Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publicita projektu Probíhající projekt v KC Chánov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publicita projektu Probíhající projekt v KC Chánov"— Transkript prezentace:

1 Publicita projektu Probíhající projekt v KC Chánov
Sociální a komunitní práce v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/ Publicita projektu Probíhající projekt v KC Chánov

2 Obsah projektu Realizovaný projekt je zaměřen na budoucí pracovní uplatnění osob žijících v sociálně vyloučené romské lokalitě Chánov, a to prostřednictvím výkonu veřejné služby, poskytováním odborného poradenství pro získání zaměstnání mimo veřejnou službu a nabídkou vzdělávacích aktivit. Dílčím cílem vedoucím k naplnění výše uvedených hl. cílů je získání pracovních návyků prostřednictvím žadatelem nabízené veřejné služby.

3 Hlavní cíle projektu a) aktivizace cílové skupiny směrem k jejímu uplatnění na trhu práce, tj. podnícení jejího zájmu o vzdělávání, zvýšení kvalifikace, sociálních kompetencí; b) zvýšení míry zaměstnatelnosti sociálně vyloučených Romů žijících v Chánově prostřednictvím synergického působení sociálních a podpůrných služeb (jinými slovy zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce); c) zvýšení úspěšnosti romské mládeže při přípravě na profesní kariéru. Dílčím cílem je získání pracovních návyků prostřednictvím žadatelem nabízené veřejné služby, zvýšení sebevědomí při jednání s potenciálními zaměstnavateli či na úřadech. Cílem je bezesporu i vyšší motivace ke vzdělávání a k aktivnímu hledání pracovního uplatnění již mimo institut veř. služby, a to s využitím získaných dovedností, znalostí.

4 Cílové skupiny projektu
Cílová skupina - příslušníci soc. vyloučené lokality sídliště, naplánovali jsme si podpořit 238 osob. Výše zmíněná skupina má složení: Ženy ve věku let (již ve věku 20 let jsou zde matky, v tomto ohledu bylo stanoveno věkové rozmezí této cílové skupiny) Muži ve věku let Mládež ve věku let (v projektu se žadatel drží kategorie, jejíž věkové rozpětí je stanoveno Ministerstvem práce a soc. věcí)

5 Klíčové aktivity projektu
Veřejná služba - aktivita 02 Komunikační dovednosti – aktivita 03 Motivační kurz – aktivita 04 Poradna pro podporu zaměstnání – aktivita 05 Terénní práce –aktivita 06 Supervize – aktivita 07

6 Veřejná služba Tato aktivita je zaměřena na zvládnutí pracovních návyků cílové skupiny. Aspekty VS: (a) výchovný charakter (pracovní návyky, udržování pořádku, ovlivňování neukázněných sousedů, apod.); (b) kultivace prostředí napomůže ke zkvalitnění života obyvatel Chánova; (c) není finančně nákladná (klient pracuje v místě bydliště, náklady na dopravu odpadají);

7 Veřejná služba

8 Veřejná služba

9 Veřejná služba v číslech
Monitorovací období – Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu; od 7, 00 – 15,30hod. Celkový počet pracovníků: 1 (Petr Gabčo) Celkový počet kontaktů: 816 Celkový počet klientů: 38 Celkový počet mužů: 11 Celkový počet žen: 27 Věková hranice klientů: 20 – 55 let

10 Komunikační dovednosti
Kurz je zaměřen na zvládnutí verbální i neverbální komunikace; jeho potřebnost je u romské menšiny zřejmá zvláště z ohledem na skutečnost, že potenciální zaměstnavatel tuto složku vědomě či nevědomě vnímá. Romové používají nesprávná slovní spojení, neumí pracovat s gesty, mají nedostatečnou znalost společenské výchovy atd. Za podstatnou lze považovat i schopnost sebeprezentace, která úzce souvisí se sebevědomím.

11 Komunikační dovednosti

12 Komunikační dovednosti

13 Komunikační dovednosti - v číslech
Monitorovací období – Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu 2x za měsíc, od 14, 00 – do 18, 00 hod.; 16,00 – 20, 00 hod. Celkem se uskutečnilo 11 vzdělávacích bloků Celkový počet lektorů: 2 (Petr Kasal, Ivana Klucová) Celkový počet unikátních účastníků: 13 K4 Celkový počet unikátních účastníků mužů: 2 Celkový počet unikátních účastníků ženy: 11, věková hranice: 20 – 58 let K datu zpracování monitorovací zprávy absolvovalo kurz celkem 13 účastníků.

14 Motivační kurz Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou dlouhodobě nezaměstnané romské ženy, které se ocitly ve stavu hmotné nouze a pobírají déle než 6 měsíců příspěvek na živobytí. Dlouhodobá nezaměstnanost je také jedním z důvodů, proč tato skupina postrádá pracovní návyky. Záměrem je pojmout Motivační kurz jako jakýsi vstupní (pilotní) kurz, jehož cílem je pomocí vymezených nástrojů vzbudit zájem o práci a související vzdělávání, resp. získání potřebné kvalifikace. Při zájmu o konkrétní činnost pak v součinnosti s personálním poradcem bude ženě zajištěn rekvalifikační kurz na úřadu práce. Například pracovní dílna povede k získání základních pracovních návyků, což bude důležité pro další práci s klientem.

