Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení programovacích jazyků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení programovacích jazyků"— Transkript prezentace:

1

2 Rozdělení programovacích jazyků
LVA WAN Programovací jazyk nižší progr. jazyk vyšší progr. jazyk speciální progr. jazyk Strojový kód Assembler Z80 ADA Cobol Neuronové jazyky Sekvenční jazyky Fortran Basic Pascal C Objektové jazyky Smalltalk Visual C Visual Basic Visual Java

3 Rozdělení programovacích jazyků podle použití
LVA WAN Programování v rámci aplikací (makra v nástrojích Office) Visual Basic pro aplikace Programování aplikací (samostatné programy *.exe, *.dll) viz. předchozí folie Visual Basic Script Java Script Programování v rámci WWW stránek (programy spouštěné na straně klienta) Programování WWW serverů (programy spouštěné na straně serveru) ASP (= Visual Basic Sc.) PHP Z uvedeného seznamu je zřejmé, že Visual Basic je v současné době nejuniverzálnějším nástrojem pro tvorbu programů – produkty Microsoft, včetně problémů, které přináší (bezpečnost, viry, stabilita).

4 Sekvenční x objektové programovací jazyky
LVA WAN Sekvenční programovací jazyk: charakteristický tím, že program píšeme logicky, tedy od začátku programu směrem ke konci programu, instrukce se v zásadě provádějí popořadě tak jak jsou zapsány (výjimkou jsou cykly a podmíněné či nepodmíněné skoky). Při spuštění se tedy program vykonává tak dlouho, dokud nevykoná poslední instrukci programu a pak se ukončí. Objektový programovací jazyk: program lze psát v libovolném pořadí, protože se ve svém principu jedná o krátké procedury, které se všechny spustí při startu programu a vykonají se při definované události. Po nastání dané události se procedura vykoná, ale neukončí a čeká na stejnou událost, kdy se pak vykoná znovu, program je tedy ze svého principu vždy nekonečný, resp. autor musí programově zajistit jeho ukončení.

5 Výhody objektového programování ve Visual Basicu
LVA WAN dobře odladitelný: tím, že se program skládá z krátkých procedur se velice dobře program píše i opravuje. Kód je přehledný a čitelný. jednoduchá syntaxe : autorům se podařilo vyjít z „klasického“ Basicu s tím, že zachovali přehlednost a jednoduchost příkazů a přitom díky objektovosti odstranili zásadní nedostatky Basicu univerzální: programovací jazyk je skutečně zcela univerzální – lze v něm napsat libovolnou aplikaci. Díky své koncepci je zvláště vhodný pro databázové aplikace (= nejčastější typy programů). vizuální: 90% programování není psaní příkazů, ale spíše grafický návrh aplikace (interface s uživatelem programu), který se provádí čistě graficky pomocí myši definováním a uspořádáním objektů na ploše aplikace => programátor vůbec neprogramuje grafickou podobu aplikace, tu vytváří čistě graficky.

6 Principy tvorby programu ve Visual Basicu
LVA WAN vlastnosti plochy aplikace Plocha aplikace událost 1 objektu 1 vlastnosti objektu 1 OBJEKT 1 procedura vlastnosti objektu 2 OBJEKT 2 událost 2 objektu 1 Z uvedeného schématu je zřejmé, že skutečně jediné „vlastní“ programování je psaní procedur, ostatní je věc výběru z nabídky a grafický design. Proto je zvlášť důležité věnovat pozornost výběru vhodných objektů a přiřadit jim vhodné události. procedura

7 Principy tvorby programu ve Visual Basicu
LVA WAN Pro vlastní tvorbu (výuku) programování ve Visual Basicu je tedy nezbytné především pochopit strukturu a princip činnosti objektového programu, použití objektů, jejich vlastností a událostí a dále naučit se několik (málo) klíčových příkazů a jejich syntaxi. Výsledné programování je pak sdružení těchto dvou znalostí – práce s objektem (událostí objektu) a programování procedur pomocí klíčových slov a těchto vlastností a událostí.

8 Verze Visual Basicu LVA WAN Visual Basic for Applications (VBA): programovací jazyk maker nástrojů Office97 a výše. Znamená to tedy, že každý tento nástroj obsahuje interpret tohoto jazyka a lze v něm spouštět programy v tomto jazyce. Tedy např. ve Wordu lze spouštět programy napsané ve VBA for Word. Visual Basic v.3.0: první komerčně úspěšná 16 bitová verze programovacího jazyka VB. Poněkud pomalejší pro rozsáhlejší programy, používaná především v prostředí Windows 3.11 a Win95 Visual Basic v.4.0: druhé verze programu, nepřináší žádné výrazné zlepšení, spíše množství chyb. Značně neúspěšná.

9 Verze Visual Basicu LVA Visual Basic v. 5.0: v zásadě opravená verze 4.0 s posílením práce s objekty OCX a WWW aplikacemi. V současné době ideální nástroj pro začínající programátory. Výkonově srovnatelná s programovacími jazyky Pascal a C WAN Visual Basic v.6.0: zcela zásadní změna, plná podpora databázových a webových aplikací. Výkonově v mnoha směrech přesahující srovnatelné programovací jazyky, přitom si ponechala jednoduchost tvorby programu. Visual Basic Script (VBS): programovací jazyk využívaný při tvorbě WWW stránek. Realizuje (spouští) se v prohlížeči na straně klienta. Podporuje jej pouze IE ! ASP (Visual Basic Script na straně serveru): programovací jazyk který vlastně umožňuje generovat WWW stránku dynamicky na straně serveru – browser získá „čistý“ HTML kód, případně v kombinaci s VBS či Java Scriptem.

