Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00195. Publicita projektu Probíhající.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00195. Publicita projektu Probíhající."— Transkript prezentace:

1 Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00195. Publicita projektu Probíhající projekt v KC Chánov

2 Obsah projektu Realizovaný projekt je zaměřen na budoucí pracovní uplatnění osob žijících v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov, a to prostřednictvím výkonu veřejné služby, poskytováním odborného poradenství pro získání zaměstnání mimo veřejnou službu a nabídkou vzdělávacích aktivit. Dílčím cílem vedoucím k naplnění výše uvedených hl. cílů je získání pracovních návyků prostřednictvím žadatelem nabízené veřejné služby.

3 Hlavní cíle projektu a) aktivizace cílové skupiny směrem k jejímu uplatnění na trhu práce, tj. podnícení jejího zájmu o vzdělávání, zvýšení kvalifikace, sociálních kompetencí; b) zvýšení míry zaměstnatelnosti sociálně vyloučených Romů žijících v Chánově prostřednictvím synergického působení sociálních a podpůrných služeb (jinými slovy zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce); c) zvýšení úspěšnosti romské mládeže při přípravě na profesní kariéru. Dílčím cílem je získání pracovních návyků prostřednictvím žadatelem nabízené veřejné služby, zvýšení sebevědomí při jednání s potenciálními zaměstnavateli či na úřadech. Cílem je bezesporu i vyšší motivace ke vzdělávání a k aktivnímu hledání pracovního uplatnění již mimo institut veř. služby, a to s využitím získaných dovedností, znalostí.

4 Cílové skupiny projektu •Cílová skupina - příslušníci soc. vyloučené lokality sídliště, naplánovali jsme si podpořit 238 osob. Výše zmíněná skupina má složení: •Ženy ve věku 20 - 54 let (již ve věku 20 let jsou zde matky, v tomto ohledu bylo stanoveno věkové rozmezí této cílové skupiny) •Muži ve věku 30 - 45 let •Mládež ve věku 15 - 26 let (v projektu se žadatel drží kategorie, jejíž věkové rozpětí je stanoveno Ministerstvem práce a soc. věcí)

5 Klíčové aktivity projektu  Veřejná služba - aktivita 02  Komunikační dovednosti – aktivita 03  Motivační kurz – aktivita 04  Poradna pro podporu zaměstnání – aktivita 05  Terénní práce –aktivita 06  Supervize – aktivita 07

6 Veřejná služba Tato aktivita je zaměřena na zvládnutí pracovních návyků cílové skupiny. Aspekty VS: •(a) výchovný charakter (pracovní návyky, udržování pořádku, ovlivňování neukázněných sousedů, apod.); •(b) kultivace prostředí napomůže ke zkvalitnění života obyvatel Chánova; •(c) není finančně nákladná (klient pracuje v místě bydliště, náklady na dopravu odpadají);

7 Veřejná služba

8

9 Veřejná služba v číslech •Monitorovací období 01.09.2012 – 28.02.2013 •Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu; od 7, 00 – 15,30hod. •Celkový počet pracovníků: 1 (Petr Gabčo) •Celkový počet kontaktů: 816 •Celkový počet klientů: 38 •Celkový počet mužů: 11 •Celkový počet žen: 27 •Věková hranice klientů: 20 – 55 let

10 Komunikační dovednosti Kurz je zaměřen na zvládnutí verbální i neverbální komunikace; jeho potřebnost je u romské menšiny zřejmá zvláště z ohledem na skutečnost, že potenciální zaměstnavatel tuto složku vědomě či nevědomě vnímá. Romové používají nesprávná slovní spojení, neumí pracovat s gesty, mají nedostatečnou znalost společenské výchovy atd. Za podstatnou lze považovat i schopnost sebeprezentace, která úzce souvisí se sebevědomím.

11 Komunikační dovednosti

12

13 Komunikační dovednosti - v číslech •Monitorovací období 01.09.2012 – 28.02.2013 •Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu 2x za měsíc, od 14, 00 – do 18, 00 hod.; 16,00 – 20, 00 hod. •Celkem se uskutečnilo 11 vzdělávacích bloků •Celkový počet lektorů: 2 (Petr Kasal, Ivana Klucová) •Celkový počet unikátních účastníků: 13 K4 •Celkový počet unikátních účastníků mužů: 2 •Celkový počet unikátních účastníků ženy: 11, věková hranice: 20 – 58 let •K datu zpracování monitorovací zprávy absolvovalo kurz celkem 13 účastníků.

14 Motivační kurz Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou dlouhodobě nezaměstnané romské ženy, které se ocitly ve stavu hmotné nouze a pobírají déle než 6 měsíců příspěvek na živobytí. Dlouhodobá nezaměstnanost je také jedním z důvodů, proč tato skupina postrádá pracovní návyky. Záměrem je pojmout Motivační kurz jako jakýsi vstupní (pilotní) kurz, jehož cílem je pomocí vymezených nástrojů vzbudit zájem o práci a související vzdělávání, resp. získání potřebné kvalifikace. Při zájmu o konkrétní činnost pak v součinnosti s personálním poradcem bude ženě zajištěn rekvalifikační kurz na úřadu práce. Například pracovní dílna povede k získání základních pracovních návyků, což bude důležité pro další práci s klientem.

