Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy chování. Co jsou poruchy chování  Problémy spojené s p ř izp ů sobivostí v b ě žném sociálním prost ř edí  Jsou charakteristické takovými projevy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy chování. Co jsou poruchy chování  Problémy spojené s p ř izp ů sobivostí v b ě žném sociálním prost ř edí  Jsou charakteristické takovými projevy."— Transkript prezentace:

1 Poruchy chování

2 Co jsou poruchy chování  Problémy spojené s p ř izp ů sobivostí v b ě žném sociálním prost ř edí  Jsou charakteristické takovými projevy jedince, které se vymykají p ř im ěř enému chování dané v ě kové a sociokulturní skupiny  Odlišit sociáln ě č i psychicky podmín ě né poruchy chování od specifických poruch chování (nap ř. p ř i ADHD) nebo od p ř irozených výkyv ů chování

3 Současné pojetí  Poruchy emocí nebo poruchy chování  Chápání v souvislostech bio-psycho-sociálního modelu, postižení je tedy výsledek vztah ů mezi  Zdravotním stavem  Sociálním prost ř edím  Osobnostními faktory  Dalšími faktory, ve kterých jedinec žije

4 Současné pojetí zohledňuje  Celkovou životní a sociální situaci dít ě te  Potencialitu dít ě te, jeho sm ěř ování a osvobozování se z odkázanosti na dosp ě lém  Základní cíle výchovn ě vzd ě lávacího procesu

5 Definice  Pojem porucha chování nebo emocí je výrazem pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce dít ě te liší od odpovídajících v ě kových, kulturních nebo etnických norem a mají nep ř íznivý vliv na školní výkon v č etn ě akademických, sociálních, p ř edprofesních a osobnostních dovedností.

6 Zároveň  Je n ě co víc než p ř echodná, vícemén ě p ř edvídatelná reakce na stresující události z prost ř edí  Vyskytuje se sou č asn ě nejmén ě ve dvou r ů zných prost ř edích, alespo ň jedno souvisí se školou  P ř etrvává i p ř es individuální intervenci

7 Co je na definici důležité  Minimalizuje stigma  Je vnímavá v ůč i etnickým a kulturním rozdílnostem  Nezahrnuje malé nebo p ř echodné reakce na b ě žné stresové situace  P ř ipouští kombinované postižení  Zahrnuje celou škálu poruch emocí nebo chování

8 Současné názvosloví  Problémové chování  Riziková mládež  Dispozice k poruchám chování  „soft“ terminologie  Potíže, problémy v chování  Provokující žák  Nápadné chování

9 Projevy poruch chování  Zlozvyky  Lhaní  Krádeže  Záškoláctví, út ě ky, toulání  Agresivita a šikanování  Patologické závislosti  Sexuální deviace  Sebevražedné jednání

10 Možnosti školy při řešení problémů  Metodický pokyn k primární prevenci sociáln ě patologických jev ů u d ě tí, žák ů a student ů ve školách a školských za ř ízeních  Minimální preventivní program – partne ř i mimo školu (NNO, SVP, PPP)  Ministerstva školství, mládeže a t ě lovýchovy k výchov ě proti projev ů m rasismu, xenofobie a intolerance  Metodické doporu č ení k primární prevenci rizikového chování u d ě tí a mládeže  Metodický pokyn ministra školství, mládeže a t ě lovýchovy k prevenci a ř ešení šikanování mezi žáky škol a školských za ř ízení

11 Možnosti školy při řešení problémů II  Metodický pokyn k jednotnému postupu p ř i uvol ň ování a omlouvání žák ů z vyu č ování, prevenci a postihu záškoláctví  10 hodin neomluvených pohovor s u č itelem a rodi č i  25 hodin neomluvených oznámit p ř íslušnému orgánu sociáln ě - právní ochrany d ě tí nebo pov ěř enému obecnímu ú ř adu

12 Poradenství ve škole Výchovný poradceMetodik prevenceŠkolní psychologŠkolní speciální pedagog

13 Školská poradenská zařízení  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských za ř ízeních  Poradenské služby pro žáky, studenty, školy, školská za ř ízení, rodi č e  Pedagogicko psychologická poradna  Speciáln ě pedagogické centrum

