Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013"— Transkript prezentace:

1 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Upevnění národního fiskálního rámce – postup při implementaci směrnice 2011/85/EU Lubomír CHALOUPKA Ministerstvo financí České republiky Názory uvedené v této prezentaci jsou názory autora a nemusí se nutně shodovat s oficiálními názory Ministerstva financí. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

2 Vnější předpoklady – Evropská unie
Koordinace hospodářských a rozpočtových politik čl. států EU Pakt stability a růstu (SGP) Právní rámec: Smlouva o fungování EU (čl. 121 a 126) + Protokoly 12 a 13 Sekundární legislativa SGP (schválena 1997, výrazné změny 2005 a 2011) „Six Pack“ (5 nařízení + 1 směrnice): nařízení Rady EU č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011 a 1177/2011 směrnice Rady EU č. 2011/85/EU „Two Pack“ – schválen t.r. Evropským parlamentem (pro země Eurozóny) dvě nová nařízení Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v HMU (Fiscal Compact) – mezinárodní smlouva účinná od Členské státy koordinují své hospodářské politiky v rámci EU a považují je za věc společného zájmu a provádějí je v souladu s cíli EU. Koordinace znamená slaďování hospodářských politik tak, aby sledovaly cíle EU a nenarušovaly hladký chod HMU. Mezi cíle EU patří zvyšování růstového potenciálu a zajištění zdravých veřejných financí. Fiskální rámec EU je tvořen Paktem Stability a růstu (SGP) a opírá se primární i sekundární legislativu EU. Právně je zastřešen Smlouvou o fungování EU, konkrétně se pak opírá zejména o její čl. 121 a 126. První článek upravuje tzv. preventivní část SGP (zejména tzv. mnohostranný dohled) a druhý tzv. rozpočtový dohled a postup při nadměrném schodku. Ke smlouvě jsou připojeny protokoly, přičemž pro rozpočtovou oblast jsou klíčové protokoly 12 (o postupu při nadměrném schodku) a 13 (o kritériích konvergence). V posledních dvou letech došlo k výraznému posílení Paktu stability a růstu. V jeho preventivní části je po členských státech požadován výrazný pokrok pro dosažení střednědobého rozpočtového cíle. Nově bylo zavedeno výdajové kritérium (expenditure benchmark), jakožto další měřítko využívané vedle strukturálního salda pro sledování úsilí k dosažení střednědobého rozpočtového cíle. V nápravné části lze hlavní změny spatřovat v tom, že nově může být procedura při nadměrném schodku (EDP) spuštěna nejen v důsledku vývoje salda ale i dluhu sektoru vládních institucí. Země s vládním dluhem vyšším než 60 % HDP musí svůj poměr dluhu na HDP snižovat předepsaným způsobem (průměrným tempem 1/20 ročně). Zároveň byly zavedeny sankce již v dřívější fázi EDP. Po zemích Eurozóny může být požadováno neúročené depozitum 0,2 % HDP. Při neplnění doporučených nápravných opatření může u zemí Eurozóny dojít až k pokutě. Ve fiskální oblasti se dále zvyšuje důraz na kvalitu veřejných financí a jejich institucionálního rámce, což se odráží ve schválení minimálních požadavků na národní rozpočtové rámce členských států. Konkrétně se této oblasti věnuje směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce členských států upravující minimální kvalitativní standardy v oblasti účetnictví a statistiky, prognóz, numerických fiskálních pravidel, střednědobého rozpočtového rámce a v neposlední řadě i transparentnosti a komplexnosti informací o veřejných financích. Transpoziční lhůta u této směrnice byla stanovena do 31. prosince 2013. Od ledna 2013 je účinná mezinárodní smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, kterou Česká republika doposud nepodepsala. Jejím cílem je, aby členské státy zahrnuly klíčové parametry Paktu stability a růstu do své národní legislativy. Jde zejména o požadavek vyrovnané či přebytkové bilance veřejných financí, kterým je myšlen soulad ročního strukturálního salda se střednědobým rozpočtovým cílem. Odklon od střednědobého cíle či cesty k jeho postupnému dosažení je možný jen za definovaných výjimečných okolností. Při zjištění odklonu od střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k jeho postupnému dosažení má být automaticky aktivován mechanismus nápravy (povinnost zavést během určitého období opatření k nápravě odchylek). V neposlední řadě by se pak také úroveň vládního dluhu měla pohybovat výrazně pod hodnotou 60 % HDP v tržních cenách. Tato pravidla musí nabýt účinnosti ve vnitrostátním právním řádu (nejlépe prostřednictvím ústavního zákona) nejpozději do jednoho roku poté, co vstoupí smlouva v platnost. Neplní-li smluvní strany tuto povinnost a zejména nezavede-li zmíněný mechanismus nápravy, je věc jednou nebo více smluvními stranami předložena Evropskému soudnímu dvoru. Na six pack a Fiscal compact navazuje Evropským parlamentem v první polovině března schválený tzv. two pack, tvořený 2 nařízeními posilujícími právní rámec pro tzv. evropský semestr a proces koordinace hospodářských politik zemí eurozóny. Pro fiskální oblast je zásadní nařízení o posíleném sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů členských států eurozóny, zejména pak těch, vůči nimž je veden postup při nadměrném schodku. Země eurzóny podle něj budou povinny prezentovat každoročně (nejpozději do 15. října) návrhy svých rozpočtů Evropské komisi. Na členské státy Eurozóny, vůči nimž je veden postup při nadměrném schodku, se bude vztahovat důkladnější sledování, aby mohla Komise lépe posoudit, zda existuje riziko, že stanovená lhůta pro nápravu nadměrného schodku nebude dodržena. ČR a vstup do Eurozóny Vstupem do EU se Česká republika stala členem Hospodářské a měnové unie jako stát, na který se vztahuje dočasná výjimka (trvalou má jen Dánsko a Spojené království) na zavedení eura (vstup do třetí etapy HMU). Přijetí jednotné měny je podmíněno stavem trvalé a udržitelné hospodářské konvergence, který se posuzuje plněním čtyř konvergenčních kritérií. Rada před vyslovením ukončení derogace potřebuje doporučení eurozóny, které je jejími členy přijímáno kvalifikovanou většinou. EK a ECB jednou za 2 roky vypracovávají tzv. Konvergenční zprávu. Derogace je rušena rozhodnutím Rady po konzultaci s Evropským parlamentem na návrh Komise a s doporučením eurozóny. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