15 Motivační kurz – ukončení úspěšných absolventů

16 Motivační kurz

17 Motivační kurz v číslech •Monitorovací období 01.09.2012 – 28.02.2013 •Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu 2x za měsíc po 2 dnech, od 16, 00 – 19,00; 16, 00 – 21,00 hod. •Celkem se uskutečnilo 5 vzdělávacích bloků po 2dnech •Celkový počet lektorů: 1 (Petr Kasal) •Celkový počet unikátních účastníků: 10 M4 •Celkový počet unikátních účastníků muži: 0 •Celkový počet unikátních účastníků ženy: 10, věková hranice: •20 – 58 let •K datu zpracování monitorovací zprávy absolvovalo kurz celkem 10 účastníků - žen

18 Poradna pro podporu zaměstnávání Poradna funguje v KC Chánov je zajišťována personálním poradcem, který je klientům nápomocen při zajišťování těchto činností: pomoc při hledání prac. příležitostí, přímé oslovení klientů vhodných pro poptávanou práci, spolupráce s ÚP,vystavování komplexního potvrzení o absolvování příslušných kurzů včetně popisu jejich obsahové náplně, a to zejména pro účely a na přání potenciálního zaměstnavatele, který tak získá přehled o dovednostech a znalostech uchazeče o práci, zodpovídání dotazů týkajících se uplatnění na trhu práce, pracovně-právní poradenství, časová koordinace a soulad kurzů nabídnutých klientovi, asistence v podobě doprovodu k zaměstnavateli/do prac. agentury, asistence ve formě práce na PC, kdy si bude klient aktivně vyhledávat práci na internetu apod. Pracovní doba poradny (všední dny): 9 - 12; 13 - 16 hod

19 Poradna pro podporu zaměstnávání

20

21 Poradna pro podporu zaměstnávání v číslech •Monitorovací období 01.09.2012 – 28.02.2013 •Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu; •od 9, 00 – 12,00 hod. a dále v odpoledních hodinách od 13,00 – 16,00. •Celkový počet pracovníků: 1 (Petr Kasal) •Celkový počet klientů: 10 •Celkový počet kontaktů: 23 •Celkový počet mužů: 3 •Celkový počet žen: 7 •Věková hranice klientů: 20 – 55 let

22 Terénní práce Terénní sociální práce je zaměřena na zlepšení komunitního života a sociálních podmínek obyvatel žijících v lokalitě mosteckého sídliště Chánov. Aktivita má rovněž charakter prevence patologických jevů. Hlavním cílem této aktivity je zvyšování znalosti a dovednosti Romů v oblasti včasného rozpoznání problematické situace a schopnosti ji řešit. Terénní sociální práce se zaměřuje na poskytování následujících služeb týkajících se pomoci se získáváním dokumentů, s předškolní a školní docházkou dětí do školy, s vyřizováním náležitostí sociálního zabezpečení, při řešení sociálně patologických problémů (různých druhů závislostí, lichvy apod.), při řešení problémů s nezaměstnaností, zde v úzké součinnosti s personálním poradcem, při prosazování oprávněných práv, při řešení bytové situace, při řešení zdravotních problémů, při řešení konfliktů, dle individuálních potřeb klientů.

23 Terénní práce

24

25 Terénní práce v číslech •Monitorovací období 01.09.2012 – 28.02.2013 •Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu; od 8, 00 – 12,00 hod. •Celkový počet pracovníků: 2 (Zdenka Cinová, Julius Bango) •Celkový počet klientů: 43 •Celkový počet kontaktů: 55 •Celkový počet mužů: 13 •Celkový počet žen: 30 •Věková hranice klientů: 20 – 55 let

26 Něco málo z naší publicity… Projekt „Sociální a komunitní práce“ jsme dne 14. května 2012 představili štábu Romaňi luma štábu ČT z Ostravy složenou z týmu: Režisér - Jiří Čech, redaktorka - Kateřina Racek Vadinská, kameraman - Miroslav Keteleš, asistent - Pavel Ondruch.

27 Supervize Supervize je důležitou součástí celého projektu, neboť napomáhá udržení standardu kvality projektu tak, aby z jeho realizace měli klienti co největší užitek. V rámci projektu budou supervidovány jednotlivé klíčové aktivity, resp. metoda, obsah a struktura projektu. Supervize jako taková slouží k pravidelné korekci profesionálního chování pracovního týmu, k dalšímu rozvoji profesionálního vztahu sociálního pracovníka a klienta.

28 Supervize

29 Naše úspěchy V současné době se náš projekt blíží do poslední třetiny jeho realizace. K dispozici máme hmatatelné výsledky v podobě naplnění monitorovacích indikátorů. Za cíl jsme si vytyčili podpořit 238 osob. K 28. únoru 2013 jsme toto číslo překročili a nyní máme již 293 osob podpořených, což vnímáme jako velký úspěch.

30 7.41.00 Počet podpořených osob celkem k 31.08.12202 za období od 1.9.12- 28.2.13 Počet 91 293 Celkový od začátku projektu 7.41.01 Počet podpořených osob muži k 31.08.1251 za období od 1.9.12- 28.2.13 Počet 27 78 Celkový od začátku projektu 7.41.01Počet podpořených osob ženyk 31.08.12151 za období od 1.9.12- 28.2.13 Počet 64 215 Celkový od začátku projektu 7.41.12 Počet podpořených úspěšných absolventů - celkem k 31.08.1269 za období od 1.9.12- 28.2.13 Počet 23 92 Celkový od začátku projektu 7.46.14 Počet podpořených úspěšných absolventů- muži k 31.08.1211 za období od 1.9.12- 28.2.13 Počet 2 13 Celkový od začátku projektu 7.46.15Počet podpořených úspěšných absolventů- ženy k 31.08.1258za období od 1.9.12- 28.2.13 Počet 21 76 Celkový od začátku projektu MONITOROVAC Í INDIK Á TORY

31 A ještě nějaká čísla…. Jak vidíme z následujících dvou grafů, ve větší míře se nám zapojují do projektu ženy. Čím to bude? Emancipace žen….

32


Stáhnout ppt "Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00195. Publicita projektu Probíhající."

Podobné prezentace


Reklamy Google