Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské."— Transkript prezentace:

1 SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti)

2 Operační program RLZ Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

3 Cíle projektu Obecné Specifické

4 Obecné cíle projektu Zajištění kvality a efektivity vzdělávání na základě vytvoření evaluační kultury v ČR Motivace veřejnosti k celoživotnímu učení Pomoc při racionálním rozhodování při volbě vzdělávání a při uplatnění absolventů škol na pracovním trhu Podpora kurikulární reformy Maximalizace potenciálu všech žáků, učitelů a dalších pracovníků škol zpět

5 Specifické cíle projektu
Hodnocení na úrovni žáka v oblasti ZV, SV Hodnocení na úrovni školy – příprava externích nástrojů evaluace Hodnocení na úrovni vzdělávacího systému – existující zapojení ČR do mezinárodních výzkumů bude rozšířeno o hodnocení a monitorování na národní úrovni Vytvoření podpůrných systémů – další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti evaluace, vytvoření sítě spolupracujících škol, navázání spolupráce s dalšími subjekty a zřízení Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

6 Vazby projektu Na příslušná opatření programu Na strategické dokumenty
Na jiné programy ESF v Opatření 3.1 OPRLZ Na jiné programy financované ze strukturálních fondů EU

7 Vazba na příslušná opatření programu
„Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání“ Zjišťování dat Sebereflexe Zkvalitnění práce všech článků procesu (žák – učitel – škola – zřizovatel – centrum) Vazba s kurikulární reformou Vazba s informačním a poradenských systémem Vazba na DVPP zpět

8 Vazba na strategické dokumenty
Národní program rozvoje vzdělávání z roku 2001 (Bílá kniha) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR Lisabonský proces (Brusel 2002) Usnesení vlády ČR z r o Národním akčním plánu zaměstnanosti – předložit koncepci evaluace vzdělávání a koncepci CEZVV Rámcový projekt monitorování a hodnocení vzdělávání zpět

9 Vazba na jiné programy ESF v Opatření 3.1 OPRLZ
SP KVALITA I navazuje zejména na: SP PILOT Z SP PILOT S SP NSK Na SP KVALITA I navazují zejména tyto projekty: SP KVALITA II NP VEDOUCÍ zpět

10 Vazba na jiné programy financované z ESF
JPD 3 – Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti) pro území hl. m. Prahy

11 Cílové skupiny Z hlediska aplikace nástrojů:
Žáci základních a středních škol Z hlediska využití výsledků: Žáci a jejich rodiče Učitelé Školy Zřizovatelé škol Kraje Zaměstnavatelé Orgány státní správy – MŠMT, ČŠI

12 Obsah projektu: Evaluace na úrovni žáka Evaluace na úrovni školy
Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí (podle krajů, sektorů, typu škol) Podpůrné systémy

13 Evaluace na úrovni žáka
Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti základního vzdělávání Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti středního vzdělávání Reforma maturitní zkoušky Reforma závěrečné zkoušky zpět

14 Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v oblasti ZV
Vypracování a implementace nástrojů pro evaluaci vzdělávacích výsledků žáků (včetně nástrojů pro handicapované žáky) Výstupní hodnocení vzdělávacích výsledků při ukončování základního vzdělávání – národní hodnotící zkouška Průběžné hodnocení – osobní portfolio žáka zpět

15 Reforma maturitní zkoušky
Zjišťování a ověřování podmínek při zavedení nového modelu maturitní zkoušky Zavedení nových forem konání MZ Genderové aspekty MZ Ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích zpět

16 Reforma závěrečné zkoušky
Vývoj nové závěrečné zkoušky, její ověřování a vytvoření podmínek pro plošnou implementaci v oborech vzdělání na úrovni ISCED (kategorie H) zpět

17 Evaluace na úrovni školy
Vývoj a implementace úloh Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků ve vzdělávání zpět

18 Evaluace vzdělávacího systému a jeho částí
Zapojení ČR do mezinárodních průzkumů a využívání výsledků Provádění dalších národních šetření Propojování dílčích výstupů a využívání pro úpravy vzdělávací politiky Zjišťování a hodnocení úrovně vzdělávání v vzdělávacím systému a jeho částech Vytvoření systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému zpět