3 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
„Six Pack“ (2011) novela Nařízení Rady EU č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, novela Nařízení Rady EU č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně, Směrnice Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

4 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
„Two pack“ (2013) Nařízení o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně společná rozpočtová pravidla na národní úrovni mají být monitorovány nezávislými institucemi; ČS EU17 předkládají návrhy svých rozpočtových plánů EK a Euroskupině před 15. říjnem + nezávislé makroekonomické predikce, na nichž jsou připraveny; EK analyzuje návrhy rozpočtových plánů v souvislosti s SGP a doporučeními, které ČS obdržel v rámci tzv. evropského semestru v květnu/červnu - hodnotí návrhy rozpočtu a pokud se výrazně odchylují od SGP mohou požadovat jejich revizi… (integrace doporučení EU do národního rozpočtového procesu) národní parlamenty zůstávají suverény při schvalování rozpočtů – mají však nezávislé stanovisko EK; Nařízení o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy Aplikovatelný na země EU 17 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

5 „Fiscal compact“ – Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v HMU
Původně měla mít podobu smlouvy na úrovni primárního práva VB a ČR nepodpořily iniciativu – mezivládní dohoda (ratifikována národními parlamenty, v Irsku referendum) – přechodné řešení (obsahuje explicitní odkaz o zařazení jejích hlavních částí do 5 let do smluv, na nichž je založena EU) Vstoupila v platnost 1. ledna 2013 (ratifikací minimálně 12 zeměmi EU17) V tuto chvíli je FC relevantní pouze pro EU 17 (zbytek dobrovolně zejm. články III a IV) Od je ratifikací FC podmíněno poskytnutí finanční pomoci na základě nových programů v rámci stálého záchranného fondu ESM. Klíčová je hlava III. nazvaná Rozpočtový pakt (pravidla uplatňovaná do roku od vstupu smlouvy v platnost – promítnutí do národního právního řádu) – EU17+BG,DK,LV,LT,RO Hlavní požadavky: Vyrovnané nebo přebytkové veřejné rozpočty (strukturální saldo nepřekročí 0,5 % HDP, u zemí s poměrem VD k HDP výrazně nižším než 60 % HDP a nízkými riziky týkajícími se dlouhodobé udržitelnosti VF: 1 % HDP) - MTO Při závažném odchýlení od MTO nebo od cesty k jeho postupnému dosažení – automatická aktivace mechanismu nápravy Jestliže poměr VD k HDP překračuje 60 % - povinné snižování tempem 1/20 za rok. Monitoring nezávislou fiskální institucí. V případě nepřijetí nebo neplnění nezbytných opatření ke snižování dluhu může být záležitost předložena Soudnímu dvoru EU – finanční sankce (paušální částka nebo penále v individuální výši, jež nepřesáhne 0,1 % HDP (ČS EU 17 – do ESM, ostatní – rozpočet EU). Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

6 Vnitřní předpoklady – politické a právní
I. Politické Programové prohlášení vlády – předložení ÚZ o rozpočtové odpovědnosti, vytvoření Národní rozpočtové rady… Teze a principy ÚZ definovány na jednáních pracovní skupiny ministra financí a zástupců parlamentních politických stran – 1. čtvrtletí 2012 Výstupem byl materiál schválený u. v. 253 z Hledání politické shody - jednání 10. dubna 2013 II. Právní Vláda rozhodla o koncepci – stručný ÚZ a na něj navazující prováděcí zákon + změnový zákon Pro zajištění vyšší stability navazujícího zákona, ÚZ říká, že k jeho přijetí je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem (analogie k čl. 40 Ústavy ČR) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

7 Vnitřní předpoklady – ekonomické
Saldo vládního sektoru 2012: 170,4 mld. Kč (-4,4 % HDP), 2013: -111,6 mld. Kč (-2,9 % HDP) Problémem je dlouhodobě zabudovaná strukturální nerovnováha a procyklický charakter FP Cel. příjmy 2011: 40,0 % HDP, 2012: 40,1 % HDP; Cel. výdaje 2011: 43,2 % HDP, 2012: 44,5 % HDP Vládní dluh 2011: 1583 mld.Kč (41,4 % HDP), 2012: 1775 mld.Kč (46,2 % HDP), 2013: 1775 mld.Kč (46,1 % HDP) Dluhová rezerva 3,6 p.b. (2012) – pokrytí kreditního, tržního a měnového rizika cca 93,7 % ústřední vláda, 6,3 % místní vláda Srovnání: 8. nejnižší dluh dle úrovně, 9. nejvyšší podle mezikvartální a 7. dle meziroční změny Vládní dluh (2Q13): EU28 86,8 % HDP, EU17 93,4 % HDP Dluhová služba 2012: 57,0 mld. Kč (1,48 % HDP), 2013: 55,8 mld. Kč (1,46 % HDP) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