15 Motivační kurz – ukončení úspěšných absolventů

16 Motivační kurz

17 Motivační kurz v číslech
Monitorovací období – Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu 2x za měsíc po 2 dnech, od 16, 00 – 19,00; 16, 00 – 21,00 hod. Celkem se uskutečnilo 5 vzdělávacích bloků po 2dnech Celkový počet lektorů: 1 (Petr Kasal) Celkový počet unikátních účastníků: 10 M4 Celkový počet unikátních účastníků muži: 0 Celkový počet unikátních účastníků ženy: 10, věková hranice: 20 – 58 let K datu zpracování monitorovací zprávy absolvovalo kurz celkem 10 účastníků - žen

18 Poradna pro podporu zaměstnávání
Poradna funguje v KC Chánov je zajišťována personálním poradcem, který je klientům nápomocen při zajišťování těchto činností: pomoc při hledání prac. příležitostí, přímé oslovení klientů vhodných pro poptávanou práci, spolupráce s ÚP,vystavování komplexního potvrzení o absolvování příslušných kurzů včetně popisu jejich obsahové náplně, a to zejména pro účely a na přání potenciálního zaměstnavatele, který tak získá přehled o dovednostech a znalostech uchazeče o práci, zodpovídání dotazů týkajících se uplatnění na trhu práce, pracovně-právní poradenství, časová koordinace a soulad kurzů nabídnutých klientovi , asistence v podobě doprovodu k zaměstnavateli/do prac. agentury, asistence ve formě práce na PC, kdy si bude klient aktivně vyhledávat práci na internetu apod. Pracovní doba poradny (všední dny): 9 - 12; hod

19 Poradna pro podporu zaměstnávání

20 Poradna pro podporu zaměstnávání

21 Poradna pro podporu zaměstnávání v číslech
Monitorovací období – Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu; od 9, 00 – 12,00 hod. a dále v odpoledních hodinách od 13,00 – 16,00. Celkový počet pracovníků: 1 (Petr Kasal) Celkový počet klientů: 10 Celkový počet kontaktů: 23 Celkový počet mužů: 3 Celkový počet žen: 7 Věková hranice klientů: 20 – 55 let

22 Terénní práce Terénní sociální práce je zaměřena na zlepšení komunitního života a sociálních podmínek obyvatel žijících v lokalitě mosteckého sídliště Chánov. Aktivita má rovněž charakter prevence patologických jevů. Hlavním cílem této aktivity je zvyšování znalosti a dovednosti Romů v oblasti včasného rozpoznání problematické situace a schopnosti ji řešit. Terénní sociální práce se zaměřuje na poskytování následujících služeb týkajících se pomoci se získáváním dokumentů, s předškolní a školní docházkou dětí do školy, s vyřizováním náležitostí sociálního zabezpečení, při řešení sociálně patologických problémů (různých druhů závislostí, lichvy apod.), při řešení problémů s nezaměstnaností, zde v úzké součinnosti s personálním poradcem, při prosazování oprávněných práv, při řešení bytové situace, při řešení zdravotních problémů, při řešení konfliktů, dle individuálních potřeb klientů.

23 Terénní práce

24 Terénní práce

25 Terénní práce v číslech
Monitorovací období – Klíčová aktivita byla realizována dle časového harmonogramu; od 8, 00 – 12,00 hod. Celkový počet pracovníků: 2 (Zdenka Cinová, Julius Bango) Celkový počet klientů: 43 Celkový počet kontaktů: 55 Celkový počet mužů: 13 Celkový počet žen: 30 Věková hranice klientů: 20 – 55 let

26 Něco málo z naší publicity…
Projekt „Sociální a komunitní práce“ jsme dne 14. května 2012 představili štábu Romaňi luma štábu ČT z  Ostravy složenou z týmu:  Režisér -  Jiří Čech, redaktorka -  Kateřina Racek Vadinská, kameraman -  Miroslav Keteleš, asistent - Pavel Ondruch.

27 Supervize Supervize je důležitou součástí celého projektu, neboť napomáhá udržení standardu kvality projektu tak, aby z jeho realizace měli klienti co největší užitek. V rámci projektu budou supervidovány jednotlivé klíčové aktivity, resp. metoda, obsah a struktura projektu. Supervize jako taková slouží k pravidelné korekci profesionálního chování pracovního týmu, k dalšímu rozvoji profesionálního vztahu sociálního pracovníka a klienta.

28 Supervize

29 Naše úspěchy V současné době se náš projekt blíží do poslední třetiny jeho realizace. K dispozici máme hmatatelné výsledky v podobě naplnění monitorovacích indikátorů. Za cíl jsme si vytyčili podpořit 238 osob. K 28. únoru 2013 jsme toto číslo překročili a nyní máme již 293 osob podpořených, což vnímáme jako velký úspěch.

30 Celkový od začátku projektu
MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Počet podpořených osob celkem k 202 za období od Počet 91 293 Celkový od začátku projektu Počet podpořených osob muži 51 za období od 27 78 Počet podpořených osob ženy 151 64 215 Počet podpořených úspěšných absolventů - celkem 69 23 92 Počet podpořených úspěšných absolventů- muži 11 2 13 Počet podpořených úspěšných absolventů- ženy 58 21 76

31 A ještě nějaká čísla…. Jak vidíme z následujících dvou grafů, ve větší míře se nám zapojují do projektu ženy. Čím to bude? Emancipace žen….

32


Stáhnout ppt "Publicita projektu Probíhající projekt v KC Chánov"

Podobné prezentace


Reklamy Google