Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adéla Herianová, Eva Rážová TUL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adéla Herianová, Eva Rážová TUL"— Transkript prezentace:

1 Adéla Herianová, Eva Rážová TUL
Pasové a vízové služby Adéla Herianová, Eva Rážová TUL

2 Pasové předpisy při cestě do zahraničí
Občan ČR má právo svobodně vycestovat do zahraničí a právo na svobodný návrat zpět do vlasti. Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem, v případě cesty do zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz

3 Pasové předpisy při cestě do zahraničí
Podrobnosti k pasovým předpisům uvádí Zákon č. 216/1991 Sb. o cestovních dokladech a o cestování do zahraničí Cestovními doklady se rozumí: Cestovní pas Diplomatický pas Služební pas Cestovní průkaz Jiný cestovní doklad

4 Pasové předpisy při cestě do zahraničí
Údaje v CD Základní identifikační údaje o osobě, územní a časové platnosti dokladu – strojově čitelné Podpis a fotografie Od roku 2006 nosič dat s biometrickými údaji 1 biometrický prvek – zobrazení obličeje 2 biometrické prvky – obličej + otisk prstů (od 2009)

5 Pasové předpisy při cestě do zahraničí
Územní a časová platnost cestovní, diplomatický a služební pas se vydávají s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let; dětem do 15 let věku s dobou platnosti na 2 roky Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat biomet. ú. do všech států světa na dobu 6 měsíců, občanům mladším 5 let na dobu 1 roku Dobu platnosti nelze prodloužit

6 Cestovní pas Doklady nutné k předložení u žádosti o CP Občané ČR – OP
Ostatní – rodný list, doklad o státním občanství, doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let

7 Cestovní pas Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání CP
Žadatel musí být starší 15 let (ale do 18 let musí být k žádosti přiložen podpis zákonného zástupce) Za občana mladšího podává žádost jeho zákonný zástupce. Za občana mladšího 15 let, nebo za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům podává také jeho zákonný zástupce Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

8 Cestovní pas Vydání cestovního pasu s biometrickými údaji
v ČR u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu ve lhůtě 30 dnů v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR ve lhůtě 120 dnů fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti

9 Cestovní pas Vydání pasu bez biometrických údajů
žádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; doba platnosti na 6 měsíců cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů

10 Cestovní pas Podmínky vydání CP
nutné osobní převzetí CP občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno jen u úřadu, kde byla žádost podána v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má občan právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením

11 Diplomatický pas Vydává MZV
Prezidentu republiky, poslanci a senátorovi, členovi vlády, soudci Ústavního soudu, předsedovi NS, NSS, prezidentovi NKÚ (manželu prezidenta rep., manželu předsedy PSP a SP ČR, diplomatickému pracovníku MZV,) Jiným osobám dle mez. zvyklostí se souhlasem ministra ZV

12

13 Služební pas MZV Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi ministra…
Zaměstnanci MZV k cestám při plnění pracovních úkolů v zahraničí Jiným osobám se souhlasem ministra ZV na žádost potvrzenou vedoucím Kanceláře PSP Lze použít pouze ke služební cestě, po jejím skončení je povinností SP vrátit

14

15 Cestovní průkaz Vydává zastupitelský úřad
Občanovi, který nemá jiný CD, např. při ztrátě CD v zahraničí K jednotlivé cestě s územní a časovou platností Omezení dané účelem cesty Max. 6 měsíců

16

17 Cestovní doklady Vydání dokladu může být odepřeno nebo může
být odňat občanovi proti kterému je vedeno trestní stíhání nebo, který dosud nevykonal trest odnětí svobody uložený mu soudem O odnětí cest. dokladu rozhoduje orgán příslušný k jeho vydání.

18 Cestovní doklady CD jsou neplatné, jestliže:
uplynula doba jeho platnosti v něm uvedená je nečitelný obsahuje neplatné údaje nebo nebyly provedeny změny dle skutečného stavu zanikl důvod, pro který byl pas vydán (ukončená diplomatická mise) držitel pasu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého

19 Cestovní doklady Ztrátu CD je nutno okamžitě nahlásit – orgánu, který ho vydal nebo nejbližšímu policejnímu oddělení V zahraničí – konzulární úřad, který vydá provizorní doklad Nalezení CD je také nutno nahlásit, odevzdat průkaz po zemřelé osobě nebo osobě, která byla prohlášena za mrtvou Pokuta do Kč Za neoprávněné zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji – pokuta až

20 Víza Vízum je povolení státu ke vstupu, pobytu nebo průjezdu na jeho území a vyznačuje se obvykle do cestovního pasu. Víza vydává příslušný zastupitelský úřad. Vízové předpisy jednotlivých zemí jsou rozdílné, hlavně pokud jde o lhůty pro udělení víza, počet formulářů žádosti, počet požadovaných fotografií žadatele, výši poplatku za udělení víza atd.