8 Průběh přípravy ústavního zákona
01-06/12 Pracovní skupina ministra financí se zástupci parlamentních politických stran (ČSSD, KSČM, VV, ODS, TOP09) – 01 až 03/12 „Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti“ – schválen (usnesení vlády 253) Vnitřní a vnější připomínkové řízení MF předložilo návrh ústavního zákona Úřadu vlády 10/12 3x projednáván LRV – schválen a doporučen vládě ke schválení v září 2012 Schválen vládou (usnesení vlády 737) – ministr zdravotnictví se zdržel První čtení PSP ČR – – přikázán k projednání Rozpočtovému výboru Schůze rozpočtového výboru – 2x přerušeno projednávání (3 pozměňovací návrhy) 04-05/13 MF předložilo ÚV návrh navazujícího zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změnového zákona – Jednání ministra financí s předsedy poslaneckých klubů (15. 4., resp ) a s předsedy politických stran Komplexní pozměňovací návrh (schválen RV ) + memorandum Návrh ÚZ zařazen na jednání probíhající 53. schůze PSP ČR – druhé čtení PSP ČR Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

9 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
03-04/13 V březnu a dubnu 2013 – vnitřní a vnější připomínkové řízení k návrhům zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změnového zákona – cca 700 připomínek K byly legislativní návrhy předloženy Úřadu vlády. 05-10/2013 Projednávání v komisích Legislativní rady vlády (4) a LRV (1x) Schválení vládou (usnesením č. 436) Zákony nebyly PS PČR projednány – rozpuštění PS PČR k EPC – peer review – (country fiche připravené Evropskou komisí) Informace o postupu implementace směrnice a o možných důsledcích nesprávné nebo opožděné transpozice – schůze vlády t.r. 2014 Termín transpozice směrnice do právního řádu ČR – ? Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

10 Otázky pro další postup
EU – 6-pack 1. fáze – fiskální federalizace EU (?) Další kroky se budou akcelerovat – nabíráme zpoždění Z minimálních standardů se pozvolna stávají povinné náležitosti Revize ESA 2010 – souhrnný dopad bude spíše zhoršovat fiskální výsledky, diskuse o změně definice tzv. maastrichtského dluhu Domácí témata: Chybějící politické rozhodnutí a zadání: Přijetí společné evropské měny (?) – ČSSD (zvažuje) Přistoupení k Fiskální smlouvě (?) Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti (?) Další implementace směrnice – reforma účetnictví, účetní závěrka státu; úloha MF – vládní rozpočtová statistika; spolupráce s NRR; nové fiskální výzvy (penzijní reforma, systém veřejného zdravotního pojištění , OZE, energetické úspory, EPC, doprava – transformace ŘSD, PPP atd.)… Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

11 Kroky zrealizované k implementaci směrnice 2011/85/EU
Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

12 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Obsah směrnice Účetnictví a statistika Prognózy Numerická fiskální pravidla Střednědobé rozpočtové rámce Transparentnost veřejných financí a komplexnost rozpočtových rámců Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

13 1. Účetnictví a statistika
Vytvořit fungující systémy veřejných účtů, které komplexně a konzistentně pokrývají všechny subsektory sektoru vládních institucí a obsahuje informace potřebné k vypracování akruálních údajů pro sestavení údajů dle standardu ESA 95. Zajistit, aby systém veřejných účtů podléhal vnitřní kontrole a nezávislému auditu. Zajistit pravidelnou veřejnou dostupnost údajů na hotovostní bázi (nebo ekvivalentních číselných údajů z veřejných účtů) za všechny subsektory sektoru vládních institucí (vymezené dle nařízení č. 2223/96). FINANČNÍ KONTROLA + AUDIT: novelizace zákonů č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění (usn. vlády ze dne č. 368); (zákon o řídicím a kontrolním systému); návrh novelizace zákona o NKÚ (novelizace Ústavy ČR) návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

14 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
FISKÁLNÍ DATA: materiál Návrh splnění požadavku směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států – zveřejňování fiskálních dat (č.j. MF-42809/2013/06) novelizace prováděcích vyhlášek MF k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví (č. 410/2009 Sb. – součástí přílohy list m) Doplňující informace k příjmům a výdajům, 500/2002 Sb., 503/2002 Sb. a 504/2002 Sb. v platném znění) a vyhlášky MF k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 449/2009 Sb. v platném znění – č.j.: MF-51374/2013/11). novelizace zákonů č. 551/1991 Sb., o VZP ČR a č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu v platném znění (dopis NM J. Gregora NM MZ P. Noskovi – č.j.: MF-54303/2013/ ) (?) Úloha MF v oblasti vládní finanční statistiky (novelizace nařízení 479/2009, nové 473/2013, požadavky MMF – čtvrtletní data od 2019 atd.) Hotovostní data – kdo bude zpracovávat; z jakých zdrojů; jaké bude další využití Operativní rovina – zveřejňování od (S.1311: OSS, SF – měsíční data, státní Př.O. – čtvrtletní CF, zbytek chybí; S.1313: ÚSC, DSO – měsíční data, Př.O. – účetní výkazy, zbytek chybí; S.1313: propočet → je třeba připravit formát zveřejňování, metodiku, popis přechodu mezi zveřejňovanými daty a ESA !!! Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

