Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pasové a vízové služby Adéla Herianová, Eva Rážová TUL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pasové a vízové služby Adéla Herianová, Eva Rážová TUL."— Transkript prezentace:

1 Pasové a vízové služby Adéla Herianová, Eva Rážová TUL

2 Pasové předpisy při cestě do zahraničí • Občan ČR má právo svobodně vycestovat do zahraničí a právo na svobodný návrat zpět do vlasti. • Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem, v případě cesty do zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz

3 Pasové předpisy při cestě do zahraničí Podrobnosti k pasovým předpisům uvádí Zákon č. 216/1991 Sb. o cestovních dokladech a o cestování do zahraničí • Cestovními doklady se rozumí: 1.Cestovní pas 2.Diplomatický pas 3.Služební pas 4.Cestovní průkaz 5.Jiný cestovní doklad

4 Pasové předpisy při cestě do zahraničí Údaje v CD – Základní identifikační údaje o osobě, územní a časové platnosti dokladu – strojově čitelné – Podpis a fotografie – Od roku 2006 nosič dat s biometrickými údaji 1 biometrický prvek – zobrazení obličeje 2 biometrické prvky – obličej + otisk prstů (od 2009)

5 Pasové předpisy při cestě do zahraničí Územní a časová platnost • cestovní, diplomatický a služební pas se vydávají s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti na 10 let; dětem do 15 let věku s dobou platnosti na 2 roky • Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat biomet. ú. do všech států světa na dobu 6 měsíců, občanům mladším 5 let na dobu 1 roku • Dobu platnosti nelze prodloužit

6 Cestovní pas Doklady nutné k předložení u žádosti o CP • Občané ČR – OP • Ostatní – rodný list, doklad o státním občanství, doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let

7 Cestovní pas Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání CP • Žadatel musí být starší 15 let (ale do 18 let musí být k žádosti přiložen podpis zákonného zástupce) • Za občana mladšího podává žádost jeho zákonný zástupce. • Za občana mladšího 15 let, nebo za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům podává také jeho zákonný zástupce • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

8 Cestovní pas Vydání cestovního pasu s biometrickými údaji • v ČR u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu • ve lhůtě 30 dnů • v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR • ve lhůtě 120 dnů • fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti

9 Cestovní pas Vydání pasu bez biometrických údajů • žádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů;  doba platnosti na 6 měsíců • cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů

10 Cestovní pas Podmínky vydání CP • nutné osobní převzetí CP občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno • jen u úřadu, kde byla žádost podána • v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má občan právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji • před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením

11 Diplomatický pas • Vydává MZV • Prezidentu republiky, poslanci a senátorovi, členovi vlády, soudci Ústavního soudu, předsedovi NS, NSS, prezidentovi NKÚ • (manželu prezidenta rep., manželu předsedy PSP a SP ČR, diplomatickému pracovníku MZV,) • Jiným osobám dle mez. zvyklostí se souhlasem ministra ZV

12

13 Služební pas • MZV • Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi ministra… • Zaměstnanci MZV k cestám při plnění pracovních úkolů v zahraničí • Jiným osobám se souhlasem ministra ZV na žádost potvrzenou vedoucím Kanceláře PSP • Lze použít pouze ke služební cestě, po jejím skončení je povinností SP vrátit

14

15 Cestovní průkaz • Vydává zastupitelský úřad • Občanovi, který nemá jiný CD, např. při ztrátě CD v zahraničí • K jednotlivé cestě s územní a časovou platností • Omezení dané účelem cesty • Max. 6 měsíců

16

17 Cestovní doklady Vydání dokladu může být odepřeno nebo může být odňat občanovi • proti kterému je vedeno trestní stíhání • nebo, který dosud nevykonal trest odnětí svobody uložený mu soudem • O odnětí cest. dokladu rozhoduje orgán příslušný k jeho vydání.

18 Cestovní doklady CD jsou neplatné, jestliže: • uplynula doba jeho platnosti v něm uvedená • je nečitelný • obsahuje neplatné údaje nebo nebyly provedeny změny dle skutečného stavu • zanikl důvod, pro který byl pas vydán (ukončená diplomatická mise) • držitel pasu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého

19 Cestovní doklady • Ztrátu CD je nutno okamžitě nahlásit – orgánu, který ho vydal nebo nejbližšímu policejnímu oddělení • V zahraničí – konzulární úřad, který vydá provizorní doklad • Nalezení CD je také nutno nahlásit, odevzdat průkaz po zemřelé osobě nebo osobě, která byla prohlášena za mrtvou • Pokuta do 10 000 Kč • Za neoprávněné zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji – pokuta až 10 000 000 Kč

20 Víza • Vízum je povolení státu ke vstupu, pobytu nebo průjezdu na jeho území a vyznačuje se obvykle do cestovního pasu. • Víza vydává příslušný zastupitelský úřad. • Vízové předpisy jednotlivých zemí jsou rozdílné, hlavně pokud jde o lhůty pro udělení víza, počet formulářů žádosti, počet požadovaných fotografií žadatele, výši poplatku za udělení víza atd.

