Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova RIPP Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova RIPP Vytváření a posilování protikorupčního klimatu"— Transkript prezentace:

1 Rámcový rezortní interní protikorupční program (RIPP) schválen vládou ČR dne 2.10.2013

2 Osnova RIPP Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
Transparentnost Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Postupy při podezření na korupci Vyhodnocování interního protikorupčního programu

3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
1.1. Propagace protik. postoje vedoucími pracovníky 1.2. Etický kodex 1.3. Vzdělávání zaměstnanců 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci 1.5. Ochrana oznamovatelů

4 1.1.Propagace protikorupčního postoje ved. pracovníky
Rozšíření zákl. povinností každého vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje : - vlastní bezúhonnost - dodržování právních a vnitřních - předpisů - zdůraznění významu ochrany majetku státu

5 -důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce -propagace jednání odmítajícího korupci -důslednost při prošetřování podezření na korupci -vyvození adekvátních opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností ( zvýšit aktivitu vedoucích zaměstnanců na školících akcích zaměřených na protikorupční problematiku – toto více uplatňováno v soukromoprávním sektoru )

6 1.2. Etický kodex Propagace čestného a etického jednání a definování žádoucího, resp. nežádoucího chování Stanovuje chování a povinnosti zaměst., které nevyplývají ze zákona či z vnitřních předpisů ( problematické oblasti např. darů, střetu zájmů apod. ) Pouhá existence etického kodexu není dostačující: - implementace do vnitřních předpisů organizace - porušení EK musí být porušení povinnosti vyplývající z porušení vnitřních předpisů org.

7 1.3. Vzdělávání zaměstnanců
Pravidelná školení zaměstnanců na všech referentských i vedoucích úrovních - snižovat formálnost protikor. vzdělávání ( účast celého org. útvaru včetně vedoucích) - zobecnit příklady

8 1.4.Systém pro oznámení podezření na korupci
Umožnit oznámení na korupci zaměstnanci či třetí stranou – ANONYMITA OZNAMOVATELE ! Relevance oznámení informace Prověření informace ! ODPOVĚDNOST – VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI !

9 1.5. Ochrana oznamovatelů Postupy a pravidla, které zajistí podporu a ochranu osobám v dobré víře upozorňujícím na korupční jednání nestrannost posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci – vyloučit - hrozbu - diskriminaci - represi Vedení org. jasně deklaruje ochranu oznamovatelů (zřízení etické komise )

10 2.Transparentnost Odrazovat od korupčního jednání
prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení - veřejná kontrola hospodaření státu

11 2.1.Zveřejňování informací o veřejných prostředcích
v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném v vnitřním předpisem organizace a bude zahrnovat: - informace o rozpočtu info. k výběru dodavatelů vč. veřejných zakázek info. k poskytování grantů, dotací, evropských či jiných fondů info. vztahující se k nakládání s majetkem rezortů info. o uskutečněných veř. zakázkách včetně veř. zak. malého rozsahu uzavřené smlouvy, vč. dodatků Všude tam, kde zákon připouští variantní splnění daného ustanovení, má org. přijmout vnitřní předpis, podle něhož závazně postupuje ( o VZMR, o účtování o nehmotném majetku a další.) Takto organizace vytváří základnu pro zveřejňování informací.

12 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování
Bude prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřním předpisem org. a v tomto vymezení bude zahrnovat: Info. o struktuře org. a vyjadřující vztahy podřízenosti a nadřízenosti Zčásti lze provázat s povinně zveřejňovanými informacemi podle § 5 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

13 3.Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
Cíl: Nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.

14 3.1. Hodnocení korupčních rizik
Hodnocení korupčních rizik obsahuje: identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu vytvoření mapy/katalogu korupčních rizik stanovení strategie řízení korupčních rizik přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik Využít k tomu formu workshopů org. OIAK.

15 3.2. Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci pravidelné testování kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování kor. rizik Prošetřování rizikových oblastí všude tam, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné

16 4.Postupy při podezření na korupci
Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.

17 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci
Organizace sama prošetří relevanci oznámeného podezření na korupci Provede analýzu příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání Zde je důležitá rychlost a důkladnost postupu pro zamezení ztrát či škod na majetku státu

18 Nápravná opatření se uskutečňují: - úpravou vnitřních procesů
4.2. Následná opatření Implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu Nápravná opatření se uskutečňují: - úpravou vnitřních procesů - disciplinárním opatřením - řešením vzniklých škod Součástí opatření je i nastavení postupu a odpovědnosti za rozhodování o disciplinárních opatřeních týkající se účastníků korupčního jednání, cílem je zajištění ochrany majetku státu.

19 5. Vyhodnocování IPP Cíl: Zdokonalovat interní protikorupční
program ( IPP ) a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty. 5.1. Vyhodnocování IPP: dát do souladu interní protikor. program s rámcovým rezortním IPP vyhodnocovat účinnost – tj. hodnotit plnění všech jeho částí / kvalitativně i kvantitativně)+ implementace nápravných opatření

20 Efektivnost vyhodnocování IPP
musí být závazné musí mít stanovenu konkrétní zodpovědnost musí korespondovat s termínem 30. září ( tento termín je závazný dle schválené Strategie vlády na období ) vyhodnocení aktualizace zveřejnění na internetových stránkách

21 5.2. Zprávy o RIPP implementace protikorupčních nástrojů
plán nápravných opatření systém a rozsah školení mapa/katalog korupčních rizik počet identifikovaných podezření na kor. A výsledky prověření hodnocení účinnosti celého protikororupčního programu – provázanost k bodu 5.1.

22 5.3. Aktualizace RIPP Aktualizovaný RIPP obsahuje úpravy tam, kde ze správy o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení Termín plnění bodu 5.3. je stejné jako u bodu 5.2. tj. k datu 30. září

23 Děkuji za pozornost. Zpracoval: PhDr.. Jaroslav Michalec
Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra Oddělení veřejnosprávní kontroly Telefon: Fax:

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356


Stáhnout ppt "Osnova RIPP Vytváření a posilování protikorupčního klimatu"

Podobné prezentace


Reklamy Google