15 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
2. PROGNÓZY Zajistit, aby fiskální plánování vycházelo z realistických makroekonomických a rozpočtových prognóz a aby rozpočtové plánování bylo založeno na nejpravděpodobnějším makro-fiskálním scénáři nebo na obezřetnějším scénáři. Porovnávat tyto prognózy s nejaktuálnějšími prognózami EK – vysvětlovat případné rozdíly. Zpracovávat analýzy citlivosti posuzující makroekonomické a rozpočtové prognózy (tempo růstu a úrokové sazby). Určit instituce odpovědné za vypracovávání a zveřejnění makroekonomických a rozpočtových prognóz pro fiskální plánování. Pravidelně, nezkresleně a komplexně hodnotit (ex ante, ex post) makroekonomické a rozpočtové prognózy pro fiskální plánování. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti § 8 Prognózy (1) Veřejné instituce s výjimkou veřejných institucí uvedených v § 2 písm. h) až m) použijí pro přípravu svého rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na internetových stránkách ministerstva naposledy zveřejněnou makroekonomickou a fiskální prognózu, jejíž součástí je i prognóza celkových příjmů sektoru veřejných institucí. (2) Ministr financí může zřídit jako svůj poradní orgán Výbor pro rozpočtové prognózy, který pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtu státního fondu a zdravotní pojišťovny a jejich střednědobých výhledů posuzuje makroekonomické prognózy a prognózy celkových příjmů sektoru veřejných institucí. (3) Způsob jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jeho vnitřní organizaci, požadavky na jmenování a důvody na jmenování a důvody pro odvolání jejího člena, stanovení kritérií pro posuzování makroekonomické prognózy a prognózy celkových příjmů sektoru veřejných institucí stanoví statut a jednací řád, které vydá ministerstvo. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

16 3. NUMERICKÁ FISKÁLNÍ PRAVIDLA
Uplatňovat numerická fiskální pravidla účinně podporující soulad s povinnostmi členského státu v oblasti rozpočtové politiky vyplývajícími ze Smlouvy o fungování EU (soulad s referenčními hodnotami a přijetí víceletého horizontu pro fiskální plánování, vč. dodržování střednědobého rozpočtového cíle). Směrnice definuje prvky, které pravidla specifická pro jednotlivé země obsahují (vymezení cíle a působnosti, účinné a včasné monitorování souladu s pravidly – nezávislá analýza provedená nezávislými subjekty, důsledky nedodržení, definování únikových doložek). Povinnost zohledňovat numerická fiskální pravidla v právních předpisech o ročním rozpočtu. OPERATIVNÍ PRAVIDLA – zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Výdajové pravidlo – pro S.13 a odvození výdajových rámců pro SR a SF Dluhové pravidlo (finanční kapacita) – ÚSC Pravidlo finančního zdraví – zdravotní pojišťovny MIMOŘÁDNÉ PRAVIDLO – ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti Dluhové pravidlo – souhrn limitů a opatření Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

17 Dluhová brzda (čl. 4 až 12 + § 20 až 22)
Mimořádný režim – regulace stavové veličiny Princip limitů dluhu spojených s automatickými korekčními opatřeními, která jsou realizována kumulativně; akcelerují; sankce: reputační (NRR), zúžení prostoru pro realizaci rozpočtové politiky vlády, ↓platů představitelů veřejné moci Veřejný dluh je vymezen dle definice ESA 95, navíc je snížen o tzv. dluhovou rezervu. Výši zadlužení (podíl VD sníženého o dluhovou rezervu na HDP) vyhlašuje NRR (stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony – z. č. 309/1999 Sb.). Ústavní zákon zavádí strop pro výši veřejného dluhu – 60 % HDP (konvergenční kritérium). Je takové pravidlo při úrovni dluhu 46,5 % HDP (2Q/2013) vhodné – zkušenosti s dluhovým stropem v Polsku nebo USA (?) Komplexní pozměňovací návrh (?) – iracionální požadavky (nesnižování daňové zátěže, vyjmutí ÚSC apod.). Z dluhové brzdy se stala politická otázka – odstínění dalších důležitějších nástrojů Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

18 Seminář Ministerstva financí pro Rozpočtový výbor PSP ČR
1. pásmo Fungují operativní numerická fiskální pravidla (výdajové pravidlo + pravidlo hospodaření ÚSC). 2. pásmo Vláda informuje PS o důvodech překročení zadlužení a představí přijatá opatření Navrhne opatření ke zpomalení růstu zadlužení. Jejich rozsah konzultuje s NRR. Návrh SR a rozpočtů SF na násl. rok musí být v souladu s těmito opatřeními. Stát poskytuje státní záruky jen na základě již platného zákona nebo zákona schvále-ného nadpoloviční většinou všech poslanců a senátorů 3. pásmo Vláda rozhodne o snížení výdajů již schváleného SR na daný rok. Navazující zákon stanoví výši snížení v poměrné části ke zbytku roku. Pro násl. rok vláda zmrazí objem výdajů SR (o vybrané výdaje mo-hou vzrůst) a výdaje SF. Vláda schválí návrhy vy-rovnaných rozpočtů ZP; v průběhu roku lze zapojit prostředky z min. let. Od násl. roku dojde ke snížení platů předsta-vitelů veřejné moci o 20% a zmrazení odměn za práci v SVI. Vláda nepředloží PS návrhy změn daní a poplatků, které snižují příjmy z daní a poplatků rozpočtu SVI v úhrnu… ; to neplatí pro změny => z plnění mezinár. smluv a jiných mezinár. závaz-ků ČR 4. pásmo Vláda předloží návrh vyrovnaného nebo pře-bytkového SR a vy-rovnané nebo pře-bytkové návrhy roz-počtů a SF. Vláda schválí návrhy vyrovnaných rozpočtů ZP; v průběhu rozp. období však nelze zapojit prostředky z min. let. ÚSC schválí rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo pře-bytkový. Rozpočet ÚSC může být schválen jako schodkový jen v pří-padě, že schodek je možné uhradit fin. pro-středky z min. let nebo návratnou fin. výpo- mocí. Ostatní VI nesmí po období, v němž za-dluženost překračuje 48 % HDP, přijímat nové dlouhodobé závazky zvyšující zadlužení (tzn. s výjimkou refinan-cování). 5. pásmo Vláda požádá PS o vyslovení důvěry. Dostane-li ji → po dobu 12 měsíců se postupupuje podle předchozího pásma. Žádost neznamená automatické odstoupení vlády . 0− 45 % HDP) 45− 50% HDP) 50− 55 % HDP) 𝟓𝟓− 58 % HDP) >58 (resp. 60 % HDP) Seminář Ministerstva financí pro Rozpočtový výbor PSP ČR