10 Editor Visual Basicu v.5.0 Nástrojová lišta Okno s formuláři
LVA WAN Nástrojová lišta Okno s formuláři Okno projektu Okno s objekty Okno s vlastnostmi

11 Editor Visual Basicu v.5.0 – jiné nastavení
LVA WAN

12 Editor Visual Basicu – nástrojová lišta
LVA WAN Zastavení běhu projektu Typ programu – EXE, DLL Uložení projektu Pozastavení běhu projektu Vytvoření nového formuláře Otevření projektu Spuštění běhu projektu DropDown Menu editor

13 Pojmy ve Visual Basicu LVA Výuka programování ve vizuálních programovacích jazycích běží vlastně ve dvou paralelních větvích - práce s objekty a práce s příkazy daného programovacího jazyka. Teprve zvládnutí alespoň základu obou částí dává programátorovi možnost začít psát programy. Z tohoto důvodu se nejdříve seznámíme se základními objekty, poté se základními příkazy a teprve poté budeme rozšiřovat nabídku objektů i příkazovou sadu. Proto prosím o trpělivost ! WAN Objekty, se kterými budeme až na další pracovat, jsou charakteristické tím, že každý objekt má určité vlastnosti, které modifikují vzhled a chování objektu, události, které jsou přiřaditelné danému objektu a definují, za jakých okolností se spustí definovaná procedura (část programu, který programátor sestavil). U některých objektů lze navíc s výhodou využívat tzv. metody, což jsou vlastně předdefinované procedury na konkrétní události.

14 Práce s vlastnostmi objektů
LVA WAN Vlastnosti objektů jsme definovali jako parametry, při jejichž změně se změní grafická podoba, resp. chování objektu. Na vlastnosti lze ale zároveň pohlížet i jako na proměnné: Label1.Caption=„Ahoj“ změní (programově) vlastnost a přitom lze tuto vlastnosti použít i pro čtení (programové) obsahu dané vlastnosti: A1=Label1.Caption (povšimněte si syntaxe zápisu práce s vlastnostmi!) Vlastnosti lze tedy nastavovat dvěma způsoby. Jednak v režimu designu aplikace (volbou z nabídku), s těmito vlastnostmi se program spustí. Druhou možností je programová změna při běhu programu (pomocí příkazů - viz. výše), tato možnost se využívá pokud chcete měnit za běhu programu vlastnost objektu (po stisku tlačítka se např. tlačítko „zneviditelní“)

15 Práce s událostmi objektů
LVA WAN Událost je podle definice stav určitého objektu, při kterém se spustí procedura definovaná k této události. Jedná se o základní nástroj, pomocí kterého vlastně realizujeme chování programu (jeho výkonnou část). Proceduru tedy vytváříme pro konkrétní událost konkrétního objektu. V hlavičce procedury je obsažena definice objektu a událost, při které se procedura spouští: Private Sub Label1_Click() hlavička procedury příkazy sem se definují příkazy,které příkazy se mají v proceduře provést End Sub konec procedury

16 Práce s metodami objektů
LVA WAN Metoda je vlastně předdefinovaná procedura, kterou si uživatel může sám vyvolávat ve svém programu. Používá se především u objektu Form, Data a dalších příklad: Form2.SHOW Form3.HIDE (povšimněte si syntaxe zápisu práce s metodami na rozdíl od práce s příkazy, syntaxe je obdobná jako práce s vlastnostmi, ale o vlastnost se nejedná!)

17 Základní nabídka objektů
LVA Zrušení výběru objektu WAN PictureBox - objekt pro zobrazení obrázku Label - text na formuláři - výstup dat, popisky CommandButton - tlačítko Frame - rámeček na formuláři - pro seskupování dat TextBox - text v textovém poli - výstup i vstup dat

18 Základní nabídka objektů
LVA WAN CheckBox - přepínač zapnuto/vypnuto - více přepínačů ve skupině může být ve stavu TRUE OptionButton - přepínač zapnuto/vypnuto - pouze jeden z přepínačů ve skupině může být ve stavu TRUE ComboBox - roletkové menu (rozbalovací menu) VScrollBar - vertikální posuvnik - „šoupě“ HScrollBar - horizontální posuvnik - „šoupě“ ListBox - menu

19 Základní nabídka objektů
LVA WAN Timer - časovač - používá se pro časově závislé události DriveListBox - objekt disk DirListBox - objekt adresář Line - objekt „Čára“ Shape - objekt uzavřený objekt - kreslení kružnice, elipsy, obdélníku, čtverce FileListBox - objekt soubor

20 Základní nabídka objektů
LVA WAN Image - obrázek - používá se pro vkládání obrázků na plochu - neplést s objektem PictureBox - jiné vlastnosti Data - objekt pro propojení s databázovými a datovými soubory OLE - OLE propojení - používá se pro propojení přes OLE engine POZOR - mezi základní objekty patří i vlastní okno, na kterém definujete další objekty - Form (formulář). Standardně je definován první formulář, další definujete pomocí tlačítka v nástrojové liště:


Stáhnout ppt "Rozdělení programovacích jazyků"

Podobné prezentace


Reklamy Google