Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Integrace ZP studentů v rámci SŠ vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Integrace ZP studentů v rámci SŠ vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Téma: Integrace ZP studentů v rámci SŠ vzdělávání
Projekt: Integrace žáků se zrakovým handicapem do oboru "Masér sportovní a rekondiční" CZ.1.07/1.2.15/ Téma: Integrace ZP studentů v rámci SŠ vzdělávání Datum školení: Přednášející: Ing. Jan Steringa

2 literatura ČECHOVÁ, V., MELLANOVÁ, A., ROZSYPALOVÁ, M.: Speciální psychologie. JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením ŠTRÉBLOVÁ, M. Poznáváme svět se zrakovým postižením KEBLOVÁ, A. Sluchové vnímání u zrakově postižených MICHALÍK, I. Školská integrace dětí s postižením NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní tyflopedie PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání KEBLOVÁ, A. Hmat u zrakově postižených KEBLOVÁ, A. Čich a chuť u zrakově postižených KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie PITROVÁ, Š. a kol. Chraňte svůj zrak

3 Informace o projektu: Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením - web Univerzity Palackého v Olomouci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/ - naleznete zde mnoho dokumetů ke stažení ! všechny dokumenty nesou označení: "Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost."

4 Projekt: Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením Výstupy projektu užívají veškerou současně používanou terminologii a rozhodně nevnáší do jednotnosti terminologie jasno.

5 Metodika práce se žákem se zrakovým postižením Pavlína Baslerová a kolektiv 2. Specifické faktory ovlivňující úspěšnost inkluzivního vzdělávání žáků se zrakovým postižením doslovná citace: "skupina žáků se zrakovým postižením je v našich zemích historicky společensky nejlépe přijímanou skupinou lidí ze zdravotním postižením. Proto i integrace dětí, žáků a studentů (dále jen žáci) se zrakovým postižením nenaráží již předem na možné odmítání či předsudky ze strany pedagogů, spolužáků i rodičů těchto spolužáků" "V případě, že před námi leží úkol přijmout do školy a třídy žáka se zrakovým postižením, musíme si předem uvědomit, jaký cíl před námi leží. Naším úkolem není ochránit tohoto žáka před nástrahami běžného života, vytvořit mu umělé podmínky, které by ve svém důsledku snižovaly jeho soběstačnost či pozdější konkurenceschopnost při pracovním uplatnění. Proto vždy zvažujeme, zda je účinná přítomnost pedagogického či osobního asistenta, proto zvažujeme všechny možnosti, které zabrání vylučování žáka z aktivit a činností, a hledáme řešení, která mu umožní co nejvyšší stupeň zapojení do života školy i třídy s tím, že respektujeme jeho zrakové postižení."

6 Metodika práce se žákem se zrakovým postižením Pavlína Baslerová a kolektiv 4.5 Hodnocení doslovná citace: "Není důvod k mírnější klasifikaci tam, kde může ZP dítě pracovat s ostatními a učivo zvládat. Písemné kontrolní práce jsou žákovi zadávány stejně jako celé třídě (s výjimkou toho, co nemůže kvůli své vadě provést, např. vyhledávání na mapě, v rýsování ohleduplné hodnocení přesnosti). Nevidomý žák má práce přepsány do Braillova písma (zpravidla jsou zajišťovány ve spolupráci se SPC), slabozrakému žákovi jsou zvětšeny dle potřeby.

7 Metodika práce se žákem se zrakovým postižením Pavlína Baslerová a kolektiv 1.6 Poradenská pracoviště ve vztahu k integraci doslovná citace: Učitelé by měli vědět, že proces posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u žáka se zdravotním postižením (diagnostika) a související poradenství je dominantním úkolem SPC. Pracovníci SPC v žádném případě nepředstavují „obdobu školské inspekce“. Systém SPC je servisním pracovištěm, které si školství „zřídilo“ pro své potřeby. Učitel nebo učitelka žáka s postižením by měl vyhledat podporu SPC vždy, když cítí tuto potřebu. Pokud nerozumí některým závěrům a doporučením, měl by požádat o jejich vysvětlení. Formálně platí, že výsledky z vyšetření a doporučení ke vzdělávání obdrží od SPC rodič dítěte. Není vyloučeno, že je ve výjimečných případech škole nepředá. Jedná se však o výjimky. Požaduje-li rodič, aby jeho dítě bylo vzděláváno v režimu tzv. integrace, je povinen tuto skutečnost škole doložit. Především je však v zájmu rodiče, aby vzdělávání jeho dítěte provázela spolupráce učitele, poradenského pracovníka SPC, za běžné účasti jeho samotného. Učitelé na školách by však měli vědět, že stávající personální, organizační a další zajištění SPC u nás je nedostačující. Zejména od září 2011 MŠMT svými vyhláškami navýšilo činnosti těchto zařízení, v některých případech až násobně, bez toho, že by došlo ke zvýšení počtu pracovníků. Tato situace není do budoucna udržitelná. Učitelé však mají právo a pracovníci SPC povinnost kooperovat při vzdělávání každého žáka se zdravotním postižením.