19 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Únikové klauzule Významné zhoršení ekonomického vývoje (meziročně o 2,5 % nebo o 6 % za 3 roky) Zhoršení bezpečnostní situace státu spojené s vyhlášením mimořádných opatření vládou ke zvýšení jeho obranyschopnosti Nouzový stav; stav ohrožení státu nebo válečný stav Úhrn výdajů SR na odstraňování následků živelních pohrom a výdajů vyplývajících z plnění mezinárodních smluv a jiných mezinárodních závazků ČR překročí 3 % HDP Podle čl. 8 a 11 se nepostupuje po 12 měsíců od vyslovení důvěry vládě po jejím jmenování Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

20 Pravidlo pro stanovení výdajů S.13 (§ 10 a 11)
Očekávané cyklicky očištěné příjmy S.13 pro t+1 (ověření Výborem pro rozpočtové prognózy) Očekávané jednorázové či přechodné P – V pro t+1 (stanovisko NRR) Očekávaná výše položek specifikovaných v únikové klausuli Nadměrná část nápravné složky (snížení nadměrné části NS vypočítané v r. t na základě skutečnosti známé z r. t-1) - NRR KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE SEKTORU S.13 - + - Nápravná složka je rozpouštěna ve výdajích v roce t+1 postupně vždy v následujících 3 letech, pokud jeho výše v roce t překročí 2 % HDP z roku t-1, tj. o 1/3 rozdílu mezi skutečnou výší nápravné složky a 2 % HDP – AUTOMATICKÁ KOREKCE Nápravná složky zohledňuje dodatečná výdajová opatření, která vznikla bez přímého vlivu vlády a nejsou definována ostatními únikovými klausulemi např. rozhodnutí Ústavního soudu apod.) Přechodné ustanovení – navýšení výdajů S.13 mezi roky 2015 až (saldo < 2,8 % HDP) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

21 Odvození výdajového rámce SR a SF (§ 12)
CELKOVÉ PŘÍJMY – CELKOVÉ VÝDAJE S.13 STANOVENÉ PODLE PRAVIDLA (v metodice ESA) SALDO S.13 SALDO HOSPODAŘENÍ S.13 BEZ SR A SF (SPOLUPRÁCE S NRR) DEAKRUALIZACE A DALŠÍ METODICKÉ ÚPRAVY (SPOLUPRÁCE NRR) HOTOVOSTNÍ SALDO SR A SF + HOTOVOSTNÍ PŘÍJMY SR A SF VÝDAJOVÝ RÁMEC SR A SF +- Soulad pravidla s požadavky Fiskální úmluvy → nápravný mechanismus Zapojení NRR – bude stále nezávislá v hodnocení, pokud bude zapojena více než stanovisky a ex-post hodnocením? Má MF dostatečné datové zdroje o ostatních jednotkách vládního sektoru? Je pravidlo srozumitelné a transparentní pro politickou reprezentaci a širokou veřejnost? Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

22 Hospodaření ÚSC (čl. 13 ÚZ + § 13 až 19)
ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední 4 roky Dluh = nesplacená jistina vydaného dluhopisu, přijatého úvěru, zápůjčky, návratné finanční výpomoci, závazek z plnění ze záruk a závazek z vystavené směnky Skutečné celkové příjmy – očekává se omezení průtokových dotací (od r. 2015) Intenzivní ukazatel – není u něj nutné zohledňovat velikost, působnost … ÚSC (nediskriminační charakter) Obdobné pravidlo: FR, SK, ES, RO, HU, EE V dalších pravidlech (zejm. výdajovém) ÚSC zahrnuty jen jako předpoklad – fiskální kritéria však hodnocena pro SVI jako celek Snaha zabránit předluženosti obcí a zaručit právo občanů na řádný výkon samosprávy (často omezeno – exekuce….) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

23 Navržený postup nápravy
Snižování postupem stanoveným zákonem - 5 % z překročení ročně (zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) Nesníží-li ÚSC svůj dluh – možnost zadržet (pozastavit) výnos daní – ročně do 5 % překročení Snaha vyhnout se sankci – konstruktivní přístup zajištění plynulého snižování ukazatele: splátka nebo zadržení (= vytvoření finanční rezervy na budoucí splátku) zadržený výnos daně lze uvolnit pouze na splacení dluhového závazku ÚSC přijatého před zadržením (zadržený výnos daně je účelově vázán) Pro předlužené ÚSC – MS ČR připravuje legislativu pro postup oddlužení („insolvenční řízení“) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

24 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Aktuální stav Konec r pravidlo by nedodrželo 422 ÚSC (32 měst, 3 statutární), 6, 8 % obcí; hodnota u krajů se pohybuje kolem 30 % (! průtokové dotace – omezení od r. 2015) – r již přes 500 obcí; na 4 největší města připadá 1,5 p.b. vládního dluhu – V ČR 4. nejnižší nekonsolidované transfery mezi úrovněmi vlády, v zásadě vyrovnané hospodaření subsektoru; podíl dluhu S.1313 na HDP je cca 2,8 % HDP (EU 27: 6,1 %) U cca 82 % obcí ukazatel pod 30 % a 56,8 % obcí dokonce bez dluhu. Nejrychleji roste dluh malých obcí, je zde ale jen malý podíl zadlužených obcí a zároveň vysoký podíl rizikových obcí. Důvody porušení lze spatřovat v násl. oblastech: předfinancování projektů s přislíbenou podporou z EU – problém může eskalovat porušení rozpočtové kázně (dotace státních titulů; cca 50 % příjmů obcí – rizika u inv. dotací) volatilita rozpočtu (změny RUD, ekonomický vývoj, malé obce mají méně stabilní příjmy atd.) MF ČR - metodická podporu při čerpání dotací - pro malé a střední obce Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

