Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády"— Transkript prezentace:

1 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády
Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Seminář Vzdělávání romských dětí v ČR Parlament České republiky

2 Východiska koncepce romské integrace
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Východiska koncepce romské integrace Koncepce romské integrace zakotvuje řešení romské integrace ze tří pohledů: z hlediska lidských práv, z národnostního pohledu z širší socio-kulturní perspektivy

3 Východiska koncepce romské integrace
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Východiska koncepce romské integrace Z hlediska lidských práv: Vyplývá nutnost zajistit, aby všichni občané ČR – tedy i Romové – mohli v plné míře a bez jakékoliv diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami. Z tohoto důvodu je třeba i institucionálně zabezpečit dodržování těchto závazků. Právo na vzdělání považujeme za jedno z nejdůležitějších, a to včetně vyrovnávání šancí žákům ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí (kdy např. rodiče s nízkým vzděláním, kteří sami nevidí ve vzdělávání perspektivu nemotivují dostatečně své děti) Důležitost vzdělávání je nutno zdůraznit i z hlediska uplatnění na trhu práce

4 Východiska koncepce romské integrace
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Východiska koncepce romské integrace Z národnostního pohledu: Práva úzce souvisejí s kulturou, jazykem a subjektivně pociťovanou kolektivní identitou (právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, právo na uchování a rozvoj vlastní kultury). Při podpoře romské menšiny je třeba zohlednit skutečnost, že romská kultura (na rozdíl od jiných menšin, např. polské, německé, slovenské) se nemůže opřít o přirozenou podporu institucí mateřských zemí. Je třeba zdůraznit vliv vědomí vlastní identity, kultury a jazyka jako plnoprávného nástroje vzdělávání romských dětí - při jejich využívání při výuce i vzdělávání obecně (výuka romštiny na školách, začlenění učiva o romské menšině a její historii do obsahu vzdělávání pro všechny žáky).

5 Východiska koncepce romské integrace
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Východiska koncepce romské integrace Z širší socio-kulturní perspektivy: pohled vychází z širšího pojetí „romské komunity“ - , který se s pojmem „romská národnostní menšina“ překrývá jen částečně být příslušníkem romské národnostní menšiny – to je aktivní prvek každého subjektu za příslušníka romské komunity jsou označování lidé majoritou diskriminaci pociťuje mnohem více lidí, než je těch, kteří se k romské menšině aktivně hlásí

6 Pojetí romské integrace v sobě spojuje:
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Pojetí romské integrace v sobě spojuje: překonání sociálního vylučování nepřímá diskriminace = rozdělení ročníku ZŠ do tříd např. podle bydliště, kdy do jedné třídy jsou zařazeny děti z romské lokality a do druhé děti neromské, „automatické“ vřazování romských dětí do speciálních škol (Romové nepůjdou studovat, proto je zaměřujeme „prakticky“) snahu o zachování romské kulturní identity - možnost identifikace se vzory (např. paní učitelka, romská asistentka, učivo o romské kultuře apod.) tak, jak to prožívají i děti z majority podporu romského jazyka - možnost nepovinného studia romštiny

7 dítě narazí na bariéry:
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí První střet s realitou dítě z romské komunity zažívá při svém prvním vstupu do školského prostředí (MŠ nebo 1. třída ZŠ) střet s majoritou dítě narazí na bariéry: jazykovou (nerozumí některým pojmům), vědomostní (nezná české báje a pohádky, nerozumí příběhům z české minulosti apod.) hodnotovou (individualistický x skupinový přístup, spolupráce X soutěživost) společenskou (není běžně přijímáno do dětského kolektivu)

8 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Vyrovnávací postupy sama ochrana proti diskriminaci totiž nestačí k odstranění dlouhodobého, po generace utvářeného znevýhodnění cílená asistence, která umožní těmto osobám překonat znevýhodnění a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými - koncepce včasné péče – komplexní přístup k romským dětem před jejich vstupem do ZŠ - příprava dětí v MŠ – romské děti integrované mezi děti z majority - přípravné třídy v ZŠ - asistenti pedagoga v ZŠ - stipendia pro romské žáky středních škol

