůrazňuje odpovědnost, iniciativu a samostatnost v jednání všech subjektů na každé úrovni (především pak škol, učitelů, žáků) zpět

38 Místní iniciativy  Projekt předpokládá provázanost a spolupráci  škol  školských zařízení  rodičovské veřejnosti  samosprávy  orgánů ústřední, krajské a místní správy  neziskové sféry na místní úrovni  Projekt poskytuje výstupy využitelné i v rovině regionální – poskytnou zřizovatelům relevantní údaje pro strategická rozhodování

39 Udržitelnost  Systém evaluace bude projektem „nastartován“  Proces bude pokračovat i v dalším období  Dílčí procesy je nutné stále aktualizovat (testy a úlohy pro hodnocení žáků ZV a SV) vzhledem ke kurikulu a k potřebám trhu práce  Projekt akceleruje proces směřující k vyšší zainteresovanosti sociálních partnerů  V případě zamítnutí podpory z ESF dojde k časové prodlevě – tzn. ohrožení kurikulární reformy vzhledem k absenci evaluačních nástrojů


Stáhnout ppt "SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské."

Podobné prezentace


Reklamy Google