25 4. SŘEDNĚDOBÉ ROZPOČTOVÉ RÁMCE
Vytvořit důvěryhodný a účinný střednědobý rozpočtový rámec, který stanoví přijetí nejméně tříletého horizontu fiskálního plánování a zajistí, aby vnitrostátní rozpočtové plánování bylo v souladu s víceletou perspektivou fiskálního plánování. Vymezit postupy, které střednědobé rozpočtové rámce zahrnují (stanovení komplexních a transparentních víceletých rozpočtových cílů – jejich soulad s numerickými fiskálními pravidly, projekce hlavních položek příjmů a výdajů sektoru vládních institucí, popis plánovaných střednědobých politik ilustrující průběh korekce a dosažení střednědobých cílů, hodnocení plánovaných politik z hlediska dopadu na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí). Používat ve střednědobých rozpočtových rámcích projekce vycházející z realistických makroekonomických a rozpočtových prognóz . Povinnost uvést právní předpisy o ročním rozpočtu do souladu s ustanoveními střednědobého rozpočtového rámce (případné odchýlení musí být řádně vysvětleno). § 9 § 9 návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí (1) Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí (dále jen „strategie“), která vychází z makroekonomické prognózy a prognózy celkových příjmů sektoru veřejných institucí, je součástí konvergenčního programu. Strategii vypracuje každoročně ministerstvo nejméně na období následujících 3 let. (2) Strategie obsahuje a) celkové výdaje sektoru veřejných institucí stanovené podle § 10, a to jednou částkou na každý z roků, b) výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12, a to jednou částkou na každý z roků, c) postup stanovení celkových výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů podle § 12, d) prognózy hlavních položek příjmů a výdajů sektoru veřejných institucí při nezměněných hospodářských politikách, a to jednou částkou na každý z roků, e) popis dopadů plánovaných střednědobých hospodářských politik na sektor veřejných institucí v členění podle hlavních položek příjmů a výdajů z popisu je zřejmý postup dosažení střednědobého rozpočtového cíle stanoveného v konvergenčnímu program podle přímo použitelného předpisu Evropské unie ve srovnání s prognózami při nezměněných hospodářských politikách, f) finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků, g) finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům veřejných institucí podle § 2 písm. g) a ke zvláštnímu účtu všeobecného zdravotního pojištění. (3) Ministerstvo předkládá návrh strategie vládě tak, aby jej projednala do 30. dubna téhož roku. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

26 Zavedení vhodných mechanismů koordinace napříč subsektory S.13
Fiskální úmluva – předpokládá u korekčního mechanismu aktivaci skrze subsektory S.13 Two-pack – zveřejnění střednědobého fiskálního plánu (současně se programy stability) – předpoklady pro ostatní subsektory GG Tematické peer review zpracované EK (v rámci EPC) Dva přístupy k místním rozpočtům: AUTONOMNÍ – z vlastní iniciativy – posílení dobré pověsti (Švýcarsko) KOORDINOVANÝ – jednotná pravidla – dohled jinou autoritou Specifika S.1313 – heterogenita, fragmentace, závislost na jiných úrovních vlády, nižší administrativní kapacity (např. v IT zákaz používat finanční deriváty), datová základna, nižší pozornost médií V EU existuje cca 27 pravidel pro ÚSC – vyrovnaný rozpočet (14), dluhové (11) – nejčastěji zlaté pravidlo, výdajové (2) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

27 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Recovery rules: Téměř v žádném ČS EU nemůže municipalita projít bankrotem (dvojí selhání – selhání fiskálního pravidla + supervize). Podmínky účinnosti: malý výskyt předlužení; omezení na menší municipality; přísné podmínky finanční asistence – vč. osobních sankcí; předpoklad odpuštění části dluhu; rovný přístup Absence pravidla vede k tomu, že obce jsou vůči věřitelům v obtížné vyjednávací pozici – zhoršování problému (snadný zisk pro věřitele) Od tzv. měkké koordinace (sdílení informací) →fiskální smlouvy→ interní pakty stability (podíl na fiskálním cíli – DE,AU; podíl na dluhové kvótě (ES) Koordinaci brání – vysoký počet jednotek → jako příklad dobré praxe je uváděno Dánsko (kombinace fiskálních pravidel a koordinačního mechanismu a fiskálních pravidel Je pro ČR možný nějaký jiný mechanismus – než tzv. měkká koordinace x sladění rozpočtového cyklu? Posílení finanční kontroly u malých obcí čerpajících dotace z EU nebo SR (fatální důsledky porušení rozpočtové kázně)? Insolvenční řízení – obdoba osobního bankrotu pro obce (připravováno MS ČR) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