14 Pedagogicko psychologická poradna  Poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciáln ě pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc p ř i výchov ě a vzd ě lávání žák ů  Zjiš ť uje speciální vzd ě lávací pot ř eby žák ů v b ě žných školách  Poradenství d ě tem s rizikem školní neúsp ě šnosti, problémy v osobním a sociálním rozvoji  Metodická podpora škole  Spolupráce s metodikem prevence – prevence sociáln ě patologických jev ů

15 Speciálně pedagogické centrum  Zdravotní postižení – podp ů rná opat ř ení  Zdravotní (a sociální) znevýhodn ě ní – vyrovnávací opat ř ení  Zjiš ť uje specifickou p ř ipravenost na školní docházku, zpracovává podklady pro integraci, za ř azení, p ř e ř azení  Zajiš ť uje sppg pé č i pro integrované žáky  Vykonává diagnostiku a poradenství – pomoc p ř i ř ešení problému, vytvá ř ení podmínek pro uplat ň ování a rozvíjení schopností, nadání a za č le ň ování do spole č nosti  Poskytuje poradenství pedagogickým pracovník ů m a rodi čů m  Poskytuje metodické vedení školám

16 Co škola poskytuje  Prevenci školní neúsp ě šnosti  Prevenci sociáln ě patologických jev ů  Kariérové poradenství, podporu p ř i volb ě povolání  Odbornou pomoc p ř i integraci  Pé č i o vzd ě lávání nadaných žák ů  Pr ů b ě žnou a dlouhodobou pé č i o žáky s neprosp ě chem, vytvá ř ení p ř edpoklad ů pro jeho snižování  Metodickou podporu u č itel ů m – nap ř. p ř i zavád ě ní nových poznatk ů a metod

17 Náhradní výchovná péče  Podle Školského zákona 561/2004 Sb., ten se odvolává na Zákon 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských za ř ízeních a o preventivn ě výchovné pé č i ve školských za ř ízeních  Diferenciace za ř ízení podle v ě ku, mentální úrovn ě, zdravotního postižení, stupn ě obtížnosti výchovy, pop ř. pohlaví.

18 Ústavní výchova  Na ř izuje soud podle Zákona o rodin ě  V ob č ansko-právním ř ízení nezletilému do 18 let  Jiná výchovná opat ř ení nevedla k náprav ě nebo rodi č e nemohou z vážných d ů vod ů výchovu zabezpe č it  D ů vody výchovné a sociální – není trestný charakter  M ů že být zrušena soudem na žádost rodi čů

19 Ústavní výchovu zabezpečují  Do t ř í let zdravotnická za ř ízení  Kojenecký ústav  D ě tský domov pro d ě ti do t ř í let  Od 3 do 18 let školská za ř ízení  D ě tské domovy  D ě tské domovy se školou  Výchovné ústavy  Do zletilosti, nejdéle do 19 let, kdykoliv p ř edtím m ů že být zrušena na základ ě soudního rozhodnutí

20 Ochranná výchova  Na ř izuje soud  V ob č ansko-právním ř ízení, pokud dít ě spáchá trestný č in ve v ě ku 12 – 15 let  V trestním ř ízení u mladistvého mezi 15. a 18. rokem v p ř ípad ě, že ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní sv ů j ú č el lépe než uložení trestu odn ě tí svobody

21 Ochrannou výchovu zabezpečují  Výchovné ústavy  U d ě tí do 15 let výjime č n ě d ě tské domovy se školou  M ů že být soudem prodloužena do 18 let  Soud výchovu na ř izuje, ale nerozhoduje, kde bude realizována, to rozhodují diagnostické ústavy

22 Rozhodnutí soudu P ř edb ě žné opat ř ení Diagnostický ústav pro d ě ti ÚV D ě tský domov ÚV D ě tský domov se školou ÚV Diagnostický ústav pro mládež ÚV, OV D ě tský domov ÚV Výchovný ústav ÚV,OV

23 Diagnostický ústav  Vstupní diagnostické za ř ízení  P ř ijetí na základ ě rozhodnutí soudu (p ř edb ě žné opat ř ení) nebo na základ ě žádosti rodi čů  Spádová oblast, rozmis ť uje do dalších za ř ízení v obvodu  Doba pobytu asi 8 týdn ů  M ů že navrhnout i jiná opat ř ení – adopce, p ě stounská pé č e