8 Osobní asistent ver. Asistent pedagoga
- zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb - poskytovatel služby osobní asistence podle § 39 zákona č.108/2006 Sb.; (poskytuje péči klientovi v jeho přirozeném prostředí) Asistent pedagoga - podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. pedagogický pracovník - je zaměstnanec školy, působí ve třídě, v níž je začleněn žák se speciálními vzdělávacími potřebami.

9 § 7 Asistent pedagoga 1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: a) pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, b) podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, c) pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku, d) nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

10 Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga
- je plně způsobilý k právním úkonům - je bezúhonný - má odbornou kvalifikaci - je zdravotně způsobilý - prokázal znalost českého jazyka

11 Odborná způsobilost asistenta pedagoga
(v § 20 zákona o pedagogických pracovnících). Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci: a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti peda gogických věd, b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku, c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů, d) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo e) základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga.

12 Na co jsem minule zapomněl : Disociativní poruchy vizu
Porucha zrakových funkcí bez objektivního oftalmologického nálezu. Jde o psychosomatické onemocnění, které se může objevit v každém věku. „psyché“ – duše a „soma“ – tělo Disociace je mentální proces, „odpojení“ od myšlenkového procesu a uvědomění si vlastního já. Během disociace nejsou některé informace v myšlenkovém procesu asociovány s vhodnými informacemi.

13 ... před tím, než student usedne do lavice :-)
(pro zopakování) - pohovor s rodinou studenta - pohovor se studentem - konzultace s SPC (souhlas zák.z.!) - ověřit návaznost na soc. služby v místě - zhodnotit technickou připravenost školy

14 technická připravenost školy
- kompenzační pomůcky - bariéry, navigační prvky, prostorová orientace - možnost vodicího psa - vybavenost učeben (velikost lavice, el. zásuvka) - zkušenosti s ZP studenty

15 Desatero ... jedno z mnoha 1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti i nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně nadaní. 2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nevnuceně. Pomozte tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte. 3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, vždyť nevidomí mají právo na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní. 4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy, a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu. 5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí působí pochopitelně nepříjemně. Rovněž upozorněte na to, že místnost opouštíte. 6. Velmi nepříjemně na nevidomého působí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli přímo s ním;ale s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje.

16 Desatero ... nestačí být pouze "slušný" ?
7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují nevidomému orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat směr vašich pohybů a na vše včas reagovat. 8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří. 9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc při vyhledávání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané. Určitě uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.), a kdo u stolu sedí spolu s ním. 10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se nemusíte vyhýbat optickým dojmům a barvám.

17 studentova terminologie
respektovat ji ? vyhýbat se slovům jako "vidět, barva, světlo" ? "podívej se na ten předmět" X "osahej si jej"

18 tempo výuky - tvorba poznámek vyučujícím - tvorba poznámek studentem (braillský zápis, PC, diktafon) - audio(vizuální) záznam (školní řád!)

19 přístup k informacím - specifické pomůcky (kompenzační, didaktické) - taktilní grafika - komentované video (komentovaný film) Část si může student zajistit sám (jakou ?) - běžně dostupné zdroje na Webu - formát informací (dokáže s ním pracovat ?) - spolehlivost informací - autorský zákon !!!

20 ergonomie - první lavice (?) - světelné podmínky - prostorové podmínky (z důvodů pr. orientace) - pracovní plocha - čas (kolik času navíc ?)

21 orientuje se student dobře ?
- v prostoru - v textu - v látce - v čase - v povinnostech má záchytné body ? dokáže se soustředit?

22 sociální adaptabilita
- nové prostředí - nový kolektiv - nová role - nové autority - nové vnímání času - nové využívání času - osamostatnění - věk, sexualita

23 důvody a rizika sociálního vyloučení
- sklon k disimulaci ("já to vidím dobře") - komunikační bariéra - věková bariéra - povaha - prospěch ve škole - akceptace kolektivem - disabilita participace - neakceptace vlastního znevýhodnění - progrese vlastního znevýhodnění

24 dopady sociálního vyloučení na vzdělávání studentů
- motivace - prospěch - riziko násilí (šikana) - izolace i v mimoškolních aktivitách

25 užitečné odkazy http://www.sons.cz/ http://www.okamzik.cz/

26 Děkuji za pozornost Js:.


Stáhnout ppt "Téma: Integrace ZP studentů v rámci SŠ vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google