28 5. TRANSPARENTNOST VEŘEJNÝCH FINANCÍ A KOMPLEXNOST ROZPOČTOVÝCH RÁMCŮ
Zavést vhodné mechanismy koordinace napříč subsektory vládního sektoru tak, aby všechny subsektory byly komplexně a konzistentně zahrnuty do fiskálního plánování, numerických fiskálních pravidel, přípravy rozpočtových prognóz a víceletého plánování. Jasně stanovit rozpočtové pravomoci veřejných orgánů v různých subsektorech vládního sektoru. V rámci ročního rozpočtového procesu určit a uvést všechny subjekty a fondy S.13, které nejsou součástí řádných rozpočtů na úrovni subsektorů (souhrnný vliv na saldo a dluh S.13 musí být uveden v ročním rozpočtu i střednědobém rozpočtovém plánu). Zveřejnit podrobné informace o dopadu daňových úlev (tax expenditures) na příjmy. Zveřejnit informace za celý S.13 o podmíněných závazcích – vládní záruky; o úvěrech v selhání, závazcích vyplývajících z činnosti veřejných společností, držených majetkových účastech v soukromých a veřejných společnostech. Poskytnuté záruky – jednorázové, standardizované (ESA 2010 – část má bezprostřední dopad na deficit) – stav záruk doposud neimputovaných do dluhu (na konsolidované bázi) → vyhláška 410 – příloha K) Závazky z partnerství soukromého a veřejného sektoru PPP – smluvní kapitálová hodnota u největších projektů → vyhláška 410 – příloha L) Majetkové účasti a podíly držené S.13 (přímé i nepřímé vlastnictví v absolutním vyjádření vyšší než 0,01 % HDP) → KVS Závazky veřejných společností (vyšší než 0,01 % HDP) → KVS Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

29 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Úvěry v selhání (jistina nebo úrok více než 90 dnů po splatnosti) → pomocný analytický přehled (zveřejnění konsolidovaných údajů v nominální hodnotě) – věřitel z S.13 Úvěry v selhání (jistina nebo úrok více než 90 dnů po splatnosti) → pomocný analytický přehled Daňové úlevy - dle ESA 2010 lze vykazovat jako tzv. daňové výdaje (tax expense) pouze tu část slevy na dani, která je vyplatitelná (odlišná úprava oproti Guidance on the treatment of tax and tax credits vydané OECD z r. 2012). O garancích, PPP, úvěrech v selhání informace jen za vybrané účetní jednotky Riziko posunu sestavování konsolidované účetní závěrky státu – data v roce 2014 (?) Některé požadavky Eurostatu se posouvají do nařízení – novela 479/2009 (podmíněné závazky), nařízení 473/2013 (supplementary regulation – čtvrtletní hotovostní data pro S.13 a subsektory) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

30 Změny dalších právních předpisů – změnový zákon
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Zákon o rozpočtových pravidlech Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon o rozpočtovém určení daní Zákon o podpoře regionálního rozvoje Zákon o důchodovém pojištění Zákon o dluhopisech Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o nemocenském pojištění Navrhovány byly navíc novelizace: Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Zákony upravující činnost jednotlivých státních fondů Bylo by přínosné znovelizovat dále také: Zákon o státní statistické službě Zákon o účetnictví Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

31 Nezávislé fiskální instituce
NFI pozitivně přispívají k tvorbě fiskální politiky skrze tři základní kanály: poskytují objektivní vstupy pro přípravu ročních rozpočtů (např. makroekonomické predikce, z nichž vycházejí rozpočtové projekce); připravují nezávislé analýzy na různá témata fiskální politiky (např. sledování rozpočtového vývoje, hodnocení souladu s existujícími fiskálními pravidly či odhady rozpočtových nákladů vybraných opatření); vydávají pravidelná hodnocení a doporučení vztahující se k různým aspektům fiskální politiky (např. doporučení ohledně dlouhodobé udržitelnosti či návrhů fiskálních cílů různých úrovní vládního sektoru). NFI v řadě případů uspěly při prosazení svých názorů a efektivně ovlivnily řízení fiskální politiky. Mezi nejúspěšnější instituce lze zařadit Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), National Account Institute (NAI), High Council of Finance (HCF) v Belgii, Institute of Economic Research (WIFO) v Rakousku, Institute of Macroeconomic Analysis and Development (IMAD) ve Slovinsku a v nedávné době založenou Swedish Fiscal Policy Council. Obecně tyto instituce požívají vysokého renomé, které získaly během svého působení, a respektu politické reprezentace. samostatná instituce (CY,LV,SI,PT,SK a IE) využití administrativy již existující instituce (EE,LU,LT,NL,IT,FR,RO,AT,DK,DE,FI) parlament (2) centrální banka (3) akademie věd (1) NKÚ (resp. účetní dvůr) (3) ministerstvo (2) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

32 Národní rozpočtová rada
Existenci nezávislé instituce odpovědné na národní úrovni za sledování pravidel předpokládá: Fiscal compact, „two pack“ (pro EU17) i směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce (čl. 6, odst. 1, písm. b) – nezávislá analýza souladu s numerickými fiskálními pravidly provedená nezávislými subjekty nebo subjekty, které jsou ve vztahu k fiskálním orgánům členských států funkčně samostatné). Existence této instituce se stává minimálním standardem kvality a transparentnosti národního fiskálního rámce – viz požadavky MMF V poslední době nezávislé fiskální instituce vznikly v Kanadě (2008), Švédsku (2009), Maďarsku (2009), Slovinsku (2009), Velké Británii (2010), Řecku (2010), Rumunsku (2010), Austrálii (2011) a na Slovensku (2011) V EU 17 (2009) - celkem 29 nezávislých fiskálních institucí. 11 z nich bylo pověřeno monitorováním rozpočtové politiky, 4 připravovaly nezávislé predikce pro rozpočtové účely a dalších 8 nezávazné predikce. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

33 Předpoklady nezávislého fungování
Nezávislý orgán – „watch dog“ Působnost – jasně a jednoznačně vymezena zákonem; svěřené úkoly provádí pravidelně Zaručený přístup k informacím Vysoký stupeň autonomie - při výkonu své činnosti nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny : Financování z veřejných zdrojů upraveno zákonem (stabilita a přiměřenost úkolům) – předpoklad pro kvalitní aparát a získání kredibility. Personální nezávislost – délka mandátu přinejmenším shodná s volebním obdobím poslance; voleni několika institucemi; vymezení podmínek zániku funkce … Zapojení do rozpočtového procesu – determinuje vliv na řízení fiskální politiky (např. konzultace poskytované vládě, povinnost odůvodnění vládní strategie, pravidelná slyšení v Parlamentu v rámci přípravy rozpočtu atd.) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