19 Podpůrné systémy Vybudování systému podpory práce školy a učitelů a jejich vzájemná spolupráce Součinnost se školicími centry při zajišťování seminářů pro širší odbornou veřejnost Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou ZZ, MZ a s hodnocením v oblasti ZV, pracovníků zajišťujících mezinárodní šetření Zapojení odborné i širší veřejnosti, PR, média Vytvoření a rozvoj Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

20 Partneři projektu Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a jeho divize: Centrum pro reformu maturity (CERMAT) Oddělení mezinárodních výzkumů (OMV) Divize statistických informací a analýz (DSIA) Divize pro podporu managementu a trendů ve vzdělávání (DIMAT) Národní ústav odborného vzdělávání (ŇÚOV)

21 Ústav pro informace ve vzdělávání
Realizátor aktivit v oblasti externí evaluace CERMAT – garant činností vedoucích ke zjišťování výsledků v uzlových bodech vzdělávací dráhy žáků, tvůrce nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání DIMAT – realizátor sběru dat a analýz výstupů PISA v krajích, analýz potřeb krajů, poskytovatel souhrnných informací o úrovni vzdělávání v ČR ve srovnání s mezinárodním šetřením OMV – tvůrce koncepčních a metodických podkladů na základě využití výzkumu PISA vzhledem k podpoře práce učitelů ZŠ DSIA – tvůrce systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému zpět

22 Národní ústav odborného vzdělávání
Realizátor přípravy reformy závěrečné zkoušky v učebních oborech

23 Vnitřní postupy řízení
Řídící a koordinační výbor projektu – ŘKVP (předseda – ředitel odboru 20, hlavní a finanční manager, tajemník – z odb. 27, členové – představitelé partnerů – ředitelé ÚIV, NÚOV) Gestorský odbor – odb. 20 Partneři – ÚIV, NÚOV Konečný uživatel=Konečný příjemce (KU=KP) – skupina regionálního školství MŠMT, výkonem funkce pověřen odb. 27 Zprostředkující subjekt (ZS) – odbor 60 Řídící orgán (ŘO) - MPSV

24 ŘKVP zpět Je základním řídícím a koordinačním orgánem SP Kvalita I
Předseda ŘKVP - odpovídá za činnost ŘKVP, za správnost realizace z věcného hlediska, koordinuje činnost a realizaci jednotlivých partnerů Hlavní manager SP – řídí plnění a koordinuje realizační kroky partnerů, odpovídá za organizační a technickou správnost, monitoruje a kontroluje práci partnerů, hodnotí zprávy, vypracovává zprávy pro KP Finanční manager SP – zodpovídá za finanční správnost SP, přijímá od partnerů doklady o provedených platbách, ověřuje správnost a uznatelnost, zajišťuje proplácení částek Členové = představitelé partnerů – předkládají ke kontrole výsledky podle harmonogramu, sestavují realizační týmy, zodpovídají za věcnou, organizační, finanční a technickou správnost části SP, která je v jejich gesci, organizují VŘ, Tajemník – administrativně a organizačně zabezpečuje činnost ŘKVP, soustřeďuje podklady a informace pro činnost ŘKVP, zajišťuje propojení úrovně partnerů, gestorského odboru a KU=KP. zpět

25 Gestorský odbor Zodpovídá za správnost SP vzhledem k věcné gesci
Účastní se výběrových řízení na subdodavatele zpět

26 Partneři Jmenují vedoucí projektových a realizačních týmů, kteří své týmy sestaví Realizují projekt na základě schváleného harmonogramu – plnění částí projektu, které přímo řídí Kontrolují kvalitu realizace Průběžně monitorují a hodnotí projekt Oslovují subdodavatele a ve spolupráci administrují výběrové řízení zpět

27 KU=KP Zástupce KU=KP je tajemníkem ŘKVP – propojení úrovní
Administrace a kontrola dat (žádosti o platby atd.) Organizace výběrového řízení na subdodavatele Průběžné monitorování a hodnocení projektu Závěrečné hodnocení projektu zpět