9 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Kraj Asistenti Přípravné třídy žáci Pardubický 6 1 11 Liberecký 24 75 Karlovarský 16 Plzeňský 7 2 27 Jihočeský 3 10 Královéhradecký 19 5 50 Středočeský 39 78 Ústecký 72 52 625 Vysočina 4 37 Zlínský 14 Olomoucký 36 8 81 Jihomoravský 40 Moravskoslezský 76 26 300 353 116 1344

10 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Realita rodiče nemotivují děti ke vzdělávání (konfrontace s nemožností uplatnit své vzdělání, spoléhání na dávkový systém obživy, zkušenost s režimem zvláštních škol) velká část dětí v základní škole selhává rodiče dnešních mladých jsou buď vyučeni nebo absolvovali 1 – 2 ročníky učebních oborů, velká část dnešních mladých Romů však ukončí sotva povinnou školní docházku a na další přípravu na povolání se nechystá i přes skutečnost, že přibývá romských maturantů a vysokoškoláků, v průměru se vzdělávání romské populace nezadržitelně odchyluje od vzdělanosti majority

11 Realita MŠ navštěvuje nedostatečný počet romských dětí
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Realita MŠ navštěvuje nedostatečný počet romských dětí - obavy matek z nepřijetí dítěte - vysoké náklady na stravu (za tutéž cenu uvaří romská matka pro několik dětí) - nedostatek míst v MŠ Dobrá zkušenost s přípravnými třídami při ZŠ - cca 80 % úspěšnosti žáků při přechodu do hlavního vzdělávacího proudu Vysoká afinita romských rodičů k bývalým ZvŠ následné znevýhodnění dětí na trhu práce místní provazby praktických škol na PPP

12 Realita Asistenti pedagoga na ZŠ
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Realita Asistenti pedagoga na ZŠ ńeudržitelné finanční zabezpečení (roční režim) Podpora romských žáků středních škol - program se jeví jako důležitý pomalá a nepružná administrace, kvůli které dochází často k předčasnému ukončování studia Působení NNO vyrovnávají nedostatečné aktivity školství doplňují školství o další předškolní výchovu a přípravu na vyučování (přípravné třídy, doučování) doplňují systém v péči o děti a mládež ve volnočasových aktivitách, a to zejména nízkoprahových

13 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Závěr některé potřebné postupy již existují (koncepce včasné péče, předškolní výchova, přípravné třídy, asistenti pedagoga, podpora žáků středních škol), nejsou však dle našeho zjištění dostatečné MŠ by měly navštěvovat všechny děti, které nemluví jako rodným jazykem češtinou testy pro vřazování dětí do ZŠ by měly reflektovat špatnou znalost češtiny (není důvod pro zařazování do specielních škol) učitelé nejsou na situaci dobře připraveni – nutná změna kurikul na PF

14 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Závěr rodiče žáků jsou málo motivováni k podpoře dítěte pro další studium a školy neumějí pracovat s nemotivovanou rodinou – nutná pomoc škole i rodině jazykovému vzdělávání žáků je věnována nedostatečná pozornost (příprava na porozumění a upevnění pojmosloví v ČJ, tak i výuka romského jazyka jako nástroje vzájemného porozumění a úcty) – nutná změna ve výukových postupech možnost volby ZŠ působí kontraproduktivně (spontánní vznik segregovaného školství) – nutno motivovat rodiče z majority segregované („romské“) školy vedou k horším výsledkům (chybí mezikulturní dialog) pro majoritu i menšinu

15 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí Závěr rozsáhlá síť bývalých zvláštních škol v systému působí kontraproduktivně - nutno zahájit transformaci na ZŠ přístup absolventům ZŠ ke středoškolskému vzdělávání je obtížný – nutno změnit způsob podpory finanční nástroje nejsou udržitelné – nutno změnit financování (zvýšení normativu na romské děti) nutno připustit, že v českém školství existují romské děti, které potřebují pomoc majority

16 soukupova.radka@vlada.cz, kalabova.marie@vlada.cz
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář - Parlament České republiky Podněty ke koncepci vzdělávání romských dětí v sociálně vyloučených lokalitách Za pozornost děkují Radka Soukupová Marie Kalábová , Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity


Stáhnout ppt "Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády"

Podobné prezentace


Reklamy Google