34 Národní rozpočtová rada – návrh ČR
P Ů S O B N O S T (?): zjišťuje a zveřejňuje výši zadlužení – vyhlásí do 1 měsíce po zveřejnění ČSÚ hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel – zpráva pro PSP ČR (před schválením SZÚ) hodnotí výsledky rozpočtového hospodaření dle SZÚ – sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí podněty ke zlepšení transparentnosti hospodaření s veř. prostředky další činnosti související se sledováním a hodnocením vývoje hospodaření s veřejnými prostředky ČR analýza dlouhodobé udržitelnosti VF - jakým způsobem ji mohou plánované vládní politiky svými přímými dl. dopady pravděpodobně ovlivnit stanoviska k legislativním návrhům zásadního významu a jejich rozpočtovým dopadům povinné konzultace v rámci výdajového pravidla, metodiky (očišťování příjmů o vliv cyklu, jednorázové operace) vypracovává stanovisko k výpočtu nápravné složky Stanoviska a zprávy NRR se zveřejňují. Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

35 Seminář Ministerstva financí pro Rozpočtový výbor PSP ČR
NRR si může vyžádat informace a součinnost veřejných institucí související s plněním činností v rámci její působnosti. Veřejné instituce jsou v mezích své působnosti povinny poskytnout součinnost a informace. Členové NRR vykonávají své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od jiného orgánu nebo osoby. NRR každoročně zpracuje a zveřejní plán své činnosti, schvaluje návrh rozpočtu Úřadu Rady a jednací řád. Úřad Rady (OSS) zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Rady. V pracovněprávních vztazích jedná jménem státu vedoucí Úřadu Rady. Výdaje na činnost Rady a Úřad Rady jsou hrazeny ze samostatné kapitoly státního rozpočtu. Výroční zpráva předávána ministerstvu + Rozpočtovému výboru, účetní závěrka ověřována auditorem. Seminář Ministerstva financí pro Rozpočtový výbor PSP ČR

36 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
P E R S O N Á L N Í S T R Á N K A: Rada se skládá z 5 členů (předseda+2místopředsedové+2další členové) Mandát na 6 let (poprvé 6,4,2), 1x opakovatelný Předseda - na návrh vlády se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných poslanců - účast na jednání vlády (poradní hlas) Místopředsedové - voleni nadpoloviční většinou přítomných poslanců (1.MP - na návrh Senátu, 2.MP - na návrh BR ČNB) Další 2 členové - voleni nadpoloviční většinou přítomných poslanců (na návrh ministra financí, alespoň 7 hejtmanů) Volba do 60 dnů od předložení návrhu do PSP ČR Požadavky, neslučitelnost, „karanténa“, vznik x zánik funkce, odvolání Odměňování, zasedání NRR, hospodaření Rady Úřad Rady – 10 až 15 zaměstnanců – vedoucí Úřadu Rady Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

37 Obsah ústavního zákona
Veřejné instituce – sektor veřejných institucí (dále jen SVI) Pravidlo pro stanovení celkových výdajů SVI Dluhová brzda Zřízení Národní rozpočtové rady Hospodaření územního samosprávného celku Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

38 Další nástroje – zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Zveřejňování informací (§ 3) – internetové stránky; MF každoročně do zveřejní seznam veřejných institucí (na zákl. seznamu od ČSÚ) Rozpočet (§ 5); SDVR (na N +2) - definice Sestavování návrhu rozpočtu a SDVR (§ 6) – zveřejňování návrhu (5 dnů před) + schválené verze (do 30 dnů od projednání nebo schválení) → s návrhem zákl. informace o t-1 nebo t Stanovení zadlužení + specifikace únikových klauzulí (§ 19 až 21) Výše veřejného dluhu, opatření 2. pásmo dluhové brzdy, specifikace únikových klauzulí (§ 20, 21, 22) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

39 Veřejná instituce – sektor veřejných institucí
Institucionální vymezení vychází z působnosti, kterou ve fiskální oblasti využívá právo EU - konzistentnost cílů ČR a EU Shodné vymezení mj. představuje předpoklad pro využití údajů notifikovaných Eurostatu (např. v rámci dluhové brzdy) „Veřejný“ = „sektor vládních institucí“ (viz. nařízení Rady č. 479/2009 – kap. I., čl. 1, odst. 2) Statistická definice – nařízení Rady č. 2223/96 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) veřejné – kontrolovány (kontrola = schopnost stanovit obecnou (korporátní) politiku jednotky nebo právo jmenovat její management) a převážnou měrou financovány veřejným sektorem netržní – za činnost nepožadují ekonomicky významné ceny (cena má jen omezený či žádný vliv na nabízené a popt. množství; tzv. 50% kritérium) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

40 Sektor veřejných institucí ČR
Ústřední vláda OSS + mimorozpočtové účty (NF, privatizace) (283) Státní fondy (6) VVŠ (26) VVI (66) Státní příspěvkové organizace (153) PGRLF, a.s. SŽDC, s. o. Ostatní (6) Místní vláda Kraje a hl. m. Praha (14) Obce (6 247) DSO (735) RRRS (7) VVI (1) Příspěvkové organizace zřízené ÚSC a DSO (9 819) Zájmová sdružení PO (6) Ostatní (5) Fondy soc. zabezpečení Zdravotní pojišťovny (7) Sdružení PO zal. ZP (4) Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013

41 Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013
Děkuji za pozornost LUBOMÍR CHALOUPKA Ministerstvo financí Česká Republika tel: fax: Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013


Stáhnout ppt "Seminář – Odbor Finanční politika – Smilovice 25. října 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google