24 Úkoly diagnostického ústavu podle zákona  Diagnostické – vyšet ř ení úrovn ě dít ě te  Vzd ě lávací – jednak vzd ě lávání (PŠD nebo odborné, jednak také diagnostika  Terapeutické – náprava poruch v sociálních vztazích a problémech v chování  Výchovné a sociální – ve vztahu k osobnosti dít ě te a jeho rodinné situaci  Organiza č ní – umís ť ování do dalších za ř ízení  Koordina č ní a metodické – sjednocení odborného postupu v dalších za ř ízeních v obvodu

25 Diagnostický ústav organizace  D ě tský diagnostický ústav  Diagnostický ústav pro mládež – nekoedukovaný  Výchovná skupina 4-6 d ě tí  Školní docházka ve t ř ídách, max. 8 d ě tí

26 Dětský domov  Ústavní výchova sv ěř enc ů bez vážných poruch chování  Základní organiza č ní jednotka je koedukovaná rodinná skupina d ě tí r ů zného v ě ku, 5-8 d ě tí, 2-6 skupin  Denní režim, systém komunikace, hospoda ř ení co nejvíce p ř izp ů sobit zvyklostem b ě žné rodiny  Sourozenci v jedné skupin ě

27 Výchovný ústav  Zpravidla d ě ti starší 10 let s vážnými poruchami chování  Ústavní i ochranná výchova  Výchovná skupina d ě tí r ů zného v ě ku a pohlaví  5-8 sv ěř enc ů

28 Specifikace ústavů  Výchovn ě lé č ebný ústav – pro drogov ě závislé  Pro sv ěř ence s hyperaktivitou  Pro nezletilé matky s d ě tmi  S ochrannou výchovnou pé č í

29 Preventivně výchovná péče  St ř ediska výchovné pé č e pro d ě ti a mládež (SVP)  Organiza č ní sou č ást diagnostických ústav ů, výchovných ústav ů nebo samostatná  Všestranná preventivn ě výchovná pé č e d ě tem a mladistvým s negativními projevy chování, pokud nejsou d ů vody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy  Úrove ň sekundární prevence  Podmínkou p ř ijetí je svobodné rozhodnutí klienta a souhlas rodi čů

30 Úkoly preventivně výchovné péče  Rozvíjení komunikace a pozitivních vztah ů v rodin ě  Individuální nebo skupinová práce s klientem nebo skupinou klient ů  Ambulantní, celodenní, l ů žková pracovišt ě  Práce podle individuálního výchovn ě vzd ě lávacího plánu  Selhávající mohou být na základ ě soudu umíst ě ni do ústavní výchovy  Preventivní pé č i rozší ř it na co nejmladší populaci

31 Výchovná a sociální práce s mladistvými – DOSPĚLÍ  Dosp ě lí, kte ř í se octnou v rizikových situacích, jsou schopni obvykle sami využít podp ů rných služeb a hledat profesionální pomoc  Jsou schopni spíše identifikovat, co pot ř ebují  Lepší orientace v nabízených službách  Tlak nep ř íznivých situací dosp ě lé více mobilizuje k porozum ě ní situaci a ř ešení problému

32 Výchovná a sociální práce s mladistvými - MLÁDEŽ  D ě ti a mládež nemají zájem podílet se na procedurách  Nejsou schopni rozeznat vhodnou službu  O možnosti pomoci nemusí ani v ě d ě t  Necht ě jí navazovat kontakt, mohou mít strach  D ů ležité je, jak se služby prezentují a jaké nároky kladou  Zajišt ě ní pot ř ebné intimity a d ů v ě rnosti  Odmítání z d ů vodu genera č ního antagonismu

33 Cílové skupiny  Dlouhodobí nositelé konkrétního patologického jevu  Ohrožují své okolí a jsou zárove ň svým chováním ohroženi – závislí na návykových látkách, rowdies…  Rizikové skupiny s epizodickým výskytem sociáln ě deviantního chování  Mladí nezam ě stnaní, záškoláci, út ě ká ř i z domova Pozor na zjednodušující definici – skupiny jsou zna č kovány p ř ítomností ur č ité patologie Skupiny ale nejsou stejnorodé