28 Zprostředkující subjekt
Verifikace údajů Administrace plateb Průběžné monitorování a hodnocení SP Závěrečné vyhodnocení projektu

29 Výstupy Národní hodnotící zkouška pro oblast ZV
Soubory úloh pr formativní a sumativní evaluaci Osobní portfolio žáka Nová maturitní zkouška Hodnotící standardy pro obory vzdělání (včetně způsobu jejich použití pro účely ZZ) Nová podoba závěrečné zkoušky Nástroje pro externí evaluaci školy Metodické příručky Zprávy výsledků národních a mezinárodních šetření (srovnání, prognózy) Informační a osvětové manuály Školení účastníků Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

30 Výsledky Podpoření poskytovatelé služeb (pedagogičtí pracovníci, zřizovatelé apod.) Podpoření klienti služeb (žáci) Podpořené organizace a instituce (školy, zřizovatelé škol apod.) Podpořené další projekty

31 Přidaná hodnota projektu
Navýšení osob, pro které bude zajištěno vzdělávání – tzn. zvýšení kvalifikace učitelů Posílení motivace veřejnosti k celoživotnímu učení Podpora racionálního rozhodování při volbě vzdělávání či uplatnění absolventů na trhu práce Zvýšení možností uplatnění jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Vznik Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

32 Rizika projektu – návrh opatření
Nepochopení systému evaluace – mediální podpora, osvěta, informační systém, DVPP, vzdělávání budoucích pedagogů na pedagogických fakultách, poradenství, zapojení subjektů již do příprav Nutnost naučit budoucí uživatele s evaluačními nástroji účelně a spolehlivě zacházet – další vzdělávání přímých účastníků procesu

33 Publicita Webové stránky žadatele a partnerů Věstník MŠMT
Informační bulletin EDA Osvětové brožury Osvětové semináře Další vzdělávání pedagogických pracovníků Regionální tiskoviny (letáky, inzerce, bulletiny krajů) Využití odborného tisku (Učitelské listy, Učitelské noviny atd.) Denní tisk a další média

34 Horizontální témata Rovné příležitosti Informační společnost
Životní prostředí Místní iniciativy

35 Rovné příležitosti Do projektu jsou také zařazeni příslušníci znevýhodněných skupin: Zdravotně znevýhodnění Sociálně slabí Azylanti Etnické minority Projekt přihlíží ke kulturním a vzdělávacím potřebám národnostních menšin, upravuje podmínky hodnocení pro znevýhodněné jedince Dodržuje princip rovnosti mužů a žen – sleduje genderové aspekty a přispívá k eliminaci genderových zátěží. zpět

36 Informační společnost
Projekt využívá vybavení škol v rámci programů SIPVZ, technologií a postupů Projekt významně využívá IT jako komunikačního prostředku Podporuje rozvoj počítačové gramotnosti u učitelů i žáků zpět

37 Životní prostředí Projekt přispívá ke kultivaci vzdělanostního a pracovního potenciálu populace tím, že zdůrazňuje odpovědnost, iniciativu a samostatnost v jednání všech subjektů na každé úrovni (především pak škol, učitelů, žáků) zpět

38 Místní iniciativy Projekt předpokládá provázanost a spolupráci škol
školských zařízení rodičovské veřejnosti samosprávy orgánů ústřední, krajské a místní správy neziskové sféry na místní úrovni Projekt poskytuje výstupy využitelné i v rovině regionální – poskytnou zřizovatelům relevantní údaje pro strategická rozhodování

39 Udržitelnost Systém evaluace bude projektem „nastartován“
Proces bude pokračovat i v dalším období Dílčí procesy je nutné stále aktualizovat (testy a úlohy pro hodnocení žáků ZV a SV) vzhledem ke kurikulu a k potřebám trhu práce Projekt akceleruje proces směřující k vyšší zainteresovanosti sociálních partnerů V případě zamítnutí podpory z ESF dojde k časové prodlevě – tzn. ohrožení kurikulární reformy vzhledem k absenci evaluačních nástrojů


Stáhnout ppt "SP KVALITA I Vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské."

Podobné prezentace


Reklamy Google