21 Typy víz • vstupní (turistická) víza – opravňují žadatele ke vstupu a pohybu na území státu po určený počet dnů v rámci platnosti víza. Mohou být : – víza jednorázová – pro jeden vstup – doba platnosti je zpravidla 90 dnů s možností prodloužení doby pobytu na max. 6 měsíců – víza pro opakované vstupy – max. doba platnosti je 5 let • tranzitní víza – umožňují průjezd územím příslušného státu za účelem dosažení cíle cesty v jiném státě. Platnost tranzitního víza závisí na použitém druhu dopravy, rozloze státu a trase přepravy

22 Typy víz • pracovní víza – povolení k práci • studijní víza – pro studenty, často s možností omezené práce na 10 hod. týdně • obchodní víza – pro podnikatele spolupracující s danou zemí • diplomatická víza - pro osoby pracující v diplomat. službách a jejich nejbližší příbuzné

23 Víza • ČR má s většinou zemí uzavřeny dvoustranné (bilaterální) dohody o zrušení vízové povinnosti – tzv. bezvízový styk • Od 17.11.2008 je možné vycestovat do USA za použití tzv. elektronického víza. Je to systém nazvaný ESTA, přístupný na internetu. Pro použití elektronického víza však musí být pas s biometrickými prvky!! Doba platnosti víza je 2 roky.

24 Víza • Při přepravě letadlem se nevyžaduje, jestliže je v daném státě plánováno mezipřistání. • Vízum pro průvodce cestovního ruchu a pro účastníky organizovaného zájezdu zpravidla obstarává CK. Vízum však může CK na požádání obstarat i účastníkům neorganizovaného cestovního ruchu. • Pro cizince přijíždějící do ČR platí přihlašovací povinnost. Tuto povinnost musí cizinci přijíždějící s vízem splnit do 48 hodin po příjezdu, ostatní tj. bezvízoví cizinci se mají hlásit až po uplynutí 30 dnů pobytu na našem území. • Přesnému dodržování pasových a vízových předpisů je největší pozornost věnována v letecké dopravě. Základní pomůckou a hlavním zdrojem informací pro všechny letecké společnosti a další subjekty průmyslu turismu je Travel Information Manual (TIM). Obsahuje informace o požadavcích na pasy a víza, zdravotní informace, informace o clech, zvycích a měně a novinky pro 216 států světa. Vychází v angličtině každý měsíc a cena je 180 €

25

26 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • Dokumenty: cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země, platné vízum a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (doporučená výše krytí 30 000 Eur) • Česká republika není na seznamu států, jejichž občané mohou získat vízum při příletu do SAE. Víza musí být vyřízena předem • Žádost o vízum na velvyslanectví SAE ve Vídni

27 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • Osobní vyřízení je zdlouhavé, s nejistým výsledkem. Snadnější způsob vyřízení víza je prostřednictvím tzv. sponzora přímo v SAE nebo se obrátit s žádostí o zprostředkování turistického víza na zástupce leteckých společností nebo cestovních kanceláří jež mají pro tuto činnost registraci u Ministerstva vnitra SAE (v ČR např. Emirates Airlines – výše poplatku cca 1500,- Kč)

28 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • Víza jsou pak deponována u vízové přepážky na letišti nebo hraničním přechodu, přes který cestující do SAE vstupuje, a předána nebo vepsána do pasu při příletu/příjezdu do SAE. Vízum (obvykle oranžový formulář) si ponechává návštěvník u sebe, protože jej bude odevzdávat při odletu. Příslušný sponzor v tomto případě musí fotokopii víza odfaxovat či poslat e-mailem návštěvníkovi, který je povinnen při odletu z ČR a při příletu na letiště v SAE tuto kopii víza předložit při odbavení a pasové kontrole. Doporučuje se proto, aby cestující měl kopii svého vstupního víza stále po ruce, a to včetně přestupů v letecké dopravě, protože letecká společnost jej bez tohoto dokumentu může odmítnout přijmout na palubu letadla, potažmo cizinecká policie SAE odmítnout vpustit do země.

29 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • K žádosti je nutná kopie pasu, foto, elektronická kopie letenky • Je nutné dodržovat hraniční přechod, který je na vízu uveden • Turistické vízum je platné 60 dnů od jeho vystavení na max. dobu pobytu 30 dnů, obdobně tzv. visit vízum, které je ale možné prodloužit o dalších 30 dnů. Při překročení platnosti víza se platí pokuta 100,- AED za každý den pobytu v SAE navíc.

30 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • Turistická i návštěvní víza jsou pouze jednorázová – platnost zaniká s opuštěním země

31 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • Osobní věci podléhají celní kontrole • Kvantitativní omezení: pro ne-muslimy – 2l alkoholu, pro muslimy je dovoz zakázán • Zvláštní licence pro dovoz zbraní, pesticidů, střeliv • Striktně zakázán dovoz narkotik, pornografických a erotických materiálů, politicky či nábožensky citlivých materiálů a izraelské měny – přísná cenzura, okamžitá konfiskace s patřičným postihem

32 Spojené arabské emiráty – režim vstupu do země • Letiště v Dubaji – extrémně citlivé přístroje na zjištění i minimálního množství drog – minimální sazba za tento delikt jsou 4 roky nepodmíněně • České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány

33 Děkujeme za pozornost 


Stáhnout ppt "Pasové a vízové služby Adéla Herianová, Eva Rážová TUL."

Podobné prezentace


Reklamy Google