21 Typy víz vstupní (turistická) víza – opravňují žadatele ke vstupu a pohybu na území státu po určený počet dnů v rámci platnosti víza . Mohou být : víza jednorázová – pro jeden vstup – doba platnosti je zpravidla 90 dnů s možností prodloužení doby pobytu na max. 6 měsíců víza pro opakované vstupy – max. doba platnosti je 5 let tranzitní víza – umožňují průjezd územím příslušného státu za účelem dosažení cíle cesty v jiném státě. Platnost tranzitního víza závisí na použitém druhu dopravy, rozloze státu a trase přepravy

22 Typy víz pracovní víza – povolení k práci
studijní víza – pro studenty, často s možností omezené práce na 10 hod. týdně obchodní víza – pro podnikatele spolupracující s danou zemí diplomatická víza - pro osoby pracující v diplomat. službách a jejich nejbližší příbuzné

23 Víza ČR má s většinou zemí uzavřeny dvoustranné (bilaterální) dohody o zrušení vízové povinnosti – tzv. bezvízový styk Od je možné vycestovat do USA za použití tzv. elektronického víza. Je to systém nazvaný ESTA, přístupný na internetu. Pro použití elektronického víza však musí být pas s biometrickými prvky!! Doba platnosti víza je 2 roky.

24 Víza Při přepravě letadlem se nevyžaduje, jestliže je v daném státě plánováno mezipřistání. Vízum pro průvodce cestovního ruchu a pro účastníky organizovaného zájezdu zpravidla obstarává CK. Vízum však může CK na požádání obstarat i účastníkům neorganizovaného cestovního ruchu. Pro cizince přijíždějící do ČR platí přihlašovací povinnost. Tuto povinnost musí cizinci přijíždějící s vízem splnit do 48 hodin po příjezdu, ostatní tj. bezvízoví cizinci se mají hlásit až po uplynutí 30 dnů pobytu na našem území. Přesnému dodržování pasových a vízových předpisů je největší pozornost věnována v letecké dopravě. Základní pomůckou a hlavním zdrojem informací pro všechny letecké společnosti a další subjekty průmyslu turismu je Travel Information Manual (TIM). Obsahuje informace o požadavcích na pasy a víza, zdravotní informace, informace o clech, zvycích a měně a novinky pro 216 států světa. Vychází v angličtině každý měsíc a cena je 180 €

25

26 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
Dokumenty: cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země, platné vízum a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (doporučená výše krytí Eur) Česká republika není na seznamu států, jejichž občané mohou získat vízum při příletu do SAE. Víza musí být vyřízena předem Žádost o vízum na velvyslanectví SAE ve Vídni

27 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
Osobní vyřízení je zdlouhavé, s nejistým výsledkem. Snadnější způsob vyřízení víza je prostřednictvím tzv. sponzora přímo v SAE nebo se obrátit s žádostí o zprostředkování turistického víza na zástupce leteckých společností nebo cestovních kanceláří jež mají pro tuto činnost registraci u Ministerstva vnitra SAE (v ČR např. Emirates Airlines – výše poplatku cca 1500,- Kč)

28 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
Víza jsou pak deponována u vízové přepážky na letišti nebo hraničním přechodu, přes který cestující do SAE vstupuje, a předána nebo vepsána do pasu při příletu/příjezdu do SAE. Vízum (obvykle oranžový formulář) si ponechává návštěvník u sebe, protože jej bude odevzdávat při odletu. Příslušný sponzor v tomto případě musí fotokopii víza odfaxovat či poslat em návštěvníkovi, který je povinnen při odletu z ČR a při příletu na letiště v SAE tuto kopii víza předložit při odbavení a pasové kontrole. Doporučuje se proto, aby cestující měl kopii svého vstupního víza stále po ruce, a to včetně přestupů v letecké dopravě, protože letecká společnost jej bez tohoto dokumentu může odmítnout přijmout na palubu letadla, potažmo cizinecká policie SAE odmítnout vpustit do země.

29 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
K žádosti je nutná kopie pasu, foto, elektronická kopie letenky Je nutné dodržovat hraniční přechod, který je na vízu uveden Turistické vízum je platné 60 dnů od jeho vystavení na max. dobu pobytu 30 dnů, obdobně tzv. visit vízum, které je ale možné prodloužit o dalších 30 dnů. Při překročení platnosti víza se platí pokuta 100,- AED za každý den pobytu v SAE navíc.

30 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
Turistická i návštěvní víza jsou pouze jednorázová – platnost zaniká s opuštěním země

31 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
Osobní věci podléhají celní kontrole Kvantitativní omezení: pro ne-muslimy – 2l alkoholu, pro muslimy je dovoz zakázán Zvláštní licence pro dovoz zbraní, pesticidů, střeliv Striktně zakázán dovoz narkotik, pornografických a erotických materiálů, politicky či nábožensky citlivých materiálů a izraelské měny – přísná cenzura, okamžitá konfiskace s patřičným postihem

32 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země
Letiště v Dubaji – extrémně citlivé přístroje na zjištění i minimálního množství drog – minimální sazba za tento delikt jsou 4 roky nepodmíněně České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány

33 Děkujeme za pozornost 


Stáhnout ppt "Adéla Herianová, Eva Rážová TUL"

Podobné prezentace


Reklamy Google