34 Co je nízkoprahovost  Co znamenají pro vozí č ká ř e t ř i schody na ú ř ad?  Kolika sociálním nárok ů m musí mladí lidé č elit na cest ě k nezávislé pozici dosp ě lého a ke spole č enské úsp ě šnosti?  Nízkoprahovost z hlediska interak č ního a interven č ního – bezbariérovost z hlediska architektonického (analogie)

35 Co je nízkoprahovost II  Služba je organizována tak, aby byla umožn ě na její maximální p ř ístupnost a fyzická dostupnost.  Úsilí sledovat, vyhodnocovat a následn ě odstra ň ovat technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránily cílové skupin ě ve vstupu do prostoru za ř ízení č i p ř i využití nabídky poskytovaných služeb

36 Kriteria k posuzování míry nízkoprahovosti  Prostorové hledisko  Dosažitelná vzdálenost  Prostor s nejsnadn ě jším p ř ístupem  Č asové hledisko  Provozní doba odpovídá pot ř ebám klient ů  Vhodný streetwork nap ř. p ř ed za č átkem školní výuky  Č ekací lh ů ty, objednací termíny

37 Kriteria k posuzování nízkoprahovosti II  Psychosociální hledisko  Od vybavení po chování pracovník ů atmosféra neodrazující mladého klienta  Možnost „testovat“ službu, aniž by byla využita  V ě novat žádoucí pozornost a naslouchat Budoucí klient by m ě l od první chvíle získat pocit, že je to on, kdo nastavuje pravidla kontaktu, ur č uje tempo, obsah i zp ů sob komunikace a vztah ů

38 Nízkoprahové služby x standardní  NZDM nemohou zabránit č i odstranit spole č enství ohrožující nebo rizikové chování – i p ř es latentní spole č enskou zakázku  Na snahy o snižování rizika nelze ale rezignovat  Pro pracovníka NZDM jsou dominantní pot ř eby a zájmy konkrétních okrajových skupin a ohrožených jedinc ů  Cílovou hodnotou hledání realistického kompromisu nebo požadavky na p ř izp ů sobení se č i konformitu a dojednávání o pravidlech pokojného soužití

39 Cíle nízkoprahových služeb  Snižování bezprost ř edních zdravotních č i sociálních rizik vyplývajících z rizikového chování  Minimalizace r ů zných druh ů interpersonálních konflikt ů  Zprost ř edkování kvalifikovaného ř ešení problém ů, jejich identifikace a p ř ijetí klientem  Snižování nebezpe č í sekundární deviace a patologizace  Stabilizace nep ř íznivé situace a rozší ř ení životních možností a p ř íležitostí

40 Kriteria dostupnosti  Dostupnost služby – č asová, místní, finan č ní dosažitelnost  Citlivost k roli „klienta“ – z náhodného návšt ě vníka se stává pasivním pasažérem a posléze aktivním klientem  Možnost nezávazné orientace v nabídce služeb, možnost vlastní volby  Akceptace životních obtíží  Bezpe č í vytvo ř ené pro klienta

41 Přístup ke klientům a jejich problémům  Pracovník akceptuje, že klient vychází z jiných osobních zkušeností než z pohledu b ě žných hodnot  Porozum ě ní tomu č ím a jak klienti žijí te ď a tady x ne p ř ístup jací jsou a co d ě lají špatn ě  Pracovat s problémy, které č lov ě k má a prožívá, ne jen s t ě mi, které zp ů sobuje

42 Přístup ke klientům a jejich problémům II  Č innosti v nízkoprahov ě pojímané práci sm ěř ují k  Rozší ř ení životních p ř íležitostí klient ů  Zprost ř edkování ř ešení problém ů  Zmírn ě ní nebezpe č í, hrozících jim z vyhrocení r ů zných spole č enských konflikt ů  Jde také o zm ě nu postoj ů sociálního okolí k atypickému chování

43 Důsledky odmítavého postoje  Odcizení – Nepat ř ím do této spole č nosti.  Zneschopn ě ní – prožitek, že moje názory a zkušenosti nejsou legitimní, právoplatné  Absence citlivosti – vy mi nerozumíte

44 Porucha pozornosti a hyperaktivity  ADD – attention deficit disorder – porucha pozornosti  ADHD – attention deficit hyperactivity disorder  Název vychází z popisu chování  D ř íve LDE – lehká mozková dysfunkce  Název vychází z etiologie (p ř í č iny)  Ve školském zákon ě – vývojové poruchy u č ení

45 Základní znaky a diagnostika  Vývojov ě nep ř im ěř ený stupe ň  Pozornosti  Hyperaktivity  Impulzivity  Pro diagnostiku podstatné, že p ř íznaky se objevují  Již p ř ed vstupem do školy  Soustavn ě po dobu delší 6 m ě síc ů  Výrazn ě č ast ě ji než u jiných d ě tí stejného v ě ku

46 Další obtíže  Neschopnost dodržovat pravidla chování  Provád ě t opakovan ě po delší dobu ur č ité pracovní výkony  Č asto se rozvíjí potíže v u č ení  Č ast ě jší výskyt p ř íznak ů deprese, úzkosti  Č ast ě jší emo č ní problémy a problémy v sociálních dovednostech Problémy již v raném d ě tství, mohou p ř etrvávat v dospívání i dosp ě losti.

47 ADD  Více problém ů v oblasti pozornosti a percep č n ě motorických schopnostech  Pomalé pracovní tempo  Pro okolí mén ě nápadné  Ve výuce nevyrušují

48 Ne všechny p ř íznaky platí pro každé dít ě a jejich stupe ň se bude p ř ípad od p ř ípadu lišit!

49 Příčiny a výskyt  P ř í č iny:  Nejsou zcela známé  Nejv ě tší vliv d ě di č nost nebo biologické faktory  Možné: neurologická porucha zpracování nervových impuls ů, komplikace v t ě hotenství a p ř i porodu, zne č išt ě né prost ř edí, strava, užívání alkoholu a drog v t ě hotenství  Výskyt 3 – 10%, č ast ě jší u chlapc ů (6:2)

50 Nápravné postupy Vyplývají z mezioborového p ř ístupu farmakoterapie EEG-biofeedback pohybová rehabilitace logopedická náprava metody poradenské psychologie metody speciální pedagogiky

51 Výchovné zásady – ve škole, rodině i jinde  V ůč i dít ě ti vystupovat s laskavostí  Posilovat sebev ě domí dít ě te  Vedení se má odehrávat za aktivní ú č asti vychovatele – dít ě vedeme, povzbuzujeme, uklid ň ujeme  Práci i hraní d ě lit na krátké intervaly – 15 min  Umožnit dít ě ti dostatek spontánní hry a pohybu  Podpora p ř edevším v rodin ě

52 Výchovné zásady – ve škole, rodině i jinde II  P ř edcházet nedorozum ě ním v komunikaci mezi rodinou a školou, po č ítat s nižší samostatností dít ě te  Nenechat dít ě prožívat své neúsp ě chy o samot ě  Konzultovat problémy s odborníky  Studijní a profesní perspektiva dít ě te – mohou absolvovat SŠ i VŠ, intelektová kapacita není snížená, d ů ležitá míra spokojenosti a seberealizace dít ě te

53 Obecně tedy platí  Dít ě by m ě lo pracovat pod kontrolou  Pedagog nemá odstra ň ovat nežádoucí projevy chování dít ě te, ale upravovat podmínky, aby se minimalizoval vliv negativních projev ů na výsledky jeho práce  Č astá zp ě tná vazba  Pochvala a pozitivní hodnocení, a to hned po spln ě ní úkolu

54 Obecně tedy platí II  Upozor ň ování na chyby by m ě lo být jasné, jednoduché a konkrétní  Zachovávat klid, udržovat kontakt z o č í do o č í  Instrukce by m ě ly obsahovat jen n ě kolik krok ů


Stáhnout ppt "Poruchy chování. Co jsou poruchy chování  Problémy spojené s p ř izp ů sobivostí v b ě žném sociálním prost ř edí  Jsou charakteristické takovými projevy."

Podobné prezentace


Reklamy Google